הערה:

  Typekit is now called Adobe Fonts and is included with Creative Cloud and other subscriptions. Learn more.

אודות גופנים

גופן הוא ערכה של תווים – אותיות, מספרים וסמלים – באותו עובי, רוחב וסגנון, כגון Adobe Garamond Bold בגודל 10 נקודות.

משפחת גופנים (הנקראת לעתים משפחת אותיות או קבוצת גופנים היא קבוצת גופנים בעלי מראה כללי משותף, שנועדו לשמש יחד, כגון Adobe Garamond.

סגנון גופן הוא גרסה של גופן בודד במשפחת גופנים. באופן טיפוסי, גופן רומי או רגיל (השם משתנה ממשפחה למשפחה) במשפחת גופנים הוא הגופן הבסיסי, היכול לכלול סגנונות גופן כגון רגיל, מודגש, מודגש למחצה, נטוי או מודגש נטוי.

עבור גופני שפה של CJK, שם סגנון הגופן נקבע לעתים קרובות לפי העובי השונה (הנקרא לפעמים "משקל"). לדוגמה, הגופן היפני Kozuka-Mincho Std כולל שישה סוגי עובי: Extra Light, ‏Light, ‏Regular, ‏Medium, ‏Bold ו-Heavy. שם סגנון הגופן המוצג תלוי ביצרן הגופן. כל סגנון גופן מהווה קובץ עצמאי. אם קובץ סגנון הגופן לא הותקן, לא ניתן לבחור סגנון גופן זה מתוך Font Style.

בנוסף לגופנים המותקנים במערכת, ניתן גם ליצור את התיקיות הבאות ולהשתמש בגופנים המותקנים בהן:

Windows‍‏

Program Files/Common Files/Adobe/Fonts

macOS

Library/Application Support/Adobe/Fonts

אם מתקינים גופן Type 1‏, TrueType‏, OpenType או CID בתיקיית הגופנים במחשב, הגופן מופיע רק ביישומי Adobe.

סוגי גופנים

ניתן לראות דוגמאות של גופן בתפריטי משפחת הגופן וסגנון הגופן בחלונית Character, ובאזורים אחרים של היישום המאפשרים בחירת גופנים. הסמלים הבאים משמשים לציון סוגי גופנים שונים:

 • OpenType

 • Type 1

 • TrueType

 • Multiple Master

 • Composite
 • SVG 
 • Adobe Fonts 

כדי להציג את רשימת הגופנים הזמינים עבור Illustrator, בצע את אחת הפעולות הבאות:

 • נווט אל החלונית Character‏ (Ctrl + T) > הרשימה הנפתחת Font Family
 • נווט אל החלונית Control panel > הרשימה הנפתחת Font Family

גופני OpenType

גופני OpenType משתמשים בקובץ גופנים יחיד במחשבי Windows®‎ וב-Macintosh®‎, כך שניתן להעביר קבצים מפלטפורמה לפלטפורמה מבלי לדאוג לגבי החלפת גופנים ובעיות אחרות הגורמות להזרמת טקסט מחדש. גופני OpenType יכולים לכלול מספר תכונות, כגון עיטורים או ליגטורות מיוחדות, שאינם זמינים בגופני PostScript או TrueType הקיימים.

הערה:

גופני OpenType מציגים את הסמל .

כשעובדים עם גופני OpenType ניתן להחליף אוטומטית בטקסט גליפים חלופיים, כגון ליגטורות, אותיות קטנות, שברים ומספרים יחסיים בסגנון ישן.

גופנים רגילים (משמאל) וגופני OpenType (מימין)
גופנים רגילים (משמאל) וגופני OpenType (מימין)

A. ‏מספרים סידוריים B. ליגטורות מיוחדות C. עיטורים 

גופני OpenType יכולים לכלול ערכת תווים מורחבת ותכונות פריסה כדי להעניק תמיכה לשונית עשירה יותר ושליטה טיפוגרפית מתקדמת. גופני OpenType של Adobe הכוללים תמיכה בשפות מרכז אירופה (CE) כוללים את המילה Pro כחלק משם הגופן בתפריטי הגופן ביישום. גופני OpenType שאינם כוללים תמיכה בשפות מרכז אירופה נקראים "רגילים" (Standard) וכוללים את הסיומת Std. ניתן גם להתקין את כל גופני OpenType ולהשתמש בהם יחד עם גופני PostScript Type 1 ו-TrueType.

לקבלת מידע נוסף על גופני OpenType, ראה www.adobe.com/go/opentype_il.

גופני OpenType SVG

Illustrator תומך בגופני OpenType SVG כגון גופנים צבעוניים וגופני אמוג'י. גופני OpenType SVG מספקים צבעים ומעברי צבע רבים בגליף יחיד. 

SVG font_example
גופני OpenType SVG: ריבוי צבעים ומעברי צבע

באמצעות גופני אמוג'י, באפשרותך לכלול מגוון של תווים צבעוניים וגרפיים, כגון סמיילים, דגלים, שלטי רחובות, חיות, אנשים, מזונות ואתרים היסטוריים במסמכים שלך. גופני אמוג'י של OpenType SVG, כדוגמת הגופן EmojiOne, מאפשרים לך ליצור גליפים מורכבים מסוימים מגליף אחר, אחד או יותר. לדוגמה, באפשרותך ליצור דגלי מדינות או לשנות את צבע העור של גליפים מסוימים המתארים אנשים וחלקי גוף כגון ידיים ואף.

EmojiOne-glyphs-panel
החלונית Glyphs מציגה את תווי גופן ה-SVG ‏EmojiOne

כדי להשתמש בגופני OpenType SVG, בצע את השלבים הבאים:

 1. צור אובייקט טקסט באמצעות הכלי Type.

 2. הגדר את הגופן כגופן OpenType SVG. גופנים אלה מסומנים בסמל  ברשימת הגופנים.

 3. בחר גליפים ספציפיים באמצעות החלונית Glyphs. כדי להציג את החלונית Glyphs, בחר Type ‍‏‍‏> Glyphs. לחלופין, אפשר לפתוח את החלונית Glyphs על-ידי בחירת Window ‍‏‍‏> Type ‍‏‍‏> Glyphs.

יצירת גליפים ללא הפרדות צבע

ניקח, לדוגמה, את הגופן EmojiOne, גופן אמוג'י מסוג OpenType SVG. תוכלו להרכיב מספר תווים של גופן ה- OpenType SVG‏ EmojiOne כדי ליצור גליפים.

לדוגמה, באפשרותך ליצור דגלי מדינות או לשנות את צבע העור של תווי אדם יחיד או חלקי גוף המוגדרים כברירת מחדל, ומופיעים בדרך כלל בצבעים , או .

הערה:

גליפים בגופן אמוג'י, כמו הגופן EmojiOne, שונים מהאותיות במקלדת. ההתייחסות אל הגליפים האלה היא כאל תווים נפרדים והם זמינים רק דרך החלונית Glyphs, ולא במקלדת.

יצירת דגלי מדינות

ה"אותיות" (A,‏ B,‏ C,‏ D, וכן הלאה) ב- EmojiOne אינן תואמות למקשים המקבילים במקלדת. כשאתם משלבים תווים אלה בחלונית Glyphs כדי ליצור קוד ISO של מדינה מסוימת, שני התווים יוצרים את דגלה של אותה מדינה. לדוגמה, השילוב US נותן את הדגל האמריקאי, השילוב UK נותן את הדגל הבריטי, השילוב AR נותן את הדגל הארגנטיני, והשילוב IN נותן את הדגל ההודי.

Flag composite
שילוב גליפים כדי ליצור דגלי מדינות

יצירת וריאציות של תווים

שילוב תווים של אדם יחיד המוגדר כברירת מחדל; בדרך כללבצבע, , או ;או חלקי גוף עם כל אחד מצבעי העור הזמינים. תו ברירת המחדל המקורי נצבע מחדש כדי לתאום לצבע העור שנבחר. הרכבות מסוג זה אינן עובדות בשלב זה עם גליפים הכוללים יותר מאדם אחד.

skin-colored characters
תווים בצבע עור
Face color composite
שילוב תווים של אדם יחיד עם צבעי עור

הערות:

 • ניתן להתאים את התווים של אדם יחיד או את האמוג'י של חלקי גוף עם תו כלשהו בצבע גוף פעם אחת בלבד.
 • גליפים מורכבים הם תכונת גופן. לא כל גופני ה- OpenType SVG יאפשרו לך לשלב תווים כדי ליצור גליפים מורכבים.
 • אפשר לפרק הרכבות EmojiOne מסוימות לתווים המרכיבים אותן.

גופנים משתנים של OpenType

Illustrator תומך כעת בגופן משתנה, פורמט חדש של גופן OpenType התומך בתכונות מותאמות אישית כמו עובי, רוחב, שיפוע, גודל אופטי וכן הלאה. מהדורה זו של Illustrator כוללת כמה גופנים משתנים שעבורם אפשר לשנות את העובי, הרוחב והשיפוע בעזרת פקדי מחוונים נוחים הזמינים כשאתהלוחץ על בחלוניתControl, בחלונית Character, בחלונית Character Styles ובחלונית Paragraph Styles.

חפש משתנהברשימת הגופנים כדי למצוא גופנים משתנים. לחלופין, חפש אתהסמלסמלליד שם הגופן.

Variable-fonts_updated
A. גישה אל הגופן המשתנה בעזרת החלונית Character‍‏ B. הוספה של גופן משתנה אל סגנון תו 

בחר Type ‍‏> Recent Fonts כדי להציג את הגופנים המותאמים אישית שיצרת והשתמשת בהם לאחרונה במסמך שלך.

תצוגה מקדימה חיה של גופנים

תוכל לבחור טקסט במסמך שלך או לבחור טקסט לדוגמה לתצוגה מקדימה של גופנים בזמן אמת. אפשרויות מרובות של טקסט לדוגמה זמינות לבחירת לתצוגה מקדימה.

כדי לראות תצוגה מקדימה של טקסט שנבחר או טקסט לדוגמה, רחף עם המצביע מעל שם גופן ברשימת הגופנים הזמינה בחלונית Control או בחלונית Character.

תצוגה מקדימה חיה של מאפייני גופן

כדי להציג את מאפייני הגופן, כמו גודל, סגנון, ריווח שורות ומעקב בזמן אמת, רחף עם המצביע מעל למאפייני הגופן הזמינים בחלונית Control ובחלונית Character.

הערה: תצוגה מקדימה חיה לצימוד אותיות אינה זמינה.

לביטול האפשרות בצע את הפעולות הבאות:

 • בחר Edit > Preferences.
 • תחת Type Preferences, בטל את הבחירה באפשרות ‏Enable in-menu font previews.

הטקסט לדוגמה והאפשרויות לא מוצגות בחלונית Fonts.

שינוי גודל הגופן

כדי לשנות את גודל הגופן של הטקסט שנבחר או של הטקסט לדוגמה ולהציג את התצוגה המקדימה בזמן אמת, לחץ על הסמלים Sample Size small‏, Sample Size medium ו-Sample Size large.

live-font-preview-size_3

ארגון, חיפוש וסינון של גופנים

כדי למצוא במהירות גופנים שבהם אתה משתמש בתדירות גבוהה, תוכל לבצע את הפעולות הבאות בכרטיסייה Fonts של החלונית Character או החלונית Properties:

 • ברשימה הנפתחת ‏ Classification Filter בחר את סוגי הגופן המועדפים עליך כדי לצמצם את רשימת הגופנים. כברירת מחדל, כל סוגי הגופנים מוצגים.
  הערה: ניתן לסנן גופני Roman בלבד באמצעות מסנן זה.
 • הגדר את גופנים הנמצאים בשימוש תכוף כמועדפים. לשם כך, לחץ על הסמל Favorite   המוצג ליד שם הגופן כאשר אתה מרחף מעליו עם העכבר. כדי לסנן את כל הגופנים המועדפים ברשימת הגופנים, לחץ על המסנן Show only Favorites .
 • בחר בגופנים שהותקנו לאחרונה במערכת המקומית שלך. הגופנים שהיו בשימוש לאחרונה מוצגים בראש רשימת הגופנים. 
  הערה: גופנים ששימשו לאחרונה וגופנים המסומנים בכוכב נשמרים בין הפעלות של Illustrator.
 • כדי לחפש גופנים בהתבסס על הדמיון החזותי, לחץ על הסמל View Similar ( ) שיופיע כאשר תרחף עם העכבר מעל גופן. גופנים הקרובים ביותר למראה החזותי של הגופן שנבחר מופיעים מעל תוצאות החיפוש.
 • כדי לסנן את כל גופנים שהוספת ב- 30 הימים האחרונים, לחץ על הסמל Show Recently Added Filter.
organize-search-filterfonts
A. ‏המסנן Apply Classification‏‏ B. מסנן Favorites‏ C. מסנן Show Recently Added‏ D. מסנן Show Activated Fonts‏ E. ‏אפשרויות טקסט לדוגמה‏ F. אפשרויות גודל טקסט לדוגמה 

הפעל גופנים נוספים

תוכל לעיין באלפי גופנים של מאות סוגי יסודות בתוך Illustrator ולהפעיל אותם באופן מיידי ולהשתמש בהם בגרפיקה שלך. הגופנים המופעלים זמינים לשימוש בכל יישומי Creative Cloud.

 1. בחלונית Character, לחץ על הכרטיסייה Find More.

 2. עיין ברשימת הגופנים ובחר בגופן שבו אתה מעוניין.

  הערה: לתצוגה מקדימה של הגופן בזמן אמת על הטקסט שנבחר, רחף מעל שם הגופן.

 3. לחץ על הסמל Activate שמופיע לצד הגופן. הסמל Activate מציג סימן ביקורת לאחר שהגופן הופעל והוא וזמין לשימוש.

Activate-more-fonts
A. מסנן Activated fonts‏ B. ‏הסמל Activate font‏ C. ‏הסמל Deactivate font‏ D. ‏סמל Activation in-progress 

לקבלת מידע נוסף על Adobe Fonts, בקר בכתובת fonts.adobe.com.

הערה:

להצגת רשימה של כל הגופנים שנוספו לאחרונה אל fonts.adobe.com, לחץ על המסנן Recently Added.

תצוגה מקדימה של גופנים ביפנית

בכרטיסייה Find More תוכל לעיין ולהציג תצוגה מקדימה של כל הגופנים ביפנית שזמינים בכתובת fonts.adobe.com. כדי להגדיר את ההעדפות להפעלת תצוגה מקדימה של גופנים ביפנית, בצע את הפעולות הבאות:

 1. בחר Edit > Preferences > Type.
 2. בחר באפשרות Enable Japanese Font Preview ב-Find More.

השינויים יחולו רק לאחר הפעלה מחדש של Illustrator.

בחירת משפחת גופנים וסגנון גופן

 1. בחר בתווים או באובייקטי הטקסט שברצונך לשנות. אם לא תבחר טקסט, הגופן יוחל על טקסט חדש שתזין.

 2. בחר משפחת גופנים וסגנון גופן מהחלונית Control, מתפריט Type או מהחלונית Character:
  • בחלונית Control, קבע את אפשרויות הגופן וסגנון הגופן:

  • בתפריט Type, בחר שם מתפריט המשנה Font או Recent Fonts. שימוש בתפריט Font הוא נוח, משום שהוא מציג תצוגה מקדימה של הגופנים הזמינים.

  • בחלונית Character, קבעו את אפשרויות משפחת הגופנים וסגנון הגופן. בנוסף לבחירת שם מהתפריט הנפתח, ניתן ללחוץ על השם הנוכחי ולהקליד את התווים הראשונים בשם הרצוי.

   עצה: כדי לשנות את מספר הגופנים בתפריט המשנה Recent Fonts, בחר Edit‏ > Preferences >‏ Type (ב-Windows) או Illustrator‏ > Preferences > ‏Type (ב-macOS) והגדר את האפשרות Number Of Recent Fonts‏.

ציון גודל גופן

כברירת מחדל, גודל הגופן נמדד בנקודות(נקודה שווה ל-1/72 אינץ'). ניתן לציין גודל גופן מ-0.1 עד 1296 נקודות, בהפרשים קבועים של 0.001 נקודות.

הערה:

ב-Fireworks, גודל הגופן נמדד בפיקסלים כברירת מחדל.

 1. בחר בתווים או באובייקטי הטקסט שברצונך לשנות. אם לא תבחר טקסט, גודל הגופן יחול על הטקסט החדש שתזין.
 2. בצע אחת מהפעולות הבאות:
  • בחלונית Character או בסרגל Control, הגדר את האפשרות Font Size.

  • בחר גודל מתפריט Type ‍‏> Size. בחירה באפשרות Other מאפשרת להקליד גודל חדש בחלונית Character.

   עצה: ניתן לשנות את יחידת המידה של הגופן בתיבת הדו-שיח Preferences. אפשרות זו אינה זמינה ב-Fireworks.

חיפוש והחלפה של גופנים

 1. בחר Type‏ ‍‏> Find Font‏.

  הערה:

  הזז את תיבת הדו-שיח Find Font כדי שתוכל לראות את כל הטקסט במסמך.

 2. בחר שם גופן לחיפוש בחלק העליון של תיבת הדו-שיח. המופע הראשון של הגופן מסומן בחלון המסמך.
 3. בחר גופן להחלפה בחלק התחתון של תיבת הדו-שיח. ניתן להתאים אישית את רשימת הגופנים להחלפה באמצעות אחד מהצעדים הבאים:
  • בחר אחת מהאפשרויות בתפריט הנפתח Replace With Font From: Document כדי לפרט רק את הגופנים שנעשה בהם שימוש במסמך, או בחר System כדי לפרט את כל הגופנים שבמחשב.

  • סמנו את סוגי הגופנים שברצונכם לכלול ברשימה, בטלו את הסימון בסוגי הגופנים שאינכם רוצים לכלול ברשימה.

 4. בצע אחת מהפעולות הבאות:
  • לחץ על Change להחלפת מופע אחד בלבד של הגופן שנבחר.

  • לחץ על Change All להחלפת כל המופעים של הגופן שנבחר.

   כשלא יימצאו יותר מופעים של הגופן במסמך, שמו יוסר מהרשימה Fonts in Document.

 5. חזור על צעדים 2 עד 4 כדי לחפש ולהחליף גופן אחר.
 6. לחץ על Done כדי לסגור את תיבת הדו-שיח.

  הערה:

  כשמחליפים גופן בעזרת הפקודה Find Font, כל שאר תכונות הטקסט נשארות ללא שינוי.

עבודה עם גופנים חסרים

אם מסמך משתמש בגופנים שאינם מותקנים במחשב, תוצג אזהרה עם פתיחת המסמך. Illustrator מציינת אילו גופנים חסרים, ומחליפה את הגופנים החסרים בגופנים מתאימים זמינים.

 • להחלפת גופנים חסרים בגופן אחר, בחר את הטקסט המשתמש בגופן החסר והחל עליו גופן זמין אחר כלשהו.
 • כדי שגופנים חסרים יהיו זמינים ב-Illustrator, התקינו את הגופנים החסרים במחשב או הפעילו את הגופנים החסרים דרך השירות Adobe Fonts. לקבלת מידע נוסף, ראה הוספת גופנים.
 • לסימון גופנים שהוחלפו בוורוד, בחר File ‍‏> Type ובחר Highlight Substituted Fonts (וגם Highlighted Substituted Glyphs, במידת הצורך), ולחץ על OK.

שינוי גופן ברירת המחדל

גופן ברירת המחדל ב- Adobe Illustrator הוא Myriad Pro. גופן ברירת המחדל נבחר בתפריט Font, בלוח Character, וכן בתור Normal Character Style בחלונית Character Styles. גופן ברירת המחדל נבחר גם אם המסמך שאתה פותח אינו כולל את הגופן, או אם השתמשת לאחרונה בגופן אחר לפני היציאה מ-Illustrator. ניתן לשנות את גופן ברירת המחדל ב-Illustrator על-ידי עריכת קובצי תבנית ברירת המחדל.

 1. בחר File ‏> ‏Open.

 2. נווט אל המיקום הבא:

  ‏(Windows)‏OSDisk‏\Users\<שם משתמש>\AppData‏\Roaming‏\Adobe‏\Adobe Illustrator <מספר גרסה> Settings‏\he_IL‏\x64‏\New Document Profiles

  ‏(macOS)‏Finder ‏> Applications ‏> Adobe Illustrator (מספר גרסה) > Support Files ‏> New Document Profiles ‏> he_IL

  הערות:

  • החלף את <username> בשם החשבון שלך.
  • החלף את <version number> בערכים הבאים, לפי הגרסה של Illustrator שהתקנת במערכת שלך. למידע נוסף, ראה החלפת מספר הגרסה של Illustrator.
 3. בחר את תבנית ברירת המחדל הרצויה של פרופיל המסמך ולחץ על Open.

 4. בחר Window ‏> ‏Type ‏> ‏Character Styles.

 5. לחץ לחיצה כפולה על Normal Character Style בחלונית Character Styles.

  character-styles-panel_1
 6. בחר Basic Character Formats בצד שמאל של תיבת הדו-שיח Character Style Options.

 7. בחר את הגופן הרצוי מהתפריט Font Family. ניתן גם לשנות הגדרות אחרות כגון Font Style ו-Size.

  character-styles-options_2
 8. לחץ על OK.

 9. בחר File ‏> ‏Save As כדי להחליף את התבנית המקורית של פרופיל המסמך וסגור את הקובץ.

 10. בחר File ‏> ‏New ובחר את תבנית ברירת המחדל הרצויה של פרופיל המסמך.

עבודה זו בוצעה ברישיון של Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  הודעות המתפרסמות ב- Twitter™‎ ו- Facebook אינן מכוסות בתנאי Creative Commons.

הצהרות משפטיות   |   מדיניות פרטיות מקוונת