Podrobnější informace a pokyny hledejte na následujících odkazech.

O vzorech, pořadí překrývání a vrstvách

Vzor je jako pozadí, které můžete rychle použít pro mnoho stránek. Objekty ze vzoru se objeví na všech stránkách, na které je vzor aplikovaný. Vzorové položky, které se zobrazí na stránkách dokumentu, jsou ohraničené tečkovaným okrajem. Změny, které uděláte ve vzoru, se automaticky použijí na připojených stránkách. Vzory obvykle obsahují opakující se loga, čísla stránek, záhlaví a zápatí. Mohou také obsahovat prázdné textové nebo grafické rámečky, které na stránkách dokumentu slouží jako vyhrazená místa. Vzorovou položku není možné vybrat na stránce dokumentu, pokud není vzorová položka lokálně změněná.

Vzory mohou mít více vrstev, stejně jako stránky v dokumentu. Objekty v jedné vrstvě mají své vlastní pořadí překrývání v rámci této vrstvy. Objekty na vrstvě ze vzorové stránky se zobrazují za objekty, které přiřadíte na stejnou vrstvu na stránce dokumentu.

Pokud chcete, aby se vzorová položka objevila před objekty na stránce dokumentu, umístěte ji ve vzoru do vyšší vrstvy. Vzorová položka ve vyšší vrstvě se zobrazí před všemi objekty v nižších vrstvách. Sloučení všech vrstev přesune vzorové položky za objekty stránky dokumentu.

Vzory, pořadí překrývání a vrstvy
Vzorové položky (vlevo nahoře) se zobrazují za objekty stránky ve stejné vrstvě (vlevo dole); přesun vzorové položky do vyšší vrstvy (vpravo nahoře) ji přesune před všechny objekty ve spodních vrstvách (vpravo dole).

Tipy a pravidla pro vzory

 • Alternativní verze návrhů můžete porovnat, když vytvoříte různé vzory, a pak je postupně aplikujete na příklady stránek, které obsahují typický obsah.

 • Abyste mohli rychle navrhovat nové dokumenty, můžete si sadu vzorů uložit do předlohy dokumentu spolu s odstavcovými a znakovými styly, knihovnami barev a dalšími styly a přednastaveními.

 • Když změníte nastavení sloupců nebo okrajů ve vzoru, nebo aplikujete nový vzor s jiným nastavením sloupců a okrajů, můžete vynutit automatické přizpůsobení objektů na stránce podle nového rozvržení. (Viz článek O automatických úpravách rozvržení.)

 • Automatická čísla stránek vložená na vzor zobrazí správná čísla stránek pro každý oddíl dokumentu, na který je vzor aplikován. (Viz článek Přidání základního číslování stran.)

Vytváření vzorů

Ve výchozím nastavení má každý vytvořený dokument svou vzorovou stránku Můžete vytvořit další vzorové stránky od začátku nebo z existující vzorové stránky nebo stránky dokumentu. Poté, co aplikujete vzorové stránky na ostatní stránky, se všechny změny provedené ve zdrojovém vzoru promítnou do vzorů a stránek dokumentu, které jsou od zdrojového vzoru odvozeny. Při pečlivém plánování tak získáte jednoduchou možnost, jak změnit rozvržení ve více stránkách dokumentu.

Vytvoření vzoru od začátku

 1. Zvolte Nový vzor v nabídce panelu Stránky.
 2. Nastavte následující volby a klikněte na OK:
  • V poli Prefix zadejte prefix, který v panelu Stránky pro každou stránku označí aplikovaný vzor. Můžete zadat maximálně čtyři znaky.

  • V poli Název zadejte název vzoru dvojstránky.

  • V poli Odvozen od vzoru zvolte existující vzorovou dvojstránku, od které chcete odvodit tuto vzorovou dvojstránku, nebo zvolte Žádný.

  • V poli Počet stránek zadejte počet stránek, které chcete mít ve vzorové dvojstránce (maximálně deset).

Vytvoření vzoru z existující stránky nebo dvojstránky

 • Přetáhněte celou dvojstránku ze sekce Stránky v panelu Stránky do sekce Vzory.
 • Vyberte dvojstránku v panelu Stránky a zvolte Uložit jako vzor v nabídce panelu Stránky.

Všechny objekty na původní stránce nebo dvojstránce se stanou součástí nového vzoru. Pokud původní stránka používala vzor, bude nový vzor odvozený od vzoru původní stránky.

Vytvoření nové vzorové dvojstránky podle jiné stránky nebo dvojstránky
Vytvoření nové vzorové dvojstránky podle jiné stránky nebo dvojstránky

Odvození jednoho vzoru od druhého

Můžete vytvořit variantu vzoru, která je odvozena od jiného vzoru (zvaného rodičovský vzor) a podle tohoto vzoru se také aktualizuje ve stejném dokumentu. Vzorové dvojstránky odvozené od rodičovského vzoru se nazývají dceřiné vzory. Pokud má například váš dokument deset kapitol, které používají vzorové dvojstránky, které se mírně liší, odvoďte je všechny od vzorové dvojstránky, která obsahuje rozvržení a objekty společné pro všech deset kapitol. Pak si změna základního návrhu vyžádá úpravu pouze rodičovského vzoru místo samostatných úprav všech deseti vzorů. Změňte formátování dceřiných vzorů. V dceřiném vzoru můžete provést lokální změny položek rodičovského vzoru a tím vytvořit variace vzoru, stejně jako můžete lokálně změnit položky vzoru na stránkách dokumentu. To je efektivní způsob, jak udržovat a aktualizovat jednotný a přesto variabilní návrh.

Rodičovské a dceřiné vzory
Původní rodičovské a dceřiné vzory (vlevo); když upravíte rodičovský vzor, dceřiné vzory se automaticky aktualizují (vpravo)

 1. Chcete-li odvodit jeden vzor od druhého, v sekci Vzory panelu Stránky proveďte některý z následujících úkonů:
  • Vyberte vzorovou dvojstránku a zvolte Volby vzoru pro [název vzorové dvojstránky] v nabídce panelu Stránky. V poli Odvozen od vzoru zvolte jiný vzor a klikněte na OK.

  • Vyberte název vzorové dvojstránky, kterou chcete použít jako základní, a aplikujte ji přetažením na název jiného vzoru.

  Vzor B odvozený od vzoru A
  Vzor B odvozený od vzoru A

Upravení rozvržení vzoru

Rozvržení vzorových stránek můžete kdykoliv upravit; provedené změny se automaticky projeví na všech stránkách, na které je tento vzor aplikovaný. Například libovolný text nebo grafika, přidané do vzorové stránky, se objeví na stránkách dokumentu, na které je vzorová stránka aplikována.

Poznámka:

Když na určité stránce lokálně změníte nebo odpojíte objekt vzorové stránky, pak se pro tento objekt neuplatní změny provedené na vzorové stránce.

 1. V panelu Stránky dvojitě klikněte na ikonu vzoru, který chcete upravit, nebo vyberte vzorovou stránku v textovém poli seznamu dole v okně dokumentu. V okně dokumentu se zobrazí vzorová dvojstránka.
 2. Proveďte změny ve vzoru.

InDesign automaticky aktualizuje všechny stránky, které tento vzor používají.

Chcete-li změnit velikost vzorové stránky, vyberte stránku pomocí nástroje Stránka a potom změňte rozměry pomocí voleb v ovládacím panelu. Viz článek Používání různých velikostí stránek.

Poznámka:

Pomocí zobrazení více oken můžete vidět výsledky úprav vzoru. Vyberte volbu Okna > Uspořádat > Nové okno a poté volbu Okna > Uspořádat > Dlaždicově. Nastavte jedno okno na stránku a druhé okno na vzor, aplikovaný na tuto stránku. Pak upravujte vzor a sledujte aktualizace stránky.

Změna předvoleb vzorové stránky

Můžete upravit volby vzorové stránky a změnit její název nebo prefix, odvodit vzor od jiného vzoru, nebo změnit počet stránek ve vzorové dvojstránce.

 1. V panelu Stránky klikněte na název vzorové dvojstránky, abyste ji vybrali.
 2. Zvolte Volby vzoru pro [název vzoru] v nabídce panelu Stránky.
 3. Změňte libovolnou volbu a klikněte na OK.

Použití vzorových stránek

Když dokument obsahuje vlastní nastavení dvojstránek (například tří nebo čtyřstránkové rozkládací listy pro časopis), měly by vzory, které aplikujete, obsahovat stejný počet stránek.

Pokud má vzorová stránka jinou velikost než stránka rozvržení, změní se aplikací vzorové stránky velikost stránky rozvržení. Pokud má stránka rozvržení vlastní velikost, můžete určit, zda se zachová vlastní velikost stránky rozvržení nebo zda se aplikuje velikost vzorové stránky.

Poznámka:

Vzorové položky na stránce dokumentu mají tečkovaný okraj. Pokud nevidíte vzorové položky na stránce dokumentu, vzorová položka může být skrytá na nižší vrstvě nebo mohou být skryté vzorové položky. Z nabídky panelu Stránky zvolte Zobrazit vzorové objekty.

Použití vzoru na stránku nebo dvojstránku dokumentu

 • Chcete-li aplikovat vzor na jednu stránku, přetáhněte v panelu Stránky ikonu vzorové stránky na ikonu stránky. Když požadovanou stránku ohraničuje černý obdélník, uvolněte tlačítko myši.
 • Chcete-li aplikovat vzor na dvojstránku, přetáhněte v panelu Stránky ikonu vzorové stránky na roh dvojstránky. Když černý obdélník ohraničuje všechny stránky v požadované dvojstránce, uvolněte tlačítko myši.


  Aplikování vzoru na stránku (vlevo) a aplikování vzoru na dvojstránku (vpravo)

Použití vzoru na více stránek

 1. Proveďte jeden z následujících úkonů:
  • V panelu Stránky vyberte stránky, na které chcete aplikovat nový vzor. Pak stiskněte klávesu Alt (Windows) nebo Option (Mac OS) a klikněte na vzor.

  • Zvolte Aplikovat vzor na stránky v nabídce panelu Stránky, ve volbě Aplikovat vzor vyberte vzor, ve volbě Na stránky určete požadované rozsahy stránek a klikněte na OK. Vzor můžete aplikovat na více stránek najednou. Můžete například zadat 5, 7-9, 13-16, chcete-li aplikovat stejný vzor na stránky 5, 7-9 a 13-16. (Viz článek Zobrazení absolutního číslování nebo číslování oddílu v panelu Stránky.)

Aplikování vzoru na nesousedící rozsah stránek
Aplikování vzoru na nesousedící rozsah stránek

Zrušení přiřazení vzorů ke stránkám dokumentu

 1. Aplikujte vzor Žádný ze sekce Vzory v panelu Stránky.

  Když zrušíte přiřazení vzoru ke stránce, jeho rozvržení a položky se již na stránce neuplatní. Pokud vzor obsahuje většinu elementů, které chcete, ale potřebujete přizpůsobit vzhled pouze několika málo stránek, můžete místo zrušení přiřazení vzoru přepsat položky vzoru a upravit je na těchto stránkách dokumentu.

Kopírování vzorů

Vzory můžete kopírovat uvnitř dokumentu nebo mezi dokumenty a použít je jako základ pro nový vzor. Vzory můžete také kopírovat do jiných dokumentů, když synchronizujete dokumenty v knize nebo importujete vzorové stránky z jiného dokumentu.

Kopírování vzoru v rámci dokumentu

 1. V panelu Stránky proveďte jeden z následujících úkonů:
  • Přetáhněte název vzorové dvojstránky na tlačítko Vytvořit novou stránku dole v panelu.

  • Vyberte název vzorové dvojstránky a zvolte Duplikovat vzorovou dvojstránku [název dvojstránky] v nabídce panelu.

Když zkopírujete vzor, stane se prefixem stránky zkopírovaného vzoru další písmeno abecedy.

Kopírování nebo přesunutí vzoru do jiného dokumentu

 1. Otevřete dokument, do kterého chcete vzor přidat. Pak otevřete dokument se vzorem, který chcete zkopírovat.
 2. V panelu Stránky zdrojového dokumentu proveďte některý z následujících úkonů:
  • Přetáhněte vzorovou dvojstránku do okna cílového dokumentu, abyste ji zkopírovali.

  • Vyberte vzor, který chcete přesunout nebo kopírovat. Zvolte Formát > Stránky > Přemístit stránky a z nabídky Přemístit do zvolte název cílového dokumentu. Chcete-li odstranit stránku nebo stránky ze zdrojového dokumentu, vyberte Po přemístění stránky odstranit a pak klikněte na OK.

Jestliže již cílový dokument má vzorovou stránku se stejnou předponou, je přesunuté vzorové stránce přiřazeno další písmeno v abecedě.

Odstranění vzoru z dokumentu

 1. V panelu Stránky vyberte jednu nebo více ikon vzorových stránek.

  Poznámka:

  Chcete-li vybrat všechny nepoužité vzorové stránky, zvolte Vybrat nepoužité vzory v nabídce panelu Stránky.

 2. Proveďte jeden z následujících úkonů:
  • Přetáhněte ikonu vybrané vzorové stránky nebo dvojstránky na tlačítko Odstranit dole v panelu.

  • klikněte na ikonu Odstranit dole v panelu.

  • Zvolte Odstranit vzorovou dvojstránku [název dvojstránky] v nabídce panelu.

Když vzorovou stránku odstraníte, bude na každou jí přiřazenou stránku aplikována vzorová stránka [Žádná].

Lokální změna nebo odpojení vzorových položek

Když aplikujete vzorovou stránku na stránku dokumentu, všechny objekty ze vzoru, nazývané vzorové položky, se objeví na stránce dokumentu. Někdy můžete chtít, aby se určitá stránka od vzoru trochu lišila. V takové situaci nepotřebujete znovu vytvářet vzorové rozvržení na stránce nebo vytvářet nový vzor. Vzorovou položku můžete změnit nebo odpojit a ostatní vzorové položky na stránce dokumentu se budou nadále aktualizovat podle vzoru.

Všimněte si rozdílu mezi změnou a odpojením vzorových položek na stránce dokumentu:

Lokální změna atributů vzorové položky

Změnou vzorové položky se umístí její kopie na stránku dokumentu, aniž by se zrušilo její přiřazení ke vzorové stránce. Jakmile se položka přepíše, můžete selektivně změnit jeden nebo více atributů položky, abyste ji přizpůsobili. Můžete například změnit barvu výplně lokální kopie. Pak už změny barvy výplně na vzorové stránce nezpůsobí aktualizaci lokální kopie. Ostatní atributy, jako je například velikost, se ale budou dále aktualizovat, protože nebyly v lokální kopii přepsány. Lokální změny můžete později odstranit, budete-li chtít, aby objekt odpovídal vzoru.

Mezi atributy objektu ze vzorové stránky, které můžete změnit, patří tahy, výplně, obsah rámečku a jakékoliv transformace (například otočení, změna měřítka, zkosení nebo změna velikosti), volby rohů, volby textového rámečku, stav zamknutí, průhlednost a efekty objektu.

Odpojení položek od jejich vzoru

Na stránce dokumentu můžete odpojit vzorovou položku od jejího vzoru. Abyste mohli položku odpojit, musíte ji přepsat na stránce dokumentu a vytvořit tak lokální kopii. U odpojené položky se neprovádí aktualizace podle vzoru, protože její přiřazení ke vzorové stránce je přerušené.

Lokální změna vzorové položky

 1. Ujistěte se, že je možné změnit vzorovou položku.

  Vzorovou položku můžete změnit pouze pokud je vybraná volba „Povolit lokální změny vzorových položek ve výběru“ v nabídce panelu Stránky pro tuto položku.

 2. Proveďte jeden z následujících úkonů:
  • Chcete-li změnit určité vzorové položky na stránce dokumentu, stiskněte Ctrl+Shift (Windows) nebo Command+Shift (Mac OS) a klikněte na položku (nebo tažením vyberte více položek). Podle potřeby změňte vybrané vzorové položky. Položku můžete nyní vybrat stejně jako ostatní položky stránky, ale stále zůstává spojená se vzorovou stránkou.

  • Chcete-li změnit všechny položky vzorové stránky na dvojstránce dokumentu, nastavte cílovou dvojstránku a pak zvolte Změnit všechny položky vzorové stránky v nabídce panelu Stránky. Nyní můžete vybrat a podle potřeby změnit kteroukoliv nebo všechny vzorové položky.

  Jakmile změníte jakoukoli vzorovou položku, změní se její tečkovaný ohraničovací rámeček na rámeček s plnou čárou, což značí, že byla vytvořena lokální kopie.

  Poznámka:

  Pokud měníte zřetězený textový rámeček, všechny viditelné rámečky v daném zřetězení se změní, i když jsou na jiných stránkách dvojstránky.

Odpojení vzorové položky

 • Chcete-li odpojit jednu vzorovou položku od jejího vzoru, nejprve ji změňte stisknutím Ctrl+Shift (Windows) nebo Command+Shift (Mac OS) a kliknutím na položku na stránce dokumentu. Pak zvolte Oddělit výběr od vzoru v nabídce panelu Stránky.
 • Chcete-li odpojit všechny změněné vzorové položky na dvojstránce, změňte položky vzorové stránky, které chcete odpojit, a nastavte tuto dvojstránku jako cíl v dokumentu. (Nepřecházejte na původní vzorovou stránku.) Zvolte Odpojit všechny objekty od vzoru v nabídce panelu Stránky. Jestliže není příkaz dostupný, nejsou na této dvojstránce žádné lokálně změněné objekty.

Zákaz lokální změny vzorové položky

V některých případech chcete změnit téměř všechny vzorové položky kromě několika. Můžete například chtít změnit vzorové položky, jako jsou obrazy pozadí na stránce dokumentu, ale chcete zabránit přepsání hlavičky s číslováním stránek. Když zabráníte přepisování hlavičky, můžete pak vybrat volbu Změnit všechny vzorové položky, abyste změnili všechny vzorové položky kromě hlavičky.

 1. Na vzorové stránce vyberte položku.
 2. Vypněte volbu Povolit lokální změny vzorových položek ve výběru v nabídce panelu Stránky.

Vzorové položky, které neumožňují změny, nemají při zobrazení na stránce dokumentu okraje rámečku. Pokud zabráníte změně zřetězeného textového rámečku, budou mít všechny textové rámečky v daném zřetězení stejné nastavení.

Nové aplikování vzorových položek

Pokud jste lokálně změnili vzorové položky, můžete je obnovit, aby znovu odpovídaly vzorové stránce. Pokud to uděláte, atributy objektů se vrátí do stavu odpovídajícího vzoru a budou se opět při úpravě vzoru aktualizovat. Lokální kopie objektu se odstraní a nebude možné vybrat vzorovou položku, což označuje tečkovaný okraj. Lokální změny můžete odstranit z vybraných objektů nebo ze všech objektů na dvojstránce, ale ne z celého dokumentu najednou.

 1. Proveďte jeden z následujících úkonů:
  • Chcete-li odstranit lokální změny vzoru z jednoho nebo více objektů, vyberte objekty, které byly původně vzorovými položkami. V panelu Stránky nastavte jako cíl dvojstránku a zvolte Odstranit vybrané lokální změny v nabídce panelu Stránky.

  • Chcete-li odstranit všechny lokální změny vzoru z dvojstránky, nastavte v panelu Stránky cílovou dvojstránku (nebo vzorovou dvojstránku), ze které chcete odstranit všechny lokální změny vzoru. Zvolte Úpravy > Odznačit vše, aby nebyly vybrané žádné objekty. V panelu Stránky zvolte Odstranit všechny lokální změny v nabídce panelu Stránky.

Pokud jste objekty vzorové stránky odpojili, nemůžete je znovu připojit ke vzorové stránce, ale můžete odpojené objekty odstranit a na stránku znovu aplikovat vzor.

Když znovu aplikujete vzor na stránku, která obsahuje lokálně změněné objekty vzorové stránky, lokálně změněné objekty se odpojí a znovu se použijí všechny objekty vzorové stránky. Tím mohou na stránce vzniknout dvě kopie některých objektů. Aby vzhled stránky přesně odpovídal vzoru, budete muset odpojené objekty odstranit.

Skrýt vzorové položky

Pomocí volby Skrýt vzorové objekty můžete skrýt položky vzorové stránky v jedné nebo více stránkách dokumentu. Skryté vzorové objekty se nevytisknou ani nebudou zahrnuty ve výstupu.

 1. V panelu Stránky vyberte stránky a dvojstránky, ve kterých mají být skryté vzorové objekty.
 2. V nabídce panelu Stránky zvolte Skrýt vzorové objekty.

Chcete-li znovu zobrazit vzorové objekty, v panelu Stránky vyberte požadované dvojstránky a zvolte Zobrazit vzorové objekty z nabídky panelu Stránky.

Import vzoru z jiného dokumentu

Do aktivního dokumentu můžete importovat vzory z jiného dokumentu aplikace InDesign (jakékoliv verze). Pokud cílový dokument obsahuje vzorové stránky, které mají názvy jiné než vzorové stránky ve zdrojovém dokumentu, nebudou tyto stránky ani jejich lokální změny stránky dokumentu změněny.

 1. V nabídce panelu Stránky zvolte Načíst vzorové stránky.
 2. Vyhledejte a dvojitě klikněte na dokument aplikace InDesign obsahující vzorové stránky, které chcete importovat.
 3. Určete, co se má stát, pokud má načtený vzor stejný název jako vzor v aktuálním dokumentu.
  • Zvolte Nahradit vzorové stránky, pokud chcete, aby vzory ze zdroje přepsaly vzory cílového dokumentu se stejnými názvy. Pokud váš cílový dokument nemá žádné lokálně změněné položky, je bezpečné během importu zvolit Nahradit vzorové stránky.

  • Zvolte Přejmenovat vzorové stránky,chcete-li změnit prefixy stránek na další dostupné písmeno abecedy.

Jakmile naimportujete vzory ze zdrojového dokumentu, vytvoří se propojení mezi zdrojovým a cílovým dokumentem. Když pak znovu načtete vzory ze stejného zdrojového dokumentu, přiřazení mezi lokálně změněnými položkami a jejich rodičovskými položkami na znovu načtených vzorových stránkách budou zachována. Toto přiřazení umožňuje zachování vzorových stránek v různých dokumentech konzistentních bez vložení těchto dokumentů do knihy.

Pokud chcete použít tuto metodu zachování jednotnosti vzorových stránek, měli byste načíst vzorové stránky ze zdrojového dokumentu, dříve než změníte libovolný objekt ve vzoru. Pokud váš dokument obsahuje lokálně změněné položky a nikdy jste neimportovali vzory ze žádného zdroje, odpojí se tyto změněné položky, když vzorové stránky poprvé načtete ze zdrojového dokumentu a nahradíte ty, které mají stejný název, jako rodičovský vzor změněných položek.

Pokud následně importujete vzory z různých zdrojových dokumentů a zapnete volbu Nahradit vzorové stránky, mohou se změněné položky odpojit. Jakékoli vzory se stejným názvem z nového zdrojového dokumentu se použijí na stránku dokumentu obsahující změněné položky tak, že se vytvoří dvě množiny objektů.

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online