Zjistěte, jak přidat a formátovat text v živém zobrazení, zobrazení kódu, nebo extrahováním textu a přiřazením vlastností ze souborů PSD.

Přidávání textu do dokumentu

Chcete-li do dokumentu aplikace Dreamweaver přidat text, můžete ho zadat přímo do okna Dokument nebo ho vyjmout a vložit. Můžete ho také importovat z jiných dokumentů.

Při vložení textu do dokumentu aplikace Dreamweaver můžete použít příkaz Vložit nebo Vložit jinak. Příkaz Vložit jinak umožňuje různými způsoby zadat formát vkládaného textu. Pokud například chcete do dokumentu aplikace Dreamweaver vložit text z formátovaného dokumentu aplikace Microsoft Word, ale chcete zároveň veškeré formátování odebrat, abyste mohli na vložený text použít vlastní seznam stylů CSS, je možné text vybrat ve Wordu, zkopírovat ho do schránky a pomocí příkazu Vložit jinak vybrat volbu, která vám umožní vložit pouze text.

Při vkládání textu z jiných aplikací pomocí příkazu Vložit můžete nastavit předvolby vložení jako výchozí volby.

Poznámka:

Pomocí kláves Ctrl + V (Windows) a Cmd + V (Macintosh) do zobrazení Kód vložíte vždy jen text (bez formátování).

 1. Jedním z následujících úkonů přidejte text do dokumentu:
  • Získejte text z kompozic PSD pomocí panelu Extract. Podrobné informace naleznete v tématu Kopírování textu ze souborů PSD.
  • Zadejte text přímo do okna dokumentu.
  • Zkopírujte text z jiné aplikace, přepněte do aplikace Dreamweaver, umístěte textový kurzor do zobrazení Návrh v okně Dokument a vyberte možnosti Upravit > Vložit nebo Upravit > Vložit jinak.

  Po výběru volby Úpravy > Vložit jinak lze vybrat několik možností formátování vložení.

  Text je možné vložit také pomocí následujících klávesových zkratek:

   

  Volba vložení

  Klávesová zkratka

  Vložit

  Ctrl + V (Windows)

  Cmd + V (Macintosh)

  Vložit jinak

  Ctrl + Shift + V (Windows)

  Cmd + Shift + V (Macintosh)

   

Vkládání speciálních znaků

Určité speciální znaky jsou v HTML reprezentovány názvem nebo číslem, takzvanou entitou. HTML obsahuje názvy entit pro různé znaky, například znak copyright (©), znak ampersand (&) a znak registrované ochranné známky (®). Každá entita má název (například —) i číselný ekvivalent (například —).

Poznámka:

HTML v kódu používá lomené závorky <>, ale možná budete chtít vyjádřit speciální znaky pro větší než a menší než, aniž by je aplikace Dreamweaver interpretovala jako kód. V takovém případě použijte &#38;gt; pro větší než (>) a &#38;lt; pro menší než (<).

Mnoho uvedených entit se ve velké části starších prohlížečů bohužel nezobrazuje správně.

 1. V okně dokumentu umístěte textový kurzor do místa, kam chcete vložit speciální znak.
 2. Proveďte jeden z následujících úkonů:
  • Vyberte název znaku v nabídce Vložit > HTML > Znak.

  • V kategorii HTML na panelu Vložit klikněte na možnost Znaky a vyberte znak z místní nabídky.

  Poznámka:

  Existuje mnoho jiných speciálních znaků; chcete-li některý z nich vybrat, vyberte možnost Vložit > HTML > Znak > Jiný... nebo klikněte na tlačítko Znaky v kategorii HTML na panelu Vložit a vyberte možnost Jiné znaky. Vyberte znak v dialogovém okně Vložit jiný znak a klepněte na tlačítko OK.

Přidání mezery mezi znaky

HTML umožňuje pouze jednu mezeru mezi znaky; chcete-li do dokumentu přidat další mezeru, je nutné vložit nerozdělitelnou mezeru. Můžete nastavit předvolbu tak, aby se nerozdělitelné mezery vkládaly do dokumentu automaticky.

Vložení nerozdělitelné (pevné) mezery

 1. Proveďte jeden z následujících úkonů:
  • Vyberte volbu Vložit > HTML > Speciální znaky > Nerozdělitelná mezera.

  • Stiskněte kombinaci kláves Ctrl + Shift + mezerník (Windows) nebo Alt + mezerník (Macintosh).

  • Na panelu Vložit vyberte možnost HTML, klikněte na tlačítko Znaky a vyberte možnost Pevná mezera.

Nastavení předvolby pro přidávání nerozdělitelných mezer

 1. Vyberte volbu Úpravy > Předvolby (Windows) nebo Dreamweaver > Předvolby (Macintosh).
 2. Zkontrolujte, zda je v kategorii Všeobecné vybrána volba Povolit více mezer za sebou.

Přidávání mezer odstavců

Aplikace Dreamweaver funguje podobně jako mnoho textových editorů: stisknutím klávesy Enter (Windows) nebo Return (Macintosh) vytvoříte nový odstavec. Webové prohlížeče mezi odstavce automaticky vkládají prázdný řádek. Prázdný řádek můžete mezi odstavce přidat vložením zalomení řádku.

Přidání konce odstavce

 1. Stiskněte klávesu Enter (Windows) nebo Return (Macintosh).

Přidání zalomení řádku

 1. Proveďte jeden z následujících úkonů:
  • Stiskněte kombinaci kláves Shift+Enter (Windows) nebo Shift+Return (Macintosh).

  • Vyberte volbu Vložit > HTML > Speciální znaky > Zalomení řádku.

  • Na panelu Vložit vyberte možnost HTML, klikněte na tlačítko Znaky a vyberte možnost Zalomení řádku.

Vytváření seznamů s odrážkami a číslovaných seznamů

Z existujícího textu nebo z nového textu, který zadáte do okna dokumentu, můžete vytvářet číslované (uspořádané) seznamy, seznamy s odrážkami (neuspořádané) a seznamy definic.

Seznamy definic nepoužívají znaky na začátku (například odrážky nebo čísla) a často se používají v glosářích nebo popisech. Seznamy lze také vnořit. Vnořené seznamy obsahují jiné seznamy. Můžete například vnořit uspořádaný seznam nebo seznam s odrážkami do dalšího číslovaného nebo uspořádaného seznamu.

Pomocí dialogového okna Vlastnosti seznamu můžete nastavit vzhled celého seznamu nebo jeho jednotlivých položek. Můžete nastavit styl číslování, obnovit číslování nebo nastavit volby stylu odrážek pro jednotlivé položky nebo celý seznam.

Vytvoření nového seznamu

 1. V dokumentu aplikace Dreamweaver umístěte textový kurzor na místo, kam chcete seznam vložit, a proveďte jeden z následujících úkonů:
  • Na Inspektoru vlastností HTML klikněte na tlačítko Seřazený seznam nebo Položka seznamu.

  • Vyberte možnost Vložit > HTML a vyberte požadovaný typ seznamu – Neuspořádaný seznam (s odrážkami), nebo Uspořádaný seznam (číslovaný).

   V okně Dokument se zobrazí počáteční znak pro určenou položku seznamu.

 2. Zadejte text položky seznamu a vytvořte další položku seznamu stiskem klávesy Enter (Windows) nebo Return (Macintosh).
 3. Chcete-li seznam ukončit, stiskněte dvakrát klávesu Enter (Windows) nebo Return (Macintosh).

Vytvoření seznamu z existujícího textu

 1. Vyberte posloupnost odstavců, ze kterých chcete seznam vytvořit.
 2. Vyberte možnost Vložit > HTML > Neuspořádaný seznam / Uspořádaný seznam / Položka seznamu.

Vytvoření vnořeného seznamu

 1. Vyberte položky seznamu, které chcete vnořit.

 2. Klikněte pravým tlačítkem a vyberte možnost Seznam > Odsazení.

  Aplikace Dreamweaver text odsadí a vytvoří samostatný seznam s atributy HTML původního seznamu.

 3. Pomocí postupu uvedeného výše použijte pro odsazený text nový typ seznamu nebo styl.

Nastavení vlastností celého seznamu

 1. V okně dokumentu vytvořte alespoň jednu položku seznamu. Nový styl se automaticky použije pro další položky, které do seznamu přidáte.
 2. Umístěte textový kurzor do textu v položce seznamu, klikněte pravým tlačítkem a vyberte možnost Seznam > Vlastnosti. Systém otevře dialogové okno Vlastnosti seznamu.

 3. Definujte seznam nastavením požadovaných možností:

  Typ seznamu

  Určuje vlastnosti seznamu, zatímco Položka seznamu určuje jednotlivou položku v seznamu. Pomocí rozbalovací nabídky vyberte seznam s odrážkami, číslovaný seznam, seznam složek nebo nabídek. Podle vybraného typu seznamu se v dialogovém okně zobrazí různé volby.

  Styl

  Určuje styl čísel nebo odrážek použitých pro číslovaný seznam nebo seznam s odrážkami. Pokud neurčíte nový styl pro jednotlivé položky v seznamu, použije se pro všechny položky styl vybraný pro celý seznam.

  Počáteční hodnota

  Nastavuje hodnotu první položky v číslovaném seznamu.

 4. Klepnutím na tlačítko OK nastavíte volbu.

Nastavení vlastností seznamu pro položku seznamu

 1. V okně dokumentu umístěte textový kurzor do textu položky seznamu, kterou chcete změnit.
 2. Klikněte pravým tlačítkem a vyberte možnost Seznam > Vlastnosti.

 3. V poli Položka seznamu nastavte možnosti, které chcete definovat:

  Nový styl

  Určuje styl vybrané položky seznamu. Styly v nabídce Nový styl souvisí s typem seznamu zobrazeným v nabídce Typ seznamu. Pokud je například v nabídce Položka seznamu zobrazeno Seznam s odrážkami, budou v nabídce Nový styl dostupné pouze volby pro odrážky.

  Nastavit hodnotu

  Nastaví určité číslo, od kterého se budou číslovat položky seznamu.

 4. Klepnutím na tlačítko OK nastavte volby.

Vyhledání a nahrazení textu

Další informace o vyhledání a nahrazení textu naleznete v tématu Vyhledání a nahrazení textu.

Definice zkratek a akronymů

HTML nabízí tagy, které umožňují definovat zkratky a akronymy používané na stránce pro vyhledávače, kontroly pravopisu, programy pro překlad nebo syntetizátory hlasu. Můžete například určit, že zkratka SI na vaší stránce znamená „strojní inženýr“ nebo že zkratka WHO má význam „World Health Organization“ (Světová zdravotnická organizace).

 1. Vyberte zkratku nebo akronym v textu stránky.
 2. Vyberte volbu Vložit > HTML > Textové objekty > Zkratka nebo Vložit > HTML > Textové objekty > Akronym.
 3. Zadejte plný text zkratky nebo akronymu.
 4. Zadejte jazyk, například en pro angličtinu, de pro němčinu, it pro italštinu, cs pro češtinu nebo sk pro slovenštinu.

Nastavení předvoleb kopírování a vložení

Můžete nastavit speciální předvolby vložení, které se při vkládání textu z jiných aplikací pomocí voleb Úpravy > Vložit použijí jako výchozí volby. Pokud například chcete vkládat text vždy pouze jako text nebo text se základním formátováním, je možné nastavit takovou výchozí volbu v dialogovém okně předvoleb kopírování nebo vložení.

Poznámka:

Při vložení textu do dokumentu aplikace Dreamweaver můžete použít příkaz Vložit nebo Vložit jinak. Příkaz Vložit jinak umožňuje různými způsoby zadat formát vkládaného textu. Pokud například chcete do dokumentu aplikace Dreamweaver vložit text z formátovaného dokumentu aplikace Microsoft Word, ale chcete zároveň veškeré formátování odebrat, abyste mohli na vložený text použít vlastní seznam stylů CSS, je možné text vybrat ve Wordu, zkopírovat ho do schránky a pomocí příkazu Vložit jinak vybrat volbu, která vám umožní vložit pouze text.

Poznámka:

Předvolby nastavené v dialogovém okně předvoleb Kopírovat/Vložit platí pouze pro materiál vložený do zobrazení Návrh.

 1. Vyberte volbu Úpravy > Předvolby (Windows) nebo Dreamweaver > Předvolby (Macintosh).
 2. Klepněte na kategorii Kopírovat/Vložit.
 3. Nastavte následující volby a klepněte na tlačítko OK.

  Pouze text

  Umožní vložit text bez formátování. Pokud je původní text formátovaný, bude veškeré formátování včetně odstavců a zalomení řádků odstraněno.

  Text se strukturou

  Umožní vložení textu, který si zachová strukturu, ale ne základní formátování. Můžete například vložit text a zachovat strukturu odstavců, seznamů a tabulek, aniž by se zachovalo tučné písmo nebo kurzíva a jiné formátování.

  Text se strukturou se základním formátováním

  Umožní vložení textu se strukturou a základním formátováním HTML (například odstavce a tabulky a také text formátovaný pomocí tagů b, i, u, strong, em, hr, abbr nebo acronym).

  Text se strukturou s úplným formátováním

  Umožní vložení textu, který si zachová veškerou svou strukturu, formátování HTML a styly CSS.

  Poznámka:

  Volba Úplné formátování nemůže zachovat styly CSS pocházející z externího seznamu stylů, nezachová styly ani v případě, že aplikace, ze které vkládáte, není schopna zachovávat styly při vložení do schránky.

  Zachovat zalomení řádků

  Umožní zachovat zalomení řádků ve vloženém textu. Pokud jste vybrali volbu Pouze text, je tato volba vypnutá.

  Vymazat mezery odstavců z aplikace Word

  Tuto volbu vyberte v případě, že jste vybrali volbu Text se strukturou nebo Text se strukturou se základním formátováním, a chcete při vkládání textu odstranit nadbytečné mezery mezi odstavci.

  Převést typografické uvozovky na rovné uvozovky převede typografické uvozovky na rovné uvozovky.

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online