Naučte se nastavit předvolby pro psaní kódu, motivy kódu a předvolby přepisování kódu v aplikaci Dreamweaver.

Předvolby kódování, jako je formátování a barvení kódů, slouží mimo jiné ke splnění vašich konkrétních potřeb.

Poznámka:

 • Chcete-li nastavit rozšířené předvolby, použijte Editor knihovny tagů (viz část Správa knihoven tagů).
 • Aplikace Dreamweaver podporuje formátování pro následující typy souborů: CSS, JS a PHP. Informace o možnostech přizpůsobení formátování kódu PHP, CSS a JS naleznete v tématu Formátování kódu.

Nastavení vzhledu kódu

Můžete nastavit zalamování řádků, zobrazit čísla řádků kódu, nastavit zvýraznění syntaxe pro elementy kódu, nastavit odsazení a zobrazovat skryté znaky z nabídky Zobrazit > Možnosti zobrazení kódu.

 1. Zobrazení dokumentu v zobrazení kódu nebo inspektoru kódu.
 2. Vyberte možnost Zobrazit > Možnosti zobrazení kódu.

 3. Označte nebo odznačte libovolné z následujících voleb:

  Zalamování řádků

  Zalomí kód, aby se zobrazil i bez vodorovného rolování. Tato volba nevkládá zalomení řádků; pouze umožňuje lepší zobrazení kódu.

  Čísla řádků

  Zobrazí po straně kódu čísla řádků.

  Skryté znaky

  Zobrazí speciální znaky v místech znaků mezer. Například tečka nahrazuje každou mezeru, dvojitá stříška nahrazuje každý tabulátor a značka paragrafu nahrazuje každé zalomení řádku.

  Poznámka:

  Měkká zalomení řádku, která aplikace Dreamweaver používá pro zalamování řádků, se nezobrazují pomocí značky paragrafu.

  Barevné zvýraznění syntaxe

  Zapíná nebo vypíná barevné zvýrazňování kódu. Informace o barevných schématech zvýrazňování, viz část Nastavení barev kódu.

  Automatické odsazení

  Automaticky odsadí kód, když při psaní kódu stisknete klávesu Enter. Nový řádek kódu se odsadí na stejnou úroveň jako předchozí. Informace o změnách mezer odsazení viz volba Velikost tabulátoru v části Změna formátování kódu.

Změna formátování kódu

Můžete změnit vzhled kódu tím, že nastavíte předvolby formátování, jako jsou odsazení, délka řádku, velikost písmen tagů a názvů atributů.

Všechny možnosti Formát kódu, s výjimkou možnosti Změnit velikost písmen, jsou automaticky používány pouze na nové dokumenty nebo nově přidané objekty.

Chcete-li přeformátovat existující dokumenty HTML, otevřete dokument a vyberte možnost Upravit > Kód > Použít formátování zdroje.

 1. Vyberte možnost Úpravy > Předvolby.
 2. Vyberte volbu Formát kódu ze seznamu Kategorie vlevo.
 3. Nastavte libovolné z následujících voleb:

  Odsazení

  Označuje, zda kód vygenerovaný aplikací Dreamweaver má být odsazený (podle pravidel odsazení zadaných v těchto předvolbách), nebo ne.

  Poznámka:

  Většina možností odsazení v tomto dialogovém okně se vztahuje pouze na kód vygenerovaný aplikací Dreamweaver, nikoli na kód, který zadáváte. Aby každý nový řádek kódu, který zadáváte, byl odsazen na stejnou úroveň jako ten předchozí, vyberte volbu Zobrazit > Volby zobrazení kódu > Automatické odsazení. Další informace viz část Nastavení vzhledu kódu.

  Pomocí

  (Textový rámeček a místní nabídka) Určuje, kolik mezer nebo tabulátorů by měla aplikace Dreamweaver použít k odsazení kódu, který generuje. Například pokud zadáte 3 do pole a vyberete volbu Tabulátory v místní nabídce, je kód vygenerovaný aplikací Dreamweaver odsazen s použitím tří znaků tabulátoru pro každou úroveň odsazení.

  Velikost tabulátoru

  Určuje, kolik znaků bude široký každý znak tabulátoru v Zobrazení kódu. Například pokud je velikost tabulátoru nastavena na 4, tak se každý tabulátor objeví v zobrazení kódu jako prázdné místo o šířce čtyř znaků. Pokud je později Odsazení nastaveno na 3 tabulátory, tak kód vygenerovaný aplikací Dreamweaver je odsazen s použitím tří znaků tabulátoru pro každou úroveň odsazení, což se objeví v zobrazení kódu jako prázdné místo o šířce dvanácti znaků.

  Poznámka:

  Aplikace Dreamweaver odsazuje jak s použitím mezer, tak tabulátorů; nepřevádí posloupnost mezer na tabulátor, když vkládáte kód.

  Emmet

  Tuto možnost vyberte, pokud plánujete použití zkratek Emmet při psaní kódu. Tato možnost zajistí, že při stisknutí klávesy Tab převede aplikace Dreamweaver zkratky Emmet na úplný kód HTML nebo CSS. Další informace o použití doplňku Emmet naleznete v tématu Použití sady nástrojů Emmet v aplikaci Dreamweaver.

  Typ zalomení řádků

  Určuje typ vzdáleného serveru (Windows, Macintosh nebo UNIX), který hostí vzdálený web. Díky výběru správného typu znaků zalomení řádků zajistíte, že kód HTML se bude správně zobrazovat v případě prohlížení na vzdáleném serveru. Toto nastavení je vhodné užít také v případě, kdy pracujete s externím textovým editorem, který rozeznává pouze určité druhy zalomení řádků. Například použijte CR LF (Windows), pokud je externím editorem Poznámkový blok, nebo použijte CR (Macintosh), pokud je externím editorem SimpleText.

  Poznámka:

  Na servery, ke kterým se připojujete pomocí FTP, se tato volba vztahuje pouze na binární režim přenosu; režim přenosu ASCII v aplikaci Dreamweaver tuto volbu ignoruje. Pokud stahujete soubory s použitím režimu ASCII, aplikace Dreamweaver nastaví zalomení řádků na základě operačního systému vašeho počítače; pokud soubory s použitím režimu ASCII odesíláte, jsou veškerá zalomení řádků nastavena na CR LF.

  Tag TD: Nevkládat zalomení do tagu TD

  Řeší problém vykreslování, který se objevuje v některých starších prohlížečích, když jsou bezprostředně za tagem <td> nebo bezprostředně před tagem </td> znaky mezer nebo zalomení řádků. Když vyberete tuto volbu, aplikace Dreamweaver nezapíše zalomení řádků hned za tag <td> nebo před tag </td>, ani když formátování v knihovně tagů ukazuje, že zalomení řádku by tam být mělo.

  Pokročilé formátování

  Umožňuje nastavit možnosti formátování pro jednotlivé tagy a atributy v Editoru knihovny tagů.

  Znak prázdného místa

  (Pouze v japonské verzi) Umožňuje vybrat buď mezeru &nbsp; nebo mezeru Zenkaku pro kód HTML. Prázdné místo vybrané v rámci této volby bude použito pro prázdné tagy, až budete tvořit tabulku a v případě, kdy je povolena volba „Povolit vícenásobné po sobě jdoucí mezery“ při japonském kódování stránek.

  Minimální velikost pro skládání kódu

  Výchozí velikost skládání kódu jsou dva řádky. To znamená, že lze v tomto standardním nastavení sbalit všechny fragmenty obsahující alespoň dva řádky kódu. Fragmenty kódu, které obsahují méně než dva řádky, můžete sbalit pouze výběrem kódu. Další informace o skládání kódu naleznete v tématu Sbalení a rozbalení kódu.

Nastavení předvoleb přepisování kódu

Použijte předvolby přepisování kódu, abyste určili, jak a zda aplikace Dreamweaver mění kód při otevírání dokumentů, při kopírování a vkládání prvků formuláře a při zadávání hodnot atributů a adresy URL s použitím nástrojů, jako je inspektor vlastností. Tyto předvolby nemají žádný efekt ve chvíli, kdy upravujete HTML nebo skripty v Zobrazení kódu.

Pokud vypnete volby přepisování, zobrazí se v okně dokumentu položky neplatných značek pro HTML, které by byly přepsány.

 1. Vyberte volbu Úpravy > Předvolby (Windows) nebo Dreamweaver > Předvolby (Macintosh).
 2. Vyberte volbu Přepisování kódu ze seznamu Kategorie vlevo.
 3. Nastavte libovolné z následujících voleb:

  Opravit neplatně vnořené a neuzavřené tagy

  Přepíše překrývající se tagy. Například <b><i>text</b></i> je přepsáno na <b><i>text</i></b>. Tato volba také vloží uzavírací uvozovky a uzavírací závorky, pokud chybí.

  Při vkládání přejmenovat položky formuláře

  Zajistí, že nebudete mít duplikované názvy pro objekty formuláře. Tato volba je standardně zapnutá.

  Poznámka:

  Na rozdíl od ostatních voleb v dialogovém okně těchto předvoleb se tato volba nevztahuje na situace, kdy otevíráte dokument, ale pouze na kopírování a vkládání elementu formuláře.

  Odstranit nadbytečné zavírací tagy

  Odstraní zavírací tagy, které nemají odpovídající počáteční tag.

  Upozornit při opravě nebo odstranění tagů

  Zobrazí přehled technicky neplatného HTML, které se aplikace Dreamweaver pokusila opravit. Přehled uvádí umístění problému (s použitím čísla řádku a sloupce), takže můžete najít opravu a ověřit, že se vykresluje správně.

  Nikdy nepřepisovat kód: v souborech s příponami

  Zabrání tomu, aby aplikace Dreamweaver přepisovala kód v souborech se zadanými příponami souborů. Tato volba je užitečná především pro soubory, které obsahují tagy třetích stran.

  Zakódovat znaky <, >, & a &#34; v hodnotách atributů s použitím znaku &

  Zajistí, že hodnoty atributů, které zadáváte nebo upravujete s použitím nástrojů aplikace Dreamweaver, jako je inspektor vlastností, budou obsahovat pouze platné znaky. Tato volba je ve výchozím nastavení zapnutá.

  Poznámka:

  Tato volba a následující volby se nevztahují na adresy URL, které zadáváte v zobrazení kódu. Také nezpůsobí změnu kódu, který již v souboru existuje.

  Nekódovat speciální znaky

  Zabrání tomu, aby aplikace Dreamweaver změnila adresu URL tak, aby byly použity pouze platné znaky. Tato volba je ve výchozím nastavení zapnutá.

  Zakódovat speciální znaky v adrese URL s použitím znaků &#

  Zajistí, že adresy URL, které zadáváte nebo upravujete s použitím nástrojů aplikace Dreamweaver, jako je inspektor vlastností, budou obsahovat pouze platné znaky.

  Zakódovat speciální znaky v adrese URL s použitím znaku %

  Funguje stejným způsobem jako předcházející volba, ale používá jinou metodu kódování speciálních znaků. Tato metoda kódování (s použitím znaku procenta) může být kompatibilnější se starými prohlížeči, ale nefunguje tak dobře se znaky některých jazyků.

Nastavení předvoleb pro našeptávání kódu

Pomocí předvoleb rad při psaní kódu můžete nastavit způsob, jakým chcete rady při psaní kódu používat. 

 1. Vyberte možnost Úpravy > Předvolby (Windows) nebo Dreamweaver > Předvolby (Macintosh).

  Nastavení předvoleb pro našeptávání kódu
 2. Z kategorie vlevo vyberte možnost Rady při psaní kódu.

 3. Nastavte libovolné z následujících voleb:

  Zavřít tagy

  Určete, jak chcete, aby aplikace Dreamweaver uzavírala tagy.

  • Po zadání symbolu „</“ – 
  • Po zadání otevřeného tagu „>“ – tuto možnost vyberte, pokud chcete, aby aplikace Dreamweaver automaticky přidala koncový tag po zavření počátečního tagu.
  • Nikdy – tuto možnost nastavte, pokud nechcete, aby aplikace Dreamweaver automaticky přidávala koncové tagy.

  Povolit rady při psaní kódu

  Výběrem této možnosti můžete povolit nebo zakázat Našeptávání kódu a dokončování kódu v aplikaci Dreamweaver. Další informace o našeptávání kódu a funkci dokončování kódu v aplikaci Dreamweaver naleznete v tématu Našeptávání kódu a dokončování kódu.

  Zapnout popisky

  Výběrem této možnosti můžete povolit zobrazení popisu rad při psaní kódu. Tyto popisy poskytují další informace o kódu během vašeho psaní.

  Automaticky vkládat závorky  Když je možnost zaškrtnutá, pravá závorka se automaticky vloží vždy, když uživatel napíše levou závorku. Pokud není možnost zaškrtnutá, pravá závorka se nevloží, když uživatel napíše levou závorku. Platí pro všechny typy závorek a všechny typy souborů (html, php, css, js).

  Automaticky vkládat uvozovky Když je možnost zaškrtnutá, horní uvozovky se automaticky vloží vždy, když uživatel napíše dolní uvozovky. Pokud není možnost zaškrtnutá, horní uvozovky se nevloží, když uživatel napíše dolní uvozovky. Platí pro jednoduché i dvojité uvozovky a všechny typy souborů (html, php, css, js).

Nastavení předvoleb pro automatické dokončování kódů

Podle potřeby můžete povolit nebo zakázat automatické uzavírání závorek a uvozovek provedením následujících kroků:

 1. Otevřete soubor brackets.json z následujícího umístění:

  • Win: %appdata%\Adobe\Dreamweaver CC 2018\cs_CZ\Configuration\Brackets\
  • Mac: ~/Library/Application Support/Adobe/Dreamweaver CC 2018/cs_CZ/Configuration/Brackets/
    
 2. Pokud budete chtít automatické uzavírání závorek zakázat, nastavte hodnotu autoCloseBraces = False.

 3. Pokud budete chtít zakázat automatické vkládání párových uvozovek, nastavte parametr autoCloseQuotes = Flase.

  Pokud budete chtít automatické uzavírání závorek a párové uvozovky povolit, nastavte výše uvedené parametry na hodnotu True.

  Nastavení předvoleb pro automatické dokončování kódu v aplikaci Dreamweaver
  Nastavení předvoleb pro automatické dokončování kódu v aplikaci Dreamweaver
 4. Soubor .json uložte a spusťte aplikaci Dreamweaver.

Nastavení předvoleb PHP

Podle potřeby můžete nastavit vývojové prostředí pro psaní kódu PHP tak, jak je chcete používat. Toto nastavení můžete provést na úrovni konkrétních webů pro jednotlivé stránky, nebo plošně pro veškeré soubory PHP uložené mimo webové stránky Dreamweaver.

Aplikace Dreamweaver nastaví našeptávání kódu a kontroly lintingu pro vybranou verzi jazyka PHP.

Pokud budete chtít nastavit verzi kódu PHP pro soubory neurčené pro konkrétní web, postupujte následovně:

 1. Vyberte možnost Úpravy > Předvolby (Windows) nebo Dreamweaver > Předvolby (Macintosh).

 2. Ze seznamu kategorií na levé straně vyberte možnost PHP.

 3. Vyberte vhodnou verzi PHP z rozevíracího seznamu Verze PHP a klikněte na tlačítko Použít.

Pokud budete chtít nastavit verzi PHP pro konkrétní web, postupujte následovně:

 1. V dialogovém okně Nastavení webu v nabídce Rozšířená nastavení vyberte možnost PHP.

 2. Vyberte vhodnou verzi PHP z rozevíracího seznamu Verze PHP a klikněte na tlačítko Uložit.

  Nastavení předvoleb PHP pro konkrétní weby
  Nastavení předvoleb PHP pro konkrétní weby

Nastavení barevných motivů a motivů kódu

Po spuštění aplikace Dreamweaver můžete podle potřeby upravit barevný motiv. Tyto předvolby můžete také kdykoli změnit.

 1. Vyberte možnost Úpravy > Předvolby (Windows) nebo Dreamweaver > Předvolby (Macintosh).
 2. Ze seznamu kategorií na levé straně vyberte možnost Rozhraní.

 3. Ze seznamu Barevné motivy vyberte požadovaný motiv. 

 4. Po nastavení motivu rozhraní nastavte motiv kódu.

  Vybírat můžete mezi světlým a tmavým motivem kódu.

 5. Kliknutím na tlačítko Použít změny uložíte.

  Barevné zvýraznění kódu můžete dále přizpůsobit dle vašich požadavků. Další informace najdete v tématu Přizpůsobení barevného zvýraznění kódu.

Používání externího editoru

Můžete zvolit externí editor, který chcete používat pro úpravy souborů s určitými příponami souboru. Můžete například spustit textový editor, jako je BBEdit, Poznámkový blok nebo TextEdit z aplikace Dreamweaver, a upravit v něm soubory JavaScript (JS).

Můžete přiřadit různé externí editory různým příponám souborů.

Nastavení externího editoru pro typ souboru

 1. Vyberte volbu Úpravy > Předvolby.
 2. Vyberte volbu Typy souborů / editory v seznamu Kategorie vlevo, nastavte volby a klikněte na tlačítko OK.

  Otevřít v zobrazení kódu

  Specifikuje přípony souborů, které se automaticky otevírají v zobrazení kódu v aplikaci Dreamweaver.

  Znovu načíst změněné soubory

  Určuje chování, když aplikace Dreamweaver zjistí, že v dokumentu, který je otevřen v aplikaci Dreamweaver, byly externě provedeny změny.

  Uložit při spuštění

  Určuje, zda by aplikace Dreamweaver měla vždy uložit aktuální dokument před tím, než spustí editor, nikdy dokument neukládat, nebo by se měla zeptat na uložení pokaždé, když spustíte externí editor.

  Fireworks

  Pokud v této části zadáte cestu k aplikaci Fireworks, můžete ji propojit s aplikaci Dreamweaver.

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online