Poznámka:

Uživatelské rozhraní v aplikaci Dreamweaver CC a jejích novějších verzích bylo zjednodušeno. Výsledkem je skutečnost, že některé možnosti uvedené v tomto článku nemusí být v aplikaci Dreamweaver CC a jejích novějších verzích k dispozici. Další informace najdete v tomto článku.

O webových aplikacích

Webová aplikace je webové místo, které obsahuje stránky s částečně nebo úplně neurčeným obsahem. Konečný obsah stránky se určí až tehdy, když návštěvník požádá o stránku z webového serveru. Protože konečný obsah stránky se pro různé požadavky liší a závisí na akcích návštěvníka, říká se takové stránce dynamická stránka.

Webové aplikace se vytvářejí proto, aby vyřešily nejrůznější úkoly a problémy. Tato sekce popisuje běžná využití webových aplikací a uvádí jednoduchý příklad.

Běžná využití webových aplikací

Webové aplikace mají řadu využití pro návštěvníky webových míst i vývojáře, včetně následujících:

 • Umožnit návštěvníkům snadno a rychle najít informace ve webovém místě s bohatým obsahem.

  Tento druh webových aplikací dává návštěvníkům možnost podle libosti prohledávat, organizovat a procházet obsah. Mezi příklady patří interní sítě společností, Microsoft MSDN (www.msdn.microsoft.com) a Amazon.com (www.amazon.com).

 • Shromažďovat, ukládat a analyzovat data, která poskytli návštěvníci webového místa.

  V minulosti se údaje zadané do formulářů HTML posílaly ke zpracování jako e‑mailové zprávy zaměstnancům nebo aplikacím CGI. Webová aplikace může ukládat data z formuláře přímo do databáze, vyjímat data a vytvářet webové zprávy pro analýzu. Mezi příklady patří stránky internetového bankovnictví, objednávací stránky obchodů, ankety a formuláře pro zpětnou odezvu od uživatelů.

 • Aktualizovat webová místa s neustále se měnícím obsahem.

  Webová aplikace zbaví návrháře webu nutnosti neustále aktualizovat HTML webového místa. Poskytovatelé obsahu, například redaktoři zpráv, dodávají webové aplikaci obsah, a webová aplikace automaticky aktualizuje webové místo. Mezi příklady patří The Economist (www.economist.com) a CNN (www.cnn.com).

Příklad webové aplikace

Janet je profesionální návrhářka webu a dlouholetá uživatelka aplikace Dreamweaver, která odpovídá za udržování intranetových a internetových míst středně velké firmy s 1000 zaměstnanci. Jednoho dne za ní přijde Chris z personálního oddělení s problémem. Personální oddělení řídí fitness program pro zaměstnance, ve kterém zaměstnanci sbírají body za každý kilometr, který ujdou, uběhnou nebo ujedou na kole. Každý zaměstnanec musí Chrisovi e‑mailem nahlásit celkový počet svých kilometrů za měsíc. Na konci měsíce Chris shromáždí všechny e‑mailové zprávy a udělí zaměstnancům malé peněžní ceny podle celkového počtu získaných bodů.

Chrisův problém je, že fitness program se stal příliš úspěšný. Účastní se už tolik zaměstnanců, že na konci každého měsíce je Chris zaplaven e‑maily. Chris se ptá Janet, zda existuje webové řešení.

Janet navrhne webovou aplikaci na intranetu, která bude provádět následující úkoly:

 • umožní zaměstnancům zadat své kilometry na webové stránce pomocí jednoduchého formuláře HTML;

 • uloží kilometry zaměstnanců do databáze;

 • podle kilometráže spočítá fitness body;

 • umožní zaměstnancům sledovat, jak si v každém měsíci vedou;

 • Chrisovi umožní jedním klepnutím na konci každého měsíce přistupovat k součtům bodů.

  Pomocí aplikace Dreamweaver, která nabízí všechny potřebné nástroje pro snadné a rychlé vytváření takovýchto typů aplikací, Janet aplikaci zprovozní ještě před obědem.

Jak funguje webová aplikace

Webová aplikace je kolekcí statických a dynamických webových stránek. Statická webová stránka se nemění, když o ni návštěvník webového místa požádá: webový server odešle stránku webovému prohlížeči, který o ni požádal, beze změny. Naproti tomu dynamickou webovou stránku server modifikuje před odesláním prohlížeči, který o ni požádal. Proměnlivá povaha stránky je důvodem, proč se jí říká dynamická.

Můžete například navrhnout stránku pro zobrazení výsledků fitness programu a ponechat určení některých informací (například jména zaměstnance a výsledku) až na okamžik, kdy si stránku vyžádá konkrétní zaměstnanec.

Následující sekce podrobněji popisují, jak webové aplikace fungují.

Zpracování statických webových stránek

Statické webové místo se skládá z množiny souvisejících stránek HTML a souborů hostovaných v počítači, na kterém běží webový server.

Webový server je software, který odesílá webové stránky na základě požadavků od webových prohlížečů. Požadavek na stránku se generuje, když návštěvník ve webovém prohlížeči klepne na odkaz na webové stránce, vybere záložku nebo zadá adresu URL do textového pole pro adresu.

Konečný obsah statické webové stránky určuje návrhář stránky a obsah se nemění, když se o stránku požádá. Tady je příklad:

<html> 
  <head> 
    <title>Trio Motors Information Page</title> 
  </head> 
  <body> 
    <h1>About Trio Motors</h1> 
    <p>Trio Motors is a leading automobile manufacturer.</p> 
  </body> 
</html>

Každý řádek kódu HTML této stránky napsal návrhář předtím, než byla stránka umístěna na server. Protože se HTML po uložení na server nemění, říká se takovéto stránce statická stránka.

Poznámka:

Striktně řečeno, „statická“ stránka vůbec nemusí být statická. Například obraz s efektem přechodu (rollover) nebo obsah Flash (soubor SWF) mohou statickou stránku oživit. V této dokumentaci se nicméně stránka nazývá statickou, pokud se posílá prohlížeči beze změn.

Když webový server přijme požadavek na statickou stránku, přečte si ho, stránku vyhledá a pošle prohlížeči, který o ni požádal, jak ukazuje následující příklad:

Zpracování statické webové stránky
Zpracování statické webové stránky

A. Webový prohlížeč požádá o statickou stránku. B. Webový server vyhledá stránku. C. Webový server pošle stránku prohlížeči, který o ni požádal. 

U webových aplikací jsou v okamžiku, kdy návštěvník požádá o stránku, některé řádky kódu neurčeny. Tyto řádky musí nějaký mechanismus určit předtím, než může být stránka poslána prohlížeči. O tomto mechanismu pojednává následující sekce.

Zpracování dynamických stránek

Když webový server přijme požadavek na statickou webovou stránku, pošle ji přímo prohlížeči, který o ni požádal. Když ale webový server přijme požadavek na dynamickou stránku, reaguje jinak: Předá stránku zvláštnímu softwaru, který odpovídá za dokončení stránky. Tento speciální software se nazývá aplikační server.

Aplikační server si přečte kód na stránce, dokončí stránku podle instrukcí v kódu a pak odstraní kód ze stránky. Výsledkem je statická stránka, kterou aplikační server předá zpátky webovému serveru, který ji pak pošle prohlížeči, který o ni požádal. Všechno, co prohlížeč dostane, když stránka dorazí, je čisté HTML. Tady je zobrazení tohoto procesu:

Zpracování dynamických stránek
Zpracování dynamických stránek

A. Webový prohlížeč požádá o dynamickou stránku. B. Webový server stránku vyhledá a předá ji aplikačnímu serveru. C. Aplikační server najde na stránce případné instrukce a dokončí ji. D. Aplikační server předá dokončenou stránku zpátky webovému serveru. E. Webový server pošle dokončenou stránku prohlížeči, který o ni požádal. 

Přistupování k databázi

Aplikační server vám umožňuje pracovat s prostředky na straně serveru, jako jsou například databáze. Dynamická stránka například může dát pokyn aplikačnímu serveru, aby vyjmul data z databáze a vložil je do kódu HTML na stránce. Více informací najdete na adrese www.adobe.com/go/learn_dw_dbguide_cz.

Využitím databáze k uložení obsahu můžete návrh webu oddělit od datového obsahu, který chcete zobrazovat. Místo vytváření HTML souborů jednotlivých stránek vytvoříte jen jednu stránku – nebo šablonu – pro každý typ informací, které chcete zobrazovat. Obsah pak můžete nahrát do databáze a webová stránka si na žádost uživatele vyžádá obsah z databáze. Můžete také informace aktualizovat na jednom místě a změny se projeví na webu, aniž byste museli ručně upravovat všechny stránky. Aplikaci Adobe Dreamweaver můžete využít k návrhu webových formulářů umožňujících vkládání dat do databáze, aktualizaci a mazání dat z databáze.

Instrukce pro získání dat z databáze se nazývá databázový dotaz. Dotaz se skládá z kritérií hledání vyjádřených v databázovém jazyku nazývaném SQL (Structured Query Language, jazyk strukturovaných dotazů). Dotaz SQL se na stránce napíše do tagů nebo skriptů na straně serveru.

Aplikační server nemůže s databází komunikovat přímo, protože proprietární formát databáze činí data nečitelná, podobně jako může být nečitelný dokument aplikace Microsoft Word otevřený v Poznámkovém bloku nebo v programu BBEdit. Aplikační server může s databází komunikovat pouze prostřednictvím databázového ovladače: softwaru, který se chová jako tlumočník mezi aplikačním serverem a databází.

Poté, co ovladač naváže komunikaci, se dotaz provede proti databázi a vytvoří se sada záznamů. Sada záznamů je množina dat získaných z jedné nebo více tabulek v databázi. Sada záznamů se vrátí aplikačnímu serveru, který data použije k dokončení stránky.

Tady je jednoduchý databázový dotaz napsaný v SQL:

SELECT lastname, firstname, fitpoints 
FROM employees

Tento příkaz vytvoří sadu záznamů se třemi sloupci a naplní ji řádky, které budou obsahovat příjmení, jména a fitness body všech zaměstnanců v databázi. Více informací najdete na adrese www.adobe.com/go/learn_dw_sqlprimer_cz.

Následující příkaz ukazuje proces dotázání databáze a vrácení dat prohlížeči:

Přistupování k databázi
Přistupování k databázi

A. Webový prohlížeč požádá o dynamickou stránku. B. Webový server stránku vyhledá a předá ji aplikačnímu serveru. C. Aplikační server najde na stránce případné instrukce. D. Aplikační server pošle dotaz databázovému ovladači. E. Ovladač provede dotaz proti databázi. F. Ovladači se vrátí sada záznamů. G. Ovladač předá sadu záznamů aplikačnímu serveru. H. Aplikační server vloží data do stránky a pak předá stránku webovému serveru. I. Webový server pošle dokončenou stránku prohlížeči, který o ni požádal. 

Pro svou webovou aplikaci můžete použít téměř jakoukoliv databázi, pokud je na serveru nainstalovaný příslušný databázový ovladač.

Pokud plánujete vytvářet malé a levné aplikace, můžete použít souborovou databázi, například databázi vytvořenou v programu Microsoft Access. Pokud plánujete vytvářet robustní aplikace kritické pro činnost podniků, můžete použít serverovou databázi, například databázi vytvořenou v softwaru Microsoft SQL Server, Oracle 9i nebo MySQL.

Pokud se vaše databáze nachází na jiném systému než váš webový server, zkontrolujte, zda je mezi těmito systémy rychlé propojení, aby vaše webová aplikace mohla pracovat svižně a efektivně.

Vytváření dynamických stránek

Vytvoření dynamické stránky znamená nejdříve napsat HTML a pak doplnit do HTML skripty nebo tagy na straně serveru, díky kterým se stránka stane dynamickou. Když si zobrazíte výsledný kód, jazyk se jeví jako vložený do HTML dané stránky. Proto se těmto jazykům říká programovací jazyky vložené do HTML. Následující jednoduchý příklad používá jazyk CFML (ColdFusion Markup Language):

Poznámka: V aplikaci Dreamweaver CC a jejích novějších verzích je odebrána podpora CFML.

<html> 
  <head> 
    <title>Trio Motors Information Page</title> 
  </head> 
  <body> 
    <h1>About Trio Motors</h1> 
    <p>Trio Motors is a leading automobile manufacturer.</p> 
    <!--- embedded instructions start here ---> 
    <cfset department="Sales"> 
    <cfoutput> 
    <p>Be sure to visit our #department# page.</p> 
    </cfoutput> 
    <!--- embedded instructions end here ---> 
  </body> 
</html>

Vložené instrukce na této stránce provedou následující akce:

 1. Vytvoření proměnné nazvané department a přiřazení řetězce "Sales" této proměnné.

 2. Vložení hodnoty proměnné, to znamená "Sales", do kódu HTML.

Aplikační server vrátí webovému serveru následující stránku:

<html> 
  <head> 
    <title>Trio Motors Information Page</title> 
  </head> 
  <body> 
    <h1>About Trio Motors</h1> 
    <p>Trio Motors is a leading automobile manufacturer.</p> 
    <p>Be sure to visit our Sales page.</p> 
  </body> 
</html>

Webový server pošle stránku prohlížeči, který o ni požádal a který ji zobrazí takto:

About Trio Motors

Trio Motors is a leading automobile manufacturer.

Be sure to visit our Sales page.

Skriptovací jazyk nebo jazyk využívající tagy si zvolíte podle serverové technologie, která je k dispozici na vašem serveru. Tady jsou nejpopulárnější jazyky pro serverové technologie, které aplikace Dreamweaver podporuje:

Serverová technologie

Jazyk

ColdFusion

CFML (ColdFusion Markup Language)

Active Server Pages (ASP)

VBScript

JavaScript

PHP

PHP

Aplikace Dreamweaver může skripty na straně serveru nebo tagy potřebné k fungování vašich stránek vytvořit, nebo je můžete napsat ručně v prostředí aplikace Dreamweaver pro psaní kódu.

Terminologie webových aplikací

Tato sekce definuje často používané termíny, které se týkají webových aplikací.

Aplikační server

Software, který pomáhá webovému serveru zpracovat webové stránky obsahující skripty nebo tagy na straně serveru. Když webový server přijme požadavek na takovou stránku, předá stránku aplikačnímu serveru ke zpracování, než ji pošle prohlížeči. Další informace viz část Jak funguje webová aplikace.

Mezi běžné aplikační servery patří ColdFusion a PHP.

Databáze

Kolekce dat uložených v tabulkách. Každý řádek tabulky představuje jeden záznam a každý sloupec představuje pole v záznamu, jak ukazuje následující příklad:

Databázový záznam
Databáze

Databázový ovladač

Software, který funguje jako tlumočník mezi webovou aplikací a databází. Data jsou v databázi uložena v proprietárním formátu. Databázový ovladač umožňuje webové aplikaci číst a upravovat data, která by jinak byla nečitelná.

Systém pro správu databází

(DBMS nebo databázový systém) Software, který se používá pro vytváření databází a manipulaci s nimi. Mezi běžné databázové systémy patří Microsoft Access, Oracle 9i a MySQL.

Databázový dotaz

Operace, která získá sadu záznamů z databáze. Dotaz se skládá z kritérií hledání vyjádřených v databázovém jazyku, který se nazývá SQL. Dotaz může například určit, že se do sady záznamů mají zahrnout pouze určité sloupce nebo pouze určité řádky.

Dynamická stránka

Webová stránka, kterou aplikační server přizpůsobí před tím, než se stránka pošle do prohlížeče.

Sada záznamů

Sada dat získaných z jedné nebo více tabulek v databázi, jako v následujícím příkladu:

Sada záznamů
Sada záznamů

Relační databáze

Databáze, která obsahuje více než jednu tabulku, přičemž tyto tabulky sdílejí data. Následující databáze je relační, protože dvě tabulky sdílejí sloupec DepartmentID.

Relační databáze
Relační databáze

Serverová technologie

Technologie, kterou aplikační server používá pro změny dynamických stránek za běhu.

Vývojové prostředí aplikace Dreamweaver podporuje následující serverové technologie:

 • Adobe® ColdFusion®,

 • Microsoft Active Server Pages (ASP),

 • PHP: Hypertext Preprocessor (PHP).

  Prostředí aplikace Dreamweaver pro psaní kódu můžete ale také použít k vývoji stránek pro jakoukoliv jinou serverovou technologii, která na seznamu není.

Statická stránka

Webová stránka, kterou aplikační server před odesláním do prohlížeče neupravuje. Další informace viz část Zpracování statických webových stránek.

Webová aplikace

Webové místo, které obsahuje stránky s částečně nebo úplně neurčeným obsahem. Konečný obsah těchto stránek se určí, až když návštěvník požádá o nějakou stránku z webového serveru. Protože konečný obsah stránky se pro různé požadavky liší a závisí na akcích návštěvníka, říká se takové stránce dynamická stránka.

Webový server

Software, který posílá webové stránky na základě požadavků od webových prohlížečů. Požadavek na stránku se generuje, když návštěvník ve webovém prohlížeči klepne na odkaz na webové stránce, vybere záložku nebo zadá adresu URL do textového pole pro adresu.

Známé webové servery zahrnují Microsoft Internet Information Server (IIS) a Apache HTTP Server.

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online