Poznámka:

Uživatelské rozhraní v aplikaci Dreamweaver CC a jejích novějších verzích bylo zjednodušeno. Výsledkem je skutečnost, že některé možnosti uvedené v tomto článku nemusí být v aplikaci Dreamweaver CC a jejích novějších verzích k dispozici. Další informace najdete v tomto článku.

O zdrojích dynamického obsahu

Zdroj dynamického obsahu je úložiště informací, ze kterého můžete načíst a zobrazit dynamický obsah pro použití na webové stránce. Zdroje dynamického obsahu nezahrnují pouze informace uložené v databázi, ale také hodnoty odeslané pomocí formulářů HTML, hodnoty obsažené v serverových objektech a další zdroje obsahu.

Aplikace Dreamweaver vám umožní se snadno připojit k databázi a vytvořit sadu záznamů, ze které získáte dynamický obsah. Sada záznamů je výsledkem dotazu databáze. Získá určité informace, které požadujete, a umožní vám zobrazit tyto informace na určité stránce. Definujete sadu záznamů založenou na informacích obsažených v databázi a obsah, který chcete zobrazit.

Různí dodavatelé technologie mohou pro sadu záznamů používat různou terminologii. V technologiích ASP a ColdFusion je sada záznamů definovaná jako dotaz. Pokud používáte jiné zdroje dat, například vstup od uživatele nebo serverové proměnné, název zdroje dat, který je definován v aplikaci Dreamweaver, je stejný jako název samotného zdroje dat.

Dynamické webové stránky vyžadují zdroj dat, ze kterého načtou a zobrazí dynamický obsah. Aplikace Dreamweaver vám umožní používat databáze, proměnné požadavku, proměnné adresy URL, serverové proměnné, proměnné formuláře, uložené procedury a další zdroje dynamického obsahu. V závislosti na zdroji dat můžete buď načíst nový obsah na základě požadavku, nebo upravit stránku, aby splňovala potřeby uživatelů.

Jakýkoliv zdroj obsahu, který definujete v aplikaci Dreamweaver, se přidá do seznamu zdrojů obsahu v panelu Svázání. Pak můžete vložit zdroj obsahu do právě vybrané stránky.

O sadách záznamů

Webové stránky nemohou přímo pracovat s daty v databázi. Místo toho komunikují se sadou záznamů. Sada záznamů je vybraná část informací (záznamů), extrahovaných z databáze na základě databázového dotazu. Dotaz je příkaz určený k vyhledání a získání konkrétních informací z databáze.

Při používání databáze jako zdroje obsahu pro dynamickou webovou stránku musíte nejdříve vytvořit sadu záznamů, do které se budou ukládat načtená data. Sady záznamů slouží jako prostředník mezi databází, ve které je uložen obsah, a aplikačním serverem, který generuje stránku. Sady záznamů jsou dočasně uloženy v paměti aplikačního serveru z důvodu urychlení načítání dat. Jakmile není sada záznamů potřeba, je serverem odstraněna.

Výsledkem dotazu může být sada záznamů, která obsahuje pouze některé sloupce, pouze některé záznamy, nebo jejich kombinaci. Sada záznamů také může obsahovat všechny záznamy a všechny sloupce databázové tabulky. S ohledem na to, že aplikace téměř nikdy nepotřebují kompletní obsah databáze, byste se měli snažit vytvářet co nejmenší sady záznamů. Protože webový server dočasné uchovává sadu záznamů v paměti, znamená menší sada záznamů méně zabrané paměti a tím i vyšší výkon serveru.

Databázové dotazy jsou psány v jazyce SQL (Structured Query Language), což je jednoduchý jazyk, který umožňuje načíst, přidat a odstranit data z databáze. Nástroj pro vytváření příkazů SQL dodávaný s aplikací Dreamweaver umožňuje vytváření jednoduchých dotazů bez nutné znalosti jazyka SQL. Chcete-li vytvářet náročné dotazy jazyka SQL, umožňuje vám základní znalost tohoto jazyka vytváření pokročilejších dotazů a poskytuje vám větší pružnost při vytváření dynamických stránek.

Před definováním sady záznamů pro použití s aplikací Dreamweaver musíte vytvořit připojení k databázi a – pokud ještě nejsou žádná data – zadat data do databáze. Pokud jste ještě nedefinovali připojení k databázi pro vaše webové místo, podívejte se do kapitoly o připojení k databázi pro serverovou technologii, pro kterou vyvíjíte, a postupujte podle pokynů o vytvoření připojení k databázi.

O adrese URL a parametrech formuláře

Parametry URL ukládají načtené informace, které zadali uživatelé. Abyste definovali parametr URL, vytvořte formulář nebo hypertextový odkaz, který k odeslání dat používá metodu GET. Informace se přidají k adrese URL požadované stránky a předají se serveru. Při použití proměnných adresy URL obsahuje řetězec dotazu jeden nebo více párů název-hodnota, které jsou připojené k polím formuláře. Tyto páry název-hodnota jsou přidané k adrese URL.

Parametry formuláře ukládají načtené informace, které se zahrnou do požadavku HTTP pro webovou stránku. Pokud vytváříte formulář, který používá metodu POST, data odeslaná formulářem se předají na server. Před tím, než začnete, zkontrolujte, že jste předali parametr formuláře serveru.

O proměnných relace

Proměnné relace umožňují uložit a zobrazit informace uchovávané po dobu návštěvy uživatele (neboli relace). Server vytváří různý objekt relace pro každého uživatele a uchovává ho po nastavenou dobu nebo dokud není objekt výslovně ukončen.

Protože proměnné relace existují po celou dobu relace uživatele a zachovají se při pohybu uživatele ze stránky na stránku v rámci webového místa, jsou ideální pro uložení předvoleb uživatele. Proměnné relace se mohou také použít pro vkládání hodnoty do kódu HTML stránky, pro přiřazení hodnoty k lokální proměnné nebo pro poskytnutí hodnoty k vyhodnocení podmíněného výrazu.

Před definováním proměnných relace pro stránku je musíte vytvořit ve zdrojovém kódu. Poté, co vytvoříte proměnnou relace ve zdrojovém kódu webové aplikace, můžete použít aplikaci Dreamweaver k načtení její hodnoty a použít ji na webové stránce.

Jak fungují proměnné relace

Proměnné relace slouží k uložení informací (obvykle parametrů URL a parametrů formulářů odeslaných uživateli) a k jejich zpřístupnění celé webové aplikaci po celou dobu práce uživatele s aplikací. Pokud se například uživatel přihlásí k webovému portálu, který nabízí přístup k e‑mailu, cenám akcií, předpovědi počasí a zprávám, webová aplikace uloží přihlašovací informace do proměnné relace, která uživatele identifikuje na všech stránkách webu. Uživateli se tak při pohybu ve webovém místě zobrazují jen typy obsahu, které si vybral. Proměnné relace také představují bezpečnostní mechanismus umožňující ukončení uživatelské relace, která je příliš dlouho neaktivní. To šetří paměť a výpočetní výkon serveru v případě, že se uživatel zapomene z webového místa odhlásit.

Proměnné relace ukládají informace jen po dobu trvání relace. Relace začíná, když uživatel otevře stránku s aplikací, a končí tím, že uživatel po určitou dobu neotevře jinou stránku aplikace, nebo také odhlášením uživatele (většinou klepnutím na odkaz „Odhlásit“). Pokud existuje, náleží relace konkrétnímu uživateli a každý uživatel má vlastní relaci.

Proměnné relace využijte k uložení informací, které může využívat každá stránka webové aplikace. Může jít o nejrůznější informace, například jméno uživatele, preferovanou velikost písma nebo o příznak, zda se uživatel úspěšně přihlásil. Dalším rozšířeným způsobem využití proměnných relace je uchovávání informací o průběhu, například počet zatím správně zodpovězených otázek v online kvízu nebo zatím vybrané produkty z online katalogu.

Proměnné relace fungují jen pokud je uživatelův prohlížeč nastaven tak, aby přijímal soubory cookie. Server při zahájení relace vytvoří identifikátor relace, což je číslo jedinečně identifikující relaci, a zašle uživatelovu prohlížeči soubor cookie s identifikátorem relace. Pokud si uživatel vyžádá ze serveru další stránku, server načte soubor cookie v prohlížeči, ověří podle ní uživatele a načte hodnoty proměnných relace z vlastní paměti.

Shromažďování, ukládání a načítání informací v proměnných relace

Před vytvořením proměnné relace musíte nejdříve získat informaci, kterou chcete uložit, a pak ji odeslat na server, který ji uloží. Informace můžete shromažďovat a na server odesílat pomocí formulářů HTML nebo hypertextových odkazů s parametry URL. Informace můžete také získávat ze souborů cookie uložených v počítači uživatele, z hlaviček HTTP zasílaných prohlížečem uživatele nebo z databáze.

Typickým příkladem uložení parametrů URL do proměnných relace je katalog výrobků využívající pevně naprogramované parametry URL vytvořené pomocí odkazu k zaslání informací o výrobku zpět na server, kde jsou uloženy do proměnné relace. Po klepnutí na odkaz „Přidat do košíku“ je identifikátor produktu uložen do proměnné relace a uživatel pokračuje v nakupování. Když uživatel přejde k pokladně, načte se hodnota identifikátoru produktu uložená v proměnné relace.

Průzkum založený na formulářích je typickou ukázkou ukládání parametrů do proměnných relace. Formulář zašle vybrané informace zpět na server, kde stránka aplikace vyhodnotí průzkum a uloží odpovědi do proměnné relace, která bude předána aplikaci provádějící souhrn odpovědí všech účastníků průzkumu. Informace lze také uložit do databáze k pozdějšímu využití.

Po odeslání informací na server ukládáte informace do proměnných relace vložením vhodného kódu odpovídajícímu konkrétnímu modelu serveru do stránky určené parametrem URL nebo parametrem formuláře. Tato stránka, označovaná jako cílová, je uvedena buď v atributu action formuláře HTML, nebo v atributu href hypertextového odkazu ve výchozí stránce.

Po uložení hodnoty do proměnné relace můžete použít aplikaci Dreamweaver k získání hodnoty z proměnné relace a využít ji ve webové aplikaci. Po nadefinování proměnné relace v aplikaci Dreamweaver můžete její hodnotu vložit do stránky.

Syntaxe HTML jednotlivých způsobů je následující:

<form action="destination.html" method="get" name="myform"> </form> 
<param name="href"value="destination.html">

O tom, jaký kód využít k uložení informací do proměnné relace, rozhoduje použitá technologie serveru i způsob získání informace. Základní syntaxe pro jednotlivé technologie serveru je následující:

ColdFusion

<CFSET session.variable_name = value>

ASP

<% Session("variable_name") = value %>

Výraz value (hodnota) je obvykle serverový výraz, například Request.Form("lastname"). Pokud například k získání informací použijete parametr URL nazvaný product (nebo formulář HTML s metodou GET a textovým polem nazvaným product), níže uvedeným kódem uložíte informace do proměnné relace nazvané prodID:

ColdFusion

<CFSET session.prodID = url.product>

ASP

<% Session("prodID") = Request.QueryString("product") %>

Pokud k získání informací použijete formulář HTML s metodou post a textové pole nazvané txtProduct, uložíte informace do proměnné relace níže uvedeným kódem:

ColdFusion

<CFSET session.prodID = form.txtProduct>

ASP

<% Session("prodID") = Request.Form("txtProduct") %>

Příklad Informace uložené v proměnných relace

Pracujete na webovém místě s velkým počtem starších uživatelů. V aplikaci Dreamweaver přidáte na uvítací stránku dva odkazy, kterými si uživatelé mohou přizpůsobit velikost písma. Větší, čitelnější písmo se volí kliknutím na první odkaz a menší písmo běžné velikosti kliknutím na druhý odkaz.

Informace uložené v proměnných relace
Informace uložené v proměnných relace

Každý z odkazů má parametr adresy URL nazvaný fontsize, který serveru předává informace o preferované velikosti písma, jak ukazuje následující příklad aplikace Adobe ColdFusion®:

<a href="resort.cfm?fontsize=large">Larger Text</a><br> 
<a href="resort.cfm?fontsize=small">Normal Text</a>

Uložte preferované velikosti písma vybrané uživatelem do proměnné relace a nastavte odpovídající velikost písma na všech stránkách, které uživatel otevře.

Poblíž horního okraje cílové stránky vložte následující kód, který vytvoří proměnnou relace nazvanou font_pref, a uloží do ní uživatelem preferovanou velikost písma.

ColdFusion

<CFSET session.font_pref = url.fontsize>

ASP

<% Session("font_pref") = Request.QueryString("fontsize") %>

Při klepnutí na hypertextový odkaz odešle stránka požadavek uživatele na velikost písma v rámci parametru URL cílové stránce. Kód na cílové stránce uloží parametr URL do proměnné relace font_pref. Po dobu relace uživatele budou všechny stránky aplikace na základě této hodnoty zobrazeny vybranou velikostí písma.

Proměnné aplikace ASP a ColdFusion

V technologiích ASP a ColdFusion můžete použít proměnné aplikace k ukládání a zobrazování informací, které se uchovají po dobu existence aplikace a zachovají se pro různé uživatele. Doba existence aplikace trvá od doby, kdy si první uživatel vyžádá stránku v aplikaci, do doby, kdy se webový server zastaví. (Aplikace se definuje jako všechny soubory ve virtuálním adresáři a jeho podadresářích.)

Protože proměnné aplikace vydrží po dobu existence aplikace a zachovají se pro různé uživatele, jsou ideální pro ukládání informací, které musí existovat pro všechny uživatele, například aktuální čas a datum. Hodnota proměnné aplikace se definuje v kódu aplikace.

Serverové proměnné ASP

Následující serverové proměnné ASP můžete definovat jako zdroje dynamického obsahu: Request.Cookie, Request.QueryString, Request.Form, Request.ServerVariablesRequest.ClientCertificates.

Serverové proměnné ColdFusion

Můžete definovat následující serverové proměnné ColdFusion:

Proměnné klienta

Spojují data s určitým klientem. Proměnné klienta uchovávají stav aplikace, jak uživatel v aplikaci přechází ze stránky na stránku a také mezi relacemi. „Uchování stavu“ znamená zachovat informace z jedné stránky (nebo relace) do další, takže si aplikace pamatuje uživatele a předcházející volby a předvolby tohoto uživatele.

Proměnné cookie

Používají soubory cookie předané serveru prohlížečem.

Proměnné CGI

Poskytují informace o serveru, na kterém běží aplikace ColdFusion, o prohlížeči požadujícím stránku a další informace o prostředí zpracování.

Serverové proměnné

Mají k nim přístup všichni klienti a aplikace na serveru. Uchovávají se, dokud se server nezastaví.

Lokální proměnné

Vytvářejí se tagem CFSET nebo tagem CFPARAM v rámci stránky ColdFusion.

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online