Tekst bewerken

 1. Op een van onderstaande manieren kunt u een tekstlaag selecteren:

  • Selecteer de tool Verplaatsen en dubbelklik in het canvas op de tekstlaag.
  • Selecteer de tool Horizontale tekst  of Verticale tekst . Selecteer in het deelvenster Lagen de tekstlaag of klik in de tekst om automatisch een tekstlaag te selecteren.
 2. Plaats het invoegpunt in de tekst en voer een van de volgende handelingen uit:
  • Klik om het invoegpunt in te stellen.

  • Selecteer een of meer tekens die u wilt bewerken.

 3. Voer de gewenste tekst in.
 4. Op een van onderstaande manieren kunt u wijzigingen in de tekstlaag toepassen:

  • Selecteer een nieuwe tool.
  • Klik op een laag in het deelvenster Lagen. (Hiermee worden wijzigingen automatisch vastgelegd en wordt de laag geselecteerd.)
  • Klik op de knop Vastleggen  in de optiebalk.

  Als u de wijzigingen wilt annuleren, klikt u op de knop Annuleren  in de optiebalk of drukt u op ESC.

   

Gekrulde of rechte aanhalingstekens opgeven

Typografische aanhalingstekens, ook vaak gekrulde aanhalingstekens genoemd, passen bij de rondingen van het lettertype. Typografische aanhalingstekens worden gewoonlijk gebruikt voor aanhalingstekens en apostrofs. Rechte aanhalingstekens worden gewoonlijk gebruikt als afkortingen voor foot en inches.

 1. Kies Bewerken > Voorkeuren > Tekst (Windows) of Photoshop > Voorkeuren > Tekst (Mac OS).
 2. Onder Tekstopties selecteert of deselecteert u Gekrulde aanhalingstekens gebruiken.

Anti-aliasing toepassen op een tekstlaag

Met anti-aliasing kunt u tekst met zachte randen produceren door de pixels aan de randen gedeeltelijk te vullen. Het resultaat is dat de randen van de tekst overvloeien in de achtergrond.

Anti-aliasing in Photoshop
Geen anti-aliasing (links) en sterke anti-aliasing (rechts)

Wanneer u tekst maakt voor weergave op het web, moet u er rekening mee houden dat met anti-aliasing het aantal kleuren in de oorspronkelijke afbeelding aanzienlijk toeneemt. Het gevolg hiervan is dat u minder mogelijkheden hebt om het aantal kleuren in de afbeelding te verkleinen om zo de grootte van het afbeeldingbestand te reduceren. Een ander mogelijk nadeel is dat restkleuren worden weergegeven langs de randen van de tekst. Wanneer het reduceren van de bestandsgrootte en het beperken van het aantal kleuren erg belangrijk is, kunt u anti-aliasing beter niet gebruiken, ondanks het feit dat de randen dan rafelig worden. Een ander advies is om grotere tekst te gebruiken dan bij gedrukte toepassingen. Grotere tekst is beter leesbaar op het web en biedt meer flexibiliteit bij het al dan niet toepassen van anti-aliasing.

Opmerking:

Wanneer u anti-aliasing gebruikt, kan tekst inconsistent worden weergegeven bij kleine puntgrootten en lage resoluties (zoals de resolutie die wordt gebruikt voor webafbeeldingen). U kunt deze inconsistentie verminderen door de optie Fractionele breedten uit te schakelen in het menu van het deelvenster Teken.

 1. Selecteer de tekstlaag in het deelvenster Lagen.
 2. Kies een optie in het menu voor anti-aliasing  op de optiebalk of in het deelvenster Teken. Kies Laag > Tekst en kies een optie in het submenu.

  Geen

  Er wordt geen anti-aliasing toegepast

  Scherp

  De tekst wordt zo scherp mogelijk weergegeven

  Zuiver

  De tekst wordt vrij scherp weergegeven

  Sterk

  De tekst wordt vrij zwaar weergegeven

  Vloeiend

  De tekst wordt vloeiender weergegeven

De spelling van woorden controleren en corrigeren

Wanneer u een document op spelfouten controleert, stopt Photoshop bij elk woord dat niet in het woordenboek voorkomt. Als het woord correct is gespeld, kunt u de spelling bevestigen door het woord aan uw persoonlijke woordenboek toe te voegen. Als het woord verkeerd is gespeld, kunt u de spelling corrigeren.

 1. Kies indien gewenst in het deelvenster Teken een taal in het pop-upmenu onder aan het deelvenster. Dit is het woordenboek dat Photoshop gebruikt voor spellingcontrole.
 2. (Optioneel) Geef tekstlagen weer of ontgrendel deze. Als u de opdracht Spelling controleren kiest, worden verborgen of vergrendelde tekstlagen niet gecontroleerd.
 3. Voer een van de volgende handelingen uit:
  • Selecteer een tekstlaag.

  • Als u de spelling van specifieke tekst wilt controleren, selecteert u de tekst.

  • Als u een woord wilt controleren, plaatst u een invoegpunt in het woord.

 4. Kies Bewerken > Spelling controleren.
 5. Als u een tekstlaag hebt geselecteerd en de spellingcontrole alleen op die laag wilt uitvoeren, schakelt u Alle lagen controleren uit.
 6. Als Photoshop onbekende woorden en andere mogelijke fouten vindt, voert u een van de volgende handelingen uit:

  Negeren

  De spellingcontrole gaat door zonder de tekst te wijzigen.

  Alles negeren

  Het betreffende woord wordt genegeerd gedurende de hele controle.

  Wijzigen

  Corrigeert een spelfout. Zorg ervoor dat het correcte woord in het tekstvak Wijzigen in staat en klik op Wijzigen. Als de suggestie uit het woordenboek niet het gewenste woord is, kunt u een ander woord in het tekstvak Suggesties selecteren of het juiste woord typen in het tekstvak Wijzigen in.

  Alles wijzigen

  Corrigeert alle gevallen van deze spelfout in het document. Zorg ervoor dat de juist gespelde woorden in het vak Wijzigen in staan.

  Toevoegen

  Slaat het onbekende woord op in het woordenboek, zodat dit een volgende keer niet worden beschouwd als een spelfout.

Tekst zoeken en vervangen

 1. Voer een van de volgende handelingen uit:
  • Selecteer de laag die de tekst bevat die u wilt zoeken en vervangen. Plaats het invoegpunt aan het begin van de tekst die u wilt doorzoeken.

  • Selecteer een niet-tekstlaag als er meerdere tekstlagen zijn en u alle lagen in het document wilt doorzoeken.

  Opmerking:

  In het deelvenster Lagen dient u ervoor te zorgen dat de tekstlagen die u wilt doorzoeken zichtbaar en ontgrendeld zijn. Als u de opdracht Tekst zoeken en vervangen kiest, wordt spelling in verborgen of vergrendelde lagen niet gecontroleerd.

 2. Kies Bewerken > Tekst zoeken en vervangen.
 3. Typ of plak de tekst die u wilt zoeken in het vak Zoeken naar. Als u de tekst wilt wijzigen, typt u de nieuwe tekst in het tekstvak Wijzigen in.
 4. Selecteer een of meerdere opties om uw zoekopdracht te verfijnen.

  Zoeken in alle lagen

  Hiermee doorzoekt u alle lagen in een document. Deze optie is beschikbaar als in het deelvenster Lagen een niet-tekstlaag is geselecteerd.

  Naar voren

  Hiermee zoekt u vooruit vanaf een invoegpunt in de tekst. Deselecteer deze optie om alle tekst in een laag te doorzoeken, ongeacht de plaats van het invoegpunt.

  Hoofdlettergevoelig

  Hiermee zoekt u naar een of meer woorden waarvan het hoofdlettergebruik exact overeenkomt met dat van de tekst in het vak Zoeken naar. Wanneer u bijvoorbeeld zoekt naar 'DrukPers', worden 'Drukpers' en 'DRUKPERS' niet gevonden als deze optie is ingeschakeld.

  Hele woorden

  Hiermee zoekt u alleen tekst die geen deel uitmaakt van een ander woord. Wanneer u bijvoorbeeld zoekt naar 'enige' als heel woord, wordt 'menige' niet gevonden.

 5. Klik op Volgende zoeken om de zoekactie te starten.
 6. Klik op een van de volgende knoppen.

  Wijzigen

  Als u hier op klikt, wordt de gevonden tekst vervangen door de nieuwe tekst. Als u op Volgende zoeken klikt, wordt de zoekopdracht vervolgd.

  Alles wijzigen

  Als u hier op klikt, wordt de zoektekst op alle locaties vervangen door de nieuwe tekst.

  Wijzigen/zoeken

  Als u hier op klikt, wordt de gevonden tekst vervangen door de nieuwe tekst en wordt de zoekactie vervolgd.

Een taal toewijzen aan de tekst

Photoshop maakt gebruik van woordenboeken voor verschillende talen om de woordafbreking te controleren. Deze woordenboeken worden ook gebruikt voor de spellingcontrole. Elk woordenboek bevat honderdduizenden woorden met standaardafbreking per lettergreep. U kunt een taal toewijzen aan een heel document of aan een tekstselectie.

Voorbeelden van de woordafbreking in verschillende talen in Photoshop
Voorbeelden van de woordafbreking in verschillende talen

A. 'Cactophiles' in het Engels (USA) B. 'Cactophiles' in het Engels (UK) C. 'Cactophiles' in het Frans 
 1. Voer een van de volgende handelingen uit:
  • Als u tekst wilt toevoegen met een woordenboek voor een bepaalde taal, kiest u het woordenboek in het pop-upmenu links onder in het deelvenster Teken. Vervolgens geeft u de tekst op.

  • Als u het woordenboek van bestaande tekst wilt wijzigen, selecteert u de tekst en kiest u het woordenboek in het pop-upmenu links onder in het deelvenster Teken.

 2. In het deelvenster Teken kiest u het gewenste woordenboek in het pop-upmenu links onder in het deelvenster.

  Opmerking:

  Als u tekst hebt geselecteerd waarin meerdere talen voorkomen of als de tekstlaag meerdere talen bevat, wordt het pop-upmenu in het deelvenster Teken grijs en wordt het woord 'Meervoudig' weergegeven.

Tekst schalen en roteren

De schaal van tekst wijzigen

U kunt de proportie tussen de hoogte en breedte van tekst opgeven ten opzichte van de oorspronkelijke hoogte en breedte van de tekens. Niet-geschaalde tekens hebben een waarde van 100%. Sommige tekstfamilies beschikken over een zuiver verbreed lettertype, dat is ontworpen met een grotere horizontale spreiding dan de onbewerkte tekststijl. Schalen leidt tot vervorming van tekst. Indien mogelijk kunt u beter een lettertype gebruiken dat versmald of verbreed is ontworpen.

 1. Selecteer de tekens of tekstobjecten die u wilt wijzigen. Als u geen tekst selecteert, wordt de schaal toegepast op nieuwe tekst.
 2. In het deelvenster Teken stelt u de optie Verticaal schalen  of Horizontaal schalen in .

Tekst roteren

 1. Ga als volgt te werk:
  • Als u tekst wil roteren, selecteert u de tekstlaag en gebruikt u een roteeropdracht of de opdracht Vrije transformatie. Voor alineatekst kunt u ook het selectiekader selecteren en een handgreep gebruiken om de tekst handmatig te roteren.

  • Als u meerdere tekens in verticale Aziatische tekst wilt roteren, gebruikt u Tate‑chu‑yoko.

Tekens in verticale tekst roteren

Wanneer u werkt met verticale tekst, kunt u de richting van de tekens met 90° draaien. Geroteerde tekens worden recht weergegeven, terwijl niet-geroteerde gegevens haaks op de tekstregel worden weergegeven.

Oorspronkelijke tekst (links) en tekst zonder verticale rotatie (rechts) in Photoshop
Oorspronkelijke tekst (links) en tekst zonder verticale rotatie (rechts)

 1. Selecteer de verticale tekst die u wilt roteren of waarvan u de rotatie ongedaan wilt maken.
 2. Kies Standaard verticale Romeinse uitlijning in het menu van het deelvenster Teken. Een vinkje geeft aan dat de optie is geselecteerd.

  Opmerking:

  U kunt double‑bytetekens niet roteren (tekens met volledige breedte zijn alleen beschikbaar in Chinese, Japanse en Koreaanse lettertypen). Een double‑byteteken in de geselecteerde reeks wordt niet gedraaid.

De richting van een tekstlaag wijzigen

De richting van een tekstlaag bepaalt de richting van tekstregels ten opzichte van het documentvenster (voor punttekst) of het selectiekader (voor alineatekst). Als een tekstlaag verticaal is, lopen de tekstregels omhoog en omlaag. Bij een horizontale tekstlaag lopen de tekstregels van links naar rechts. De richting van een tekstlaag is niet hetzelfde als de richting van tekens op een tekstregel.

 1. Selecteer de tekstlaag in het deelvenster Lagen.
 2. Voer een van de volgende handelingen uit:
  • Selecteer een teksttool en klik op de knop Tekstrichting wijzigen  op de optiebalk.

  • Kies Laag > Tekst > Horizontaal of kies Laag > Tekst > Verticaal.

  • Kies Tekstrichting wijzigen in het menu van het deelvenster Teken.

Tekstlagen omzetten in pixels

Sommige opdrachten en tools, zoals filtereffecten en tekentools, zijn niet beschikbaar voor tekstlagen. U moet de tekst omzetten in pixels voordat u de opdracht toepast of de tool gebruikt. Omzetten in pixels wil zeggen dat de tekstlaag wordt omgezet in een normale laag en dat de inhoud van de laag niet meer als tekst kan worden bewerkt. Er verschijnt een waarschuwing als u een opdracht of tool kiest waarvoor een laag moet zijn omgezet in pixels. Sommige waarschuwingsberichten bevatten een knop OK, waarop u kunt klikken om de laag om te zetten in pixels.

 1. Selecteer de tekstlaag en kies Laag > Omzetten in pixels > Tekst.

Dit werk is gelicentieerd onder de Creative Commons Naamsvermelding/Niet-commercieel/Gelijk delen 3.0 Unported-licentie  De voorwaarden van Creative Commons zijn niet van toepassing op Twitter™- en Facebook-berichten.

Juridische kennisgevingen   |   Online privacybeleid