Využívejte chování kódu JavaScript v aplikaci Adobe Dreamweaver pro vkládání kódu JavaScript do dokumentů, díky kterému mohou návštěvníci měnit webové stránky nebo spouštět určité úlohy.

Chování aplikace Adobe Dreamweaver vkládají do dokumentů kód JavaScript, díky kterému mohou návštěvníci různým způsobem měnit webové stránky nebo spouštět určité úlohy. Chování je kombinace události a akce vyvolané touto událostí. v panelu Chování přidáte chování na stránku tak, že vyberete akci a pak vyberete událost, která tuto akci vyvolá.

Poznámka:

Kód chování je kód JavaScript na straně klienta, který běží v prohlížeči a ne na serveru.

Události jsou vlastně zprávy generované prohlížečem, které informují, že návštěvník stránky něco udělal. Pokud například návštěvník umístí ukazatel nad odkaz, prohlížeč vytvoří událost onMouseOver pro tento odkaz; prohlížeč pak zkontrolujte, zda má jako odezvu spustit nějaký kód v jazyce JavaScript (který je součástí právě zobrazené stránky). Různé prvky stránky mají přiřazené různé události; například většina prohlížečů spojuje události onMouseOveronClick s odkazy, události onLoad s obrázky a se sekcí body dokumentu.

Akce je předem připravený kód JavaScript, který provede úlohu, například otevření okna prohlížeče, zobrazení nebo skrytí AP elementu, přehrání zvuku nebo zastavení filmu Adobe Shockwave. Akce nabízené aplikací Dreamweaver zajišťují maximální kompatibilitu s různými prohlížeči.

Po připojení chování k elementu stránky vyvolá chování akci (kód JavaScript), který je spojen s událostí vždy, když nastane tato událost pro tento element. (To, jakou události můžete použít ke spuštění dané akce, se liší podle konkrétního prohlížeče.) Pokud například k odkazu připojíte akci Rozbalovací zpráva a zadáte, že bude spuštěna událostí onMouseOver, objeví se zpráva vždy, když někdo umístí kurzor nad daný odkaz.

Jedna událost může spustit i více akcí a můžete určit pořadí, v jakém budou akce spuštěny.

Aplikace Dreamweaver nabízí přibližně dva tucty akcí; další najdete na webových stránkách Exchange na adrese www.adobe.com/go/dreamweaver_exchange_cz a také na webech vývojářů třetích stran. Pokud znáte jazyk JavaScript, můžete psát vlastní akce.

Poznámka:

Termíny chováníakce jsou termíny aplikace Dreamweaver, ne termíny HTML. Z hlediska prohlížeče je akce stejný kód JavaScript, jako každý jiný.

Panel Chování – přehled

Panel Chování (Okna > Chování) slouží k připojení chování k prvkům stránky (přesněji k tagům) a k úpravám parametrů již dříve připojených chování.

Chování, která již byla připojena k právě vybranému prvku stránky, se zobrazují v seznamu chování (hlavní část panelu), a jsou seřazena abecedně podle události. Pokud je u jedné události uvedeno více akcí, provedou se v pořadí, v němž jsou uvedeny v seznamu. Pokud v seznamu chování nejsou zobrazena žádná chování, nebyla k právě vybranému prvku připojena žádná chování.

v panelu Chování jsou následující volby:

Zobrazit nastavovací události

Zobrazuje jen ty události, které byly připojeny k aktuálnímu dokumentu. Události jsou rozděleny do kategorií na straně klienta a na straně serveru. Události řazené do jednotlivých kategorií jsou zobrazeny ve sbalitelných seznamech. Standardní zobrazení je Zobrazit nastavovací události.

Zobrazit všechny události

Zobrazí abecední seznam všech událostí v dané kategorii.

Přidat chování (+)

Zobrazí nabídku akcí, které lze připojit k právě vybranému prvku. Při výběru akce z tohoto seznamu se zobrazí dialogové okno, v němž můžete zadat parametry akce. Pokud jsou všechny akce potlačené, nemůže vybraný prvek generovat žádné události.

Odebrat událost (-)

Odstraní vybranou událost a akci ze seznamu chování.

Tlačítka se šipkou nahoru a dolů

Přesunou vybrané akce pro konkrétní událost v seznamu chování nahoru nebo dolů. Pořadí akcí můžete měnit jen pro konkrétní událost – můžete například změnit pořadí, ve kterém se provede několik akcí pro událost onLoad, ale všechny akce události onLoad zůstanou v seznamu chování pohromadě. U akcí, které v seznamu nelze posunout nahoru nebo dolů, jsou tlačítka se šipkami potlačená.

Události

Zobrazí rozbalovací nabídku všech událostí, které mohou spustit akci, které je vidět jen pokud je vybrána událost (tato nabídka se zobrazí, pokud klepnete na tlačítko se šipkou u názvu vybrané události). Podle toho, jaký objekt je vybrán, se zobrazují různé události. Pokud se nezobrazí očekávané události, zkontrolujte, zda jste vybrali správný prvek stránky nebo tag. (Konkrétní tag vyberete pomocí selektoru tagů v levém dolním rohu okna Dokument.)

Poznámka:

Názvy událostí v závorkách jsou k dispozici jen u odkazů; výběrem jedné z těchto událostí se k vybranému prvku stránky automaticky přidá prázdný odkaz a chování se připojí k tomuto odkazu, ne k samotnému prvku. Prázdný odkaz je v kódu HTML zadán jako href="javascript:;".

O událostech

Každý prohlížeč nabízí řadu událostí, které můžete spojovat s akcemi uvedeným v nabídce Akce (+) panelu Chování. Při interakci návštěvníka se stránkou – například při klepnutí na obrázek – prohlížeč generuje události; tyto události lze použít k volání funkcí jazyka JavaScript, které provedou akci. Aplikace Dreamweaver nabízí řadu běžných akcí, které můžete těmito událostmi spouštět.

Názvy a popisy událostí podporovaných jednotlivými prohlížeči pro aplikaci Dreamweaver jsou uvedeny v Centru podpory na adrese www.adobe.com/go/dreamweaver_support_cz.

Podle toho, jaký objekt je vybrán, se v nabídce Události zobrazují různé události. Pokud chcete zjistit, jaké události daný prohlížeč podporuje pro daný prvek stránky, vložte prvek stránky do dokumentu, připojte k němu chování a pak si prohlédněte nabídku Události v panelu Chování. (Standardně se události přebírají ze seznamu událostí HTML 4.01 a podporuje je většina moderních prohlížečů.) Události mohou být zakázané (potlačené), pokud příslušné objekty nebyly na stránce vytvořeny nebo pokud vybraný objekt nemůže přijímat události. Pokud se nezobrazí očekávané události, zkontrolujte, zda jste vybrali správný objekt.

Pokud k obrazu připojujete chování, některé události (například onMouseOver) se zobrazují v závorkách. Tyto události jsou dostupné jen u odkazů. Pokud vyberete jednu z těchto událostí, aplikace Dreamweaver zabalí obraz do tagu <a> a definuje tak prázdný odkaz. Prázdný odkaz má v poli Odkaz v inspektoru Vlastnosti tvar javascript:;. Hodnotu odkazu můžete změnit, pokud chcete vytvořit skutečný odkaz na jinou stránku, ale pokud odkaz na chování v jazyce JavaScript odstraníte, aniž byste ho nahradili jiným, odstraníte i chování.

Pokud chcete zjistit, které tagy můžete použít pro danou událost v daném prohlížeči, vyhledejte událost v jednom ze souborů ve složce Dreamweaver/Configuration/Behaviors/Events.

Použití chování

Chování můžete připojit k celému dokumentu (k tagu <body>) nebo k odkazům, obrazům, prvkům formulářů a několika dalším prvkům HTML.

O tom, jaké události daný prvek podporuje, rozhoduje výběr prohlížeče.

Ke každé události můžete připojit i více akcí. Akce probíhají v pořadí, v němž jsou uvedeny ve sloupci Akce v panelu Chování, toto pořadí můžete změnit.

 1. Vyberte prvek na stránce, například obraz nebo odkaz.

  Chování ke stránce jako celku připojíte klepnutím na tag <body> v selektoru tagů v levém dolním rohu okna dokumentu.

 2. Vyberte volbu Okna > Chování.
 3. Klepněte na tlačítko plus (+) a vyberte akci z nabídky Přidat chování.

  Akce, které jsou v nabídce potlačené, nelze vybrat. Mohou být potlačené proto, že v aktuálním dokumentu neexistuje požadovaný objekt. Například akce Ovladač Shockwave nebo Flash je potlačená, pokud dokument neobsahuje soubor Shockwave ani Flash SWF.

  Po výběru akce se zobrazí dialogové okno s parametry a pokyny k akci.

 4. Zadejte parametry akce a klikněte na tlačítko OK.

  Všechny akce nabízené aplikací Dreamweaver jsou podporovány moderními prohlížeči. Některé akce nefungují ve starších prohlížečích, ale nevyvolají chyby.

  Poznámka:

  Cílové prvky musí mít jedinečné identifikátory. Například pokud chcete na obraz aplikovat chování Zaměnit obraz, musí mít obraz identifikátor. Pokud nezadáte identifikátor prvku, aplikace Dreamweaver ho zadá automaticky.

 5. Ve sloupci Události se zobrazí výchozí událost, která spouští akci. Pokud chcete vybrat jinou událost, která spustí akci, vyberte ji z rozbalovací nabídky Události. (Nabídku Události otevřete tak, že vyberete událost nebo akci v panelu Chování a klepnete na šipku dolů, která se objeví mezi názvem události a názvem akce.)

Změny nebo odstranění chování

Po připojení chování můžete změnit událost, která spouští akci, přidat nebo odstranit akce nebo změnit parametry akcí.

 1. Vyberte objekt s připojeným chováním.
 2. Vyberte volbu Okna > Chování.
 3. Proveďte požadované změny:
  • Pokud chcete upravit parametry akce, poklepejte na ni nebo ji vyberte a stiskněte klávesu Enter (Windows) nebo Return (Macintosh) a pak v dialogovém okně změňte parametry a klikněte na tlačítko OK.

  • Pořadí akcí události změníte tak, že vyberete akci a klepnete na tlačítka se šipkami nahoru nebo dolů. Nebo můžete vybrat akci a metodou vyjmutí a vložení ji umístit na požadované místo mezi jiné akce.

  • Chování můžete odstranit tak, že ho vyberete a klepnete na tlačítko minus (-) nebo stisknete klávesu Delete.

Aktualizace chování

 1. Vyberte prvek, k němuž je připojeno chování.
 2. Vyberte volbu Okna > Chování a poklepejte na chování.
 3. Proveďte změny a klikněte na tlačítko OK v dialogovém okně chování.

  Všechny výskyty chování na dané stránce jsou aktualizovány. Pokud je dané chování použito i na jiných stránkách webového místa, musíte ho zaktualizovat postupně na jednotlivých stránkách.

Stažení a instalace chování od třetích stran

Mnoho doplňků pro aplikaci Dreamweaver je k dispozici na webových stránkách Exchange (www.adobe.com/go/dreamweaver_exchange_cz).

 1. Vyberte volbu Okna > Chování a vyberte z nabídky Přidat chování volbu Získat více chování.

  Otevře se váš primární prohlížeč a zobrazí se webové místo Exchange.

 2. Procházení nebo hledání balíčků.
 3. Stáhněte a nainstalujte požadovaný balíček rozšíření.

Další informace naleznete v části Přidávání a správa doplňků v aplikaci Dreamweaver.

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online