Využijte toto téma k osvojení způsobů, jak vytvořit položky knihovny v aplikaci Dreamweaver a vložit či upravit položky knihovny v dokumentech.

Knihovna je speciální soubor aplikace Dreamweaver obsahující kolekci samostatných datových zdrojů nebo kopií datových zdrojů, které můžete umístit do webových stránek. Datové zdroje v těchto knihovnách se nazývají položky knihovny. Do knihovny můžete jako položky ukládat obrázky, tabulky, zvuky a soubory vytvořené v aplikaci Adobe Flash. Když změníte položku knihovny, můžete automaticky aktualizovat všechny stránky, které tuto položku používají.

Například předpokládejme, že vytváříte rozsáhlé webové místo pro firmu, která chce zobrazit slogan na každé stránce. Můžete vytvořit položku knihovny obsahující slogan a tuto položku knihovnu pak použít na každé stránce. Pokud se slogan změní, změníte položku knihovny a automaticky tak aktualizujete všechny stránky, které ji používají.

Aplikace Dreamweaver ukládá položky knihovny do složky Library v kořenové složce webového místa. Každé webové místo má vlastní knihovnu.

Položku knihovny můžete vytvořit z jakéhokoliv elementu dokumentu ze sekce body, včetně textu, tabulek, formulářů, apletů Java, zásuvných modulů, elementů ActiveX, navigačních pruhů a obrazů.

Pro připojené položky, například obrazy, uchovává knihovna pouze odkazy. Aby položka knihovny fungovala správně, musí se původní soubor stále nacházet v daném umístění.

Někdy je ale přesto užitečné uložit si obraz přímo do položky knihovny. Například můžete uložit do položky knihovny celý tag img, díky čemuž budete moci snadno měnit text alt daného obrazu nebo jeho atribut src v celém webovém místě. (Tuto techniku nepoužívejte ke změně atributů obrazu widthheight bez toho, že byste pomocí editoru obrazů změnili jejich skutečnou velikost.)

Poznámka:

Pokud položka knihovny obsahuje odkazy, nemusí tyto odkazy v novém webovém místě fungovat. Také obrazy v položce knihovny nejsou kopírovány do nového webového místa.

Když používáte položku knihovny, aplikace Dreamweaver vloží do webové stránky odkaz na položku místo položky samotné. To znamená, že aplikace Dreamweaver vloží kopii zdrojového kódu HTML této položky do dokumentu a přidá komentář HTML obsahující odkaz na původní externí položku. Tento externí odkaz pak umožňuje vlastní automatické aktualizace.

Když vytvoříte položku knihovny obsahující element s chováním aplikace Dreamweaver, aplikace Dreamweaver zkopíruje element a jeho funkce pro zpracování události (atribut, který určuje, která událost spouští akci, například onClick, onLoad nebo onMouseOver, a jakou akci vyvolat, když událost nastane) do souboru položky knihovny. Aplikace Dreamweaver nezkopíruje propojené funkce jazyka JavaScript do položky knihovny. Místo toho, vložíte-li položku knihovny do dokumentu, aplikace Dreamweaver automaticky vloží odpovídající funkce jazyka JavaScript do sekce head tohoto dokumentu (pokud zde už nejsou).

Poznámka:

Pokud ručně programujete v jazyce JavaScript (to znamená, pokud ho tvoříte bez chování aplikace Dreamweaver), můžete ho umístit jako součást položky knihovny, pokud použijete ke spuštění kódu chování Zavolat JavaScript. Pokud nepoužijete chování aplikace Dreamweaver ke spuštění kódu, kód se neuchová jako součást položky knihovny.

Pro úpravu chování v položkách knihovny existují speciální požadavky. Položka knihovny nemůže obsahovat tabulku stylů, protože kód pro tyto elementy je součást sekce head.

Vytvoření položky knihovny podle výběru

 1. V okně dokumentu přepněte na zobrazení Návrh a vyberte část dokumentu, kterou chcete uložit jako položku knihovny.

 2. Vyberte možnost Nástroje > Knihovna > Přidat objekt do knihovny.

 3. Zadejte název nové položky knihovny a stiskněte klávesu Enter (Windows) nebo Return (Macintosh).

  Aplikace Dreamweaver uloží každou položku knihovny do samostatného souboru (s příponou souboru .lbi) do složky Library v lokální kořenové složce webového místa.

Vytvoření prázdné položky knihovny

 1. Ujistěte se, že v okně dokumentu není nic vybráno.

  Pokud bude něco vybráno, bude to umístěno do nové položky knihovny.

 2. v panelu Datové zdroje vyberte kategorii Knihovna.

 3. Klikněte na tlačítko Nová položka knihovny v dolní části panelu.

 4. Dokud je položku vybraná, zadejte její název a stiskněte klávesu Enter (Windows) nebo Return (Macintosh).

Vložení položky knihovny do dokumentu

Když přidáte položku knihovny na stránku, do dokumentu se vloží aktuální obsah zároveň s odkazem na položku knihovny.

 1. Umístěte textový kurzor do okna dokumentu.
 2. v panelu Datové zdroje vyberte kategorii Knihovna.

 3. Proveďte jeden z následujících úkonů:
  • Z panelu Datové zdroje přetáhněte položku knihovny do okna dokumentu.

  Poznámka:

  Pokud chcete do dokumentu vložit obsah položky knihovny bez vkládání odkazu na položku, při přetahování položky z panelu Datové zdroje stiskněte klávesu Ctrl (Windows) nebo Alt (Macintosh). Pokud vložíte položku tímto způsobem, můžete ji upravovat v dokumentu, ale dokument nebude aktualizován, až provedete aktualizaci stránek, které tuto položku obsahují.

  • Vyberte položku knihovny a klepněte na tlačítko Vložit.

Úpravy položek knihovny a aktualizace dokumentů

Když upravíte položku knihovny, můžete aktualizovat všechny dokumenty, které tuto položku používají. Pokud zvolíte neaktualizovat, dokumenty zůstanou spojeny s položkou knihovny a aktualizovat je můžete později.

Můžete položky přejmenovat (a tím zrušit jejich spojení s dokumentem nebo předlohou), odstranit položky z knihovny webového místa a znovu vytvořit chybějící položku knihovny.

Úpravy položky knihovny

 1. v panelu Datové zdroje vyberte kategorii Knihovna.

 2. Vyberte položku knihovny.
 3. Klikněte buď na tlačítko Upravit, nebo dvakrát klikněte na položku knihovny.

  Aplikace Dreamweaver otevře pro úpravu položky knihovny nové okno podobné oknu dokumentu. Šedé pozadí značí, že upravujete položku knihovny a ne dokument.

 4. Proveďte a uložte změny.
 5. Určete, zda chcete v lokálním webovém místě aktualizovat dokumenty, které používají tuto položku knihovny. Okamžitou aktualizaci zahájíte klepnutím na tlačítko Aktualizovat. Pokud jste zvolili možnost Neaktualizovat, dokumenty nebudou aktualizovány, dokud nezvolíte možnost Nástroje > Knihovna > Aktualizovat aktuální stránku nebo Aktualizovat stránky.

Aktualizace aktuálního dokumentu pomocí aktuální verze všech položek knihovny

 1. Vyberte možnost Nástroje > Knihovna > Aktualizovat aktuální stránku.

Aktualizace celého webu nebo všech dokumentů, které používají určitou položku knihovny

 1. Vyberte možnost Nástroje > Knihovna > Aktualizovat stránky.

 2. V rozbalovací nabídce Hledat v zadejte, co se má aktualizovat:
  • Chcete-li provést aktualizaci všech stránek ve vybraném webovém místě s použitím aktuální verze všech položek knihovny, vyberte volbu Celé webové místo a z přilehlé rozbalovací nabídky vyberte název webového místa.

  • Chcete-li provést aktualizaci všech stránek v aktuálním webovém místě používajících položku knihovny, vyberte volbu Soubory, které používají, a z přilehlé rozbalovací nabídky vyberte název položky knihovny.

 3. Zkontrolujte, že je v rámci volby Aktualizovat vybrána volba Položky knihovny.

  Poznámka:

  Chcete-li provést současně i aktualizaci předloh, vyberte také volbu Předlohy.

 4. Klepněte na tlačítko Spustit.

  Aplikace Dreamweaver aktualizuje soubory podle označení. Pokud vyberete volbu Zobrazit záznam, aplikace Dreamweaver vytvoří zprávu popisující, zda byly soubory aktualizovány úspěšně, společně s dalšími informacemi.

Přejmenování položky knihovny

 1. v panelu Datové zdroje vyberte kategorii Knihovna.

 2. Vyberte položku knihovny, chvíli počkejte a klepněte na ni znovu. (Nepoužívejte poklepání, to otevře danou položku pro úpravy.)
 3. Zadejte nový název.
 4. Klepněte jinam nebo stiskněte klávesu Enter (Windows) nebo Return (Macintosh).
 5. Výběrem volby Aktualizovat nebo Neaktualizovat určete, zda chcete aktualizovat dokument, který používá danou položku.

Odstranění položky z knihovny

Když odstraníte položku knihovny, aplikace Dreamweaver ji odstraní z knihovny, ale nezmění obsah žádného dokumentu, který tuto položku používá.

 1. v panelu Datové zdroje vyberte kategorii Knihovna.

 2. Vyberte položku knihovny.
 3. Buď klepněte na tlačítko Odstranit, nebo stiskněte klávesu Delete a potvrďte, že chcete položku odstranit.

  Poznámka:

  Pokud odstraníte položku knihovny, nemůžete ji obnovit pomocí příkazu Zpět. Můžete ji ale vytvořit znovu.

Nové vytvoření chybějící nebo odstraněné položky knihovny

 1. Vyberte instanci položky v jednom z dokumentů.
 2. V inspektoru Vlastnosti (Okna > Vlastnosti) klepněte na tlačítko Znovu vytvořit.

Přizpůsobení zvýrazňování položek knihovny

Barvu zvýraznění položek knihovny můžete přizpůsobit a zobrazit nebo skrýt zvýraznění nastavením předvoleb Zvýraznění.

Změna barvy zvýraznění položek knihovny

 1. Vyberte volbu Úpravy > Předvolby (Windows) nebo Dreamweaver > Předvolby (Macintosh).
 2. Nalevo v dialogovém okně Předvolby vyberte ze seznamu kategorii Zvýraznění.
 3. Klepněte na pole Barva položek knihovny a vyberte barvu zvýraznění v dialogu pro výběr barvy (nebo do pole zadejte hexadecimální hodnotu barvy).
 4. Chcete-li zobrazovat barvu zvýraznění v okně dokumentu, vyberte volbu Zobrazit.
 5. Klikněte na tlačítko OK.

Zobrazení nebo skrytí zvýraznění v okně dokumentu

 1. Chcete-li zobrazit zvýraznění, vyberte možnost Zobrazit > Možnosti zobrazení návrhu > Vizuální pomůcky > Neviditelné elementy. Chcete-li zvýraznění skrýt, odznačte volbu Neviditelné elementy.

Úpravy vlastností položky knihovny

Pomocí inspektoru Vlastnosti můžete otevřít položku knihovny pro úpravy, odpojit vybranou položku knihovny od jejího zdrojového souboru nebo přepsat některou položku aktuálně vybranou položkou knihovny.

 1. Vyberte v dokumentu položku knihovny.
 2. V inspektoru Vlastnosti (Okna > Vlastnosti) vyberte jednu z následujících voleb:

  Zdroj

  Zobrazí název souboru a umístění zdrojového souboru položky knihovny. Tuto informaci nemůžete upravit.

  Otevřít

  Otevře zdrojový soubor položky knihovny pro úpravy. Toto je ekvivalentní výběru položky v panelu Datové zdroje a klepnutí na tlačítko Upravit.

  Odpojit od originálu

  Přeruší spojení mezi vybranou položkou knihovny a jejím zdrojovým souborem. Odpojenou položku můžete v dokumentu upravovat, ale ta není dále položkou knihovny a nebude aktualizována, když změníte původní položku.

  Znovu vytvořit

  Přepíše původní položku knihovny aktuálním výběrem. Pomocí této volby znovu vytvoříte položku knihovny, pokud původní položka knihovny chybí nebo byla omylem odstraněna.

Změna položek knihovny na upravitelné v dokumentu

Pokud jste do dokumentu přidali položku knihovny a chcete ji upravit speciálně na nějaké stránce, musíte přerušit spojení mezi položkou v dokumentu a knihovnou. Jakmile změníte instanci položky knihovny na upravitelnou, tato instance nebude aktualizována, když se položka knihovny změní.

 1. Vyberte v dokumentu položku knihovny.
 2. V inspektoru Vlastnosti (Okna > Vlastnosti) klepněte na tlačítko Odpojit od originálu.

Úpravy chování v položce knihovny

Chcete-li upravit chování v položce knihovny, musíte nejdříve vložit položku do dokumentu a změnit ji na upravitelnou v tomto dokumentu. Po provedení změn můžete znovu vytvořit položku knihovny a nahradit tak položku v knihovně upravenou položkou z dokumentu.

 1. Otevřete dokument obsahující danou položku knihovny.

  Poznamenejte si název položky knihovny i tagy, které obsahuje. Tyto informace budete později potřebovat.

 2. Vyberte položku knihovny a v inspektoru Vlastnosti (Okna > Vlastnosti) klepněte na tlačítko Odpojit od originálu.
 3. Vyberte element, který má připojené chování.
 4. v panelu Chování (Okna > Chování) poklepejte na akci, kterou chcete změnit.
 5. V dialogovém okně, které se zobrazí, proveďte potřebné změny a klikněte na tlačítko OK.
 6. v panelu Datové zdroje vyberte kategorii Knihovna.

 7. Poznamenejte si přesný název a velikost písmen původní položky knihovny; vyberte ji a klepněte na tlačítko Odstranit.
 8. V okně dokumentu vyberte všechny elementy, které tvoří danou položku knihovny.

  Vyberte přesně ty samé elementy, jako byly v původní položce knihovny.

 9. v panelu Datové zdroje klikněte na tlačítko Nová položka knihovny a nazvěte novou položku stejně jako položku, kterou jste odstranili, se stejným pravopisem a velikostí písmen.

 10. Chcete-li provést aktualizaci položky knihovny v dalších dokumentech webu, vyberte možnost Nástroje > Knihovna > Aktualizovat stránky.

 11. V rozbalovací nabídce Hledat v vyberte volbu Soubory, které používají.
 12. V přilehlé rozbalovací nabídce vyberte název položky knihovny, kterou jste právě vytvořili.
 13. Zkontrolujte, že v poli Aktualizovat je vybrána volba Položky knihovny, a klepněte na tlačítko Spustit.
 14. Po dokončení aktualizace klepněte na tlačítko Zavřít.

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online