Poznámka:

V aplikaci Dreamweaver CC a jejích novějších verzích je odebrána podpora produktu ColdFusion.

O komponentách ColdFusion

Soubory komponent ColdFusion (CFC) umožňují zapouzdření aplikační a obchodní logiky do samostatných opakovatelně použitelných jednotek. Komponenty CFC jsou zároveň možností, jak rychle a snadno vytvářet webové služby.

CFC je opakovatelně použitelná softwarová jednotka napsaná v jazyce CFML (ColdFusion markup language), která usnadňuje opětovné používání a údržbu kódu.

Aplikace Dreamweaver umožňuje práci s komponentami CFC. Informace o tazích a syntaxi komponent CFC najdete v dokumentaci aplikace ColdFusion v aplikaci Dreamweaver (Nápověda > Použití ColdFusion).

Poznámka:

CFC můžete používat jen s verzí ColdFusion MX nebo novější verzí. CFC nejsou podporovány ve verzi ColdFusion 5.

CFC mají být jednoduchou a přitom výkonnou možností, jak vývojářům umožnit zapouzdření elementů ve webových místech. Obecně platí, že komponenty by měly být používány pro aplikační nebo obchodní logiku. Elementy vzhledu, například přizpůsobené pozdravy, dynamická menu a podobně, vytvářejte pomocí tagů.

Výměnné součásti mohou být přínosem i pro mnoho dalších typů konstrukcí, jako jsou dynamická webová místa. Například dynamické webové místo může opakovaně spouštět stejný dotaz nebo počítat celkovou cenu na všech stránkách nákupního košíku a přepočítávat ji vždy po přidání položky. Tyto úkoly mohou být prováděny komponentami. Komponentu můžete upravit, zlepšit, rozšířit nebo i nahradit, a má to jen minimální dopad na zbytek aplikace.

Předpokládejme, že online obchod vypočítává cenu poštovného podle hodnoty objednávky. U objednávek s cenou do 20 $ je poštovné 4 $; u objednávek s cenou 20 až 40 $ je poštovné 6 $ a tak dále. Logiku výpočtu můžete vložit na stránku nákupního košíku i na stránku pokladny, ale tím dojde ke zvýšení složitosti prezentačního kódu HTML a logického kódu CFML a obecně se ztíží opakovatelná použitelnost a údržba kódu.

Rozhodnete se vytvořit CFC s názvem Stanovení ceny, která kromě jiného obsahuje funkci Poštovné. Funkce na základě vstupního parametru ceny vrátí poštovné. Například při vstupní hodnotě 32,80 funkce vrátí hodnotu 6.

Na stránku nákupního košíku i na stránku pokladny vložíte tag, který vyvolá funkci Poštovné. Při vyžádání stránky je zavolána funkce a stránce je vrácena hodnota poštovného.

Obchod později vyhlásí zvláštní reklamní akci: poštovné zdarma u všech objednávek nad 100 $. Změnu sazeb poštovného můžete provést na jednom místě – ve funkci Poštovné komponenty Stanovení ceny – a všechny stránky, které ji používají, budou automaticky účtovat správné poštovné.

Panel Komponenty – přehled (ColdFusion)

Pomocí panelu Komponenty (Okna > Komponenty) můžete zobrazit a upravovat komponenty ColdFusion a přidávat na stránky kód, který při vyžádání stránky CFM zavolá požadovanou funkci.

Poznámka:

Panel Komponenty je k dispozici pouze tehdy, když je stránka ColdFusion zobrazena v aplikaci Dreamweaver.

Vytvoření nebo odstranění komponenty CFC v aplikaci Dreamweaver

Pomocí aplikace Dreamweaver můžete vizuálně definovat komponenty CFC a související funkce. Aplikace Dreamweaver vytvoří soubor .cfc a vloží do něj potřebné tagy CFML.

Poznámka:

V závislosti na konkrétní komponentě může být nutné určitý kód vložit ručně.

 1. Otevřete v aplikaci Dreamweaver stránku ColdFusion.

 2. V panelu Komponenty (Okna > Komponenty) vyberte z rozbalovací nabídky položku Komponenty CF.

 3. Klepněte na tlačítko plus (+), vyplňte dialogové okno Vytvoření komponent a klikněte na tlačítko OK.

  a. V sekci Komponenty zadejte podrobnosti o komponentě. Několik příkladů:

  Název – Určuje název souboru komponenty. Název smí obsahovat jen písmena, číslice a znaky podtržítka (_). Při zadávání názvu nezadávejte příponu .cfc.

  Složka komponenty – Určuje, kam se má komponenta ukládat. Vyberte kořenovou složku webové aplikace (například \Inetpub\wwwroot\myapp\) nebo některou z jejích podsložek.  

  b. Pokud chcete definovat jednu nebo více funkcí komponenty, vyberte ze seznamu Sekce volbu Funkce, klikněte na tlačítko plus (+) a zadejte podrobnosti nové funkce.

  Nezapomeňte do volby Vrácený typ zadat typ hodnoty, kterou funkce vrací.

  Poznámka:

  Pokud z nabídky Přístup vyberete volbu Vzdálený, bude funkce k dispozici jako webová služba.

  c. Pokud chcete definovat jeden nebo více argumentů funkce, v seznamu Sekce vyberte volbu Argumenty, vyberte z rozbalovací nabídky funkci, klikněte na tlačítko plus (+) a zadejte vpravo podrobnosti nového argumentu.

 4. Pokud používáte vzdálený vývojový server, nahrajte na něj soubor CFC a případné závislé soubory (například používané k implementaci funkce nebo zahrnuté soubory).

  Nahráním souborů zajistíte, že budou správně fungovat funkce aplikace Dreamweaver, jako je Živé zobrazení a Náhled v prohlížeči.

  Aplikace Dreamweaver zapíše soubor CFC a uloží ho do složky, kterou zadáte. Nová komponenta se také objeví v panelu Komponenty (po kliknutí na tlačítko Obnovit).

 5. Pokud používáte vzdálený vývojový server, nahrajte na něj soubor CFC a případné závislé soubory (například používané k implementaci funkce nebo zahrnuté soubory).

Zobrazení komponent CFC v aplikaci Dreamweaver

Aplikace Dreamweaver nabízí možnost, jak vizuálně prohlížet komponenty ColdFusion (CFC) umístěné ve složce webového místa nebo na serveru jako celku. Aplikace Dreamweaver načte soubory CFC a zobrazí o nich informace ve snadno ovladatelném stromovém zobrazení v panelu Komponenty.

Aplikace Dreamweaver vyhledává komponenty na testovacím serveru (viz článek Připojení k databázi v aplikaci Dreamweaver). Pokud vytvoříte komponentu CFC nebo měníte stávající komponentu CFC, nezapomeňte nahrát soubory CFC na testovací server, aby se správně zobrazily v panelu Komponenty.

Komponenty umístěné na jiném serveru zobrazíte změnou nastavení testovacího serveru.

Můžete zobrazit následující informace o komponentách CF:

 • Seznam všech komponent ColdFusion definovaných na serveru.

 • Pokud používáte aplikaci ColdFusion MX 7 nebo novější, filtrujte seznam tak, aby zobrazoval jen komponenty CFC umístěné ve složce webového místa.

 • Zobrazte si funkce a argumenty jednotlivých komponent.

 • Prohlédněte si vlastnosti funkcí, které slouží jako webové služby.

Poznámka:

Pokud chcete v aplikaci Dreamweaver kontrolovat CFC umístěné v kořenové složce jednoho serveru a současně provádět údržbu souborů webového místa umístěných v kořenové složce webového místa, můžete definovat dvě webová místa aplikace Dreamweaver. Nastavte první místo tak, aby odkazovalo na kořenovou složku serveru, a druhé tak, aby odkazovalo na kořenovou složku webového místa. Mezi dvěma místy pak můžete rychle přepínat pomocí rozbalovací nabídky v panelu Soubory.

Pokud chcete komponentu CFC zobrazit v aplikaci Dreamweaver, postupujte takto:

 1. Otevřete v aplikaci Dreamweaver libovolnou stránku ColdFusion.
 2. V panelu Komponenty (Okna > Komponenty) vyberte z rozbalovací nabídky Komponenty CF.
 3. Klepnutím na tlačítko Obnovit v panelu načtěte komponenty.

  Zobrazí se balík komponent na serveru. Balík komponent je složka, která obsahuje soubory CFC.

  Pokud se nezobrazí existující balíky komponent, klikněte na tlačítko Obnovit v pruhu nástrojů panelu.

 4. Pokud chcete zobrazit jen CFC uložené ve složce webového místa, klikněte v pruhu nástrojů panelu na tlačítko Zobrazit jen CFC aktuálního webového místa.

  Poznámka:

  Tato funkce je k dispozici jen v případě, že jste definovali počítač, na kterém běží aplikace ColdFusion MX 6 nebo novější, jako testovací server pro aplikaci Dreamweaver.

  Poznámka:

  Pokud je aktuální webové místo ve virtuální složce vzdáleného serveru, filtrování nefunguje.

 5. Klepnutím na tlačítko plus (+) u názvu balíku zobrazíte komponenty, které jsou součástí balíku.
  • Seznam funkcí komponenty zobrazíte klepnutím na tlačítko plus (+) u názvu komponenty.

  • Pokud chcete zjistit, jaké má funkce argumenty, jakého jsou typu a zda jsou povinné nebo volitelné, otevřete větev funkce ve stromovém zobrazení.

   U funkcí bez argumentů není zobrazeno tlačítko plus (+).

  • Pokud chcete rychle zobrazit podrobnosti argumentu, funkce, komponenty nebo balíku, vyberte volbu ve stromovém zobrazení a klikněte na tlačítko Získat podrobnosti v pruhu nástrojů panelu.

   Můžete také na položku kliknout pravým tlačítkem (Windows) nebo s klávesou Control (Macintosh) a z rozbalovací nabídky vybrat volbu Získat podrobnosti.

   Podrobnosti o položce se zobrazí v okně.

Úpravy komponent CFC v aplikaci Dreamweaver

Aplikace Dreamweaver nabízí zjednodušenou možnost úprav kódu komponent ColdFusion definovaných pro webové místo. Můžete například přidat, upravit nebo odstranit funkci libovolné komponenty a neopustit přitom aplikaci Dreamweaver.

Tato funkce je k dispozici jen při níže popsaném nastavení vývojového prostředí:

 • Aplikace ColdFusion musí běžet lokálně.

 • V rozšířeném dialogovém okně Definice webového místa aplikace Dreamweaver musí být jako Typ přístupu v kategorii Testovací server nastavena možnost Lokální/síťový.

 • V rozšířeném dialogovém okně Definice webového místa musí být nastavena stejná lokální kořenová složka jako je cesta složky testovacího serveru (například c:\Inetpub\wwwroot\cf_projects\myNewApp\). Tyto cesty můžete zkontrolovat a změnit výběrem volby Webové místo > Upravit webová místa.

 • Komponenta musí být uložena ve složce lokálního webového místa nebo v jejích podsložkách na pevném disku.

Otevřete stránku ColdFusion v aplikaci Dreamweaver a zobrazte komponenty v panelu Komponenty. Pokud chcete zobrazit komponenty, otevřete panel Komponenty (Okna > Komponenty), vyberte z rozbalovací nabídky panelu Komponenty CF a klikněte na tlačítko Obnovit v panelu.

Vzhledem k tomu, že aplikace ColdFusion běží lokálně, aplikace Dreamweaver zobrazuje balíky komponent na vašem pevném disku.

Pokud chcete upravit komponentu, použijte následující postup.

 1. Otevřete libovolnou stránku ColdFusion v aplikaci Dreamweaver a zobrazte panel Komponenty (Okna > Komponenty).
 2. Z rozbalovací nabídky panelu vyberte volbu Komponenty CF a klikněte na tlačítko Obnovit v panelu.

  Vzhledem k tomu, že aplikace ColdFusion běží lokálně, aplikace Dreamweaver zobrazuje balíky komponent na vašem pevném disku.

  Poznámka:

  Pokud chcete vizuálně upravovat sadu záznamů CFC, poklepejte na ni v panelu Svázání.

 3. Pokud chcete obecně upravit soubor komponenty, otevřete balík a poklepejte na název komponenty ve stromovém zobrazení.

  Soubor komponenty se otevře v zobrazení Kód.

 4. Pokud chcete upravit konkrétní funkci, argument nebo vlastnost, poklepejte na položku ve stromovém zobrazení.
 5. Proveďte změny ručně v zobrazení Kód.
 6. Uložte soubor (Soubor > Uložit).
 7. Pokud chcete v panelu Komponenty zobrazit novou funkci, obnovte zobrazení klepnutím na tlačítko Obnovit v pruhu nástrojů panelu.

Vytváření webových stránek, které používají komponenty CFC

Jednou z možností, jak na webových stránkách použít funkci komponenty, je napsat na stránku kód, který vyvolá funkci v okamžiku, kdy je stránka vyžádána. S psaním tohoto kódu vám může pomoci aplikace Dreamweaver.

Poznámka:

Další možnosti použití komponent najdete v dokumentaci aplikace ColdFusion v aplikaci Dreamweaver (Nápověda > Používání ColdFusion).

 1. V aplikaci Dreamweaver otevřete stránku ColdFusion, která bude používat funkci komponenty.
 2. Přepněte na zobrazení Kód (Zobrazení > Kód).
 3. Otevřete panel Komponenty (Okna > Komponenty) a z rozbalovací nabídky panelu vyberte volbu Komponenty CF.
 4. Vyhledejte komponentu, kterou chcete, a vložte ji pomocí jedné z následujících technik:
  • Přetáhněte funkci ze stromového zobrazení na stránku. Do stránku se vloží kód, který vyvolá funkci.

  • Vyberte v panelu funkci a klepněte na tlačítko Vložit v pruhu nástrojů panelu (druhé tlačítko vpravo). Aplikace Dreamweaver vloží kód do místa kurzoru ve stránce.

 5. Pokud vložíte funkci, která má argumenty, doplňte kód argumentu ručně.

  Více informací najdete v dokumentaci aplikace ColdFusion v aplikaci Dreamweaver (Nápověda > Používání ColdFusion).

 6. Uložte stránku (Soubor > Uložit).

Definice sady záznamů v CFC

Aplikace Dreamweaver vám může pomoci definovat sadu záznamů (také označovanou jako dotaz ColdFusion) v komponentě ColdFusion (CFC). Pokud definujete sadu záznamů v CFC, nemusíte definovat sadu záznamů na každé stránce, která ji používá. Sadu záznamů definujete jednou v CFC a CFC použijete na více stránkách.

Poznámka:

Tato funkce je k dispozici, pouze pokud máte přístup k počítači, na kterém běží aplikace ColdFusion MX 7 nebo novější. Další informace najdete v článku Povolení vylepšení ColdFusion.

 

 1. Vytvořte nebo otevřete stávající soubor CFC v aplikaci Dreamweaver.
 2. V panelu Svázání (Okna > Svázání) klepněte na tlačítko plus (+) a z rozbalovací nabídky vyberte volbu Sada záznamů (dotaz).

  Objeví se dialogové okno Sada záznamů. Můžete použít jednoduché nebo pokročilé dialogové okno Sada záznamů.

 3. Pokud chcete v CFC použít existující funkci, vyberte funkci z rozbalovací nabídky Funkce a pokračujte krokem 5.

  Sada záznamů se definuje ve funkci.

 4. Pokud chcete v CFC definovat novou funkci, klepněte na tlačítko Nová funkce, v dialogovém okně, které se objeví, zadejte název funkce a pak klepněte na tlačítko OK.

  Název smí obsahovat jen písmena, číslice a znaky podtržítka (_).

 5. Pokud chcete definovat sadu záznamů pro funkci, vyplňte volby v dialogovém okně Sada záznamů.

  Do CFC je vložena nová funkce, která definuje sadu záznamů.

Používání sady záznamů CFC jako zdroje dynamického obsahu

Komponentu ColdFusion (CFC) můžete použít jako zdroj dynamického obsahu pro vaše stránky, pokud komponenta obsahuje funkci, která definuje sadu záznamů.

Poznámka:

Tato funkce je k dispozici, pouze pokud máte přístup k počítači, na kterém běží aplikace ColdFusion MX 7 nebo novější. Více informací viz část Povolení rozšíření ColdFusion.

 1. Otevřete v aplikaci Dreamweaver stránku ColdFusion.
 2. V panelu Svázání (Okna > Svázání) klepněte na tlačítko plus (+) a z rozbalovací nabídky vyberte volbu Sada záznamů (dotaz).

  Objeví se dialogové okno Sada záznamů. Můžete použít jednoduché nebo pokročilé dialogové okno Sada záznamů.

 3. Klepněte na tlačítko Dotaz CFC.
 4. Vyplňte dialogové okno Dotaz CFC, klepněte na tlačítko OK a pak dalším klepnutím na tlačítko OK přidejte sadu záznamů CFC do seznamu dostupných zdrojů obsahu v panelu Svázání.
 5. Pomocí panelu Svázání navažte sadu záznamů k různým elementům stránky.

  Další informace najdete v článku Přidání dynamického obsahu na stránky.

Definice dynamického obsahu pomocí komponenty CFC

Sadu záznamů můžete v aplikaci Dreamweaver definovat jako zdroj dynamického obsahu pomocí komponenty CFC, která obsahuje definici sady záznamů.

1. V poli Název zadejte název sady záznamů CFC.

Běžnou praxí je přidávat k názvům sad záznamů prefix rs, aby je bylo v kódu možné odlišit od názvů jiných objektů, například: rsPressRelease.

Názvy sad záznamů smí obsahovat jen písmena, číslice a znaky podtržítka (_). Nemůžete použít speciální znaky ani mezery.

2. Vyberte jeden z balíků definovaných na serveru.

Pokud se balík nezobrazuje v rozbalovací nabídce, můžete seznam balíků obnovit kliknutím na tlačítko Obnovit u rozbalovací nabídky.

Nejdříve vždy nahrajte CFC na testovací server. Zobrazí se jen CFC na testovacím serveru.

3. Vyberte komponentu z komponent definovaných v právě vybraném balíku.

Pokud rozbalovací nabídka Komponenta neobsahuje žádné komponenty nebo pokud se v nabídce nezobrazí žádné z komponent, které jste vytvořili, je nutné soubory CFC nahrát na testovací server.

4. (Volitelně) Pokud chcete vytvořit komponentu, klikněte na tlačítko Vytvořit novou komponentu.

a. V rámečku Název zadejte název nové komponenty CFC. Název smí obsahovat jen písmena, číslice a znaky podtržítka (_).

b. V rámečku Složka komponenty zadejte umístění komponenty CFC nebo procházením vyhledejte požadovanou složku.

Poznámka:

Složka musí být zadána jako relativní cesta vůči kořenové složce webového místa.

5. Z rozbalovací nabídky Funkce vyberte funkci, která obsahuje definici sady záznamů.

Rozbalovací nabídka Funkce obsahuje jen funkce definované v právě vybrané komponentě. Pokud tato rozbalovací nabídka nezobrazuje žádnou funkci nebo pokud právě zobrazené funkce neodpovídají změnám, které jste provedli, zkontrolujte, zda jste uložili poslední změny a nahráli soubory na server.

Poznámka:

Pole Připojení a SQL jsou jen pro čtení.

6. Jednotlivé parametry (typ, hodnota a standardní hodnota), které je funkci nutno předat jako argumenty, upravte kliknutím na tlačítko Upravit.

a. Hodnotu aktuálního parametru zadejte výběrem typu hodnoty z rozbalovací nabídky Hodnota a zadáním hodnoty do rámečku vpravo. Typ hodnoty může být parametr URL, proměnná formuláře, soubory cookie, proměnná relace, proměnná aplikace nebo zadaná hodnota.

b. V poli Výchozí hodnota zadejte výchozí hodnotu pro parametr. Pokud není vrácena hodnota za běhu, použije se standardní hodnota.

c. Klepněte na tlačítko OK.

Nemůžete měnit připojení k databázi a dotaz SQL u sadu záznamů. Tato pole jsou vždy nepřístupná – připojení a dotaz SQL se zobrazují jen pro informaci.

7. Klepnutím na tlačítko Testovat se připojíte k databázi a vytvoříte instanci sady záznamů.

Pokud výraz SQL obsahuje parametry stránky, zkontrolujte před kliknutím na tlačítko Test, zda sloupec Standardní hodnota v poli Parametry obsahuje platné testovací hodnoty.

Pokud dotaz proběhl úspěšně, tabulka zobrazí sadu záznamů. Každý řádek obsahuje jeden záznam a každý sloupec odpovídá jednomu poli v tomto záznamu.

Klepnutím na tlačítko OK vymažte dotaz CFC.

8. Klepněte na tlačítko OK.

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online