Poznámka:

V aplikaci Dreamweaver CC a jejích novějších verzích je odebrána podpora produktu ColdFusion.

Informace o formulářích ColdFusion

Formuláře ColdFusion poskytují několik integrovaných mechanismů pro ověřování dat formulářů. Můžete například ověřit, zda uživatel zadal platné datum. Některé ovládací prvky formulářů mají další funkce. Některé z nich nemají odpovídající funkce ve formátu HTML, jiné přímo podporují dynamické zadávání hodnot ovládacích prvků z datových zdrojů.

Aplikace Dreamweaver poskytuje mnoho vylepšení vývojářům v systému ColdFusion, kteří používají jako svůj vývojový server aplikaci ColdFusion MX 7 nebo novější. Tato vylepšení zahrnují více tlačítek pro panel Vložit, položek nabídky a Inspektorů vlastnosti, umožňujících rychle vytvářet a nastavovat vlastnosti formulářů ColdFusion. Můžete také generovat kód, který ověřuje informace zadávané návštěvníky webového místa. Můžete například zkontrolovat, zda emailová adresa, kterou uživatel zadal, obsahuje symbol @, nebo zda textové pole, které je nutno vyplnit, obsahuje hodnotu určitého typu.

Povolení vylepšení ColdFusion

Některá tato vylepšení vyžadují, abyste definovali počítač, na kterém běží aplikace ColdFusion MX 7 nebo novější, jako testovací server pro aplikaci Dreamweaver. Například Inspektor vlastnosti pro ovladače formuláře je dostupný pouze v případě, že zadáte správný testovací server.

Testovací server definujete pouze jednou. Aplikace Dreamweaver pak automaticky zjistí verzi testovacího serveru, a pokud najde server ColdFusion, zpřístupní tato vylepšení.

 1. Definujte webové místo aplikace Dreamweaver pro svůj projekt ColdFusion, pokud jste to ještě neudělali.
 2. Vyberte položky Webové místo > Správa webových míst, v seznamu vyberte webové místo a klepněte na možnost Upravit.
 3. Vyberte kategorii Servery a jako testovací server webového místa aplikace Dreamweaver zadejte počítač, na kterém běží aplikace ColdFusion MX 7 nebo vyšší. Zkontrolujte, že jste zadali správnou adresu URL webu.
 4. Otevřete jakýkoliv dokument ColdFusion.

  Dokud neotevřete dokument ColdFusion, neuvidíte v pracovním prostředí aplikace Dreamweaver žádné viditelné změny.

Vytváření formulářů ColdFusion

Pro rychlé vytváření formulářů ColdFusion a nastavení jejich vlastností v aplikaci Dreamweaver můžete využít množství tlačítek pro panel Vložit, položek nabídky a Inspektorů vlastnosti.

Poznámka:

Tato vylepšení jsou dostupná pouze v případě, že máte přístup k počítači, na kterém běží aplikace ColdFusion MX 7 nebo novější.

 1. Otevřete stránku ColdFusion a umístěte textový kurzor tam, kde chcete umístit formulář ColdFusion.
 2. Vyberte volbu Vložit > Objekty ColdFusion > CFForm > CFForm nebo vyberte kategorii CFForm na panelu Vložit a klikněte na ikonu Formulář CF.

  Aplikace Dreamweaver vloží prázdný formulář ColdFusion. Formulář je v zobrazení Návrh vyznačen červeným tečkovaným obrysem. Pokud tento obrys nevidíte, ujistěte se, že je vybraná volba Zobrazení > Vizuální pomůcky > Neviditelné elementy.

 3. Zkontrolujte, že je formulář stále vybraný, a pak pomocí Inspektoru vlastnosti nastavte libovolné z následujících vlastností formuláře.

  CFForm

  Nastaví název formuláře.

  Akce

  Umožňuje zadat název stránky ColdFusion, která se zpracuje po odeslání formuláře.

  Metoda

  Umožňuje zadat metodu, kterou prohlížeč použije k odeslání dat formuláře na server:

  POST

  Odešle data pomocí metody HTTP post. Tato metoda posílá data na server v samostatné zprávě.

  GET

  Odešle data pomocí metody HTTP get. Obsah polí formuláře se umístí do řetězce URL dotazu.

  Cíl

  Umožňuje změnit hodnotu atributu cíle pro tag cfform.

  Typ kódování

  Určuje metodu kódování, která se použije pro přenos dat formuláře.

  Poznámka:

  Typ kódování neoznačuje kódování znaků. Tento atribut určuje typ obsahu, který se použije pro odeslání formuláře na server (když je hodnota metody nastavena na možnost post). Výchozí hodnota tohoto atributu je application/x-www-form-urlencoded.

  Formát

  Určuje, jaký druh formuláře se vytvoří:

  HTML

  Vygeneruje formulář HTML a odešle ho klientovi. Dceřiné ovladače cfgrid a cftree mohou být ve formátu Flash nebo aplet.

  Flash

  Vygeneruje formulář Flash a odešle ho klientovi. Všechny ovladače budou ve formátu Flash.

  XML

  Vygeneruje XForms XML a výsledek uloží do proměnné s názvem formuláře ColdFusion. Klientovi neodesílá nic. Dceřiné ovladače cfgrid a cftree mohou být ve formátu Flash nebo aplet.

  Styl

  Umožňuje určit styl formuláře. Další informace najdete v dokumentaci k aplikaci ColdFusion.

  Vzhled Flash/XML

  Umožňuje zadat barvu a stylizovat výstup. Téma určí barvy, které se použijí pro zvýrazněné a vybrané prvky.

  Zachovat data

  Určuje, zda budou výchozí hodnoty ovladačů přepsány odeslanými hodnotami, když se formulář pošle sám do sebe.

  • Pokud má tato volba hodnotu false, použijí se hodnoty zadané v atributech tagů ovladačů.

  • Pokud má tato volba hodnotu true, použijí se odeslané hodnoty.

  Zdroj skriptů

  Určuje adresu URL, relativní ke kořenu webového místa, pro soubor JavaScript, který obsahuje kód na straně klienta, který používá tento tag a jeho potomci. Tento atribut je užitečný, není-li tento soubor ve výchozím umístění. Tento atribut může být vyžadován v některých prostředích a konfiguracích hostování, které blokují přístup do adresáře /CFIDE. Výchozí umístění se nastavuje v utilitě ColdFusion Administrator; výchozí nastavení je /CFIDE/scripts/cfform.js.

  Archivovat

  Určuje adresu URL pro stažení tříd Java pro aplety ovladačů cfgrid, cfslider a cftree. Výchozí umístění je /CFIDE/classes/cfapplets.jar.

  Výška

  Určuje výšku formuláře.

  Šířka

  Určuje šířku formuláře.

  Zobrazit editor tagu pro cfform

  Umožňuje upravit vlastnosti, které nejsou uvedené v Inspektoru vlastnosti.

 4. Vložte ovladače formuláře ColdFusion.

  Umístěte kurzor do formuláře ColdFusion na místo vložení ovládacího prvku formuláře ColdFusion, a widget vyberte v nabídce Vložit (Vložit > Objekty ColdFusion > CFForm) nebo z kategorie CFForm na panelu Vložit.

 5. Pokud je to nutné, nastavte vlastnosti ovladače pomocí Inspektoru vlastnosti.

  Zkontrolujte, že je v zobrazení Návrh ovladač vybraný, a pak nastavte jeho vlastnosti v inspektoru Vlastnosti. Chcete-li více informací o vlastnostech, klepněte v inspektoru Vlastnosti na ikonu Nápověda.

 6. Nastavte rozvržení formuláře ColdFusion.

  Pokud vytváříte formulář založený na HTML, můžete k formátování formulářů použít zalomení řádků, zalomení odstavců, předformátovaný text nebo tabulky. Do formuláře ColdFusion nemůžete vložit další formulář ColdFusion (to znamená, že se tagy nemohou přesahovat), můžete ale do jedné stránky vložit více formulářů ColdFusion.

  Pokud vytváříte formulář založený na Flashi, použijte pro rozvržení formuláře kaskádové styly (CSS). Aplikace ColdFusion ignoruje ve formulářích jakýkoliv kód HTML.

  Nezapomeňte pojmenovat pole formuláře ColdFusion popisným textem, abyste uživatelům sdělili, na co odpovídají. Pokud například vyžadujete zadání jména, vytvořte popis „Zadejte své jméno“.

Vložení ovladačů formuláře ColdFusion

Pro rychlé vložení ovládacích prvků formuláře ColdFusion do formuláře ColdFusion použijte panel Vložit nebo nabídku Vložit. Před vložením ovladačů do formuláře musíte vytvořit prázdný formulář ColdFusion.

Poznámka:

Tato vylepšení jsou dostupná pouze v případě, že máte přístup k počítači, na kterém běží aplikace ColdFusion MX 7 nebo novější.

 1. V zobrazení Návrh umístěte textový kurzor dovnitř obrysu formuláře.
 2. Vyberte widget z nabídky Vložit (Vložit > Objekty ColdFusion > CFForm) nebo z kategorie CFForm v panelu Vložit.
 3. Klepnutím vyberte ovladač na stránce a pak nastavte jeho vlastnosti v Inspektoru vlastnosti.

  Informace o vlastnostech určitých ovladačů najdete v tématech o těchto ovladačích.

Vložení textových polí ColdFusion

Textové pole nebo pole pro zadání hesla ColdFusion můžete do formuláře vložit vizuálně a pak nastavit jeho volby.

Poznámka:

Toto vylepšení je dostupné pouze v případě, že máte přístup k počítači, na kterém běží aplikace ColdFusion MX 7 nebo novější.

Vizuální vložení textového pole ColdFusion

 1. V zobrazení Návrh umístěte textový kurzor dovnitř obrysu formuláře.
 2. V kategorii CFForm na panelu Vložit klepněte na ikonu Textové pole CF nebo vyberte volbu Vložit > Objekty ColdFusion > CFForm > CFtextfield.

  Ve formuláři se objeví textové pole.

 3. Vyberte textové pole a nastavte jeho vlastnosti v Inspektoru vlastnosti.
 4. Chcete-li na stránku zadat popis textového pole, klepněte vedle pole a zadejte text popisu.

Vizuální vložení pole pro zadání hesla

 1. Pomocí kroků 1 a 2 předchozího postupu vložte textové pole.
 2. Vyberte vložené textové pole, aby se zobrazil jeho Inspektor vlastnosti.
 3. V inspektoru Vlastnosti zvolte z rozbalovací nabídky Režim textu hodnotu Heslo.

Volby pro CFTextField (ColdFusion)

Chcete-li nastavit volby textového pole nebo pole pro zadání hesla ColdFusion, nastavte v inspektoru Vlastnosti pro CFTextField libovolné z následujících voleb:

CFtextfield

Nastaví atribut id tagu <cfinput>.

Hodnota

Umožňuje zadat text, který se zobrazí v poli při prvním otevření stránky ve webovém prohlížeči. Tato informace může být statická nebo dynamická.

Chcete-li zadat dynamickou hodnotu, klepněte na ikonu blesku vedle rámečku Hodnota a v dialogovém okně Dynamická data vyberte sloupec sady záznamů. Při zobrazení formuláře ve webovém prohlížeči se hodnota pro textové pole získá ze sloupce sady záznamů.

Režim textu

Umožňuje přepnout mezi standardním textovým vstupním polem a vstupním polem pro zadání hesla. Atribut, který se tímto ovladačem nastavuje, je type.

Pouze ke čtení

Umožňuje nastavit zobrazený text jen ke čtení.

Max. délka

Umožňuje nastavit maximální počet znaků, který textové pole akceptuje.

Maska

Umožňuje zadat masku textu, který vyžadujete. Tuto vlastnost použijte pro ověření zadání uživatele. Formát masky se skládá ze znaků A, 9, X a ? .

Poznámka:

Atribut masky se ignoruje pro tag cfinput type="password".

Ověření

Určuje typ ověření aktuálního pole.

Ověřit při

Určuje, kdy se bude pole ověřovat: onSubmit, onBlur nebo onServer.

Popis

Umožňuje zadat popis textového pole.

Vzor

Umožňuje zadat vzor regulárního výrazu jazyka JavaScript, podle kterého se ověří vstupní údaje. Vynechejte počáteční a koncová lomítka. Další informace najdete v dokumentaci k aplikaci ColdFusion.

Výška

Umožňuje zadat výšku ovladače v obrazových bodech.

Šířka

Umožňuje zadat šířku ovladače v obrazových bodech.

Velikost

Umožňuje zadat velikost ovladače.

Vyžadovaný

Umožňuje zadat, zda musí textové pole obsahovat před odesláním formuláře na server nějaká data.

Zobrazit editor tagů

Umožňuje upravit vlastnosti, které nejsou uvedené v Inspektoru vlastnosti.

Vkládání skrytých polí ColdFusion

Do formuláře můžete vizuálně vložit skryté pole ColdFusion a nastavit jeho vlastnosti. Skrytá pole se používají pro ukládání a odesílání informací, které uživatel nezadává. Informace jsou uživateli skryty.

Poznámka:

Toto vylepšení je dostupné pouze v případě, že máte přístup k počítači, na kterém běží aplikace ColdFusion MX 7 nebo novější.

 1. V zobrazení Návrh umístěte textový kurzor dovnitř obrysu formuláře.
 2. V kategorii CFForm na panelu Vložit klepněte na ikonu Skryté pole CF.

  Ve formuláři ColdFusion se objeví značka. Pokud značku nevidíte, vyberte volbu Zobrazení > Vizuální pomůcky > Neviditelné elementy.

 3. Vyberte na stránce skryté pole a v Inspektoru vlastnosti nastavte libovolné z následujících voleb:

  Cfhiddenfield

  Umožňuje zadat jedinečný název skrytého pole.

  Hodnota

  Umožňuje zadat hodnotu pro skryté pole. Tato data mohou být statická nebo dynamická.

  Chcete-li zadat dynamickou hodnotu, klepněte na ikonu blesku vedle rámečku Hodnota a v dialogovém okně Dynamická data vyberte sloupec sady záznamů. Při zobrazení formuláře ve webovém prohlížeči se hodnota pro textové pole získá ze sloupce sady záznamů.

  Ověření

  Určuje typ ověření aktuálního pole.

  Ověřit při

  Určuje, kdy se bude pole ověřovat: onSubmit, onBlur nebo onServer.

  Popis

  Umožňuje určit popis pro ovladač. Server ColdFusion tuto vlastnost za běhu ignoruje.

  Vzor

  Umožňuje zadat vzor regulárního výrazu jazyka JavaScript, podle kterého se ověří vstupní údaje. Vynechejte počáteční a koncová lomítka. Další informace najdete v dokumentaci k aplikaci ColdFusion.

  Výška

  Umožňuje zadat výšku ovladače v obrazových bodech. Server ColdFusion tuto vlastnost za běhu ignoruje.

  Šířka

  Umožňuje zadat šířku ovladače v obrazových bodech. Server ColdFusion tuto vlastnost za běhu ignoruje.

  Velikost

  Umožňuje zadat velikost ovladače. Server ColdFusion tuto vlastnost za běhu ignoruje.

  Vyžadovaný

  Umožňuje zadat, zda musí skryté pole obsahovat před odesláním formuláře na server nějaká data.

  Zobrazit editor tagů

  Umožňuje upravit vlastnosti, které nejsou uvedené v Inspektoru vlastnosti.

Vkládání textových oblastí ColdFusion

Do formuláře můžete vizuálně vložit textovou oblast ColdFusion a nastavit její vlastnosti. Textová oblast je vstupní prvek, který se skládá z několika řádků textu.

Poznámka:

Toto vylepšení je dostupné pouze v případě, že máte přístup k počítači, na kterém běží aplikace ColdFusion MX 7 nebo novější.

 1. Umístěte textový kurzor dovnitř obrysu formuláře.
 2. V kategorii CFForm na panelu Vložit klepněte na ikonu Textová oblast CF.

  Ve formuláři ColdFusion se objeví textová oblast.

 3. Vyberte na stránce textovou oblast a v Inspektoru vlastnosti nastavte libovolné z následujících voleb:

  Cftextarea

  Umožňuje zadat jedinečný název ovladače.

  Šířka znaků

  Umožňuje nastavit počet znaků na řádek.

  Počet řádků

  Umožňuje zadat počet řádků, které se zobrazí v textové oblasti.

  Zalamovat

  Umožňuje zadat, jak chcete zalamovat text, který uživatelé vkládají.

  Vyžadovaný

  Umožňuje zadat, zda uživatel musí (zaškrtnuté) nebo nemusí (nezaškrtnuté) zadat data do pole.

  Počáteční hodnota

  Umožňuje zadat text, který se zobrazí v textové oblasti při prvním otevření stránky ve webovém prohlížeči.

  Ověření

  Určuje typ ověření pole.

  Ověřit při

  Určuje, kdy se bude pole ověřovat: onSubmit, onBlur nebo onServer.

  Popis

  Umožňuje určit popis pro ovladač.

  Styl

  Umožňuje zadat styl ovladače. Další informace najdete v dokumentaci k aplikaci ColdFusion.

  Výška

  Umožňuje zadat výšku ovladače v obrazových bodech. Server ColdFusion tuto vlastnost za běhu ignoruje.

  Šířka

  Umožňuje zadat šířku ovladače v obrazových bodech. Server ColdFusion tuto vlastnost za běhu ignoruje.

  Zobrazit editor tagů

  Umožňuje upravit vlastnosti, které nejsou uvedené v Inspektoru vlastnosti.

 4. Chcete-li zadat popis textové oblasti, klikněte vedle této oblasti a zadejte text popisu.

Vkládání tlačítek ColdFusion

Do formuláře můžete vizuálně vložit tlačítko ColdFusion a nastavit jeho vlastnosti. Tlačítka ColdFusion řídí operace formuláře ColdFusion. Tlačítka můžete použít pro odeslání dat formuláře ColdFusion na server nebo pro vymazání formuláře ColdFusion. Standardní tlačítka ColdFusion jsou typicky popsána Potvrdit, Vymazat nebo Odeslat. Můžete jim přiřadit i jiné úkony zpracování, které jste definovali ve skriptu. Tlačítko může například vypočítat celkovou cenu pro vybrané položky na základě přiřazených hodnot.

Poznámka:

Toto vylepšení je dostupné pouze v případě, že máte přístup k počítači, na kterém běží aplikace ColdFusion MX 7 nebo novější.

 1. Vložte textový kurzor dovnitř obrysu formuláře ColdFusion.
 2. V kategorii CFForm na panelu Vložit klepněte na ikonu Tlačítko CF.

  Ve formuláři ColdFusion se objeví tlačítko.

 3. Vyberte na stránce tlačítko a v Inspektoru vlastnosti nastavte libovolné z následujících voleb:

  Cfbutton

  Umožňuje zadat jedinečný název ovladače.

  Akce

  Umožňuje zadat typ tlačítka, které se vytvoří.

  Zobrazit editor tagů

  Umožňuje upravit vlastnosti, které nejsou uvedené v Inspektoru vlastnosti.

  Ostatní vlastnosti jsou při běhu serveru ColdFusion ignorovány.

Vkládání zaškrtávacích polí ColdFusion

Do formuláře můžete vizuálně vložit zaškrtávací pole ColdFusion a nastavit jeho vlastnosti. Zaškrtávací pole použijte k tomu, aby si mohli uživatelé zvolit ze sady možností více než jednu volbu.

Poznámka:

Toto vylepšení je dostupné pouze v případě, že máte přístup k počítači, na kterém běží aplikace ColdFusion MX 7 nebo novější.

 1. Umístěte textový kurzor dovnitř obrysu formuláře.
 2. V kategorii CFForm na panelu Vložit klepněte na ikonu Zaškrtávací políčko CF.

  Ve formuláři ColdFusion se objeví zaškrtávací pole.

 3. Vyberte na stránce zaškrtávací pole a v Inspektoru vlastnosti nastavte libovolné z následujících voleb:

  Cfcheckbox

  Umožňuje zadat jedinečný název ovladače.

  Zaškrtnutá hodnota

  Umožňuje zadat hodnotu, kterou zaškrtávací pole vrátí v případě, že ho uživatel zaškrtne.

  Počáteční stav

  Umožňuje zadat, zda bude zaškrtávací pole zaškrtnuté při prvním otevření stránky v prohlížeči.

  Ověření

  Určuje typ ověření zaškrtávacího pole.

  Ověřit při

  Určuje, kdy bude zaškrtávací pole ověřeno: onSubmit, onBlur nebo onServer.

  Popis

  Umožňuje zadat popis zaškrtávacího pole.

  Vzor

  Umožňuje zadat vzor regulárního výrazu jazyka JavaScript, podle kterého se ověří vstupní údaje. Vynechejte počáteční a koncová lomítka. Další informace najdete v dokumentaci k aplikaci ColdFusion.

  Výška

  Umožňuje zadat výšku ovladače v obrazových bodech. Server ColdFusion tuto vlastnost za běhu ignoruje.

  Šířka

  Umožňuje zadat šířku ovladače v obrazových bodech. Server ColdFusion tuto vlastnost za běhu ignoruje.

  Velikost

  Umožňuje zadat velikost ovladače. Server ColdFusion tuto vlastnost za běhu ignoruje.

  Vyžadovaný

  Umožňuje zadat, zda musí být zaškrtávací pole před odesláním formuláře na server zaškrtnuté.

  Zobrazit editor tagů

  Umožňuje upravit vlastnosti, které nejsou uvedené v Inspektoru vlastnosti.

 4. Chcete-li zadat popis zaškrtávacího pole, klikněte na stránku vedle tohoto pole a zadejte text popisu.

Vkládání přepínacích tlačítek ColdFusion

Do formuláře můžete vizuálně vložit přepínací tlačítko ColdFusion a nastavit jeho vlastnosti. Přepínací tlačítka se používají k tomu, aby uživatelé mohli vybrat pouze jednu volbu ze sady možností. Přepínací tlačítka se obvykle používají ve skupinách. Všechna přepínací tlačítka ve skupině musí mít stejný název.

Poznámka:

Toto vylepšení je dostupné pouze v případě, že máte přístup k počítači, na kterém běží aplikace ColdFusion MX 7 nebo novější.

 1. Umístěte textový kurzor dovnitř obrysu formuláře.
 2. Vyberte volbu Vložit > Objekty ColdFusion > CFForm > CFradiobutton.

  Ve formuláři ColdFusion se objeví přepínací tlačítko.

 3. Vyberte na stránce přepínací tlačítko a v Inspektoru vlastnosti nastavte libovolné z následujících voleb:

  Cfradiobutton

  Umožňuje zadat jedinečný název ovladače.

  Zaškrtnutá hodnota

  Umožňuje zadat hodnotu, kterou přepínací tlačítko vrátí v případě, že ho uživatel zaškrtne.

  Počáteční stav

  Umožňuje zadat, zda bude přepínací tlačítko při prvním otevření stránky v prohlížeči zaškrtnuté.

  Ověření

  Určuje typ ověření přepínacího tlačítka.

  Ověřit při

  Určuje, kdy bude přepínací tlačítko ověřeno: onSubmit, onBlur nebo onServer.

  Popis

  Umožňuje zadat popis přepínacího tlačítka.

  Vzor

  Umožňuje zadat vzor regulárního výrazu jazyka JavaScript, podle kterého se ověří vstupní údaje. Vynechejte počáteční a koncová lomítka. Další informace najdete v dokumentaci k aplikaci ColdFusion.

  Výška

  Umožňuje zadat výšku ovladače v obrazových bodech. Server ColdFusion tuto vlastnost za běhu ignoruje.

  Šířka

  Umožňuje zadat šířku ovladače v obrazových bodech. Server ColdFusion tuto vlastnost za běhu ignoruje.

  Velikost

  Umožňuje zadat velikost ovladače. Server ColdFusion tuto vlastnost za běhu ignoruje.

  Vyžadovaný

  Umožňuje zadat, zda musí být přepínací tlačítko před odesláním formuláře na server zaškrtnuté.

  Zobrazit editor tagů

  Umožňuje upravit vlastnosti, které nejsou uvedené v Inspektoru vlastnosti.

 4. Chcete-li zadat popis přepínacího tlačítka, klikněte vedle něj na stránku a zadejte text popisu.

Vkládání polí se seznamem ColdFusion

Do formuláře můžete vizuálně vložit pole se seznamem ColdFusion a nastavit jeho vlastnosti. Pole se seznamem umožňuje, aby si uživatel vybral ze seznamu jednu nebo více položek. Pole se seznamem jsou užitečná v případě, že máte omezený prostor, ale potřebujete zobrazit mnoho položek. Jsou také užitečná, když chcete kontrolovat hodnoty, které se vrací na server. Na rozdíl od textových polí, kde mohou uživatelé zapsat co chtějí, včetně neplatných údajů, můžete pro pole se seznamem nastavit přesné hodnoty, které nabídka vrací.

Do formuláře můžete vložit dva typy polí se seznamem: nabídku, která se „rozbalí“, když na ni uživatel klikne, nebo nabídku, která zobrazí rolovací seznam položek, které uživatel může vybrat.

Poznámka:

Toto vylepšení je dostupné pouze v případě, že máte přístup k počítači, na kterém běží aplikace ColdFusion MX 7 nebo novější.

 1. Umístěte textový kurzor dovnitř obrysu formuláře.
 2. V kategorii CFForm na panelu Vložit klepněte na ikonu Vybrat CF.

  Ve formuláři ColdFusion se objeví pole se seznamem.

 3. Vyberte na stránce pole se seznamem a v Inspektoru vlastnosti nastavte libovolné z následujících voleb:

  Cfselect

  Umožňuje zadat jedinečný název ovladače.

  Typ

  Umožňuje zvolit mezi rozbalovací nabídkou a seznamem. Pokud zvolíte typ seznam, budou dostupné volby Výška seznamu a Povolit vícenásobný výběr v seznamu.

  Výška seznamu

  Umožňuje zadat počet řádků, které se zobrazí v seznamu nabídky. Tato volba je k dispozici, pouze pokud zvolíte typ seznam.

  Povolit vícenásobný výběr v seznamu

  Umožňuje zadat, zda může uživatel vybrat ze seznamu najednou více než jednu volbu. Tato volba je k dispozici, pouze pokud zvolíte typ seznam.

  Upravit hodnoty

  Otevře dialogové okno, které umožňuje přidávat, upravovat nebo odstraňovat volby z pole se seznamem.

  Na začátku vybrané

  Umožňuje zadat, která volba je standardně vybraná. Pokud jste vybrali volbu Povolit vícenásobný výběr v seznamu, můžete vybrat více než jednu volbu.

  Sada záznamů

  Umožňuje zadat název dotazu ColdFusion, který chcete použít pro naplnění seznamu nebo nabídky.

  Zobrazit sloupec

  Umožňuje zadat sloupec ze sady záznamů, ze kterého se získá zobrazovaný popis pro jednotlivé položky seznamu. Používá se s vlastností Sada záznamů.

  Sloupec hodnoty

  Umožňuje zadat sloupec ze sady záznamů, ze kterého se získají hodnoty pro jednotlivé položky seznamu. Používá se s vlastností Sada záznamů.

  Popis Flash

  Umožňuje zadat popis pro pole se seznamem.

  Výška Flash

  Umožňuje zadat výšku ovladače v obrazových bodech. Server ColdFusion tuto vlastnost za běhu ignoruje.

  Šířka Flash

  Umožňuje zadat šířku ovladače v obrazových bodech. Server ColdFusion tuto vlastnost za běhu ignoruje.

  Zpráva

  Určuje zprávu, která se zobrazí, pokud bude vlastnost Vyžadované nastavena na Ano a uživatel nevybere před odesláním formuláře žádnou volbu.

  Vyžadovaný

  Umožňuje zadat, zda musí být vybraná nějaká položka nabídky před odesláním formuláře na server.

  Zobrazit editor tagů

  Umožňuje upravit vlastnosti, které nejsou uvedené v Inspektoru vlastnosti.

Vložení obrazových polí ColdFusion

Do formuláře můžete vizuálně vložit obrazové pole ColdFusion a nastavit jeho vlastnosti. Obrazové pole použijte pro vytváření vlastních tlačítek.

Poznámka:

Toto vylepšení je dostupné pouze v případě, že máte přístup k počítači, na kterém běží aplikace ColdFusion MX 7 nebo novější.

 1. V zobrazení Návrh umístěte textový kurzor dovnitř obrysu formuláře.
 2. V kategorii CFForm na panelu Vložit klepněte na ikonu Obrazové pole CF. Vyhledejte a vyberte obraz, který chcete vložit, a klepněte na tlačítko OK. Nebo můžete také zadat cestu k souboru s obrazem do rámečku Zdroj.

  Poznámka:

  Pokud je obraz mimo kořenovou složku webového místa, měli byste obraz zkopírovat do kořenové složky. Obrazy mimo kořenovou složku nemusí být po publikování webového místa přístupné.

 3. Vyberte na stránce obrazové pole a v Inspektoru vlastnosti nastavte libovolné z následujících voleb:

  Cfimagefield

  Umožňuje zadat jedinečný název ovladače.

  Zdroj

  Umožňuje zadat adresu URL vloženého obrazu.

  Alt

  Umožňuje zadat zprávu, která se zobrazí, když není možné obraz zobrazit.

  Zarovnání

  Umožňuje zadat zarovnání obrazu.

  Okraj

  Umožňuje nastavit šířku okraje obrazu.

  Upravit obraz

  Otevře obraz ve vašem výchozím obrazovém editoru.

  Pro definování výchozího obrazového editoru vyberte volbu Úpravy > Předvolby > Typy souborů / Editory. Jinak tlačítko Upravit obraz neprovede žádnou akci.

  Ověření

  Určuje typ ověření obrazového pole.

  Ověřit při

  Určuje, kdy se bude pole ověřovat: onSubmit, onBlur nebo onServer.

  Popis

  Umožňuje zadat popis přepínacího tlačítka.

  Vzor

  Umožňuje zadat vzor regulárního výrazu jazyka JavaScript, podle kterého se ověří vstupní údaje. Vynechejte počáteční a koncová lomítka. Další informace najdete v dokumentaci k aplikaci ColdFusion.

  Výška

  Umožňuje zadat výšku ovladače v obrazových bodech.

  Šířka

  Umožňuje zadat šířku ovladače v obrazových bodech.

  Velikost

  Umožňuje zadat velikost ovladače. Server ColdFusion tuto vlastnost za běhu ignoruje.

  Vyžadovaný

  Umožňuje zadat, zda před odesláním formuláře na server musí ovladač obsahovat nějaká data.

  Zobrazit editor tagů

  Umožňuje upravit vlastnosti, které nejsou uvedené v Inspektoru vlastnosti.

Vkládání polí pro soubor ColdFusion

Do formuláře můžete vizuálně vložit pole pro soubor ColdFusion a nastavit jeho vlastnosti. Pole pro soubor použijte, pokud chcete nechat uživatele, aby vybrali soubor ze svého počítače, například dokument textového editoru nebo grafický soubor, a odeslali ho na server. Pole pro soubor ColdFusion vypadá stejně jako ostatní textová pole, ale má také tlačítko Procházet. Uživatelé mohou ručně zadat cestu k souboru, který chtějí odeslat na server, nebo použít tlačítko Procházet a vyhledat a vybrat soubor.

Pole pro soubor vyžadují, abyste k přenosu souborů z prohlížeče na server používali metodu POST. Soubor se odešle na adresu, kterou určíte v poli Akce formuláře. Obraťte se na správce serveru a zjistěte, zda je povoleno anonymní posílání souborů na server pomocí pole pro soubor ve formuláři.

Pole pro soubor také vyžadují, abyste nastavili kódování formuláře na multipart/form. Když vložíte ovladač pole pro soubor, nastaví aplikace Dreamweaver toto kódování automaticky.

Poznámka:

Toto vylepšení je dostupné pouze v případě, že máte přístup k počítači, na kterém běží aplikace ColdFusion MX 7 nebo novější.

 1. V zobrazení Návrh vyberte volbu CFForm, abyste zobrazili jeho Inspektor vlastnosti.

  Chcete-li formulář rychle vybrat, klepněte kamkoliv uvnitř obrysu formuláře a klepněte na tag <cfform> v selektoru tagů dole v okně dokumentu.

 2. V Inspektoru vlastnosti nastavte metodu formuláře na POST.
 3. Z rozbalovací nabídky Enctype vyberte volbu multipart/form-data.
 4. Umístěte textový kurzor dovnitř obrysu formuláře tam, kde chcete, aby se objevilo pole pro soubor.
 5. Vyberte volbu Vložit > Objekty ColdFusion > CFForm > CFfilefield.

  V dokumentu se objeví pole pro soubor.

 6. Vyberte na stránce pole pro soubor a v inspektoru Vlastnosti nastavte libovolné z následujících vlastností:

  Cffilefield

  Umožňuje zadat jedinečný název ovladače.

  Max. délka

  Umožňuje zadat maximální počet znaků, které může cesta k souboru obsahovat.

  Ověření

  Určuje typ ověření pole.

  Ověřit při

  Určuje, kdy se bude pole ověřovat: onSubmit, onBlur nebo onServer.

  Popis

  Umožňuje zadat popis pole.

  Vzor

  Umožňuje zadat vzor regulárního výrazu jazyka JavaScript, podle kterého se ověří vstupní údaje. Vynechejte počáteční a koncová lomítka. Další informace najdete v dokumentaci k aplikaci ColdFusion.

  Výška

  Umožňuje zadat výšku ovladače v obrazových bodech. Server ColdFusion tuto vlastnost za běhu ignoruje.

  Šířka

  Umožňuje zadat šířku ovladače v obrazových bodech. Server ColdFusion tuto vlastnost za běhu ignoruje.

  Velikost

  Umožňuje zadat velikost ovladače.

  Vyžadovaný

  Umožňuje zadat, zda musí pole pro soubor obsahovat před odesláním formuláře na server nějaká data.

  Zobrazit editor tagů

  Umožňuje upravit vlastnosti, které nejsou uvedené v Inspektoru vlastnosti.

Vkládání polí s datem ColdFusion

Přestože v aplikaci Dreamweaver nemůžete vizuálně vložit pole s datem ColdFusion, můžete vizuálně nastavit jeho vlastnosti. Pole s datem ColdFusion je speciální typ textového pole, které umožňuje uživatelům zvolit datum z rozbalovacího kalendáře a vložit ho do textového pole.

Poznámka:

Toto vylepšení je dostupné pouze v případě, že máte přístup k počítači, na kterém běží aplikace ColdFusion MX 7 nebo novější.

 1. V zobrazení Návrh vyberte volbu CFForm, abyste zobrazili jeho Inspektor vlastnosti.

  Chcete-li formulář rychle vybrat, klepněte kamkoliv uvnitř obrysu formuláře a klepněte na tag <cfform> v selektoru tagů dole v okně dokumentu.

 2. V Inspektoru vlastnosti nastavte vlastnost Formát formuláře na Flash.

  Ovladač pole s datem může být zobrazen pouze ve formuláři ColdFusion založeném na formátu Flash.

 3. Přepněte do zobrazení Kód (Zobrazení > Kód) a zadejte následující tag kamkoliv mezi počáteční a zavírací tag CFForm:
  <cfinput name="datefield" type="datefield">
 4. Přepněte do zobrazení Návrh, vyberte na stránce pole s datem a pak v inspektoru Vlastnosti nastavte libovolné z následujících voleb:

  Cfdatefield

  Umožňuje zadat jedinečný název ovladače.

  Hodnota

  Umožňuje zadat datum, které se zobrazí v poli při prvním otevření stránky v prohlížeči. Toto datum může být statické nebo dynamické.

  Chcete-li zadat dynamickou hodnotu, klepněte na ikonu blesku vedle rámečku Hodnota a v dialogovém okně Dynamická data vyberte sloupec sady záznamů. Při prohlížení formuláře ve webovém prohlížeči se hodnota pro pole data získá ze sloupce sady záznamů.

  Ověření

  Určuje typ ověření pole.

  Ověřit při

  Určuje, kdy se bude pole ověřovat: onSubmit, onBlur nebo onServer.

  Popis

  Umožňuje zadat popis pole.

  Vzor

  Umožňuje zadat vzor regulárního výrazu jazyka JavaScript, podle kterého se ověří vstupní údaje. Vynechejte počáteční a koncová lomítka. Další informace najdete v dokumentaci k aplikaci ColdFusion.

  Výška

  Umožňuje zadat výšku ovladače v obrazových bodech.

  Šířka

  Umožňuje zadat šířku ovladače v obrazových bodech.

  Velikost

  Umožňuje zadat velikost ovladače.

  Vyžadovaný

  Umožňuje zadat, zda musí pole s datem obsahovat před odesláním formuláře na server nějakou hodnotu.

  Zobrazit editor tagů

  Umožňuje upravit vlastnosti, které nejsou uvedené v Inspektoru vlastnosti.

Úpravy ovladačů formuláře ColdFusion

Vlastnosti ovladačů formuláře ColdFusion můžete vizuálně změnit jak v zobrazení Návrh, tak i v zobrazení Kód.

Poznámka:

Toto vylepšení je dostupné pouze v případě, že máte přístup k počítači, na kterém běží aplikace ColdFusion MX 7 nebo novější.

 1. V zobrazení Návrh vyberte na stránce ovladač formuláře; v zobrazení Kód klepněte kamkoliv do tagu ovladače.

  Inspektor vlastnosti zobrazí vlastnosti ovladače formuláře.

 2. Změňte vlastnosti ovladače v Inspektoru vlastnosti.

  Více informací zobrazíte klepnutím na ikonu Nápověda v inspektoru Vlastnosti.

 3. Chcete-li nastavit další vlastnosti, klepněte v inspektoru Vlastnosti na tlačítko Zobrazit editor tagů a nastavte vlastnosti v editoru tagů, který se zobrazí.

Ověření dat formuláře ColdFusion

V aplikaci Dreamweaver můžete vytvářet formuláře ColdFusion, které kontrolují obsah určených polí a zajistí tak, že uživatel zadá správný typ dat.

Poznámka:

Toto vylepšení je dostupné pouze v případě, že máte přístup k počítači, na kterém běží aplikace ColdFusion MX 7 nebo novější.

 1. Vytvořte formulář ColdFusion, který obsahuje alespoň jedno vstupní pole a jedno tlačítko Odeslat. Zkontrolujte, že každé pole ColdFusion, které chcete ověřit, má jedinečný název.
 2. Vyberte pole formuláře, které chcete ověřit.
 3. V Inspektoru vlastnosti zadejte, jakým způsobem chcete toto pole ověřit.

  Dolní část Inspektoru vlastnosti každého vstupního pole obsahuje ovladače, které vám pomohou definovat konkrétní pravidlo ověření. Můžete například určit, že by textové pole mělo obsahovat telefonní číslo. Abyste toho dosáhli, vyberte volbu Telefon z rozbalovací nabídky Hodnota v inspektoru Vlastnosti. Z rozbalovací nabídky Ověřit při můžete také určit, kdy se bude pole ověřovat.

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online