Zjistěte, jak vkládat, upravovat, přemisťovat obrázky a měnit jejich velikost v aplikaci Dreamweaver.

Obrázky tvoří nedílnou součást webu, protože návštěvníkům stránek poskytují dodatečný kontext. Ačkoliv existuje mnoho různých formátů grafických souborů, na webových stránkách se běžně používají soubory GIF, JPEG a PNG. Formáty souborů GIF a JPEG jsou kompatibilní s webovými stránkami a lze je zobrazit ve většině prohlížečů. Následující text obsahuje další informace o těchto formátech souborů:

GIF (Graphic Interchange Format) – Soubory GIF mají maximálně 256 barev a nejlépe se hodí pro obrázky bez plynulých barevných přechodů. Soubory GIF jsou ideální pro obrázky s velkými oblastmi jednolitých barev (například navigační pruhy, tlačítka, ikony, loga) nebo jiných obrazů s jednotnými barvami a tóny.

JPEG (Joint Photographic Experts Group) – Formát JPEG je výborný pro fotografie nebo obrazy s plynulými tóny, protože soubory JPEG mohou obsahovat miliony barev. Při zvětšení kvality souboru JPEG se zvětší také velikost souboru a doba stahování. Pomocí komprese souboru JPEG je možné dosáhnout vyvážení kvality obrazu a velikosti souboru.

PNG (Portable Network Group) – Formát PNG je nepatentovaná náhrada souborů GIF a podporuje indexované barvy, stupně šedi a obrazy v barvách True Color a také alfa kanál pro průhlednost. Soubory PNG si uchovávají původní údaje o vrstvě, vektoru, barvě a efektech, jako jsou vržené stíny. Všechny prvky jsou navíc vždy plně editovatelné. Aby aplikace Dreamweaver rozpoznala soubory jako PNG, musí mít příponu .png.

Aplikace Dreamweaver není editor WYSIWYG (zobrazí se, co vidíte při editaci). To znamená, že můžete pomocí aplikace Dreamweaver přidávat nebo vkládat obrázky, ale pomocí rozhraní je nelze přemisťovat nebo upravovat jejich polohu.

Pokud chcete obrázky v rozložení přesunout, musíte podle potřeby využít kód CSS zobrazující obsah HTML. Můžete se podívat na základní výukové lekce o kódech HTML a CSS, abyste se naučili, jak pracovat s obrázky v kódu. Můžete se také podívat na výukovou lekci o práci s obrázky v aplikaci Dreamweaver.

Postup vkládání a používání obrázků v aplikaci Dreamweaver naleznete v následujících částech.

Vložení obrazu

Při vložení obrazu do dokumentu aplikace Dreamweaver se ve zdrojovém kódu HTML vytvoří odkaz na soubor tohoto obrazu. Aby byl tento odkaz správný, musí se soubor obrazu nacházet v aktuálním webu. Pokud tomu tak není, aplikace Dreamweaver se dotáže, zda chcete soubor do webu zkopírovat.

Aplikace Dreamweaver také umožňuje obrázky vkládat dynamicky. Dynamické obrazy jsou obrázky, které se často mění. Například systémy rotace reklamního proužku, které náhodně vybírají jeden proužek ze seznamu možných proužků. Systém dynamicky zobrazuje vybraný obrázek proužku při požadavku na stránku.

Podle potřeby můžete pomocí živých vodítek a rychlého zobrazení elementu přetáhnout vrstvu v rámci panelu Extrakt na libovolné místo živého zobrazení aplikace Dreamweaver. Do panelu Extrakt je možné odesílat soubory PSD a libovolné vrstvy ze souboru PSD a poté je přetáhnout přímo do dokumentu aplikace Dreamweaver.

Po vložení obrazu můžete nastavit tag obrázku a vlastnosti usnadnění přístupu, které používají programy pro čtení z obrazovky pro slabozraké uživatele. Tyto atributy lze upravit v kódu HTML.

Informace o extrahování obrázků z kompozic PSD naleznete v tématu Získání obrázků ze souborů PSD.

 1. V okně dokumentu umístěte textový kurzor na místo, kde se má obraz zobrazit, a proveďte jeden z následujících úkonů:

  • V panelu Vložit vyberte z rozevíracího seznamu možnost HTML. Klikněte na možnost Obrázek. Dvakrát klikněte nebo přetáhněte ikonu do okna dokumentu (nebo do okna Zobrazení kódu, pracujete-li s kódem).
  • Vyberte volbu Vložit > Obraz.
  • Přetáhněte obraz z panelu Datové zdroje (Okna > Datové zdroje) do požadovaného umístění v okně dokumentu; pokračujte krokem 3.
  • Přetáhněte obrázek z panelu Soubory do požadovaného umístění v okně dokumentu; pokračujte krokem 3.
  • Přetáhněte obraz z pracovní plochy do požadovaného umístění v okně dokumentu; pokračujte krokem 3.
  • V živém zobrazení přetáhněte obrázek z panelu Extrakt nebo karty Vrstvy. Podle živých vodítek pusťte element nad element, pod něj, vpravo nebo vlevo od něj. Případně jej můžete přenést na přesnou polohu ve struktuře dokumentu klepnutím na ikonu </> a využitím Rychlého zobrazení elementu.
 2. Vyhledejte obraz nebo zdroj obsahu, který chcete vložit.

  Pokud pracujete v neuloženém dokumentu, aplikace Dreamweaver vytvoří odkaz file:// na soubor obrazu. Po uložení dokumentu kdekoliv ve webovém místě aplikace Dreamweaver odkaz převede na cestu relativní k dokumentu.

  Poznámka:

  Při vkládání obrázků můžete použít absolutní cestu k obrázku, který se nachází na vzdáleném serveru. To znamená, že obrázek není k dispozici na lokálním pevném disku. Pokud se ale při práci vyskytnou problémy s výkonem počítače, můžete vypnout zobrazování obrázku v zobrazení Návrh odznačením volby Příkazy > Zobrazovat externí soubory.

 3. Klikněte na tlačítko OK

Nastavení vlastností obrazu

Inspektor vlastností obrazů umožňuje nastavení vlastností obrazu. Pokud nevidíte všechny vlastnosti obrazu, klepněte na rozbalovací šipku v pravém dolním rohu.

Vlastnosti obrazu v inspektoru Vlastnosti
 1. Pokud chcete zobrazit Inspektor vlastností pro vybraný obrázek, klikněte na obrázek a vyberte možnost Okno > Vlastnosti.

 2. Do textového pole pod miniaturou zadejte název. Tento název používejte k odkazování na obrázek při používání chování aplikace Dreamweaver (například Zaměnit obrázek) nebo při používání skriptovacího jazyka (například JavaScript nebo VBScript).

 3. Nastavte libovolné volby obrazu.

  Š a V

  Šířka a výška obrazu v obrazových bodech. Při vložení obrazu do stránky aplikace Dreamweaver automaticky vyplní tato textová pole původními rozměry obrazu.

  Pokud nastavíte hodnoty šířky a výšky, které neodpovídají skutečné výšce a šířce obrazu, obrázek se nemusí v prohlížeči zobrazit správně. Chcete-li obnovit původní hodnoty, klepněte na popisy textových polí Š a V nebo na tlačítko Obnovit velikost obrázku, které se zobrazí vpravo od textových polí Š a V.

  Poznámka:

  Tyto hodnoty můžete změnit, a přizpůsobit tak velikost zobrazení instance tohoto obrázku. Tato změna však nezkrátí dobu stahování, protože prohlížeč před změnou velikosti obrázku stáhne všechna jeho data. Chcete-li zkrátit dobu stahování a zajistit, aby se všechny instance obrázku zobrazovaly ve stejné velikosti, upravte rozměry obrázků pomocí aplikace pro úpravy obrázků.

  Zdroj

  Určuje zdrojový soubor obrazu. Klepnutím na ikonu složky můžete soubor vyhledat; můžete také přímo zadat cestu.

  Odkaz

  Určuje hypertextový odkaz na obraz. Přetáhněte ikonu Ukázat na soubor v panelu Soubory. Klikněte na ikonu složky a přejděte na dokument ve webovém místě nebo ručně zadejte adresu URL.

  Alt

  Určuje alternativní text, který se zobrazí na místě obrazu v textových prohlížečích nebo v prohlížečích nastavených na ruční stahování obrazů. Slabozrakým uživatelům čtou syntetizátory hlasu v textových prohlížečích tento text nahlas. V některých prohlížečích se tento text také zobrazí v případě, že nad obraz přesunete ukazatel.

  Nástroje Název mapy a Aktivní oblast

  Umožňují popsat a vytvořit obrazovou mapu na straně klienta.

  Cíl     Určuje rámec nebo okno, do kterého se navázaná stránka načte. Volba není dostupná v případě, že obrázek není navázán na jiný soubor. Názvy všech rámců v aktuální sadě rámců se zobrazují v seznamu Cíl. Můžete vybrat také z následujících vyhrazených názvů cílů:

  • _blank načte navázaný soubor do nového nepojmenovaného okna prohlížeče.
  • _new načte navázaný soubor do nového okna prohlížeče.
  •  _parent načte navázaný soubor do rodičovské sady rámců nebo okna rámce, který obsahuje odkaz. Pokud rámec, který obsahuje odkaz, není vnořený, navázaný soubor se načte do celého okna prohlížeče.
  • _self načte navázaný soubor do stejného rámce nebo okna jako odkaz. Tento cíl je výchozí cíl. Tuto hodnotu není třeba zadávat explicitně.
  •  _top načte navázaný soubor do celého okna prohlížeče, a odstraní tak všechny rámce.

  Upravit

  Spustí editor obrazů, který zadáte v předvolbách externích editorů, a otevře vybraný obraz.

  Úprava nastavení obrázku

  Otevře dialogové okno Optimalizace obrázku a umožní optimalizovat obrázek.

  Aktualizovat podle originálu

  Pokud obrázek na stránce Dreamweaver není synchronizovaný s původním souborem Photoshop, aplikace Dreamweaver pozná, že byl původní obrázek upraven. Aplikace zobrazuje jednu z šipek ikon inteligentního objektu červeně. Když vyberete webový obrázek v zobrazení Návrh a v Inspektoru vlastností kliknete na tlačítko Aktualizovat podle předlohy, obrázek se automaticky aktualizuje. U aktualizovaného obrázku budou vidět změny provedené v původním souboru Photoshop.

  Oříznutí

  Ořízne obraz, a tak z něho odstraní nepotřebné oblasti.

  Převzorkovat

  Převzorkuje obraz se změněnou velikostí a zlepší tak jeho kvalitu pro novou velikost a tvar.

  Jas a kontrast

  Upravuje nastavení jasu a kontrastu obrazu.

  Zostřit

  Upravuje ostrost obrazu.

  Poznámka:

  Atributy obrázku můžete také upravit v živém zobrazení pomocí nástroje Rychlý inspektor vlastností.

Úpravy atributů přístupnosti obrazu v kódu

Pokud jste pro obraz vložili atributy usnadnění přístupu, můžete jejich hodnoty upravit v kódu HTML.

 1. V okně dokumentu klepněte na obrázek, nebo v rámci kódu vyberte tag obrázku.

 2. Pomocí jednoho z následujících postupů zadejte do pole Alternativní text název nebo stručný popis obrázku o délce maximálně 50 znaků. Program pro čtení obrazovky přečte informace, které zde zadáte.  

  • Upravte příslušné atributy obrazu v zobrazení kódu.
  • V Inspektoru vlastností upravte hodnotu Alt.


Změna velikosti obrazů

V aplikaci Dreamweaver můžete vizuálně měnit velikost elementů, jako jsou obrazy, zásuvné moduly, soubory Shockwave nebo SWF, aplety a ovladače ActiveX.

Pomocí vizuální změny velikosti obrazu zjistíte, jakým způsobem obraz ovlivňuje rozvržení při různých rozměrech, ale nedojde ke změně velikosti souboru obrazu na zadané proporce. Pokud v aplikaci Dreamweaver vizuálně změníte velikost obrázku bez použití aplikace pro úpravu obrázků, prohlížeč uživatele změní velikost obrázku po načtení stránky. To může způsobit prodlevu při stahování stránky a nesprávné zobrazení obrázku v prohlížeči uživatele.

Chcete-li zkrátit dobu stahování a zajistit, aby se všechny instance obrazu zobrazovaly ve stejné velikosti, upravte rozměry obrazů pomocí aplikace pro úpravy obrazů. Způsob vizuální změny velikosti obrázku naleznete v následujícím postupu.

Vizuální změna velikosti elementu

 1. Vyberte element (například obraz nebo soubor SWF) v okně dokumentu.

  Ovladače pro změnu velikosti se zobrazují dole a vpravo u elementu a v pravém dolním rohu. Pokud se nezobrazí ovladače na změnu velikosti, klikněte mimo element a pak ho vyberte. Případně můžete kliknout na příslušný tag ve výběru tagů, a prvek tak vybrat.

 2. Upravte velikost elementu jedním z následujících úkonů:
  • Chcete-li upravit šířku elementu, přetáhněte pravé táhlo výběru.
  • Pokud chcete upravit výšku elementu, přetáhněte dolní táhlo výběru.
  • Pokud chcete upravit šířku i výšku elementu zároveň, přetáhněte rohové táhlo výběru.
  • Chcete-li při úpravách rozměrů zachovat proporce elementu (poměr šířky k výšce), táhněte rohové táhlo výběru se stisknutou klávesou Shift.
  • Pokud chcete upravit šířku a výšku elementu na určitou velikost (například 1 × 1 obrazový bod), použijte Inspektor vlastností. Do polí Š a V zadejte číselnou hodnotu. Velikost elementů lze vizuálně změnit na minimální hodnotu 8 × 8 obrazových bodů.
  Šířku a výšku upravte pomocí Inspektoru vlastností
  Šířku a výšku upravte pomocí Inspektoru vlastností
 3. Pokud chcete element se změněnou velikostí vrátit na původní rozměry, v Inspektoru vlastností odstraňte hodnoty v polích Š a V. Můžete také v Inspektoru vlastností obrázku kliknout na tlačítko Obnovit velikost.

Vrácení obrazu do původní velikosti

Klikněte na tlačítko Obnovit velikost v Inspektoru vlastností obrázku.

Vrácení obrázku do původní velikosti
Vrácení obrázku do původní velikosti

Převzorkování obrazu se změněnou velikostí

Pokud v aplikaci Dreamweaver měníte velikost obrázku, můžete ho převzorkovat tak, aby vyhovoval novým rozměrům. Převzorkování přidává nebo odebírá obrazové body z obrazových souborů JPEG a GIF se změněnou velikostí tak, aby co nejlépe odpovídaly původnímu obrazu. Převzorkováním obrazu se zmenší velikost souboru a zlepší rychlost stahování.

 1. Změňte velikost obrázku podle popisu v části Změna velikosti obrázku.

 2. Klikněte na tlačítko Převzorkovat v Inspektoru vlastností obrazu.

  Převzorkování obrázku v aplikaci Dreamweaver
  Převzorkování obrázku v aplikaci Dreamweaver

  Poznámka:

  Není možné převzorkovat vyhrazená místa pro obraz nebo jiné elementy než bitmapové obrazy.

Úpravy obrazů v aplikaci Dreamweaver

Aplikace Dreamweaver nabízí základní funkce pro úpravy obrazů, které do určité míry umožňují upravovat obrazy i bez použití externích aplikací (například Photoshop). Nástroje pro úpravy obrazů v aplikaci Dreamweaver jsou navrženy tak, aby umožňovaly snadnou spolupráci s návrháři obsahu odpovědnými za vytváření souborů obrazů pro web.

Obrázky v aplikaci Dreamweaver můžete převzorkovat, oříznout, optimalizovat a zaostřit. Můžete také upravit jas a kontrast obrázků.

Poznámka:

Aby bylo možné používat funkce pro úpravy obrázků aplikace Dreamweaver, není nutné mít v počítači nainstalovanou aplikaci Photoshop ani jinou aplikaci pro úpravy obrázků.

 1. Vyberte možnost Úpravy > Obraz. Můžete nastavit následující funkce pro úpravy obrázků aplikace Dreamweaver:

  Optimalizovat

  Zvolte přednastavení, zadejte formát souboru a vyberte úroveň kvality. Průběžně s pohybem posuvníku mezi jednotlivými úrovněmi kvality můžete sledovat velikost souboru s obrázkem v dialogovém okně. Nakonec klikněte na tlačítko OK.

  Převzorkovat

  Přidává nebo odebírá obrazové body z obrazových souborů JPEG a GIF se změněnou velikostí tak, aby co nejlépe odpovídaly původnímu obrazu. Převzorkováním obrazu se zmenší velikost souboru a zlepší rychlost stahování.

  Pokud v aplikaci Dreamweaver měníte velikost obrazu, můžete obraz převzorkovat tak, aby vyhovoval novým rozměrům. Při převzorkování bitmapového objektu se přidají nebo odeberou obrazové body a obraz se tak zvětší nebo zmenší. Převzorkování obrazu na vyšší rozlišení obvykle způsobí nepatrnou ztrátu kvality. Převzorkování na nižší rozlišení ale vždy způsobí ztrátu dat a obvykle i pokles kvality.

  Oříznout

  Upraví obraz tak, že zmenší jeho plochu. Ořezávání obrázků můžete použít, abyste zvýraznili předmět obrázku a abyste odstranili nepotřebné prvky obklopující ústřední část

  Jas a kontrast

  Upraví kontrast nebo jas obrazových bodů v obrazu. Jas a kontrast ovlivňují jasná místa, stíny a polotóny obrázku. Nastavení jasu a kontrastu se používá většinou při úpravách příliš světlých nebo příliš tmavých obrazů.

  Zostřit

  Zostří obraz zvýšením kontrastu hran v obrazu. Při skenování obrázku nebo fotografování digitální fotografie většina programů pro zaznamenání obrázků změkčí hrany objektů v obrázku. Skenováním se zabrání ztrátě velmi jemných detailů v obrazových bodech, ze kterých se digitální obrázky skládají. Často je ale nutné zvýraznit detaily v souborech digitálních obrázků zostřením obrázku. Pomocí možnosti Zostřit je možné zvýšit kontrast hran, takže obrázek vypadá ostřejší.

  Poznámka:

  Funkce pro úpravy obrazů v aplikaci Dreamweaver lze použít pouze na obrazy s formátem souboru JPEG, GIF a PNG. Jiné bitmapové formáty obrazů nelze pomocí těchto funkcí upravit.

Oříznutí obrazu

V aplikaci Dreamweaver můžete ořezávat bitmapové obrázky.

Poznámka:

Při oříznutí obrazu se změní zdrojový soubor obrazu na disku. Doporučujeme zachovat si záložní kopii obrazového souboru pro případ, že bude nutné se vrátit k jeho původní verzi.

 1. Otevřete stránku obsahující obrázek, který chcete oříznout, vyberte obrázek a proveďte jeden z následujících úkonů:

  • Klikněte na tlačítko nástroje oříznutí  v inspektoru Vlastnosti obrazu.
  • Vyberte možnost Úpravy > Obraz > Oříznutí.
  • Kolem vybraného obrazu se objeví táhla oříznutí.
  Oříznutí obrázků v aplikaci Dreamweaver
  Oříznutí obrázků v aplikaci Dreamweaver
 2. Nastavte táhla oříznutí tak, aby ohraničovací rámeček obklopoval oblast obrazu, kterou chcete zachovat.
 3. Poklepáním uvnitř ohraničovacího rámečku nebo stiskem klávesy Enter výběr oříznete.
 4. Dialogové okno informuje, že oříznutý soubor obrazu se změní na disku. Klikněte na tlačítko OK.

  Všechny obrazové body ve vybrané bitmapě mimo ohraničovací rámeček se odstraní, ale ostatní objekty v obrazu zůstanou.

 5. Na náhledu obrazu zkontrolujte, zda odpovídá požadavkům. Pokud tomu tak není, vyberte volbu Úpravy > Zpět oříznutí a vraťte se tak k původnímu obrazu.

  Poznámka:

  Výsledek příkazu Oříznutí je možné vrátit zpět až do doby, než ukončíte aplikaci Dreamweaver nebo soubor upravíte v externí aplikaci pro úpravy obrázků.

Optimalizace obrazu

Obrazy na webových stránkách můžete optimalizovat v aplikaci Dreamweaver.

 1. Otevřete stránku obsahující obrázek, který chcete optimalizovat. Vyberte obrázek a proveďte některou z těchto akcí:

  • Klikněte na tlačítko Upravit nastavení obrazu v Inspektoru vlastností obrázku.
  • Vyberte možnost Úpravy > Obraz > Optimalizovat.
  Úprava nastavení obrázku pomocí Inspektoru vlastností
  Úprava nastavení obrázku pomocí Inspektoru vlastností
 2. V dialogovém okně Optimalizace obrazu proveďte potřebné úpravy a klikněte na tlačítko OK.

  Optimalizace obrázku v aplikaci Dreamweaver
  Optimalizace obrázku v aplikaci Dreamweaver

Zostření obrazu

Zostření zvýší kontrast obrazových bodů v okolí hran objektů a tím zvýší jasnost a ostrost obrazu.

 1. Otevřete stránku obsahující obraz, který chcete zostřit, vyberte obraz a proveďte jeden z následujících úkonů:
  • Klikněte na tlačítko Zostřit v Inspektoru vlastností obrazu.
  • Vyberte možnost Úpravy > Obraz > Zostřit.
 2. Chcete-li určit stupeň zostření, který aplikace Dreamweaver použije v obrázku, přetáhněte posuvník ovládacího prvku. Můžete také do textového pole zadat hodnotu od 0 do 10. Při úpravách ostrosti obrazu pomocí dialogového okna Zostřit si můžete změny obrazu prohlédnout.

  Zaostření obrázku v aplikaci Dreamweaver
  Zaostření obrázku v aplikaci Dreamweaver
 3. Až budete s obrazem spokojeni, klikněte na tlačítko OK.
 4. Uložte změny výběrem volby Soubor > Uložit nebo se vraťte k původnímu obrazu výběrem volby Úpravy > Zpět zostřit.

  Poznámka:

  Výsledek příkazu Zostřit lze vrátit na původní obrázek pouze před uložením stránky, která obrázek obsahuje. Po uložení stránky jsou změny obrázku trvalé.

Úpravy jasu a kontrastu obrazu

Možnost Jas a kontrast upraví kontrast nebo jas obrazových bodů v obrázku. Tato možnost ovlivní světla, stíny a střední tóny obrazu. Nastavení jasu a kontrastu se používá většinou při úpravách příliš světlých nebo příliš tmavých obrázků.

 1. Otevřete stránku obsahující obraz, který chcete upravit, vyberte obraz a proveďte jeden z následujících úkonů:
  • Klikněte na tlačítko Jas a kontrast v Inspektoru vlastností obrázku.
  • Vyberte možnost Úpravy > Obraz > Jas a kontrast.
 2. Upravte nastavení přetažením jezdců Jas a Kontrast. Hodnoty jsou v rozsahu od -100 do 100.
  Úpravy jasu a&nbsp;kontrastu obrázků v&nbsp;aplikaci Dreamweaver
  Úpravy jasu a kontrastu obrázku
 3. Klepněte na tlačítko OK.

Vytvoření obrazu s efektem přechodu

Efekt přechodu (rollover) je obraz, který se změní v případě, že přes něj v prohlížeči přesunete ukazatel. K vytvoření efektu přechodu je třeba mít dva obrázky. Primární obrázek, který se zobrazí při načtení stránky, a sekundární obrázek, který se zobrazí při přesunu ukazatele přes primární obrázek. Oba obrázky v efektu přechodu musí mít stejnou velikost. V případě, že je jejich velikost různá, aplikace Dreamweaver změní velikost druhého obrázku tak, aby odpovídala vlastnostem prvního obrázku.

Obrazy s efektem přechodu jsou automaticky nastaveny tak, aby odpovídaly na událost onMouseOver. Obrázek lze nastavit tak, aby reagoval na jinou událost. Například kliknutí myší nebo změnu obrázku po přechodu.

 1. V okně dokumentu umístěte textový kurzor do místa, kde se má efekt přechodu zobrazit.
 2. Vložte efekt přechodu pomocí jednoho z následujících postupů:
  • V panelu Vložit vyberte z rozevíracího seznamu možnost HTML. Ze seznamu možností vyberte možnost Obrázek s efektem přechodu.
  • Vyberte možnost Vložit > HTML > Obrázek s efektem přechodu.
 3. V dialogovém okně Vložit obrázek s efektem přechodu vyberte obrázky a nastavte vlastnosti pro efekt přechodu. Nastavit můžete následující vlastnosti:

  Nastavení vlastností obrázku s efektem přechodu
  Nastavení vlastností obrázku s efektem přechodu

  Název obrázku

  Název obrazu s efektem přechodu.

  Původní obrázek

  Obraz, který chcete zobrazit při načtení stránky. Zadejte cestu do textového pole nebo klepněte na tlačítko Procházet a obraz vyberte.

  Obrázek s efektem přechodu

  Obraz, který chcete zobrazit při přesunutí ukazatele nad původní obraz. Zadejte cestu nebo klepněte na tlačítko Procházet a obraz vyberte.

  Načíst předem obraz s efektem přechodu

  Načte obrazy předem do vyrovnávací paměti prohlížeče; při přesunu ukazatele přes obraz pak nedojde k žádné prodlevě.

  Alternativní text

  (Volitelně) Text, který popisuje obraz uživatelům používajícím textové prohlížeče.

  Po klepnutí jít na URL

  Soubor, který se otevře po klepnutí na obraz s efektem přechodu. Zadejte cestu nebo klepněte na tlačítko Procházet a soubor vyberte.

  Poznámka:

  Pokud pro obrázek nenastavíte odkaz, aplikace Dreamweaver vloží do zdrojového kódu HTML, ke kterému je chování efektu přechodu připojeno, nulový odkaz (#). Pokud nulový odkaz odstraníte, obrázek s efektem přechodu nebude fungovat.

 4. Chcete-li zobrazit náhled obrázku s efektem přechodu, vyberte možnostSoubor > Náhled v reálném čase, nebo stiskněte klávesu F12.

 5. V prohlížeči zobrazte obraz s efektem přechodu přesunutím ukazatele přes původní obraz.

  Poznámka:

  V zobrazení Návrh funkci obrazu s efektem přechodu neuvidíte.

Používání externího editoru obrazů

V aplikaci Dreamweaver můžete otevřít vybraný obrázek v externím editoru obrazů. Jakmile upravený soubor uložíte a vrátíte se do aplikace Dreamweaver, provedené změny se zobrazí v okně Dokument.

Je také možné nastavit primární externí editor a to, které typy souborů bude editor otvírat. Můžete vybrat více editorů obrázků. Můžete například nastavit předvolby tak, aby se pro úpravu souboru JPEG spustila aplikace Photoshop a pro úpravu animovaného souboru GIF jiný editor obrázků.

Spuštění externího editoru obrazů

 1. Pokud chcete otevřít externí editor, proveďte jeden z následujících úkonů:

  • Dvakrát klikněte na obrázek, který chcete upravit.
  • Klikněte pravým tlačítkem (Windows) nebo s klávesou Ctrl (Macintosh) na obrázek, který chcete upravit. Poté klikněte na tlačítko Upravit v > Procházet a vyberte editor.
  • Vyberte obrázek, který chcete upravit, a v Inspektoru vlastností klikněte na tlačítko Upravit.
  • Dvakrát klikněte na soubor obrázku v panelu Soubory, a spusťte tak primární editor obrázků. Pokud jste žádný editor obrazů neurčili, aplikace Dreamweaver spustí výchozí editor daného typu souborů.

  Pokud po návratu do okna aplikace Dreamweaver nevidíte aktualizovaný obrázek, vyberte ho a v Inspektoru vlastností klikněte na tlačítko Obnovit.

Nastavení externího editoru obrazů pro existující typ souboru

Můžete vybrat editor obrazů pro otevírání a úpravy grafických souborů. Chcete-li vybrat externí editor obrázků, postupujte následovně:

 1. Vyberte možnost Úpravy > Předvolby (Windows) nebo Dreamweaver > Předvolby (macOS) a ze seznamu v levém podokně Kategorie vyberte možnost Typy souborů / editory.

 2. V seznamu Přípony vyberte příponu souborů, které se mají v externím editoru otevírat.

  Nastavení externího editoru pro konkrétní typy souborů
  Nastavení externího editoru pro konkrétní typy souborů
 3. Klepněte na tlačítko Přidat (+) nad seznamem Editory.
 4. V dialogovém okně Vybrat externí editor vyhledejte aplikaci, kterou chcete spouštět jako editor tohoto typu souboru.

 5. Pokud chcete, aby tento editor byl primárním editorem tohoto typu souboru, klikněte na volbu Změnit na primární v dialogovém okně Předvolby.

 6. Pokud chcete pro tento typ souboru nastavit další editor, opakujte kroky 3 a 4.

  Aplikace Dreamweaver pro úpravu tohoto typu obrazu automaticky používá primární editor. Ostatní uvedené editory je možné vybrat v kontextové nabídce obrazu v okně dokumentu.

Přidání nového typu souborů do seznamu Přípony

 1. Vyberte možnost Úpravy > Předvolby (Windows) nebo Dreamweaver > Předvolby (macOS) a ze seznamu v levém podokně Kategorie vyberte možnost Typy souborů / editory.

 2. V dialogovém okně předvolby Typy souborů/editory klikněte na tlačítko Přidat (+) nad seznamem Přípony.

  V seznamu Přípony se zobrazí textové pole.

 3. Vyberte příponu podle typu souboru, pro který chcete nastavit editor.

 4. Chcete-li vybrat externí editor typu souboru, klikněte na tlačítko Přidat (+) nad seznamem Editory.

 5. V zobrazeném dialogovém okně vyberte aplikaci, pomocí které chcete tento typ obrazu upravovat.

 6. Pokud chcete, aby tento editor byl primárním editorem typu obrázků, klikněte na volbu Změnit na primární.

Změna předvolby existujícího editoru

 1. Vyberte možnost Úpravy > Předvolby (Windows) nebo Dreamweaver > Předvolby (macOS) a ze seznamu v levém podokně Kategorie vyberte možnost Typy souborů / editory.

 2. V dialogovém okně předvoleb Typy souborů / editory vyberte v seznamu Přípony typ souboru, který chcete změnit, a zobrazte tak existující editory.

 3. V seznamu Editory vyberte editor, který chcete upravit, a proveďte jeden z následujících úkonů:

  • Klepnutím na tlačítka Přidat (+) nebo Odstranit (-) nad seznamem Editory přidáte nebo odstraníte editor.
  • Kliknutím na tlačítko Změnit na primární vyberete editor, který se standardně otevře pro úpravy.

Aplikování chování na obrazy

Na obraz nebo aktivní oblast obrazu můžete aplikovat libovolné dostupné chování. Při použití chování na aktivní oblast aplikace Dreamweaver vloží zdrojový kód HTML do tagu area. Výslovně pro obrazy se používají tři chování: Načíst obrazy předem, Zaměnit obraz a Obnovit zaměněný obraz.

Načíst obrazy předem

Načte do vyrovnávací paměti prohlížeče obrázky, které se na stránce nezobrazí hned, například ty, které budou zaměněny pomocí chování, AP elementů nebo JavaScript. Před načtením obrázků se zabrání prodlevám způsobeným stahováním obrázků ve chvíli, kdy se mají zobrazit.

Zaměnit obrázek

Zamění jeden obrázek za jiný změnou atributu src tagu img. Pomocí této akce vytvoříte efekty přechodu tlačítek a jiné obrazové efekty (včetně zaměňování více obrazů zároveň).

Obnovit zaměněný obrázek

Obnoví poslední sadu zaměněných obrazů na jejich předchozí zdrojové soubory. Tato akce se standardně automaticky přidá při každém připojení akce Zaměnit obrázek k objektu. V takovém případě nemusíte vybírat možnost Zaměnit obrázek ručně.

Pomocí chování můžete také vytvářet dokonalejší navigační systémy, například navigační pruhy nebo nabídky odkazů.

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online