Zobrazení a úprava obsahu na webové stránce Dreamweaver, nastavení meta vlastností a názvu stránky, zadání klíčových slov a popisů pro stránku a mnohé další.

Stránky obsahují elementy popisující informace na stránce, které jsou používány vyhledávači. Můžete nastavit vlastnosti elementů head, chcete-li ovládat vyhledávání vašich stránek.

Zobrazení a úpravy obsahu hlavičky

Elementy můžete zobrazit v sekci head dokumentu pomocí zobrazení kódu nebo pomocí inspektoru kódu.

Vložení elementu do sekce „head“ dokumentu

 1. Vyberte tag „head“ pomocí možnosti Vložit > HTML.

 2. Zadejte volby elementu do dialogového okna které se objeví nebo do inspektoru Vlastnosti.

Úpravy elementu v sekci hlavičky dokumentu

Elementy „head“ můžete upravit přímo zadáním kódu v zobrazení kódu, nebo pomocí inspektoru vlastností.

Pokud budete chtít upravit elementy v sekci „head“ pomocí inspektoru vlastností, postupujte takto:

 1. Vyberte element „head“ na panelu DOM (Okno > Panel DOM). 

  Inspektor vlastností zobrazí vlastnosti vybraného elementu.

 2. Nastavte nebo změňte vlastnosti elementu v inspektoru Vlastnosti.

Nastavení meta vlastností stránky

Tag meta je element head, který zaznamenává informace o aktuální stránce, jako je kódování znaků, autor, copyright nebo klíčová slova. Tyto tagy mohou být použity také pro poskytování informací serveru, jako je datum vypršení platnosti, interval aktualizace a hodnocení POWDER stránky. (POWDER, protokol pro zdroje popisu webů poskytuje způsob přiřazení hodnocení, jako například filmů, na webové stránce.)

Přidání meta tagu

 1. Vyberte možnost Vložit > HTML > Meta.

 2. V dialogovém okně, které se objeví, určete požadované vlastnosti.

Úpravy existujícího meta tagu

Elementy „meta“ můžete upravit přímo zadáním kódu v zobrazení kódu, nebo pomocí inspektoru vlastností.

Pokud budete chtít upravit elementy v sekci meta pomocí inspektoru vlastností, postupujte takto:

 1. Vyberte element „head“ na panelu DOM (Okno > Panel DOM). 

  Inspektor vlastností zobrazí vlastnosti vybraného elementu.

 2. Na panelu DOM vyberte meta tag.

 3. Určete vlastnosti v inspektoru vlastností.

  Atribut

  Určuje, zda tag meta obsahuje popisné informace o stránce (name) nebo informace záhlaví HTTP (http-equiv).

  Hodnota

  Určuje typ informací, které v tomto tagu zadáváte. Některé hodnoty, například description, keywordsrefresh jsou již dobře definované (a mají své vlastní inspektory Vlastnosti v aplikaci Dreamweaver), ale můžete určit prakticky libovolnou hodnotu (například creationdate, documentID nebo level).

  Obsah

  Určuje skutečné informace. Například pokud jste pro Hodnota určili level (úroveň), mohli byste pro Obsah určit beginner (začátečník), intermediate (středně pokročilý) nebo advanced (pokročilý).

Nastavení titulu stránky

Existuje pouze jediná vlastnost titulu: titul stránky. Název stránky můžete upravit pomocí jedné z následujících metod:

 • Úprava názvu přímo v kódu (v zobrazení kódu)
 • Na panelu DOM vyberte tag „title“ a upravte název v inspektoru vlastností

Určení klíčových slov stránky

Mnoho prohledávacích robotů (programů, které automaticky prochází web a shromažďují informace k indexaci pro vyhledávací moduly) čte obsah meta tagu Keywords (Klíčová slova) a používá informaci k indexaci stránek ve svých databázích. Protože některé vyhledávácí moduly omezují počet klíčových slov nebo znaků, které indexují, nebo ignorují všechna klíčová slova pokud překročíte limit, je dobré použít jen pár vhodně zvolených klíčových slov.

Přidání meta tagu pro klíčová slova

 1. Vyberte možnost Vložit > HTML > Klíčová slova.

 2. V dialogovém okně, které se objeví, určete klíčová slova oddělená čárkami.

Úpravy meta tagu pro klíčová slova

Meta popisy klíčových slov můžete upravit pomocí jedné z následujících metod:

 • Úprava klíčového slova přímo v kódu (v zobrazení kódu)
 • Na panelu DOM vyberte meta tag pro klíčové slovo a prohlédněte si, upravte nebo odstraňte klíčová slova v inspektoru vlastností.

Poznámka:

Klíčová slova je třeba oddělit čárkami.

Určení popisu stránky

Mnoho prohledávacích robotů (programů, které automaticky prochází web a shromažďují informace k indexaci pro vyhledávací moduly) čte obsahy meta tagu Description (Popis). Některé používají informace k indexaci stránek ve své databázi a některé také zobrazují tyto informace na stránce s výsledky vyhledávání (namísto zobrazení prvních několika řádek vašeho dokumentu). Některé vyhledávácí moduly omezují počet znaků, které indexují, je tedy vhodné omezit popis na několik slov (například vepřové, barbecue, catering, Praha, Česká republika nebo Web design za rozumné ceny pro klienty z celého světa).

Přidání meta tagu popisu

 1. Vyberte možnost Vložit > HTML > Popis.

 2. V dialogovém okně, které se objeví, zadejte popisný text.

Úpravy meta tagu popisu

Meta popisy můžete upravit pomocí jedné z následujících metod:

 • Úprava popisu přímo v kódu (v zobrazení kódu)
 • Na panelu DOM vyberte meta tag pro popis a popis upravte v inspektoru vlastností.

Nastavení vlastností aktualizace stránky

Použijte element Refresh (Aktualizovat), abyste zajistili automatické obnovování vaší stránky prohlížečem – novým načtením aktuální stránky nebo přechodem na jinou stránku – v určitých časových intervalech. Tento element se často používá k přesměrování uživatelů z jedné adresy URL na druhou, často po zobrazení textové zprávy, že adresa URL se změnila.

Přidání meta tagu aktualizace

 1. Vyberte možnost Vložit > HTML > Meta.

 2. V nově otevřeném dialogovém okně určete následujícím způsobem vlastnosti:

  Atribut

  Určuje, že meta tag obsahuje informace o hlavičce HTTP (http-equivalent).

  Hodnota

  Určuje, že typ informací, které v tomto tagu zadáváte, je refresh.

  Obsah

  Určuje čas v sekundách, který se bude čekat před tím, než prohlížeč stránku aktualizuje. Chcete-li, aby prohlížeč obnovil stránku okamžitě po dokončení jejího načtení, zadejte do tohoto rámečku hodnotu 0.

Úpravy meta tagu „refresh“

Meta tag pro obnovení můžete upravit pomocí jedné z následujících metod:

 • Úprava vlastností přímo v kódu (v zobrazení kódu)
 • Na panelu DOM nebo v rámci kódu vyberte meta tag pro obnovení a upravte vlastnosti v inspektoru vlastností.

Úpravy meta tagu „base“

Podle potřeby můžete upravit element „base“, který umožňuje nastavit základní adresu URL tak, aby všechny Cesty relativní k dokumentu byly ve stránce považovány za relativní k této adrese URL.

 1. Na panelu DOM vyberte element „base“.

 2. V inspektoru vlastností určete vlastnosti meta tagu „base“.

  Href

  Základní adresa URL. Klepněte na tlačítko Procházet a vyhledejte a vyberte soubor nebo zadejte cestu do rámečku.

  Cíl

  Určuje rámec nebo okno, ve kterém by se měly otevřít všechny připojené dokumenty. Vyberte jeden z rámců v aktuální sadě rámců nebo jeden z následujících vyhrazených názvů:

  • _blank načte připojený dokument do nového nepojmenovaného okna prohlížeče.

  • _parent načte navázaný dokument do rodičovské sady rámců nebo okna rámce, který obsahuje odkaz. Pokud rámec, který obsahuje tento odkaz, není vnořený, je to totéž jako _top; připojený dokument se načte do celého okna prohlížeče.

  • _self načte připojený dokument ve stejném rámci nebo okně jako odkaz. Tento cíl je výchozí, takže ho obvykle nemusíte určovat.

  • _top načte připojený dokument v celém okně prohlížeče a tím odstraní všechny rámce.

Podle potřeby můžete upravit tag link, který definuje vztah mezi aktuálním dokumentem a jiným souborem.

Poznámka:

Tag link v sekci head není to samé jako v případě HTML odkazu mezi dokumenty v sekci body.

 1. Na panelu DOM nebo v zobrazení kódu vyberte element „link“.

 2. V inspektoru vlastností určete vlastnosti meta tagu „link“.

  Href

  Adresa URL souboru, pro který definujete vztah. Klepněte na tlačítko Procházet a vyhledejte a vyberte soubor nebo zadejte cestu do rámečku. Tento atribut neoznačuje soubor, na který vytváříte odkaz v obvyklém významu HTML; vztahy určené v elementu Odkaz jsou složitější.

  Identifikátor

  Určuje jednoznačný identifikátor pro odkaz.

  Titul

  Popisuje vztah. Tento atribut má speciální význam pro připojené seznamy stylů; další informace najdete v sekci External Style Sheets specifikace HTML na webu World Wide Web Consortium na adrese www.w3.org/TR/REC-html40/present/styles.html#style-external.

  Rel

  Určuje vztah mezi aktuálním dokumentem a dokumentem v rámečku Href. Mezi platné hodnoty patří Alternate, Stylesheet, Start, Next, Prev, Contents, Index, Glossary, Copyright, Chapter, Section, Subsection, Appendix, HelpBookmark. Chcete-li určit více než jeden vztah, oddělte hodnoty mezerami.

  Zpět

  Určuje obrácený vztah (opak vztahu Rel) mezi aktuálním dokumentem a dokumentem v rámečku Href. Možné hodnoty jsou stejné jako pro Rel.

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online