Poznámka:

Uživatelské rozhraní v aplikaci Dreamweaver CC a jejích novějších verzích bylo zjednodušeno. Výsledkem je skutečnost, že některé možnosti uvedené v tomto článku nemusí být v aplikaci Dreamweaver CC a jejích novějších verzích k dispozici. Další informace najdete v tomto článku.

O vlastních serverových chováních

Aplikace Dreamweaver se dodává se sadou vestavěných serverových chování, která vám umožní snadno přidat do webového místa dynamické možnosti. Můžete rozšířit funkčnost aplikace Dreamweaver vytvořením serverových chování, která budou vyhovovat vašim potřebám vývoje, nebo získáním serverových chování z webu Dreamweaver Exchange.

Před vytvořením vlastních serverových chování byste měli zkontrolovat web Dreamweaver Exchange, zda nějaký jiný vývojář již nevytvořil serverové chování, které poskytuje funkčnost, kterou byste rádi přidali do svého webového místa. Často zjistíte, že některý vývojář z jiné firmy již vytvořil a otestoval serverové chování, které splní vaše potřeby.

Přístup na web Dreamweaver Exchange

 1. V aplikaci Dreamweaver má uživatel možnost přístupu na web Dreamweaver Exchange jedním z těchto způsobů:
  • Vyberte možnost Nápověda > Dreamweaver Exchange.

  • Vyberte volbu Okna > Serverová chování, klepněte na tlačítko plus (+) a vyberte volbu Získat více serverových chování.

  V prohlížeči se otevře webová stránka Dreamweaver Exchange.

 2. Přihlaste se do Exchange s použitím svého identifikátoru Adobe ID nebo pokud jste si pro sebe ještě nevytvořili identifikátor na webu Dreamweaver Exchange, postupujte podle pokynů, abyste si vytvořili svůj účet Adobe.

Instalace serverového chování nebo jiného doplňku aplikace Dreamweaver

 1. Vyberte volbu Příkazy > Správa rozšíření, abyste spustili program Extension Manager.
 2. V programu Extension Manager vyberte volbu Soubor > Nainstalovat balíček.

  Více informací viz část Používání programu Extension Manager.

Pracovní postup s použitím vlastních serverových chování

Pokud jste zkušený vývojář v systému ColdFusion, JavaScript, VBScript nebo PHP, můžete si napsat vlastní serverová chování. Kroky k vytvoření serverového chování zahrnují následující úlohy:

 • Napište jeden nebo více bloků kódu, které provedou požadovanou akci.

 • Určete, kam by se měl blok kódu vložit v kódu HTML stránky.

 • Pokud serverové chování vyžaduje, aby pro parametr byla určena hodnota, vytvořte dialogové okno, které požádá webového vývojáře, který aplikuje chování, aby zadal požadovanou hodnotu.

 • Otestujte serverové chování před tím, než ho dáte k dispozici ostatním.

Používání okna Vytvoření serverového chování

Použijte okno Vytvoření serverového chování, abyste přidali blok nebo bloky kódu, které chování vloží do stránky.

 1. V panelu Serverová chování (Okna > Serverová chování) klepněte na tlačítko plus (+) a vyberte volbu Nové serverové chování.
 2. Z rozbalovací nabídky Typ dokumentu vyberte typ dokumentu, pro který vyvíjíte serverové chování.
 3. V poli Název zadejte název pro serverové chování.
 4. (Volitelně) Chcete-li zkopírovat existující serverové chování, abyste ho přidali k chování, které vytváříte, vyberte volbu Zkopírovat existující serverové chování a pak vyberte serverové chování v rozbalovací nabídce Chování, které se má zkopírovat. Klepněte na tlačítko OK.

  Zobrazí se dialogové okno Vytvoření serverového chování.

 5. Abyste přidali nový blok kódu, klepněte na tlačítko plus (+), zadejte název pro blok kódu a klepněte na tlačítko OK.

  Název, který zadáte, se zobrazí v okně Vytvoření serverového chování s viditelnými příslušnými skriptovacími tagy v poli Blok kódu.

 6. V poli Blok kódu zadejte kód prováděný za běhu, potřebný pro implementaci serverového chování.

  Poznámka:

  Při zadávání kódu v poli Blok kódu lze vložit pouze jeden tag nebo blok kódu pro každý pojmenovaný blok kódu (například mojeChování_blok1, mojeChování_blok2, mojeChování_blokn atd.). Pokud musíte zadat více tagů nebo bloků kódu, vytvořte samostatný blok kódu pro každý tag. Také můžete kód zkopírovat a vložit z jiných stránek.

 7. Umístěte textový kurzor do bloku kódu, kam byste chtěli vložit parametr, nebo vyberte řetězec, který chcete nahradit parametrem.
 8. Klepněte na tlačítko Vložit parametry do bloku kódu.
 9. Zadejte název parametru do pole Název parametru (například Relace) a klepněte na tlačítko OK.

  Parametr se vloží do bloku kódu do místa, kam jste umístili textový kurzor před definováním parametru. Pokud jste vybrali řetězec, nahradí se každý výskyt vybraného řetězce v bloku kódu značkou parametru (například @@Relace@@).

 10. Z rozbalovací nabídky Vložit kód vyberte volbu, která určí, kam vložit bloky kódu.
 11. (Volitelně) Chcete-li určit další informace o serverovém chování, klepněte na tlačítko Další volby.
 12. Chcete-li vytvořit více bloků kódu, opakujte kroky 5 až 11.
 13. Pokud serverové chování vyžaduje, aby mu byly předané parametry, musíte vytvořit dialogové okno, které přijímá parametry od osoby, která chování aplikuje. Viz odkaz níže.
 14. Po provedení vyžadovaných kroků pro vytvoření serverového chování klepněte na tlačítko OK.

  Serverové chování se zobrazí v panelu Serverová chování.

 15. Otestujte serverové chování a zkontrolujte, že správně funguje.

Rozšířené volby

Poté, co určíte zdrojový kód a polohu vložení pro každý blok kódu, je serverové chování zcela definované. Ve většině případů nemusíte určovat žádné další informace.

Pokud jste zkušený uživatel, můžete nastavit libovolné z následujících voleb:

Identifikátor

Určuje, zda by se s blokem kódu mělo zacházet jako s identifikátorem.

Standardně je každý blok kódu identifikátor. Pokud aplikace Dreamweaver najde blok kódu identifikátoru kdekoliv v dokumentu, zobrazí chování v panelu Serverová chování. Použijte volbu Identifikátor k určení, zda by se s blokem kódu mělo zacházet jako s identifikátorem.

Alespoň jeden z bloků kódu serverových chování musí být identifikátor. Blok kódu by neměl být identifikátor, pokud platí jedna z následujících podmínek: stejný blok kódu je použitý nějakým jiným serverovým chování; nebo je blok kódu tak jednoduchý, že by se mohl na stránce přirozeně objevit.

Titul serverového chování

Určuje titul chování v panelu Serverová chování.

Když návrhář stránky klepne na tlačítko plus (+) v panelu Serverová chování, titul nového serverového chování se objeví v rozbalovací nabídce. Když návrhář aplikuje instanci serverového chování na dokument, chování se objeví v seznamu aplikovaných chování v panelu Serverová chování. Použijte pole Titul serverového chování, abyste určili obsah rozbalovací nabídky Plus (+) a seznamu aplikovaných chování.

Počáteční hodnota v poli je název, který jste zadali v dialogovém okně Nové serverové chování. Jak definujete parametry, název se automaticky aktualizuje tak, že se parametry zobrazí uvnitř závorek za názvem serverového chování.

Set Session Variable (@@Name@@, @@Value@@)

Pokud uživatel přijme výchozí hodnotu, vše před závorkami se zobrazí v rozbalovací nabídce Plus (+) (například Nastavit proměnnou relace). Název i s parametry se zobrazí v seznamu aplikovaných chování – například Nastavit proměnnou relace(„abcd“, „5“).

Blok kódu, který se vybere

Určuje, který blok kódu se vybere, když uživatel vybere chování v panelu Serverová chování.

Když aplikujete serverové chování, jeden z bloků kódu v chování je označen jako „blok kódu, který se vybere“. Pokud aplikujete serverové chování a pak vyberete chování v panelu Serverová chování, označený blok se vybere v okně dokumentu. Standardně aplikace Dreamweaver vybere první blok kódu, který není nad tagem html. Pokud všechny bloky kódu jsou nad tagem html, pak se vybere první blok. Zkušení uživatelé mohou určit, který blok kódu je ten vybraný.

Vytváření bloků kódu

Bloky kódu, které vytvoříte v okně Vytvoření serverového chování, jsou zapouzdřené v serverovém chování, které se zobrazí v panelu Serverová chování. Kód může být jakýkoliv platný kód prováděný za běhu pro určený serverový model. Pokud například zvolíte ColdFusion jako typ dokumentu pro vlastní serverové chování, kód, který zapisujete, musí být platný kód ColdFusion, který běží na aplikačním serveru ColdFusion.

Můžete vytvořit bloky kódu buď přímo v okně Vytvoření serverového chování, nebo můžete kód zkopírovat a vložit z jiných zdrojů. Každý blok kódu, který vytvoříte v okně Vytvoření serverového chování, musí být jeden tag nebo blok skriptu. Pokud musíte vložit více bloků tagů, rozdělte je do samostatných bloků kódu.

Podmínky v blocích kódu

Aplikace Dreamweaver vám umožní vyvinout bloky kódu, které obsahují řídicí příkazy, které se provádějí podmíněně. Okno Vytvoření serverového chování používá příkazy if, elseifelse a může také obsahovat parametry serverového chování. To vám umožní vložit alternativní textové bloky založené na hodnotách vztahů OR mezi parametry serverového chování.

Následující příklad ukazuje příkazy if, elseifelse. Hranaté závorky ([ ]) označují volitelný kód a hvězdička (*) označuje žádný nebo více výskytů. Abyste provedli část bloku kódu nebo celý blok kódu pouze v případě, že platí určitá podmínka nebo podmínky, použijte následující syntaxi:

<@ if (expression1) @>  conditional
text1[<@ elseif (expression2) @>  conditional text2]*[<@ else @> 
  conditional text3]<@ endif @>

Podmíněný výraz může být libovolný výraz jazyka JavaScript, který může být vyhodnocen pomocí funkce eval() jazyka JavaScript a může zahrnovat parametr serverového chování označený pomocí @@. (Znaky @@ odlišují parametr od proměnných JavaScriptu a klíčových slov.)

Efektivní používání podmíněných výrazů

Při použití instrukcí if, elseelseif v rámci tagu XML insertText se příslušný text předzpracuje, aby se vyřešily instrukce if a aby se určilo, který text se má zahrnout do výsledku. Instrukce ifelseif použijí výraz jako argument. Podmíněný výraz je stejný jako pro podmíněné výrazy JavaScript a může také obsahovat parametry serverového chování. Instrukce jako tato vám umožňují zvolit mezi alternativními bloky kódu na základě hodnot parametrů serverového chování nebo vztahů mezi nimi.

Například následující kód JSP pochází ze serverového chování aplikace Dreamweaver, které používá podmíněný blok kódu:

@@rsName@@.close(); 
<@ if (@@callableName@@ != '') @> 
@@callableName@@.execute(); 
@@rsName@@ = @@callableName@@.getResultSet();<@ else @> 
@@rsName@@ = Statement@@rsName@@.executeQuery(); 
<@ endif @> 
@@rsName@@_hasData = @@rsName@@.next();

Podmíněný blok kódu začíná <@ if (@@callableName@@ != '') @> a končí <@ endif @>. V závislosti na kódu, pokud uživatel zadá hodnotu pro parametr @@callableName@@ v dialogovém okně Parametry pro serverové chování – to znamená, když hodnota parametru @@callableName@@ není null nebo (@@callableName@@ != '') – pak se podmíněný blok kódu nahradí následujícími příkazy:

@@callableName@@.execute(); 
@@rsName@@ = @@callableName@@.getResultSet();

Jinak se blok kódu nahradí následujícím příkazem:

@@rsName@@ = Statement@@rsName@@.executeQuery();

Umístění bloku kódu

Když vytvoříte bloky kódu pomocí okna Vytvoření serverového chování, musíte určit, kam je vložit do kódu HTML stránky.

Pokud například vložíte blok kódu nad počáteční tag <html>, musíte pak určit relativní polohu bloku kódu k dalším tagům, skriptům a serverovým chováním v této sekci kódu HTML stránky. Typické příklady zahrnují umístění chování buď před, nebo za všechny dotazy sady záznamů, které mohou také existovat v kódu stránky nad počáteční tagem <html>.

Po výběru umístění z rozbalovací nabídky Vložit kód se dostupné volby v rozbalovací nabídce Relativní poloha změní a obsahují příslušné volby pro tuto část stránky. Pokud například v rozbalovací nabídce Vložit kód vyberete volbu Nad tag <html>, volby umístění dostupné v rozbalovací nabídce Relativní poloha budou obsahovat příslušné volby pro tuto část stránky.

Následující tabulka ukazuje volby vložení bloku kódu a příslušné volby relativního umístění dostupné pro každou tuto volbu:

Volby Vložit kód

Volby relativní polohy

Nad tag <html>

 • Na začátek souboru

 • Přímo před sadu záznamů

 • Přímo za sadu záznamů

 • Přímo nad tag <html>

 • Vlastní poloha

Pod tag </html>

 • Před konec souboru

 • Před zavření sady záznamů

 • Za zavření sady záznamů

 • Za tag </html>

 • Vlastní poloha

Relativně k určitému tagu

Vyberte tag z rozbalovací nabídky Tag a pak vyberte volbu polohy vzhledem k tagu.

Relativně k výběru

Před výběr

Za výběr

Nahradit výběr

Uzavřít výběr

Chcete-li určit vlastní polohu, musíte k bloku kódu přiřadit váhu. Volbu Vlastní poloha použijte, když potřebujete vložit více než jeden blok kódu v konkrétním pořadí. Pokud například chcete vložit seřazenou řadu tří bloků kódu za bloky kódu, které otevírají sady záznamů, zadali byste váhu 60 pro první blok, 65 pro druhý a 70 pro třetí.

Standardně aplikace Dreamweaver všem blokům kódu vloženým nad tag <html>, které otevírají sady záznamů, přiřazuje váhu 50. Pokud je váha dvou nebo více bloků stejná, aplikace Dreamweaver náhodně nastaví pořadí těchto bloků.

Umístění bloku kódu (všeobecné pokyny)

 1. Pomocí okna Vytvoření serverového chování zapište blok kódu.
 2. V dialogovém okně Vytvoření serverového chování z rozbalovací nabídky Vložit kód vyberte polohu, do které chcete vložit blok kódu.
 3. V dialogovém okně Vytvoření serverového chování vyberte relativní polohu k té, kterou jste vybrali v rozbalovací nabídce Vložit kód.
 4. Až dokončíte vytváření bloku kódu, klepněte na tlačítko OK.

  Serverové chování se zobrazí v panelu Serverová chování (Okna > Serverová chování); klepněte na tlačítko plus (+), abyste zobrazili serverové chování.

 5. Otestujte serverové chování a zkontrolujte, že správně funguje.

Umístění bloku kódu relativně k jinému tagu na stránce

 1. V rozbalovací nabídce Vložit kód vyberte volbu Relativně k určitému tagu.
 2. Zadejte tag v poli Tag nebo vyberte tag z rozbalovací nabídky.

  Pokud zadáváte tag, nepoužívejte jeho lomené závorky (<>).

 3. Určete relativní polohu vzhledem k tagu pomocí volby v rozbalovací nabídce Relativní poloha.

Umístění bloku kódu relativně k tagu vybranému návrhářem stránky

 1. V rozbalovací nabídce Vložit kód vyberte volbu Relativně k výběru.
 2. Určete relativní polohu vzhledem k výběru pomocí volby v rozbalovací nabídce Relativní poloha.

  Můžete vložit blok kódu hned před nebo hned za výběr. Také můžete nahradit výběr vaším blokem kódu nebo můžete uzavřít blok kódu kolem výběru.

  Chcete-li uzavřít blok kódu kolem výběru, musí se výběr skládat z počátečního a uzavíracího tagu, aniž by bylo něco mezi nimi, následujícím způsobem:

  <CFIF Day=”Monday”></CFIF>

  Vložte počáteční tag bloku kódu před počáteční tag výběru a uzavírací tag bloku kódu za uzavírací tag výběru.

Opakování bloků kódu s instrukcí cyklu

Chcete-li vícekrát opakovat část bloku kódu nebo celý blok kódu, použijte následující syntaxi:

<@ loop (@@param1@@,@@param2@@) @>  code
block<@ endloop @>

Při vytváření serverových chování můžete použít řídicí strukturu cyklu, abyste blok kódu zopakovali tolikrát, kolikrát určíte. <@ loop (@@param1@@,@@param2@@,@@param3@@,@@param_n@@) @> blok kódu <@ endloop @>Směrnice smyčky podporují pro argumenty seznam polí parametrů oddělených čárkami. V tomto případě argumenty pole parametrů umožňují uživateli zadat více hodnot pro jeden parametr. Opakující se text se duplikuje n krát, kde n je délka argumentů pole parametrů. Pokud je určený více než jeden argument pole parametrů, všechna pole musí mít stejnou délku. Při i-tém vyhodnocení cyklu nahradí i-té elementy polí parametrů související instance parametrů v bloku kódu.

Při vytváření dialogového okna pro serverové chování můžete do dialogového okna přidat ovladač, který návrháři stránky umožní vytvořit pole parametrů. Aplikace Dreamweaver obsahuje jednoduchý ovladač pole, který můžete použít k vytvoření dialogových oken. Tento ovladač, pojmenovaný Textové pole pro čárkami oddělený seznam, je k dispozici v okně Vytvoření serverového chování. Chcete-li vytvořit složitější elementy uživatelského rozhraní, vyhledejte dokumentaci API pro vytvoření dialogového okna s ovladačem pro vytváření polí (například ovladač mřížka).

Do podmíněné instrukce můžete vnořit jakýkoliv počet podmínek nebo instrukci cyklu. Můžete například určit, aby se cyklus provedl, pokud je výraz pravdivý.

Následující příklad ukazuje, jak se takové opakující se bloky kódu mohou použít k vytvoření serverových chování (příkladem je chování ColdFusion používané k přístupu k uložené proceduře):

<@ loop (@@param1@@,@@param2@@,@@param3@@,@@param_n@@) @>  code block 
<@ endloop @>
<CFSTOREDPROC procedure="AddNewBook" 
  datasource=#MM_connection_DSN# 
  username=#MM_connection_USERNAME# 
  password=#MM_connection_PASSWORD#> 
<CFPROCPARAM type="IN" dbvarname="@CategoryId" value="#Form.CategoryID#" 
  cfsqltype="CF_SQL_INTEGER"> 
<CFPROCPARAM type="IN" dbvarname="@ISBN" value="#Form.ISBN#" 
  cfsqltype="CF_SQL_VARCHAR"> 
</CFSTOREDPROC>

V tomto příkladu může tag CFSTOREDPROC obsahovat žádný nebo několik tagů CFPROCPARAM. Ale bez podpory pro instrukci cyklu neexistuje způsob, jak tagy CFPROCPARAM zahrnout v rámci vloženého tagu CFSTOREDPROC. Pokud by se toto mělo vytvořit jako serverové chování bez použití instrukce cyklu, museli byste tento příklad rozdělit na dvě části: hlavní tag CFSTOREDPROC a tag CFPROCPARAM, jehož účastnický typ je vícenásobný.

S použitím instrukce cyklu můžete zapsat stejný postup následujícím způsobem:

<CFSTOREDPROC procedure="@@procedure@@" 
datasource=#MM_@@conn@@_DSN# 
username=#MM_@@conn@@_USERNAME# 
password=#MM_@@conn@@_PASSWORD#> 
<@ loop (@@paramName@@,@@value@@,@@type@@) @> 
  <CFPROCPARAM type="IN" 
  dbvarname="@@paramName@@" 
  value="@@value@@" 
  cfsqltype="@@type@@"> 
<@ endloop @> 
</CFSTOREDPROC>

Poznámka:

Nové řádky za každým „@>“ se ignorují.

Pokud uživatel zadal následující hodnoty parametru v dialogovém okně Vytvoření serverového chování:

procedure = "proc1" 
conn = "connection1" 
paramName = ["@CategoryId", "@Year", "@ISBN"] 
value = ["#Form.CategoryId#", "#Form.Year#", "#Form.ISBN#"] 
type = ["CF_SQL_INTEGER", "CF_SQL_INTEGER", "CF_SQL_VARCHAR"]

Serverové chování by do stránky vložilo následující kód prováděný za běhu:

<CFSTOREDPROC procedure="proc1" 
datasource=#MM_connection1_DSN# 
username=#MM_connection1_USERNAME# 
password=#MM_connection1_PASSWORD#> 
<CFPROCPARAM type="IN" dbvarname="@CategoryId" value="#Form.CategoryId#" 
  cfsqltype="CF_SQL_INTEGER"> 
<CFPROCPARAM type="IN" dbvarname="@Year" value="#Form.Year#" 
  cfsqltype="CF_SQL_INTEGER"> 
<CFPROCPARAM type="IN" dbvarname="@ISBN" value="#Form.ISBN#" 
  cfsqltype="CF_SQL_VARCHAR"> 
</CFSTOREDPROC>

Poznámka:

Pole parametru se nemohou použít mimo cyklus kromě případu, kdy jsou součástí výrazu podmíněné instrukce.

Používání proměnných _length a _index instrukce cyklu

Instrukce cyklu obsahuje dvě vestavěné proměnné, které můžete použít pro vložené podmínky if. Tyto proměnné jsou: _length_index. Proměnná _length se vyhodnotí jako délka polí zpracovaných instrukcí cyklu, zatímco proměnná _index se vyhodnotí jako aktuální index instrukce cyklu loop. Abyste zajistili, že se tyto proměnné rozeznají jako instrukce, a ne jako skutečné parametry, které se předávají do cyklu, neuzavírejte žádnou z těchto dvou proměnných do znaků @@.

Příkladem použití vestavěných proměnných je jejich aplikování na atribut import stránkové instrukce. Atribut import vyžaduje oddělení balíčků čárkami. Pokud je instrukce loop kolem celého atributu import, poslal by se při prvním opakování na výstup pouze název atributu import= – to zahrnuje uzavírací uvozovku (") – a neposlala by se na výstup čárka při posledním průchodu cyklu. Použitím vestavěné proměnné to můžete vyjádřit následujícím způsobem:

<@loop (@@Import@@)@> 
<@ if(_index == 0)@>import=" 
<@endif@>@@Import@@<@if (_index == _length-1)@>"<@else@>, 
<@ endif @> 
<@endloop@>

Vyžádání si parametru pro serverové chování

Serverová chování často vyžadují, aby hodnotu parametru dodal návrhář stránky. Tato hodnota se musí vložit předtím, než se kód serverového chování vloží do stránky.

Dialogové okno vytvoříte definováním parametrů v kódu dodaných návrhářem. Pak pro serverové chování vygenerujete dialogové okno, které se návrháře zeptá na hodnotu parametru.

Poznámka:

Do vašeho bloku kódu se bez vašeho zásahu přidá parametr, pokud určíte, že by se váš kód měl vložit relativně k určitému tagu zvolenému návrhářem stránky (to znamená, když v rozbalovací nabídce Vložit kód zvolíte Relativně k určitému tagu). Parametr přidá nabídku tagů do dialogového okna chování, aby návrhář stránky mohl vybrat tag.

Definování parametru v kódu serverového chování

 1. Zadejte značku parametru v kódu tam, kde chcete vložit hodnotu dodaného parametru. Parametr má následující syntaxi:
  @@parameterName@@
 2. Uzavřete řetězec formParam mezi značky parametru (@@):
  <% Session(“lang_pref”) = Request.Form(“@@formParam@@”); %>

  Pokud například serverové chování obsahuje následující blok kódu:

  <% Session(“lang_pref”) = Request.Form(“Form_Object_Name”); %>

  Vyžadujete-li, aby návrhář stránky musel zadat hodnotu Form_Object_Name, uzavřete řetězec do značek parametru (@@):<% Session(“lang_pref”) = Request.Form(“@@Form_Object_Name@@”); %>

  <% Session(“lang_pref”) = Request.Form(“@@Form_Object_Name@@”); %>

Také můžete řetězec zvýraznit a klepnout na tlačítko Vložit parametr do bloku kódu. Zadejte název parametru a klepněte na tlačítko OK. Aplikace Dreamweaver nahradí každý výskyt zvýrazněného řetězce určeným názvem parametru uzavřeným mezi značkami parametru.

Aplikace Dreamweaver používá řetězce, které uzavřete mezi značky parametru, aby označil ovladače v dialogovém okně, které generuje (viz následující postup). V předcházejícím příkladu aplikace Dreamweaver vytvoří dialogové okno s následujícím popisem:

Poznámka:

Názvy parametrů v kódu serverového chování nemohou obsahovat žádné mezery. Proto v popisech dialogového okna nemohou být žádné mezery. Pokud chcete do popisu zahrnout mezery, můžete upravit vygenerovaný soubor HTML.

Zadejte název parametru
Zadejte název parametru

Vytvoření dialogového okna pro serverové chování, vyžadující hodnotu parametru

 1. V okně Vytvoření serverového chování klepněte na tlačítko Další.
 2. Chcete-li změnit pořadí zobrazení ovladačů dialogového okna, vyberte parametr a klepněte na šipky nahoru a dolů.
 3. Chcete-li změnit ovladač parametru, vyberte parametr a vyberte jiný ovladač ve sloupci Zobrazit jako.
 4. Klepněte na tlačítko OK.

  Aplikace Dreamweaver vygeneruje dialogové okno s popsaným ovladačem pro každý parametr zadávaný návrhářem, který jste definovali.

Zobrazení dialogového okna

 1. V panelu Serverová chování (Okna > Serverová chování) klepněte na tlačítko plus (+) a z rozbalovací nabídky vyberte své vlastní serverové chování.

Úpravy dialogového okna, které jste vytvořili pro serverové chování

 1. V panelu Serverová chování (Okna > Serverová chování) klepněte na tlačítko plus (+) a z rozbalovací nabídky vyberte volbu Upravit serverová chování.
 2. Ze seznamu vyberte své serverové chování a klepněte na tlačítko Otevřít.
 3. Klepněte na tlačítko Další.

  Zobrazí se dialogové okno se seznamem parametrů zadávaných návrhářem, které jste definovali ve svém kódu.

 4. Chcete-li změnit pořadí zobrazení ovladačů dialogového okna, vyberte parametr a klepněte na šipky nahoru a dolů.
 5. Chcete-li změnit ovladač parametru, vyberte parametr a vyberte jiný ovladač ve sloupci Zobrazit jako.
 6. Klepněte na tlačítko OK.

Úpravy a změny serverových chování

Můžete upravit jakékoliv serverové chování vytvořené pomocí okna Vytvoření serverového chování včetně serverových chování, která jste si stáhli z webu Dreamweaver Exchange a od jiných vývojářů.

Pokud aplikujete serverové chování na stránku a pak upravíte chování v aplikaci Dreamweaver, instance starého chování se již v panelu Serverová chování nezobrazí. Panel Serverová chování vyhledá ve stránce kód, který souhlasí s kódem známých serverových chování. Pokud se změní kód serverového chování, panel nerozezná dřívější verze chování na této stránce.

Zachování starých a nových verzí chování v panelu

 1. V panelu Serverová chování (Okna > Serverová chování) klepněte na tlačítko plus (+), vyberte volbu Nové serverové chování a vytvořte kopii starého serverového chování.

Úpravy kódu serverového chování vytvořeného pomocí okna Vytvoření serverového chování

 1. V panelu Serverová chování (Okna > Serverová chování) klepněte na tlačítko plus (+) a z rozbalovací nabídky vyberte volbu Upravit serverová chování.

  V dialogovém okně Upravit serverová chování se zobrazí všechna chování pro aktuální serverovou technologii.

 2. Vyberte serverové chování a klepněte na tlačítko Upravit.
 3. Vyberte příslušný blok kódu a upravte kód, značky parametru nebo polohu bloku kódu, který se má vložit na stránky.
 4. Pokud upravený kód neobsahuje žádné parametry zadávané návrhářem, klepněte na tlačítko OK.

  Aplikace Dreamweaver přegeneruje serverové chování bez dialogového okna. Nové serverové chování se zobrazí v rozbalovací nabídce Plus (+) v panelu Serverová chování.

 5. Pokud upravený kód obsahuje parametry zadávané návrhářem, klepněte na tlačítko Další.

  Aplikace Dreamweaver se vás zeptá, zda chcete vytvořit nové dialogové okno a přepsat staré dialogové okno. Proveďte změny a klikněte na tlačítko OK.

  Aplikace Dreamweaver uloží všechny změny do souboru EDML serverového chování.

Pravidla programování

Obecně by měl být váš kód serverového chování kompaktní a stabilní. Vývojáři webových aplikací jsou velmi citliví na kódy přidávané do jejich stránek. Dodržujte obecně uznávané postupy programování pro jazyk typu dokumentu (ColdFusion, JavaScript, VBScript nebo Java). Při psaní komentářů zvažte rozdíly technické úrovně uživatelů, kteří možná budou potřebovat porozumět kódu, jako jsou například návrháři webu a interakcí nebo jiní vývojáři webových aplikací. Zahrňte komentáře, které přesně popisují účel kódu, a všechny speciální pokyny pro jeho zahrnutí do stránky.

Při vytváření serverových chování dodržujte následující pravidla programování:

Kontrola chyb

To je důležitý požadavek. Kód serverového chování by měl elegantně řešit chybové případy. Snažte se předvídat každou možnost. Co kdyby například požadavek na zadání parametru nebyl úspěšný? Co kdyby se z dotazu nevrátily žádné záznamy?

Jedinečné názvy

Pomáhají zajistit, že je váš kód jasně identifikovatelný, a zabrání kolizím názvů s existujícím kódem. Pokud například stránka obsahuje funkci nazvanou hideLayer() a globální proměnnou nazvanou ERROR_STRING a vaše serverové chování vkládá kód, který také používá tyto názvy, může být serverové chování v konfliktu s existujícím kódem.

Prefixy kódu

Umožňují na stránce identifikovat vaše vlastní funkce prováděné za běhu a globální proměnné. Jednou konvencí je používat vaše iniciály. Nikdy nepoužívejte prefix MM_, protože je vyhrazený pouze pro použití aplikací Dreamweaver. Aplikace Dreamweaver uvádí před všemi funkcemi a globálními proměnnými prefix MM_, aby zabránila konfliktům s kódem, který zapíšete.

var MM_ERROR_STRING = "..."; 
function MM_hideLayer() {

Zabránění výskytu podobných bloků kódů

aby kód, který napíšete, se příliš nepodobal kódu v jiných blocích. Pokud blok kódu vypadá příliš podobně jako jiný blok kódu na stránce, panel Serverová chování může první blok kódu chybně identifikovat jako výskyt druhého bloku kódu (nebo naopak). Jednoduchým řešením je přidat do bloku kódu komentář, aby byl více jedinečný.

Testování chování serveru

Služba Dreamweaver Exchange doporučuje provést následující testy na každém serverovém chování, které vytvoříte:

 • Aplikujte chování z panelu Serverová chování. Pokud má chování dialogové okno, zadejte platná data do každého pole a klepněte na tlačítko OK. Zkontrolujte, že se při aplikování chování nevyskytla žádná chyba. Zkontrolujte, že se v inspektoru Kód zobrazí kód prováděný za běhu pro serverové chování.

 • Aplikujte serverové chování znovu a zadejte neplatná data do každého pole dialogového okna. Zkuste nechat pole prázdné, použít velká nebo záporná čísla, použít neplatné znaky (například /, ?, :, * a podobně) a použít písmena v číselných polích. Můžete napsat procedury ověření formuláře pro zpracování neplatných dat (procedury ověření vyžadují ruční programování, což je nad rámec této příručky).

  Po úspěšném aplikování vašeho serverového chování na stránku zkontrolujte následující:

 • Zkontrolujte panel Serverová chování, abyste se ujistili, že se v seznamu chování přidaných na stránku zobrazí název serverového chování.

 • Podle potřeby zkontrolujte, že se na stránce zobrazí ikony skriptu na straně serveru. Obecné ikony skriptu na straně serveru jsou zlaté štíty. Chcete-li vidět ikony, povolte zobrazování neviditelných elementů (Zobrazení > Vizuální pomůcky > Neviditelné elementy).

 • V zobrazení Kód (Zobrazení > Kód) zkontrolujte, že se nevytvoří žádný neplatný kód.

  Kromě toho, pokud vaše serverové chování vkládá do dokumentu kód navazující připojení k databázi, vytvořte testovací databázi, abyste otestovali kód vložený do dokumentu. Zkontrolujte připojení definováním dotazů, které vytvoří různé sady dat a různé velikosti sad dat.

  A nakonec odešlete stránku na server a otevřete ji v prohlížeči. Zobrazte zdrojový kód HTML stránky a zkontrolujte, že skripty na straně serveru nevytvořily žádný neplatný HTML.

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online