Naučte se používat předlohy aplikace Dreamweaver při návrhu „pevného“ rozvržení stránky a vytváření dokumentů založených na této předloze, které zdědí její rozvržení stránky.

Předloha (předloha) je speciální typ dokumentu, který se používá při návrhu „pevného“ rozvržení stránky. Pak můžete vytvářet dokumenty, založené na této předloze, které zdědí její rozvržení stránky. Když navrhujete předlohu, určíte obsah, který mohou v dokumentu, založeném na této předloze uživatelé upravovat, jako „upravitelný“. Předlohy umožňují autorům řídit, které prvky stránky mohou uživatelé předlohy – jako jsou autoři textu, grafici nebo jiní weboví vývojáři – upravovat. Existuje několik typů oblastí předlohy, které může autor předlohy do dokumentu zahrnout.

Poznámka:

Předlohy umožňují řídit velkou oblast návrhu a opakovaně používat kompletní rozvržení stránky. Pokud chcete opakovaně používat jednotlivé prvky návrhu, jako jsou informace o autorských právech k webovému místu nebo logo, vytvořte položky knihovny.

Předlohy umožňují aktualizovat najednou více stránek. Dokument, který je vytvořen z určité předlohy, zůstává s touto předlohou spojený (pokud tento dokument později neodpojíte). Můžete změnit určitou předlohu a tím okamžitě aktualizovat návrh všech dokumentů, které jsou na ní založené.

Poznámka:

Předlohy v aplikaci Dreamweaver se liší od předloh v některém jiném softwaru Adobe Creative Cloud v tom, že oddíly stránek v předlohách aplikace Dreamweaver jsou standardně pevné (neupravitelné).

Typy oblastí předlohy

Když uložíte dokument jako předlohu, většina oblastí dokumentu je zamknutá. Jako autor předlohy určíte, které oblasti dokumentu založeného na předloze bude možné upravovat, vložením upravitelných oblastí nebo upravitelných parametrů do předlohy.

Při vytváření předlohy můžete provádět změny v upravitelných i zamknutých oblastech. V dokumentu, založeném na předloze může ovšem uživatel předlohy dělat změny pouze v upravitelných oblastech; zamknuté oblasti nemůže měnit.

Existují čtyři typy oblastí předlohy:

Upravitelná oblast: Odemknutá oblast v dokumentu založeném na předloze – oddíl, který může uživatel předlohy upravit. Autor předlohy může určit jakoukoli oblast předlohy jako upravitelnou. Aby byla předloha efektivní, měla by obsahovat alespoň jednu upravitelnou oblast; jinak by nebylo možné upravovat stránky založené na této předloze. Podrobné informace o upravitelných oblastech naleznete v tématu Vytváření upravitelných oblastí v předlohách.

Opakovaná oblast: Oddíl rozvržení dokumentu, který je nastavený tak, aby uživatel předlohy mohl podle potřeby přidávat nebo odstraňovat kopie opakované oblasti v dokumentu založeném na této předloze. Můžete například nastavit řádek tabulky tak, aby se opakoval. Opakované oblasti jsou upravitelné tak, že uživatel předlohy může upravit obsah opakujícího se prvku, zatímco vlastní návrh je pod kontrolou autora předlohy.

Existují dva typy opakovaných oblastí, které můžete vložit do předlohy: opakovanou oblast a opakovanou tabulku. Postup práce s opakovanými oblastmi naleznete v tématu Vytváření opakovaných oblastí a tabulek v aplikaci Dreamweaver.

Volitelná oblast: Oddíl předlohy, kde se nachází obsah (jako je text nebo obraz), který se může nebo nemusí objevit v dokumentu. Ve stránce založené na předloze uživatel obvykle určuje, zda se tento obsah zobrazí. Další informace naleznete v tématu Volitelná oblast.

Upravitelný atribut tagu: Umožňuje odemknout určitý atribut tagu v předloze, aby bylo možné tento atribut upravit ve stránce založené na předloze. Můžete například „zamknout“, který obraz se objeví v dokumentu, ale nechat uživatele předlohy nastavit zarovnání doleva, doprava nebo na střed. Další informace naleznete v tématu Definování upravitelných atributů tagu v aplikaci Dreamweaver.

Když vytvoříte soubor předlohy tak, že uložíte existující stránku jako předlohu, nová předloha ve složce Předlohy a všechny odkazy v tomto souboru se aktualizují, aby jejich Cesty relativní k dokumentu byly správné. Později, když vytvoříte dokument založený na této předloze a uložíte ho, všechny odkazy relativní k dokumentu se znovu aktualizují tak, aby stále odkazovaly na správné soubory.

Když do souboru předlohy přidáte nový odkaz relativní k dokumentu, je snadné zadat špatnou cestu, pokud napíšete cestu přímo do textového pole odkazu v inspektoru Vlastnosti. Správná cesta v souboru předlohy je cesta ze složky Předlohy k odkazovanému dokumentu, ne cesta ze složky dokumentu založeného na předloze k odkazovanému dokumentu. Když vytváříte odkazy v předlohách, zkontrolujte pomocí ikony složky nebo ikony Ukázat na soubor v panelu Vlastnosti, že existují správné cesty pro odkazy.

Serverové skripty v předlohách a v dokumentech založených na předlohách

Některé serverové skripty se vkládají úplně na začátek nebo na konec dokumentu (před tag <html> nebo za tag </html>). Takové skripty vyžadují v předlohách a v dokumentech založených na předlohách zvláštní přístup. Pokud změníte v předloze kód skriptu před tagem <html> nebo za tagem </html>, tyto změny se normálně nekopírují do dokumentů založených na této předloze. To může způsobit chyby serveru, pokud ostatní serverové skripty v hlavním těle předlohy závisely na skriptech, které se nezkopírovaly. Výstraha vás upozorní, pokud v předloze změníte skripty před tagem <html> nebo za tagem </html>.

Pokud se chcete tomuto problému vyhnout, můžete vložit následující kód do sekce head předlohy:

<!-- TemplateInfo codeOutsideHTMLIsLocked="true" -->

Když je tento kód v předloze, změny ve skriptech před tagem <html> nebo za tagem </html> se zkopírují do dokumentů založených na této předloze. Nebudete ale už pak mít možnost upravit tyto skripty v dokumentech založených na této předloze. Můžete si tedy vybrat a buď upravovat tyto skripty v předloze, nebo v dokumentech založených na této předloze, ale ne v obou zároveň.

Parametry předlohy

Parametry předlohy označují hodnoty pro řízení obsahu v dokumentech založených na předloze. Použijte parametry předlohy pro volitelné oblasti nebo upravitelné atributy tagů nebo k nastavení hodnot, které chcete předat do připojeného dokumentu. Pro každý parametr vyberete název, typ dat a výchozí hodnotu. Každý parametr musí mít jedinečný název, ve kterém se rozlišují velká a malá písmena. Musí to být jeden z pěti povolených typů dat: text, boolovská hodnota, barva, URL nebo číslo.

Parametry předlohy se předají do dokumentu jako parametry instance. Ve většině případů může uživatel předlohy upravit výchozí hodnotu parametru, pokud chce přizpůsobit, co se objeví v dokumentu založeném na předloze. V ostatních případech může autor předlohy určit, co se objeví v dokumentu, na základě hodnoty výrazu předlohy.

Výrazy předlohy

Výrazy předlohy jsou příkazy, které vypočítají nebo vyhodnotí určitou hodnotu.

Výraz můžete použít k uložení určité hodnoty a jejímu zobrazení v dokumentu. Výraz může být například tak jednoduchý, jako hodnota parametru, například @@(Param)@@, nebo dost složitý na to, aby vypočítal hodnoty, podle kterých se střídavě mění barva pozadí řádků tabulky, například @@((_index & 1) ? červená : modrá)@@.

Můžete také definovat výrazy pro jednoduché a vícenásobné podmínky if. Když je výraz použitý v podmíněném příkazu, aplikace Dreamweaver ho vyhodnotí jako true nebo false. Pokud je podmínka pravdivá (true), volitelná oblast se v dokumentu založeném na předloze zobrazí; pokud je nepravdivá (false), nezobrazí se.

Výrazy můžete definovat v zobrazení Kód nebo v dialogovém okně Volitelná oblast, když vkládáte volitelnou oblast.

V zobrazení Kód jsou dva způsoby, jak definovat výrazy předlohy: použít komentář <!-- TemplateExpr expr="váš výraz"--> nebo @@(váš výraz)@@. Když vložíte výraz do kódu předlohy, objeví se v zobrazení Návrh značka výrazu. Když použijete tuto předlohu, aplikace Dreamweaver vyhodnotí výraz a zobrazí jeho hodnotu v dokumentu založeném na předloze.

Jazyk výrazů předlohy

Jazyk výrazů předlohy je malá část jazyka JavaScript a používá syntaxi a pravidla priority jazyka JavaScript. Použijte operátory jazyka JavaScript k zápisu výrazů, jako je tento výraz:

@@(firstName+lastName)@@

Jsou podporovány následující vlastnosti a operátory:

 • číselné literály, řetězcové literály (pouze syntaxe dvojitých uvozovek), boolovské literály (true nebo false),

 • odkaz na proměnnou (viz seznam definovaných proměnných dále v této sekci),

 • odkazy do pole („tečkový“ operátor),

 • unární operátory: +, -, ~, !,

 • binární operátory: +, -, *, /, %, &, |, ^, &&, ||, <, <=, >, >=, ==, !,=, <<, >>,

 • podmíněný operátor: ?:,

 • závorky: ().

  Používají se následující typy dat: boolovský, 64bitový IEEE s plovoucí čárkou, řetězec a objekt. Předlohy aplikace Dreamweaver nepodporují používání typů jazyka JavaScript „null“ nebo „undefined“. Ani neumožňují, aby byly skalární typy implicitně převedeny na objekt; výraz "abc".length by proto způsobil chybu, místo aby vrátil hodnotu 3.

  K dispozici jsou pouze objekty, definované modelem objektu výrazu. Jsou definovány následující proměnné:

  _document

  Obsahuje data předlohy na úrovni dokumentu s polem pro každý parametr v předloze.

  _repeat

  Definován pouze pro výrazy, které se objevují uvnitř opakované oblasti. Poskytuje vestavěné informace o oblasti.

  _index

  Číselný index (od 0) platné položky

  _numRows

  Celkový počet položek v této opakované oblasti

  _isFirst

  Pravdivý, když je platná položka první položkou ve své opakované oblasti.

  _isLast

  Pravdivý, když je platná položka poslední položkou ve své opakované oblasti.

  _prevRecord

  Objekt _repeat pro předchozí položku. Je chyba použít tuto vlastnost pro první položku v oblasti.

  _nextRecord

  Objekt _repeat pro následující položku. Je chyba použít tuto vlastnosti pro poslední položku v oblasti.

  _parent

  Ve vnořené opakované oblasti vrátí objekt _repeat pro uzavírající (vnější) opakovanou oblast. Je chyba pokoušet se použít tuto vlastnost mimo vnořenou opakovanou oblast.

  Při vyhodnocování výrazu jsou implicitně dostupná všechna pole objektu _document a objektu _repeat. Například pokud chcete použít parametr titulu dokumentu, můžete zadat title místo _document.title.

  V případech, kde dojde ke konfliktu polí, pole objektu _repeat mají přednost před poli objektu _document. Nemělo by tedy být nutné výslovně odkazovat na _document nebo _repeat kromě případu, kdy by _document mohl být potřeba uvnitř opakované oblasti, aby odkazoval na parametry dokumentu, které jsou skryté parametry opakované oblasti.

  Když jsou použity vnořené opakované oblasti, jsou k dispozici implicitně pouze pole z nejvnitřnějších opakovaných oblastí. Na vnější oblasti se musí výslovně odkazovat pomocí _parent.

Vícenásobná podmínka if v kódu předlohy

Můžete také definovat výrazy předlohy pro jednoduché a vícenásobné podmínky if. Tento příklad ukazuje definici parametru s názvem „Dept“, nastavení jeho počáteční hodnoty a definici vícenásobné podmínky if, která určuje, které logo se zobrazí.

Následující příklad kódu, který by bylo možné zadat do sekce head v předloze:

<!-- TemplateParam name="Dept" type="number" value="1" -->

Následující podmíněný příkaz kontroluje hodnotu, přiřazenou parametru Dept. Když je podmínka pravdivá nebo souhlasí, zobrazí se příslušný obraz.

<!-- TemplateBeginMultipleIf --> 
<!-- checks value of Dept and shows appropriate image--> 
<!-- TemplateBeginIfClause cond="Dept == 1" --> <img src=".../sales.gif"> <!-- TemplateEndIfClause --> 
<!-- TemplateBeginIfClause cond="Dept == 2" --> <img src=".../support.gif"> <!-- TemplateEndIfClause--> 
<!-- TemplateBeginIfClause cond="Dept == 3" --> <img src=".../hr.gif"> <!-- TemplateEndIfClause --> 
<!-- TemplateBeginIfClause cond="Dept != 3" --> <img src=".../spacer.gif"> <!-- TemplateEndIfClause --> 
<!-- TemplateEndMultipleIf -->

Když vytváříte dokument založený na předloze, automaticky se do něho předají parametry předlohy. Uživatel předlohy určí, který obraz se zobrazí.

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online