Image Trace מאפשר לך להמיר תמונות רסטר (JPEG,‏ PNG,‏ PSD וכו') בגרפיקה וקטורית. באמצעות תכונה זו באפשרותך לבסס ציור חדש על גרפיקה קיימת בקלות על-ידי עקיבה אחריה. לדוגמה, באפשרותך להמיר תמונה של סקיצת עיפרון שציירת על נייר בגרפיקה וקטורית באמצעות Image Trace. באפשרותך לבחור מתוך סדרת קביעות מוגדרות מראש של עקיבה כדי להשיג את התוצאה הרצויה במהירות.

Example_Image-Trace-1
לפני ואחרי עקיבה אחר תמונת רסטר באמצעות עקיבה אחר קביעות מוגדרות מראש

A. תמונת מקור B. עקיבה אחר תוצאות באמצעות קביעות מוגדרות מראש שונות 

עקיבה אחר תמונה

 1. פתיחה או הוספה של תמונת רסטר במסמך Illustrator.

 2. כשהתמונה שהוצבה נבחרה, בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • בחר Object‏ ‏> Image Trace‏ ‏> Make כדי לעקוב באמצעות פרמטרי ברירת מחדל. Illustrator ממיר את התמונה בתוצאת עקיבה בשחור ולבן כברירת מחדל.
  • לחץ על הלחצן Image Trace בלוח הבקרה או בחר קביעה מוגדרת מראש דרך הלחצן Tracing Presets ().
  • בחר Window > Image Trace או עבור לסביבת העבודה Tracing כדי לפתוח את החלונית Image Trace ועשה אחת מהפעולות הבאות:

  הערה:

  • בחלונית Image Trace, הפעל את האפשרות Preview כדי לראות את התוצאות של השינויים שביצעת.
  • הרזולוציה של התמונה שהוספת קובעת את מהירות העקיבה.

 3. (אופציונלי) התאם את תוצאות העקיבה בחלונית Image Trace‏ (Windows‏ ‏> Image Trace).

 4. כדי להמיר את אובייקט העקיבה בנתיבים ולערוך ידנית את הגרפיקה הווקטורית, בחר Object > Image Trace > Expand.

להצגת וידאו בנושא עקיבה ראה Image Trace ב-Illustrator CS6 ובמהדורות שאחריו.

ציין אפשרויות עקיבה

אחרי שנבחרה תמונה תוכל לראות שהאפשרויות בחלונית Image Trace הופכות לזמינות. בחלק העליון של החלונית מופיעות האפשרויות הבסיסיות; באפשרותך לחשוף אפשרויות נוספות על-יד סיבוב המשולש שליד התווית Advanced.

פקדים בסיסיים

.
ציין את האפשרויות הבסיסיות בחלונית Image Trace כדי לקבל את תוצאות העקיבה הרצויות.

קביעה מוגדרת מראש

מציין הגדרה מוגדרת מראש של עקיבה. הסמלים הממוקמים בחלק העליון של החלונית הם קיצורי דרך הנקראים בהתאם לתהליכי עבודה פופולריים. בחירה באחת מהקביעות המוגדרות מראש הללו מגדירה את כל המשתנים הדרושים כדי לייצר את תוצאת העקיבה הקשורה.

default-presets
דוגמאות לקביעות מוגדרות מראש של עקיבה הזמינות בחלונית Image Trace
סמל שם הקביעה המוגדרת מראש הגדרה
Auto-Color יוצרת תמונה עם אפקט פוסטריזציה מתמונה או גרפיקה
High Color יוצרת גרפיקה של תמונות בעלות מראה מציאותי בנאמנות גבוהה
Low Color יוצרת גרפיקה מפושטת של תמונות בעלות מראה מציאותי
Grayscale עוקבת אחר הגרפיקה בגווני אפור
Black And White מפשטת את התמונה לגרפיקת שחור-לבן
Outline מפשטת את התמונה לקווי מתאר שחורים

קביעות מוגדרות מראש זמינות דרך התפריט הנפתח העליון.

drop-down-presets_color
דוגמאות לקביעות עקיבה מוגדרות מראש זמינות בתפריט הנפתח Preset.

A. 3 צבעים B. 6 צבעים C. תמונה באיכות גבוהה 

לחץ על סמל התפריט () כדי לשמור את ההגדרות הנוכחיות כקביעה מוגדרת מראש חדשה, או כדי למחוק קביעות מוגדרות מראש קיימות או לשנות את שמותיהן. לקבלת פרטים ראה שמירת קביעת עקיבה מוגדרת מראש.

View

מציין את התצוגה של האובייקט שקיימת עקיבה אחריו. אובייקט עקיבה מורכב משני רכיבים: תמונת המקור ותוצאת העקיבה (שהיא הגרפיקה הווקטורית). באפשרותך לבחור להציג את תוצאת העקיבה, תמונת המקור, קווי המיתאר ואפשרויות נוספות. באפשרותך ללחוץ על סמל העין כדי להפוך את התצוגה הנבחרת לשכבת על של תמונת המקור.

view
בחר תצוגה של האובייקט שאחריו קיימת עקיבה

A. תוצאת עקיבה B. תוצאת עקיבה עם קווי מתאר C. קווי מתאר D. קווי מתאר עם תמונת מקור E. תמונת מקור 

Mode

קביעת מצב הצבע של תוצאת העקיבה. האפשרויות הזמינות מגדירות מצבי צבע בסיסי לעומת גווני אפור בגרפיקה שאחריה מתבצעת עקיבה.

הגדרות הצבע הבאות מוצגות בהתבסס על ההגדרות באפשרות Mode:

מציין את מספר הצבעים שבהם יש להשתמש בתוצאת עקיבת בצבע. אם בחרת Document Library כחלונית, באפשרותך לבחור דוגמית צבע. (אפשרות זו זמינה רק כאשר Mode מוגדר ל-Color).

Mode_color
התאם את מספר הצבעים בתוצאת העקיבה כשהאפשרות Mode מוגדרת כ-Color.

מציין את מספר גווני האפור שבהם יש להשתמש בתוצאת העקיבה בגווני אפור. (אפשרות זו זמינה רק כאשר Mode מוגדר ל-Grayscale).

Mode_grey
התאם את מספר גווני האפור בתוצאת העקיבה כשהאפשרות Mode מוגדרת כ-Grayscale.

קובע ערך ליצירת עקיבה בשחור-לבן מהתמונה המקורית. כל הפיקסלים הבהירים מהערך Threshold יומרו ללבן; כל הפיקסלים הכהים מהערך Threshold יומרו לשחור. (אפשרות זו זמינה רק כשהאפשרות Mode מוגדרת כ-Black And White.)

Mode_blacknwhite
התאם את ערך הסף להמרת הפיקסלים לשחור או לבן בתוצאת העקיבה כאשר האפשרות Mode מוגדרת כ-Black And White.

Palette

קובע חלונית ליצירת עקיבה בצבע או בגווני-אפור מהתמונה המקורית (אפשרות זו זמינה רק כשהאפשרות Mode נקבעה על Color או Grayscale).

ניתן לבחור באחת מהאפשרויות הבאות:

מחליפה אוטומטית בין לוח הצבעים המוגבל לקשת הגוונים המלאה לצורך העקיבה, בתלות בתמונת הקלט. בעת בחירת האפשרות Automatic ללוח הצבעים, באפשרותך להתאים את מחוון הצבעים כך שישנה את הפשטות והדיוק של הווקטור במעקב. הערך 0 פירושו מפושט על-חשבון הדיוק והערך 100 פירושו מדויק או בעל מראה מציאותי על חשבון הפשטות.

Palette_automatic
דוגמה: תוצאת העקיבה כשאתה בוחר באפשרות Automatic

משתמשת בערכה קטנה של צבעים עבור לוח הצבעים לעקיבה. ניתן להשתמש במחוון הצבע כדי לצמצם עוד יותר את הצבעים הנבחרים.

Limited
דוגמה: תוצאת העקיבה כשאתה בוחר באפשרות Limited

משתמשת בכל ערכת הצבעים עבור לוח הצבעים לעקיבה. אפשרות זו היא הטובה ביותר לצורך עקיבה אחר תמונות ויוצרת גרפיקת תמונות בעלות מראה מציאותי. כאשר אפשרות זו נבחרת, מחוון הצבע קובע את שונות הפיקסלים שמרכיבים כל אחד מאזורי המילוי. כאשר מחוון הצבע נמצא בצד ימין השונות היא קטנה יותר, והתוצאה היא שיותר נתיבים מוגדרים על-ידי אזורי צבע קטנים יותר. מאידך, כאשר המחוון נמצא בצד שמאל, אזורי המילוי מעטים יותר וגדולים יותר.

Palette_full-tone
דוגמה: תוצאת העקיבה כשאתה בוחר באפשרות Full Tone

משתמשת בקבוצת צבעים קיימת עבור לוח הצבעים לעקיבה. עם אפשרות זו אתה יכול להגדיר את הצבעים המדויקים הרצויים לך בגרפיקה שנוצרה בעקיבה. תוכל לבחור כל ספריית צבעים שטענת דרך החלונית Swatches עבור לוח הצבעים לעקיבה.

P_Document-lib_colors
דוגמה: תוצאת העקיבה כשאתה בוחר באפשרות Document Library

הוספת ספריות צבע לחלונית Swatches מהתפריט Swatch Libraries

 1. לפתיחת החלונית Swatches בחר Window > Swatches.
 2. לחץ על סמל התפריט Swatch Libraries () בפינה השמאלית התחתונה של החלונית Swatches. לחלופין בחר Open Swatch Library בתפריט החלונית.
 3. בחר ספרייה מהרשימה.
 4. להוספת קבוצת הצבעים הרצויה בחלונית Swatches, לחץ על הלחצן Save Color Group To Swatches Panel (). לפרטים ראה שימוש בספריות swatch.
P_Swatch-lib_add
הוספת ספריות צבע לחלונית Swatches מהתפריט Swatch Libraries.
P_Swatch-library
בחר כל ספריית צבעים שטענת דרך החלונית Swatches עבור לוח הצבעים לעקיבה.

הוספת ספריות לחלונית Swatches באמצעות החלונית Adobe Color Themes

 1. כדי לפתוח את החלונית ‏Adobe Color Themes‏ בחר Window > Color Themes.
 2. גלה את מגוון ערכות הנושא הציבוריות של צבע בכרטיסייה Explore או צור ערכות צבעים של צבע משלך. לאחר מכן הוסף את ערכת הנושא של הצבע הנבחרת לחלונית Swatches. לפרטים ראה שימוש בחלונית Adobe Color Themes.
P_Document-lib_add-color-theme
הוספת ספריות לחלונית Swatches באמצעות החלונית Adobe Color Themes.
P_Swatch-lib_colors
בחר כל ספריית צבעים שטענת דרך החלונית Adobe Color Themes עבור לוח הצבעים לעקיבה.

פקדים מתקדמים

Image-Trace-advanced-controls
בצע כוונון עדין של תוצאת העקיבה באמצעות אפשרויות מתקדמות תחת Image Trace.

‏Paths

שולט במרחק בין הצורה שעליה מתבצעת בעקיבה לבין צורת הפיקסל המקורית. ערכים נמוכים יוצרים התאמת נתיבים גדולה יותר; ערכים גבוהים יוצרים התאמת נתיבים רופפת יותר.

Corners

מציינת את הדגש על הפינות ואת הסבירות שעיקול חד יהפוך לנקודת פינה. ערך גבוה יותר גורם למספר גדול יותר של פינות.

Noise

מציין אזור בפיקסלים שהעקיבה מתעלמת ממנו. ערך גבוה יותר גורם לפחות רעשי רקע.

עצה: לקבלת תמונה ברזולוציה גבוהה העבר את המחוון Noise לערך הגבוה יותר (למשל בטווח של 20–50) כדי שייווצר אפקט כלשהו. לקבלת תמונה ברזולוציה נמוכה קבע ערך נמוך יותר (1–10).

Method

מציין שיטת עקיבה. ניתן לבחור באחת מהאפשרויות הבאות:

סמל שם הקביעה המוגדרת מראש הגדרה
Abutting יוצרת נתיני חיתוך. הקצה של נתיב אחד זהה לחלוטין לקצה של הנתיב הסמוך לו.
Overlapping יוצרת נתיבים מוערמים. כל אחד מהנתיבים חופף מעט לזה שלידו.

Fills

יוצר אזורים עם מילוי בתוצאת העקיבה.

Strokes

יוצר נתיבי קו בתוצאת העקיבה.

Stroke

קובע את הרוחב המרבי של תכונות בתמונה המקורית שניתן להקיפן בקו. תכונות הגדולות מהרוחב המרבי יהפכו לאזורים עם קווי מתאר בתוצאת העקיבה.

Snap Curves To Lines

מציינת אם קווים מעוקלים במקצת יוחלפו בקווים ישרים, ואם קווים הקרובים ל-0 או 90 מעלות יוסטו לערכי 0 או 90 מעלות מוחלטים.

עצה: ניתן לבחור באפשרות זו עבור גרפיקה גיאומטרית או כאשר הצורות בתמונת המקור מסובבות קלות.

Ignore White

מציין אם אזור מילוי לבן מוחלף באזור ללא מילוי.

שמירת קביעת עקיבה מוגדרת מראש

 1. פתח את החלונית Image Trace על-ידי בחירת Window > Image Trace.

 2. הגדר אפשרויות מעקב עבור הקביעה המוגדרת מראש באמצעות החלונית Image Trace.

  הערה:

  לא ניתן לערוך או למחוק את הקביעות המוגדרות מראש של ברירת המחדל (הגדרות מוגדרות מראש של ברירת המחדל מוצגות בתוך סוגריים מרובעים []). עם זאת, ניתן ליצור עותק עריכה של קביעה מוגדרת מראש של ברירת המחדל, באמצעות בחירה בקביעה המוגדרת מראש ובחירה באפשרות Save As New Preset בתפריט החלונית.

 3. לחץ על סמל התפריט () ובחר Save As New Preset.

 4. הזן שם עבור הקביעה המוגדרת מראש, חדש ולחץ על OK.

 5. (אופציונלי) כדי לשנות את שם הקביעה המוגדרת מראש ששמרת לחץ על סמל התפריט () ובחר Rename. הזן שם עבור הקביעה המוגדרת מראש, חדש ולחץ על OK.

 6. (אופציונלי) כדי למחוק את הקביעה המוגדרת מראש ששמרת לחץ על סמל התפריט () ובחר Delete.

ערוך את תוצאת העקיבה

כשתהיה מרוצה מתוצאות העקיבה, תוכל להמיר את אובייקט העקיבה בנתיבים. שלב אחרון זה מאפשר לעבוד עם תוצאת העקיבה כמו עם כל גרפיקה וקטורית אחרת. לאחר המרת אובייקט העקיבה, לא ניתן יותר להתאים את אפשרויות העקיבה.

 1. בחר את תוצאת העקיבה.

 2. כדי להמיר את תוצאת העקיבה לנתיבים בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • לחץ על Expand בחלונית Control או בחלונית Properties.
  • בחר Object > Image Trace > Expand

  הנתיבים שנוצרו כתוצאה מכך יקובצו יחדיו.

 3. כדי לבטל את ההקבצה של הנתיבים שקובצו, לחץ על Ungroup בחלונית Properties. לחלופין בחר Object > Ungroup.

 4. (אופציונלי) כדי לפשט נתיבים על-ידי הסרת נקודות עגינה עודפות בחר Object > Path > Simplify. לפרטים ראה פישוט נתיב

  ניתן גם לעצב נתיבים מחדש או לערוך אותם. לפרטים ראה התאמה של מקטעי נתיבים.

 5. כדי לצבוע את תוצאת העקיבה המר אותה בקבוצות Live Paint על-ידי בחירת הנתיבים הרצויים ובחירת Object > Live Paint > Make. לפרטים ראה קבוצות Live Paint.

   

שחרור אובייקט עקיבה

כדי לבטל את העקיבה אך לשמור את התמונה שמוקמה במקור, שחרר את אובייקט העקיבה.

 1. בחר את אובייקט העקיבה.

 2. בחר Object > Image Trace > Release.