Een of meerdere segmenten selecteren

Voer een van de volgende handelingen uit:

 • Selecteer de tool Segmentselectie  en klik op het segment in de afbeelding. Als u werkt met overlappende segmenten, klikt u op de zichtbare sectie van een onderliggend segment om het te selecteren.
 • Selecteer de tool Segmentselectie, houd Shift ingedrukt en klik om segmenten toe te voegen aan de selectie.
 • Selecteer de tool Segmentselectie in het dialoogvenster Opslaan voor web en apparaten en klik in een automatisch segment of buiten het afbeeldingsgebied. Sleep vervolgens over de segmenten die u wilt selecteren. (Als u in een gebruikerssegment klikt en vervolgens sleept, wordt het segment verplaatst.)
 • Kies Bestand > Opslaan voor web en apparaten. Selecteer een segment in het dialoogvenster met de tool Segment.

Opmerking:

Wanneer u de tool Segment of Segmentselectie gebruikt, kunt u van de ene tool naar de andere schakelen door Ctrl (Windows) of Command (Mac OS) ingedrukt te houden.

Gebruikerssegmenten verplaatsen, vergroten, verkleinen en uitlijnen

U kunt in Photoshop gebruikerssegmenten verplaatsen of de grootte ervan wijzigen. Dit is echter niet mogelijk in het dialoogvenster Opslaan voor web en apparaten.

Een gebruikerssegment verplaatsen of vergroten of verkleinen

 1. Selecteer een of meer gebruikerssegmenten.
 2. Voer een van de volgende handelingen uit:
  • Als u een segment wilt verplaatsen, plaatst u de aanwijzer binnen het selectiekader van het segment en sleept u het segment naar een nieuwe positie. Houd Shift ingedrukt als u de verplaatsing wilt beperken tot een verticale, horizontale of diagonale lijn van 45°.

  • Als u de grootte van een segment wilt wijzigen, plaatst u de aanwijzer op een zij- of hoekgreep van het segment en sleept u. Als u aangrenzende segmenten selecteert en deze vergroot of verkleint, wordt de grootte van de randen die de segmenten gemeenschappelijk hebben in één keer gewijzigd.

Een gebruikerssegment verplaatsen of vergroten of verkleinen met behulp van numerieke coördinaten

 1. Selecteer een of meer gebruikerssegmenten.
 2. Klik op de knop Opties op de optiebalk. U kunt ook dubbelklikken op een segment als u de opties wilt zien.
 3. Wijzig in het gedeelte Dimensies van het dialoogvenster Segmentopties een of meer van de volgende opties:

  X

  Hiermee geeft u de pixelafstand tussen de linkerrand van het segment en het nulpunt van de liniaal in het documentvenster op.

  Y

  Hiermee geeft u de pixelafstand tussen de bovenrand van het segment en het nulpunt van de liniaal in het documentvenster op.

  Opmerking:

  Het standaardnulpunt van de liniaal is de linkerbovenhoek van de afbeelding.

  B

  Hiermee geeft u de breedte van het segment op.

  H

  Hiermee geeft u de hoogte van het segment op.

Segmenten magnetisch uitlijnen op een hulplijn, een gebruikerssegment of een ander object

 1. Selecteer de gewenste opties in het submenu Weergave > Magnetisch.
 2. Kies Weergave > Magnetisch. Een vinkje geeft aan dat de optie is ingeschakeld.
 3. Verplaats de geselecteerde segmenten naar de gewenste positie. De segmenten springen naar het door u gekozen object binnen een straal van 4 pixels.

Gebruikerssegmenten en automatische segmenten verdelen

In het dialoogvenster Segment verdelen kunt u segmenten horizontaal en/of verticaal verdelen. Verdeelde segmenten zijn altijd gebruikerssegmenten, ongeacht of het originele segment een gebruikerssegment of een automatisch segment is.

Opmerking:

U kunt op lagen gebaseerde segmenten niet verdelen.

 1. Selecteer een of meer segmenten.
 2. Activeer de tool Segmentselectie  en klik op Verdelen op de optiebalk.
 3. Selecteer Voorvertoning in het dialoogvenster Segment verdelen om de wijzigingen te bekijken.
 4. Selecteer in het dialoogvenster Segment verdelen een van de volgende opties of beide:

  Horizontaal verdelen in

  Hiermee verdeelt u het segment in de lengte.

  Verticaal verdelen in

  Hiermee verdeelt u het segment in de breedte.

 5. Geef aan hoe u elk geselecteerd segment wilt verdelen:
  • Geef een waarde op voor Segmenten omlaag of Segmenten opzij, zodat elk segment gelijkmatig wordt verdeeld in het opgegeven aantal segmentdelen.

  • Selecteer de optie Pixels per segment en geef daarin een waarde op om segmenten te maken met het opgegeven aantal pixels. Als het segment niet gelijkmatig kan worden verdeeld met dat aantal pixels, wordt van het overige aantal een apart segment gemaakt. Als u bijvoorbeeld een segment van 100 pixels breed verdeelt in drie nieuwe segmenten van elk 30 pixels breed, wordt van het resterende gebied van 10 pixels breed ook een nieuw segment gemaakt.

 6. Klik op OK.

Segmenten dupliceren

U kunt een duplicaatsegment maken met dezelfde afmetingen en optimalisatie-instellingen als het origineel. Als het oorspronkelijke segment een gekoppeld gebruikerssegment is, wordt het duplicaat aan dezelfde verzameling met gekoppelde segmenten gekoppeld. Duplicaatsegmenten zijn altijd gebruikerssegmenten, ongeacht of het oorspronkelijke segment een gebruikerssegment, een op een laag gebaseerd segment of een automatisch segment is.

 1. Selecteer een of meerdere segmenten.
 2. Houd Alt (Windows) of Option (Mac OS) ingedrukt en sleep vanuit de selectie.

Een segment kopiëren en plakken

U kunt een geselecteerd segment kopiëren en plakken binnen dezelfde afbeelding, naar een andere afbeelding of naar een andere toepassing, zoals Dreamweaver. Wanneer u een segment kopieert, worden alle lagen binnen de segmentgrenzen ook gekopieerd (en niet alleen de actieve laag).

 1. Selecteer een of meerdere segmenten met de tool Segmentselectie .
 2. Kies Bewerken > Kopiëren.

  Opmerking:

  U kunt een segment niet kopiëren als er een actieve selectie voorkomt in het document (een pixelselectiekader of een geselecteerd pad).

 3. Voer een van de volgende handelingen uit:
  • Als u het segment in een andere afbeelding wilt plakken, opent en toont u de gewenste afbeelding.

  • Als u het segment naar Dreamweaver wilt plakken, maakt u het Dreamweaver-document het actieve venster.

 4. Kies Bewerken > Plakken. Er wordt een nieuwe laag gemaakt wanneer een segment in een Photoshop-afbeelding wordt geplakt.

  Opmerking:

  Wanneer u een segment kopieert naar Dreamweaver, blijft de informatie over de bestandsnaam en het pad van het originele Photoshop-bronbestand behouden. Als u deze informatie wilt weergeven in Dreamweaver, klikt u met de rechtermuisknop (Windows) of houdt u Ctrl ingedrukt en klikt u (Mac OS) op de afbeelding, kiest u Design Notes en zoekt u het veld FilePathSrc op het tabblad All Info.

Segmenten combineren

U kunt twee of meer segmenten combineren tot één segment. Photoshop bepaalt de dimensies en positie van het uiteindelijke segment aan de hand van de rechthoek die ontstaat door de buitenste randen van de gecombineerde segmenten samen te voegen. Als de gecombineerde segmenten niet aan elkaar grenzen of verschillende afmetingen of uitlijningen hebben, kan het nieuwe gecombineerde segment andere segmenten overlappen.

Het gecombineerde segment neemt de optimalisatie-instellingen over van het eerste segment in de serie segmenten die u selecteert. Een gecombineerd segment is altijd een gebruikerssegment, ook als de oorspronkelijke segmenten gedeeltelijk automatische segmenten waren.

Opmerking:

U kunt op lagen gebaseerde segmenten niet combineren.

 1. Selecteer twee of meer segmenten.
 2. Klik met de rechtermuisknop (Windows) of houd Ctrl ingedrukt (Mac OS) en kies Segmenten combineren.

De stapelvolgorde van segmenten wijzigen

Als segmenten elkaar overlappen, is het laatste segment dat u hebt gemaakt het bovenste segment in de stapelvolgorde. U kunt de stapelvolgorde wijzigen om onderliggende segmenten te kunnen bewerken. Zo kunt u opgeven welk segment het bovenste en welk het onderste van de stapel is en segmenten naar een andere positie in de stapelvolgorde verplaatsen.

Opmerking:

U kunt de stapelvolgorde van automatische segmenten niet wijzigen.

 1. Selecteer een of meerdere segmenten.
 2. Kies de tool Segmentselectie  en klik op een optie voor stapelvolgorde op de optiebalk.
  Photoshop - Opties voor stapelvolgorde
  Opties voor stapelvolgorde

  A. Naar voorgrond B. Naar voren C. Naar achteren D. Naar achtergrond 

Gebruikerssegmenten uitlijnen en verdelen

U kunt gebruikerssegmenten uitlijnen op een rand of op de middelpunten en ze gelijkmatig langs de verticale of horizontale as verdelen. Als u gebruikerssegmenten uitlijnt en verdeelt, kunt u eventuele overbodige automatische segmenten verwijderen en zo een kleiner, efficiënter HTML-bestand genereren.

Opmerking:

Als u op lagen gebaseerde segmenten wilt uitlijnen of verdelen, lijnt u de inhoud van de lagen uit of verdeelt u deze.

 1. Selecteer de gebruikerssegmenten die u wilt uitlijnen.
 2. Kies de tool Segmentselectie  en selecteer een optie op de optiebalk.
  Photoshop - Opties voor uitlijning
  Opties voor uitlijning

  A. Boven B. Verticale middelpunten C. Onder D. Links E. Horizontale middelpunten F. Rechts 
  Photoshop - Opties voor verdelen
  Opties voor verdelen

  A. Boven B. Verticale middelpunten C. Onder D. Links E. Horizontale middelpunten F. Rechts 

Een segment verwijderen

Wanneer u een gebruikerssegment of een op een laag gebaseerd segment verwijdert, worden automatische segmenten opnieuw gegenereerd om het documentgebied op te vullen.

Bij het verwijderen van een op een laag gebaseerd segment wordt de bijbehorende laag niet verwijderd. Als u echter een laag verwijdert waaraan een op een laag gebaseerd segment is gekoppeld, wordt dit segment eveneens verwijderd.

Opmerking:

U kunt automatische segmenten niet verwijderen. Als u alle gebruikerssegmenten en op lagen gebaseerde segmenten in een afbeelding verwijdert, blijft er slechts één automatisch segment over dat de hele afbeelding bedekt.

 1. Selecteer een of meer segmenten.
 2. Kies de tool Segment of Segmentselectie en druk op Backspace of Delete.
 3. Als u alle gebruikerssegmenten en op lagen gebaseerde segmenten wilt wissen, kiest u Weergave > Segmenten wissen.

Alle segmenten vergrendelen

Door segmenten te vergrendelen voorkomt u dat u per ongeluk wijzigingen aanbrengt in bijvoorbeeld de grootte of positie.

 1. Kies Weergave > Segmenten vergrendelen.