Poznámka:

Uživatelské rozhraní v aplikaci Dreamweaver CC a jejích novějších verzích bylo zjednodušeno. Výsledkem je skutečnost, že některé možnosti uvedené v tomto článku nemusí být v aplikaci Dreamweaver CC a jejích novějších verzích k dispozici. Další informace najdete v tomto článku.

O hlavních a podrobných stránkách

Hlavní a podrobné stránky jsou sady stránek používané k uspořádání a zobrazení údajů ze sady záznamů. Tyto stránky návštěvníkům webového místa nabízejí přehledné i podrobné zobrazení. Hlavní stránka zobrazuje seznam všech záznamů a obsahuje odkazy na podrobné stránky, které zobrazují další informace o jednotlivých záznamech.

Hlavní stránka
Hlavní stránka

Podrobná stránka
Podrobná stránka

Hlavní a podrobné stránky můžete vytvářet vložením datového objektu, čímž v jednom kroku vytvoříte hlavní i podrobnou stránku, nebo pomocí serverového chování, což umožňuje větší kontrolu nad vytvářením hlavních a podrobných stránek. Při vytváření hlavních a podrobných stránek pomocí serverového chování nejdříve vytvoříte hlavní stránku se seznamem záznamů a pak vytvoříte odkazy mezi položkami seznamu a podrobnými stránkami.

Vytvoření hlavní stránky

Než začnete, musí být definováno databázové připojení pro webové místo.

 1. Chcete-li vytvořit prázdnou stránku, přejděte na položku Soubor > Nový > Prázdná stránka, vyberte typ stránky a klepněte na tlačítko Vytvořit. Tato stránka se stane hlavní stránkou.
 2. Definujte sadu záznamů.

  V panelu Svázání (Okna > Svázání) klepněte na tlačítko plus (+), vyberte volbu Sada záznamů a vyberte volby. Pokud chcete vytvořit vlastní SQL výraz, klepněte na záložku Další volby.

  Zajistěte, aby sada záznamů obsahovala všechny sloupce tabulky, které potřebujete k vytvoření hlavní stránky. Sada záznamů také musí obsahovat sloupec, v němž je jedinečný klíč záznamu – tedy sloupec s identifikátorem záznamu. V následujícím příkladu obsahuje jedinečný kód záznamu sloupec Kód.

  Sloupce sady záznamů vybrané pro hlavní stránku
  Sloupce sady záznamů vybrané pro hlavní stránku

  Sada záznamů na hlavní stránce obvykle z databáze načítá několik sloupců, zatímco sada záznamů na podrobné stránce z téže tabulky načítá více sloupců, aby bylo možno zobrazit podrobnosti.

  Sadu záznamů může uživatel definovat za běhu. Více informací viz část Vytváření stránek hledání a výsledků.

 3. Vložte dynamickou tabulku, která zobrazí záznamy.

  Umístěte kurzor do místa, kde se má na stránce zobrazovat dynamická tabulka. Vyberte volbu Vložit > Datové objekty > Dynamická data > Dynamická tabulka, nastavte volby a klepněte na tlačítko OK.

  Pokud uživatelům nechcete zobrazovat identifikátor záznamu, můžete tento sloupec z dynamické tabulky odstranit. Klepnutím kamkoli na stránku na ni přepněte. Posuňte kurzor k hornímu okraji sloupce dynamické tabulky, až se buňky sloupce zobrazí s červeným orámováním a pak klepnutím sloupec vyberte. Stiskem klávesy Delete odstraňte sloupec tabulky.

Po vytvoření hlavní stránky a přidání sady záznamů vytvoříte odkazy, které otevřou podrobnou stránku. Tyto odkazy pak upravíte tak, aby předávaly identifikátory záznamů vybraných uživatelem. Podrobná stránka pomocí tohoto identifikátoru vyhledá požadovaný záznam v databázi a zobrazí ho.

Poznámka:

Stejným způsobem vytvoříte i odkazy pro aktualizace stránek. Stránka výsledků se podobá hlavní stránce a stránka aktualizace se podobá podrobné stránce.

Otevření podrobné stránky a předání identifikátoru záznamu (ColdFusion, PHP)

 1. V dynamické tabulce vyberte vyhrazené místo pro text, které bude sloužit jako odkaz.
  Odkaz aplikovaný na vybrané vyhrazené místo
  Odkaz aplikovaný na vybrané vyhrazené místo.

 2. V inspektoru Vlastnosti klepněte na ikonu složky u pole Odkaz.
 3. Vyhledejte a vyberte podrobnou stránku. Podrobná stránka se objeví v poli Odkaz v inspektoru Vlastnosti.

  V dynamické tabulce je vybraný text nyní s odkazem. Při běhu stránky na serveru je odkaz aplikován na text všech řádků tabulky.

 4. Na hlavní stránce vyberte odkaz v dynamické tabulce.
 5. (ColdFusion) V poli Odkaz v inspektoru Vlastnosti vepište na konec adresy URL následující řetězec:
  ?recordID=#recordsetName.fieldName#

  Otazník informuje server, že následuje jeden nebo více parametrů URL. Slovo recordID je název parametru URL (můžete použít jaký název chcete). Poznamenejte si název parametru URL, protože ho později použijete v podrobné stránce.

  Výraz za rovnítkem je hodnota parametru. V tomto případě je hodnota generována výrazem ColdFusion, který vrací identifikátor záznamu ze sady záznamů. Pro každý řádek dynamické tabulky se vygeneruje jiný identifikátor. Ve výrazu ColdFusion nahraďte položku recordsetName názvem vaší sady záznamů a položku fieldName názvem pole, které v sadě záznamů jedinečně identifikuje každý ze záznamů. Tímto polem je ve většině případů číslo záznamu. V následujícím příkladu obsahuje pole jedinečné kódy míst.

  locationDetail.cfm?recordID=#rsLocations.CODE#

  Za běhu stránky jsou do příslušných řádků dynamické tabulky vloženy hodnoty pole CODE ze sady záznamů. Například Canberra v Austrálii má kód půjčovny CBR a v řádku Canberra dynamické tabulky je uvedena následující adresa URL:

  locationDetail.cfm?recordID=CBR
 6. (PHP) V poli Odkaz v inspektoru Vlastnosti přidejte na konec adresy URL následující řetězec:
  ?recordID=<?php echo $row_recordsetName['fieldName']; ?>

  Otazník informuje server, že následuje jeden nebo více parametrů URL. Slovo recordID je název parametru URL (můžete použít jaký název chcete). Název parametru URL si poznamenejte, protože ho budete potřebovat v podrobné stránce.

  Výraz za rovnítkem je hodnota parametru. V tomto případě je hodnota generována výrazem PHP, který vrací identifikátor záznamu ze sady záznamů. Pro každý řádek dynamické tabulky se vygeneruje jiný identifikátor. Ve výrazu PHP nahraďte položku recordsetName názvem své sady záznamů a položku fieldName názvem pole, které v sadě záznamů jedinečně identifikuje záznamy. Tímto polem je ve většině případů číslo záznamu. V následujícím příkladu obsahuje pole jedinečné kódy míst.

  locationDetail.php?recordID=<?php echo $row_rsLocations['CODE']; ?>

  Za běhu stránky jsou hodnoty pole CODE ze sady záznamů vloženy do odpovídajících řádků dynamické tabulky. Například Canberra v Austrálii má kód půjčovny CBR a v řádku Canberra dynamické tabulky je uvedena následující adresa URL:

  locationDetail.php?recordID=CBR
 7. Uložte stránku.

Otevření podrobné stránky a předání identifikátoru záznamu (ASP)

 1. Vyberte dynamický obsah, který bude sloužit jako odkaz.
 2. V panelu Serverová chování (Okna > Chování serveru) klepněte na tlačítko plus (+) a z rozbalovací nabídky vyberte volbu Jít na podrobnou stránku.
 3. V poli Podrobná stránka klepněte na tlačítko Procházet a vyhledejte stránku.
 4. Vyberte hodnotu, kterou chcete předat podrobné stránce, výběrem sady záznamů a sloupce z rozbalovacích nabídek Sada záznamů a Sloupec. Tato hodnota obvykle jednoznačně identifikuje záznam, může jít například o jedinečný klíč identifikátoru záznamu.
 5. Pokud chcete, předejte parametry stávající stránky podrobné stránce výběrem volby Parametry URL nebo Parametry formuláře.
 6. Klepněte na tlačítko OK.

  Okolo vybraného textu se objeví speciální odkaz. Pokud uživatel klepne na odkaz, serverové chování Jít na stránku podrobností předá podrobné stránce parametr URL, který obsahuje identifikátor záznamu. Pokud je například název parametru URL id a název podrobné stránky customerdetail.asp, vypadá adresa URL po klepnutí na odkaz takto:

  http://www.mysite.com/customerdetail.asp?id=43

  První část adresy URL, http://www.mysite.com/customerdetail.asp, otevře stránku podrobností. Druhá část, ?id=43, je parametr URL. Informuje podrobnou stránku, který záznam má najít a zobrazit. Název parametru URL je id a hodnota je 43. V tomto příkladu parametr URL obsahuje číslo identifikátoru záznamu – 43.

Nalezení a zobrazení požadovaného záznamu na podrobné stránce

Pokud chcete zobrazit záznam požadovaný hlavní stránkou, musíte definovat sadu záznamů, která bude obsahovat jediný záznam, a navázat její sloupce do podrobné stránky.

 1. Přepněte na podrobnou stránku. Pokud podrobnou stránku zatím nemáte, vytvořte prázdnou stránku (Soubor > Nový).
 2. V panelu Svázání (Okna > Svázání) klepněte na tlačítko plus (+) a z rozbalovací nabídky vyberte volbu Sada záznamů (Dotaz) nebo Sada dat (Dotaz).

  Objeví se jednoduché dialogové okno Sada záznamů nebo Sada dat. Pokud se zobrazí rozšířené dialogové okno, klepněte na tlačítko Jednoduché.

 3. Pojmenujte sadu záznamů a vyberte zdroj dat a databázovou tabulku, z nichž budete získávat data do sady záznamů.
 4. V části Sloupce vyberte sloupce tabulky, které budou použity v sadě záznamů.

  Můžete použít stejnou sadu záznamů jako na hlavní stránce, nebo jinou sadu záznamů. Sada záznamů podrobné stránky obvykle obsahuje více sloupců, což umožňuje zobrazení více podrobností.

  Pokud použijete rozdílné sady záznamů, zajistěte, aby sada záznamů na podrobné stránce obsahovala nejméně jeden sloupec společný se sadou záznamů na hlavní stránce. Společným sloupcem je obvykle sloupec s identifikátorem záznamu, ale může jít o pole spojení souvisejících tabulek.

  Pokud chcete, aby sada záznamů obsahovala jen některé řádky tabulky, klepněte na tlačítko Vybrané a vyberte požadované sloupce klepnutím na ně se stisknutou klávesou Ctrl (Windows) nebo Apple (Macintosh).

 5. Vyplňte sekci Filtr tak, aby byl nalezen a zobrazen záznam určený parametrem URL, který předala hlavní stránka:
  • Z prvního rozbalovací nabídky v části Filtr vyberte sloupec sady záznamů, který obsahuje hodnoty odpovídající hodnotě parametru URL, který předala zdrojová stránka. Pokud například parametr URL obsahuje číslo identifikátoru záznamu, vyberte sloupec, který obsahuje čísla identifikátorů záznamů. V příkladě, který jsme probrali v předchozí sekci, obsahuje sloupec sady záznamů nazvaný CODE hodnoty odpovídající hodnotě parametru URL předávaného hlavní stránkou.

  • Z rozbalovací nabídky vedle první nabídky vyberte rovnítko (mělo by už být vybráno).

  • Z třetí rozbalovací nabídky vyberte volbu Parametr URL. Hlavní stránka používá parametr URL k předání informací podrobné stránce.

  • Ve čtvrtém rámečku zadejte název parametru URL předávaného hlavní stránkou.

 6. Klepněte na tlačítko OK. V panelu Svázání se objeví sada záznamů.
 7. Navažte sloupce sady záznamů na podrobnou stránku výběrem sloupců v panelu Svázání (Okna > Svázání) a jejich přetažením na stránku.

  Po nahrání hlavní a podrobné stránky na server můžete hlavní stránku otevřít v prohlížeči. Po klepnutí na odkaz na podrobnou stránku na hlavní stránce se zobrazí podrobná stránka s více informacemi o vybraném záznamu.

Vyhledání konkrétního záznamu a jeho zobrazení na stránce (ASP)

Můžete přidat serverové chování, které najde konkrétní záznam v sadě záznamů, takže můžete na stránce zobrazit data záznamu. Toto serverové chování je k dispozici jen při použití modelů serverů ASP.

 1. Vytvořte stránku, splňující následující předpoklady:
 2. Přidejte serverové chování pro nalezení záznamu určeného pomocí parametru URL klepnutím na tlačítko plus (+) v panelu Serverová chování (Okna > Serverová chování) a výběrem volby Procházení sady záznamů > Přejít na určitý záznam.
 3. V rozbalovací nabídce Přejít na záznam v vyberte sadu záznamů, kterou jste definovali pro tuto stránku.
 4. V rozbalovací nabídce Sloupec kde vyberte sloupec, který obsahuje hodnotu předávanou druhou stránkou.

  Pokud například druhá stránka předává číslo identifikátoru záznamu, vyberte sloupec, který obsahuje čísla identifikátorů záznamů.

 5. V rámečku Odpovídá parametru URL zadejte název parametru URL předávaného druhou stránkou.

  Pokud je například v adrese URL druhé stránky použité k otevření podrobné stránky id=43, zadejte do rámečku Odpovídá parametru URL hodnotu id.

 6. Klepněte na tlačítko OK.

  Při příštím vyžádání stránky prohlížečem toto serverové chování načte identifikátor záznamu v parametru URL předávaném druhou stránkou a přejde na požadovaný záznam v sadě záznamů.

Vytváření hlavních a podrobných stránek v jednom kroku

Při vývoji webových aplikací můžete rychle vytvářet hlavní a podrobné stránky pomocí datového objektu Sada hlavní a podrobné stránky.

 1. Prázdnou stránku dynamickou vytvoříte volbou Soubor > Nový > Prázdná stránka, vyberete dynamickou stránku ze seznamu Typ stránky a klepnete na tlačítko Vytvořit.

  Tato stránka se stane hlavní stránkou.

 2. Definujte sadu záznamů pro stránku.

  Zajistěte, aby sada záznamů obsahovala nejen všechny sloupce, které potřebujete pro hlavní stránku, ale také všechny sloupce, které potřebujete pro podrobnou stránku. Sada záznamů na hlavní stránce obvykle z databáze načítá několik sloupců, zatímco sada záznamů na podrobné stránce z téže tabulky načítá více sloupců, aby bylo možné zobrazit podrobnosti.

 3. Otevřete hlavní stránku v zobrazení Návrh a vyberte volbu Vložit > Datové objekty > Sada hlavní a podrobné stránky.
 4. V rozbalovací nabídce Sada záznamů vyberte sadu záznamů, která obsahuje záznamy, které chcete zobrazit na hlavní stránce.
 5. V části Pole hlavní stránky vyberte sloupce sady záznamů, které chcete zobrazit na hlavní stránce.

  Ve standardním nastavení jsou vybrány všechny sloupce sady záznamů. Pokud sada záznamů obsahuje sloupec s jedinečným klíčem, například recordID, vyberte ho a klepněte na tlačítko minus (-), aby se tento sloupec na stránce nezobrazil.

 6. Pokud chcete změnit pořadí zobrazení sloupců na hlavní stránce, vyberte ze seznamu sloupec a klepněte na šipku nahoru nebo dolů.

  Na hlavní stránce budou sloupce sady záznamů uspořádány vodorovně formou tabulky. Klepnutím na šipku nahoru posunete sloupec doleva, klepnutím na šipku dolů posunete sloupec doprava.

 7. V rozbalovací nabídce Odkaz na podrobnosti z vyberte sloupec sady záznamů, který zobrazí hodnotu, která současně slouží jako odkaz na podrobnou stránku.

  Pokud například chcete, aby každý název výrobku na hlavní stránce odkazoval na podrobnou stránku, vyberte sloupec sady záznamů, který obsahuje názvy výrobků.

 8. V rozbalovací nabídce Předat jedinečný klíč vyberte sloupec sady záznamů, který obsahuje hodnoty, které identifikují záznamy.

  Obvykle vyberete sloupec, který obsahuje identifikátor záznamu. Tato hodnota je předána podrobné stránce, která tak může identifikovat záznam vybraný uživatelem.

 9. Pokud sloupec s jedinečným klíčem není číselný, zrušte výběr volby Číselný.

  Poznámka:

  Tato volbu je standardně vybrána; neobjeví se ale u všech modelů serverů.

 10. Zadejte počet záznamů, které se mají zobrazit na hlavní stránce.
 11. V rámečku Název podrobné stránky klepněte na tlačítko Procházet a vyhledejte soubor s vytvořenou podrobnou stránkou, nebo zadejte název a nechte datový objekt, ať ji vytvoří.
 12. V části Pole podrobné stránky vyberte sloupce, které chcete zobrazit na podrobné stránce.

  Ve standardním nastavení jsou vybrány všechny sloupce sady záznamů hlavní stránky. Pokud sada záznamů obsahuje sloupec s jedinečným klíčem, například recordID, vyberte ho a klepněte na tlačítko minus (-), aby se tento sloupec na podrobné stránce nezobrazil.

 13. Pokud chcete změnit pořadí zobrazení sloupců na podrobné stránce, vyberte ze seznamu sloupec a klepněte na šipku nahoru nebo dolů.

  Na podrobné stránce budou sloupce sady záznamů uspořádány vodorovně formou tabulky. Klepnutím na šipku nahoru posunete sloupec nahoru, klepnutím na šipku dolů posunete sloupec dolů.

 14. Klepněte na tlačítko OK.

  Datový objekt vytvoří podrobnou stránku (pokud jste ji již nevytvořili) a přidá na hlavní a podrobnou stránku dynamický obsah a serverová chování.

 15. Přizpůsobte vzhled hlavní a podrobné stránky vašim potřebám.

  Vzhled jednotlivých stránek můžete kompletně přizpůsobit svým potřebám, pomocí nástrojů pro návrh stránek aplikace Dreamweaver. Může také upravovat chování serverů poklepáním na ně v panelu Serverová chování.

  Po vytvoření hlavních a podrobných stránek pomocí datového objektu použijte panel Serverová chování (Okna > Serverová chování) k úpravě různých stavebních bloků, které datový objekt vkládá na stránky.

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online