Overzicht van curven

In de aanpassing Curven past u punten aan in het gehele toonbereik van een afbeelding. In eerste instantie wordt de tonaliteit van de afbeelding weergegeven als een rechte diagonale lijn in een grafiek. Bij het aanpassen van een RGB-afbeelding worden rechtsboven in de grafiek de hooglichten en linksonder in de grafiek de schaduwen getoond. De horizontale as van de grafiek vertegenwoordigt de invoerniveaus (oorspronkelijke afbeeldingswaarden) en de verticale as vertegenwoordigt de uitvoerniveaus (nieuwe, aangepaste waarden). Als u controlepunten toevoegt aan de lijn en deze verplaatst, wordt de vorm van de curve aan uw afbeeldingsaanpassingen aangepast. De steile gedeelten van de curve verwijzen naar gebieden met veel contrast en de platte gedeelten verwijzen naar gebieden met minder contrast.

U kunt aanpassingsinstellingen voor Curven opslaan als voorinstellingen. Zie Aanpassingsinstellingen opslaan en Aanpassingsinstellingen opnieuw toepassen.

Opmerking:

De aanpassing Curven kan ook op CMYK-, LAB- of grijswaardenafbeeldingen worden toegepast. Voor CMYK-afbeeldingen geeft de grafiek percentages van pigment/inkt weer. Voor grijswaarden- en LAB-afbeeldingen geeft de grafiek lichtwaarden weer.

Photoshop - Curvenoptie
Curvenoptie in het deelvenster Eigenschappen

A. Aanpassingstool Op afbeelding B. Monster nemen van afbeelding om zwartpunt in te stellen. C. Monster nemen van afbeelding om grijspunt in te stellen. D. Monster nemen van afbeelding om witpunt in te stellen. E. Punten bewerken om de curve te wijzigen. F. Tekenen om de curve te wijzigen. G. Menu Voorinstelling voor curven H. Zwartpunt instellen. I. Grijspunt instellen. J. Witpunt instellen. K. Kleurverlies tonen. 

De kleur en toon van een afbeelding aanpassen met curven

Door het verplaatsen van een punt in het bovenste gedeelte van de curve, worden de hooglichten aangepast. Als u een punt in het midden van de curve verplaatst, worden de middentonen aangepast. En als u een punt in het onderste gedeelte van de curve verplaatst, worden de schaduwen aangepast. Verplaats een punt in de buurt van de bovenkant van de curve naar onderen, om hooglichten donkerder te maken. Als u een punt naar beneden of naar rechts verplaatst, geeft de waarde voor Invoer een lagere waarde voor Uitvoer, waardoor de afbeelding donkerder wordt. Verplaats een punt in de buurt van de onderkant van de curve naar boven, om de schaduwen lichter te maken. Als u een punt naar boven of naar links verplaatst, leidt een lagere waarde voor Invoer tot een hogere waarde voor Uitvoer. Hierdoor wordt de afbeelding lichter.

 1. Voer een van de volgende handelingen uit om een curve-aanpassing toe te passen:

  • Klik op het pictogram Curven in het deelvenster Aanpassingen.
  • Kies Laag > Nieuwe aanpassingslaag > Curven. Klik op OK in het dialoogvenster Nieuwe laag.

  Opmerking:

  Als u Afbeelding > Aanpassingen > Curven kiest, wordt de aanpassing direct op de afbeeldingslaag toegepast en worden afbeeldingsgegevens gewist.

 2. (Optioneel) Kies in het deelvenster Eigenschappen het kanaal dat u wilt aanpassen in het menu links van de knop Automatisch om de kleurbalans aan te passen.

 3. Voer in het deelvenster Eigenschappen een of meerdere van de volgende handelingen uit:

  • Klik rechtstreeks op de curvelijn en sleep het controlepunt om een toongebied aan te passen.
  • Selecteer de aanpassingstool Op afbeelding en sleep vervolgens over het gebied van de afbeelding dat u wilt aanpassen.
  • Selecteer de tool voor het aanbrengen van aanpassingen in de afbeelding en klik op de toongebieden in de afbeelding die u wilt aanpassen. Hiermee worden controlepunten langs de curvelijn geplaatst.
  • Kies een voorinstelling in het menu Voorinstelling.

  Als u een controlepunt omhoog of omlaag sleept, wordt het toongebied dat u aanpast lichter of donkerder. Als u een controlepunt naar links of rechts sleept, verhoogt of verlaagt u het contrast. U kunt maximaal veertien controlepunten toevoegen aan de curve. Als u een controlepunt wilt verwijderen, sleept u het uit de grafiek. Als u de tonaliteit aanpast, worden in de grafiek de oorspronkelijke diagonale basislijn en het afbeeldingshistogram nog steeds weergegeven ter referentie. U kunt deze opties uitschakelen. Zie Opties voor curveweergave instellen.

 4. (Optioneel) Voer een of meerdere van de volgende handelingen uit om de aanpassing te wijzigen:

  • Voeg meer punten rechtstreeks op de curve toe om verschillende kleurtoongebieden aan te passen.
  • Klik met de aanpassingstool Op afbeelding in andere gebieden van de afbeelding en sleep omhoog of omlaag.
  • Verplaats de schuifregelaars Zwart- en witpunten instellen of gebruik de pipetten om de lichtste en donkerste waarden in de afbeelding op te geven.
  • Klik op een punt op de curve en geef waarden op in de tekstvakken Invoer en Uitvoer.
  • Selecteer het potloodpictogram en teken een nieuwe curve over de bestaande curve. Wanneer u klaar bent, klikt u op het pictogram De curvewaarden vloeiend maken om de getekende curve vloeiend te maken. Klik meerdere malen om de curve verder vloeiend te maken.

  Punten op de curve blijven verankerd tot u deze verplaatst. U kunt een aanpassing aanbrengen in een bepaald toongebied zonder dat dit de andere gebieden beïnvloedt.

Photoshop - Aanpassingstool Op afbeelding
Klik met de aanpassingstool Op afbeelding in de afbeelding om controlepunten toe te voegen aan de curve. Als u de controlepunten verplaatst, past u de tonaliteit van de afbeelding aan.

Controlepunten verwijderen uit een curve

Voer een of meerdere van de volgende handelingen uit om een controlepunt te verwijderen:

 • Sleep het controlepunt uit de grafiek.
 • Selecteer het controlepunt en druk op Delete.
 • Houd Ctrl (Windows) of Command (Mac OS) ingedrukt en klik op het controlepunt.

 

Opties voor curveweergave instellen

Met de Opties voor curveweergave kunt u de weergave van het curveraster bepalen.

 1. Pas een Curven-aanpassing toe.

 2. In het deelvenster Eigenschappen kiest u Curven voor curveweergave in het deelvenstermenu.

  Opmerking:

  Als u Afbeelding > Aanpassingen > Curven koos, vouwt u de opties uit voor Opties voor curveweergave in het dialoogvenster Curven.

 3. In het dialoogvenster Opties voor curveweergave selecteert u een of meerdere van de volgende opties:

  Licht (0-255)  Hier worden de intensiteitswaarden voor RGB-afbeeldingen in een bereik van 0 tot 255 weergegeven, waarbij zwart (0) zich linksonder bevindt.
  Pigment/inkt %  De percentages voor CMYK-afbeeldingen worden in een bereik van 0 tot 100 weergegeven, waarbij de hooglichten (0%) zich linksonder bevinden.
  Eenvoudig raster  Rasterlijnen worden in stappen van 25% weergegeven.
  Gedetailleerd raster  Rasterlijnen worden in stappen van 10% weergegeven.
  Kanaalbedekkingen tonen  De kleurkanaalcurven worden voor de samengestelde curve weergegeven.
  Histogram  Achter de grafiek ziet u een histogram met de oorspronkelijke toonwaarden van de afbeelding.
  Basislijn U ziet de oorspronkelijke kleur en tonaliteit van de afbeelding als een regel met een hoek van 45 graden als referentiepunt,
  Intersectielijn  De horizontale en verticale lijnen worden weergegeven om u te helpen controlepunten uit te lijnen terwijl u ze langs het histogram of het raster versleept.

  Opmerking:

  Houd Alt (Windows) of Option (Mac OS) ingedrukt en klik op het raster om de rastervakken te wijzigen.

Een automatische correctie toepassen in Curven

 1. Klik op Automatisch in het deelvenster Eigenschappen.

Automatisch past een automatische kleurcorrectie toe met behulp van de huidige standaardinstelling. Als u de standaardinstelling wilt wijzigen, kiest u Automatische opties in het menu van het deelvenster Eigenschappen, en stelt u de Opties voor automatische kleurcorrectie in het dialoogvenster in. U kunt de kleur, het contrast of de toon van een afbeelding automatisch corrigeren. Zie Opties voor automatische aanpassing instellen voor meer informatie over deze opties.

Zwart- en witpunten instellen met behulp van de schuifregelaars voor het zwartpunt en het witpunt

Als u een Curven-aanpassing toepast, gebruikt u de zwarte en witte schuifregelaars om snel de zwart- en witpunten in te stellen (waarden voor zuiver zwart en zuiver wit) in de afbeelding.

 1. Sleep de schuifregelaars voor het zwart- en witpunt naar een willekeurig punt langs de horizontale as. De invoerwaarde verandert tijdens het slepen.

 2. Als u een voorvertoning wilt bekijken van het uitknippen terwijl u zwartpunten en witpunten aanpast, voert u een van de volgende bewerkingen uit:

  • Houd Alt (Windows) of Option (Mac OS) ingedrukt.
  • Kies Kleurverlies tonen voor zwart/wit-punten in het deelvenstermenu.

Contrast aan de middentonen van een foto toevoegen met curven

Als in de afbeelding gebruik wordt gemaakt van het volledige toonbereik, maar als contrast van de middentonen is vereist, klikt u op het pictogram Curven  in het deelvenster Aanpassingen. Sleep de curve in een S-vorm.

Photoshop - De hellingshoek in de curve steiler maken
Als u de hellingshoek in het midden van de curve steiler maakt, wordt het contrast van de middentonen verhoogd.

Sneltoetsen: curven

U kunt de volgende sneltoetsen gebruiken voor curven:

 • Als u een punt op de curve wilt instellen voor de geselecteerde kleur in het kanaal van elke kleurcomponent (maar niet in het samengestelde kanaal), houdt u Shift en Ctrl (Windows) of Shift en Command (Mac OS) ingedrukt en klikt u in de afbeelding.

 • Houd Shift ingedrukt en klik op punten op de curve om meerdere punten te selecteren. Geselecteerde punten worden met zwart gevuld.

 • Klik in het raster of druk op Ctrl-D (Windows) of Command-D (Mac OS) om de selectie van alle punten op te heffen.

 • Druk op de plus-toets om het volgende hogere punt op de curve te selecteren en druk op de min-toets om het volgende lagere punt te selecteren.

 • Druk op de pijltoetsen om geselecteerde punten op de curve te verplaatsen.

 • (Dialoogvenster Curven) Houd Ctrl (Windows) of Command (Mac OS) ingedrukt en klik in de afbeelding om een punt op de curve in te stellen voor het huidige kanaal.

Opmerking:

Als u echter de aanpassing Curven gebruikt, klikt u gewoon in de afbeelding met de aanpassingstool Op afbeelding .