Poznámka:

Uživatelské rozhraní v aplikaci Dreamweaver CC a jejích novějších verzích bylo zjednodušeno. Výsledkem je skutečnost, že některé možnosti uvedené v tomto článku nemusí být v aplikaci Dreamweaver CC a jejích novějších verzích k dispozici. Další informace najdete v tomto článku.

Informace o shromažďování informací od uživatelů

Pomocí webových formulářů nebo hypertextových odkazů můžete získávat informace od uživatelů, ukládat je v paměti serveru a pak je využívat k vytváření dynamických odpovědí podle zadání uživatelů. Nejběžnější nástroje pro sběr dat vložených uživateli jsou formuláře HTML a hypertextové odkazy.

Formuláře HTML

Umožňují sběr dat od uživatelů a jejich uložení v paměti serveru. Formulář HTML může informace odesílat jako parametry formuláře nebo parametry URL.

Hypertextové odkazy

Umožňují sběr dat od uživatelů a jejich uložení v paměti serveru. Hodnotu (nebo hodnoty), která se odešle, když uživatel klepne na odkaz – například na předvolbu – zadáte připojením hodnoty k adrese URL určené v tagu kotvy. Když uživatel klepne na odkaz, prohlížeč předá serveru adresu URL s připojenou hodnotou.

Parametry formuláře HTML

Parametry formulářů jsou předávány serveru pomocí formuláře HTML metodou POST nebo GET.

Při použití metody POST jsou parametry odeslány na webový server v rámci záhlaví dokumentu a při prohlížení stránky běžným způsobem je není možné zobrazit ani používat. Metodu POST je vhodné používat u hodnot, které mají vliv na obsah databáze (např. vložení, aktualizace nebo mazání záznamů) nebo které jsou odesílány e-mailem.

Metoda GET vkládá parametry do požadované adresy URL. Parametry se vždy zobrazí každému, kdo stránku otevře. Metodu GET nepoužívejte u vyhledávacích formulářů.

Pomocí aplikace Dreamweaver můžete rychle navrhovat formuláře HTML, které odesílají parametry formulářů na server. Pozor na výběr metody, kterou prohlížeč předává informace serveru.

Parametry formuláře jsou pojmenovány podle odpovídajících objektů formuláře. Pokud například formulář obsahuje textové pole nazvané txtLastName, je po klepnutí na tlačítko Odeslat serveru odeslán následující parametr:

txtLastName=enteredvalue

Pokud webová aplikace očekává přesnou hodnotu parametru (například pokud provede určitou akci na základě odeslání jedné z více možností), použijte k určení hodnot, které může uživatel odeslat, objekt formuláře přepínací tlačítko, zaškrtávací pole, seznam nebo nabídka. Tím zabráníte případu, kdy uživatel informaci nezadá správně a dojde k chybě aplikace. Následující příklad zobrazuje rozbalovací nabídku se třemi volbami:

Formulář rozbalovací nabídky
Formulář rozbalovací nabídky

Každá z voleb nabídky odpovídá pevně zadané hodnotě, která je předána serveru jako parametr formuláře. Dialogové okno List Values (Položky seznamu) v následujícím příkladu páruje položky s hodnotami (Přidat, Aktualizovat nebo Odstranit):

Dialogové okno Hodnoty seznamu
Dialogové okno Hodnoty seznamu

Po vytvoření parametru formuláře může aplikace Dreamweaver získat hodnotu a použít ji ve webové aplikaci. Po definici parametru formuláře v aplikaci Dreamweaver můžete jeho hodnotu vložit do stránky.

Parametry URL

Parametry URL umožňují předání uživatelem zadaných informace z prohlížeče na server. Pokud server přijme požadavek a k adrese URL požadavku jsou připojeny parametry, server poskytne stránce přístup k parametrům před odesláním stránky prohlížeči.

Parametr URL je pár název-hodnota připojený k adrese URL. Parametr začíná znakem otazníku (?) a má tvar název=hodnota. Pokud existuje více parametrů URL, jsou odděleny znakem (&). Následující příklad uvádí parametr URL se dvěma páry název-hodnota:

http://server/path/document?name1=value1&name2=value2

V tomto příkladu pracovního postupu představuje aplikace uživatelské rozhraní webového obchodu. Vývojáři obchodu chtějí oslovit co nejširší okruh zákazníků a proto ho navrhli s podporou různých měn. Při přihlášení k webu může uživatel vybrat měnu, ve které chce mít zobrazeny ceny zboží.

  1. Prohlížeč si od serveru vyžádá stránku report.cfm. Součástí požadavku je parametr URL Currency="euro". Proměnná Currency="euro" (Měna=„euro“) uvádí, že mají být veškeré částky uváděny v eurech.

  2. Server dočasně uloží hodnotu parametru URL do paměti.

  3. Stránka report.cfm využívá tento parametr k získávání cen zboží v eurech. Tyto částky mohou být uloženy v databázi v různých měnách, nebo mohou být převáděny z jedné měny uložené u každé položky (v libovolné měně, kterou aplikace podporuje).

  4. Server zašle stránku report.cfm prohlížeči a zobrazí hodnotu položek v požadované měně. Když uživatel ukončí relaci, server vymaže hodnotu parametru URL a uvolní tak paměť pro další požadavky uživatelů.

    Parametry URL jsou rovněž vytvářeny metodou HTTP GET v kombinaci s formulářem HTML. Metoda GET určuje, že má být při odeslání formuláře hodnota parametru připojena k adrese URL požadavku.

    Typické využití parametrů URL je personalizace webových stránek podle preferencí uživatele. Například parametr URL tvořený uživatelským jménem a heslem lze použít k ověření uživatele a zobrazení jen těch informací, k nimž má uživatel přístup. Běžným příkladem jsou finanční webové stránky, které zobrazují ceny jen těch akcií, jejichž identifikátory si uživatel předem vybral. Vývojáři webových aplikací využívají parametry URL k předávání hodnot proměnných v rámci aplikací. Můžete například ve webové aplikaci předávat hledané řetězce do proměnných SQL a na jejich základě generovat výsledky hledání.

    Parametry URL

Parametry URL v rámci HTML odkazu vytváříte atributem href HTML tagu kotvy. Parametry URL můžete zadávat přímo do atributu v zobrazení Kód (Zobrazení > Kód), nebo připojením parametrů URL na konec URL odkazu v rámečku Odkaz v inspektoru Vlastnosti.

V následujícím příkladu je parametr URL (action) tvořen třemi odkazy se třemi možnými hodnotami (Add (Přidat), Update (Aktualizovat) a Delete (Odstranit)). Když uživatel klepne na odkaz, je hodnota parametru předána serveru, a provede se požadovaná akce.

<a href="http://www.mysite.com/index.cfm?action=Add">Add a record</a> 
<a href="http://www.mysite.com/index.cfm?action=Update">Update a record</a> 
<a href="http://www.mysite.com/index.cfm?action=Delete">Delete a record</a>

Inspektor Vlastnosti (Okna > Vlastnosti) nabízí možnost vytvořit stejné parametry URL výběrem odkazu a připojením hodnot parametru URL na konec URL odkazu v rámečku Odkaz.

Inspektor vlastností
Inspektor vlastností

Po vytvoření parametru URL může aplikace Dreamweaver načíst hodnotu a použít ji ve webové aplikaci. Po definici parametru adresy URL v aplikaci Dreamweaver můžete jeho hodnotu vložit do stránky.

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online