Poznámka:

Uživatelské rozhraní v aplikaci Dreamweaver CC a jejích novějších verzích bylo zjednodušeno. Výsledkem je skutečnost, že některé možnosti uvedené v tomto článku nemusí být v aplikaci Dreamweaver CC a jejích novějších verzích k dispozici. Další informace najdete v tomto článku.

O stránkách hledání a výsledků

Pomocí aplikace Dreamweaver můžete vytvářet sady stránek, které uživatelům umožní prohledávání databáze a zobrazení výsledků hledání.

Ve většině případů potřebujete k přidání této funkce do webové aplikace nejméně dvě stránky. První stránkou je stránka s formulářem HTML, jehož pomocí uživatel zadá parametry hledání. I když tato stránka ve skutečnosti neprovádí hledání, označujeme ji jako stránku hledání.

Druhou stránkou je stránka výsledků, která zajišťuje většinu funkčnosti. Stránka výsledků zajišťuje následující úlohy:

 • Načtení parametrů hledání předaných stránkou hledání

 • Připojení k databázi a hledání záznamů

 • Vytvoření sady záznamů s nalezenými výsledky

 • Zobrazení obsahu sady záznamů

  Volitelně můžete přidat i podrobnou stránku. Podrobná stránka zobrazuje více informací o konkrétním záznamu ze stránky výsledků.

  Pokud máte jen jeden parametr hledání, aplikace Dreamweaver umožňuje rozšíření webové aplikace o možnost hledání bez nutnosti používat SQL dotazy a proměnné. Stačí navrhnout stránky a vyplnit několik dialogových oken. Pokud máte více než jeden parametr hledání, musíte vytvořit výraz SQL a definovat pro něj proměnné.

  Aplikace Dreamweaver vloží SQL dotaz na stránku. Při běhu stránky na serveru je kontrolován každý záznam databázové tabulky. Pokud zadané pole záznamu vyhovuje podmínkách SQL dotazu, je záznam zařazen do sady záznamů. SQL dotaz vytvoří sadu záznamů, která obsahuje jen výsledky hledání.

  Například obchodníci v terénu mohou mít informace o zákaznících v dané oblasti s příjmem vyšším než je určitá částka. Obchodník na stránce hledání zadá do formuláře geografickou oblast a minimální příjem a pak klepnutím na tlačítko Odeslat tyto dvě hodnoty zašle serveru. Na serveru jsou hodnoty předány výrazu SQL na stránce výsledků, který vytvoří sadu záznamů, v níž jsou jen zákazníci v dané oblasti s větším než zadaným příjmem.

Vytvoření stránky vyhledávání

Stránka hledání na webu obvykle obsahuje pole formuláře, do nichž uživatel zadává parametry hledání. Stránka hledání musí obsahovat přinejmenším formulář HTML s tlačítkem Odeslat.

Formulář HTML na stránku hledání přidáte následujícím postupem.

 1. Otevřete stránku hledání nebo novou stránku a vyberte volbu Vložit > Formulář > Formulář.

  Na stránce se objeví prázdný formulář. Abyste viděli hranice formuláře znázorněné tenkými červenými čarami, může být nutné povolit Neviditelné elementy (Zobrazení > Vizuální pomůcky > Neviditelné elementy).

 2. Výběrem volby Formulář z nabídky Vložit přidejte objekty formuláře, které uživatelům umožní zadání parametrů hledání.

  K objektům formuláře patří textová pole, nabídky, volby a přepínací tlačítka. Můžete přidat libovolné množství objektů formuláře, které uživatelům umožní zpřesnění hledání. Pamatujte na to, že čím více parametrů hledání je na stránce, tím složitější výraz SQL vznikne.

 3. Přidejte do formuláře tlačítko Odeslat (Vložit > Formulář > Tlačítko).
 4. (Volitelně) Tlačítko Odeslat můžete přejmenovat tak, že ho vyberete, otevřete inspektor Vlastnosti (Okna > Vlastnosti) a zadáte novou hodnotu do pole Hodnota.

  Pak ve formuláři nastavíte, kam má odeslat parametry hledání, když uživatel klepne na tlačítko Odeslat.

 5. Vyberte formulář výběrem tagu <form> v selektoru tagů na dolním okraji okna Dokument, viz následující obrázek:
  Tag formuláře
 6. V poli Akce v inspektoru Vlastnosti formuláře zadejte název souboru stránky výsledků, která bude vyhledávat v databázi.
 7. V rozbalovací nabídce Metoda vyberte jednu z následujících metod a určete tak, jak formulář zašle data serveru:
  • GET odešle data formuláře připojením k adrese URL formou řetězce dotazu. Vzhledem k tomu, že délka adresy URL je omezena na 8192 znaků, nepoužívejte metodu GET u dlouhých formulářů.

  • POST odešle data formuláře v těle zprávy.

  • Standardní použije standardní metodu nastavenou v prohlížeči (obvykle GET).

   Stránka hledání je hotova.

Vytvoření základní stránky výsledků

Když uživatel klepne na tlačítko Hledat ve formuláři, jsou parametry hledání poslány stránce výsledků na serveru. Za načtení záznamů z databáze odpovídá stránka výsledků na serveru, ne stránka hledání v prohlížeči. Pokud stránka hledání předává serveru jediný parametr hledání, můžete stránku výsledků vytvořit bez SQL dotazů a proměnných. Základní sadu záznamů vytvoříte pomocí filtru, který vyloučí záznamy, které nevyhovují parametru hledání předanému stránkou hledání.

Poznámka:

Pokud používáte více než jednu podmínku hledání, musíte sadu záznamů definovat pomocí rozšířeného dialogového okna Sada záznamů (viz část Vytvoření rozšířené stránky výsledků ).

Vytvoření sady záznamů pro uložení výsledků hledání

 1. Otevřete stránku výsledků v okně dokumentu.

  Pokud stránku výsledků zatím nemáte, vytvořte prázdnou dynamickou stránku (Soubor > Nový > Prázdná stránka).

 2. Vytvořte sadu záznamů otevřením panelu Svázání (Okna > Svázání), klepnutím na tlačítko plus (+) a výběrem volby Sada záznamů z rozbalovací nabídky.
 3. Zkontrolujte, zda se objevilo jednoduché dialogové okno Sada záznamů.
  Sada záznamů, dialogové okno

  Poznámka:

  Pokud se zobrazí rozšířené dialogové okno, klepněte na tlačítko Jednoduché chcete-li přepnout na jednoduché dialogové okno.

 4. Zadejte název sady záznamů a vyberte připojení.

  Připojení musí být do databáze, obsahující data, která chtějí uživatelé vyhledávat.

 5. V rozbalovací nabídce Tabulka vyberte tabulku databáze, kterou chcete prohledat.

  Poznámka:

  Při hledání podle jednoho parametru funguje hledání jen v jedné tabulce. Pokud chcete vyhledávat ve více tabulkách najednou, musíte použít rozšířené dialogové okno Sada záznamů a definovat dotaz SQL.

 6. Pokud chcete, aby sada záznamů obsahovala jen některé sloupce tabulky, klepněte na tlačítko Vybrané a vyberte požadované sloupce klepnutím na ně s klávesou Ctrl (Windows) nebo Apple (Macintosh).

  Vyberte jen sloupce, které obsahují informace, které chcete zobrazit na stránce výsledků.

  Dialogové okno Sada záznamů zatím nechte otevřené. Ještě v něm budete načítat parametry, které předává stránka hledání, a vytvářet filtr sady záznamů, který vyloučí záznamy, které nevyhovují parametrům.

Vytvoření filtru sady záznamů

 1. V prvním rozbalovací nabídce v rámečku Filtr vyberte sloupec databázové tabulky, v němž chcete hledat.

  Pokud například stránka hledání předává jako hodnotu název města, vyberte sloupec tabulky, který obsahuje názvy měst.

 2. V rozbalovací nabídce za první nabídkou vyberte rovnítko (standardně by již mělo být vybráno).
 3. Ve třetí rozbalovací nabídce vyberte Proměnná formuláře, pokud stránka hledání používá metodu POST, nebo Parametr URL, pokud stránka hledání používá metodu GET.

  Stránka hledání používá k předání informací stránce výsledků proměnnou formuláře nebo parametr URL.

 4. Ve čtvrtém poli zadejte název objektu formuláře, který na stránce hledání přebírá parametr hledání.

  Název objektu je současně i názvem proměnné formuláře nebo parametru URL. Název můžete získat přepnutím na stránku hledání, klepnutím na objekt formuláře, kterým ho vyberete, a ověřením názvu objektu v inspektoru Vlastnosti.

  Předpokládejme například, že chcete vytvořit sadu záznamů, která obsahuje jen poznávací zájezdy do vybrané země. Předpokládejme, že tabulka obsahuje sloupec nazvaný TRIPLOCATION. Dále předpokládejme, že formulář HTML na stránce hledání používá metodu GET a obsahuje objekt nabídky nazvaný Location, který zobrazuje seznam zemí. Následující příklad ukazuje, jak by měla vypadat sekce Filtr:

  Parametry objektu Form
 5. (Volitelně) Klepněte na tlačítko Test, zadejte testovací hodnotu a klepnutím na tlačítko OK se připojte k databázi a vytvořte instanci sady záznamů.

  Testovací hodnota simuluje hodnotu, která by jinak byla vrácena stránkou hledání. Klepnutím na tlačítko OK zavřete testovací sadu záznamů.

 6. Až budete spokojeni se sadou záznamů, klepněte na tlačítko OK.

  Do stránky se vloží serverový skript, který při běhu na serveru kontroluje všechny záznamy v databázi. Pokud zadané pole záznamu vyhovuje podmínce filtru, je záznam zařazen do sady záznamů. Skript vytvoří sadu záznamů, která obsahuje jen záznamy, které vyhovují podmínkám hledání.

  Dalším krokem je zobrazení sady záznamů na stránce výsledků. Více informací viz část Zobrazení výsledků hledání .

Vytvoření rozšířené stránky výsledků

Pokud stránka hledání předává serveru více než jeden parametr, musíte vytvořit výraz SQL pro stránku výsledků a definovat pro něj proměnné.

Poznámka:

Pokud máte jen jeden parametr hledání, můžete k definici sady záznamů použít jednoduché dialogové okno Sada záznamů (viz část Vytvoření základní stránky hledání ).

 1. Otevřete stránku výsledků v aplikaci Dreamweaver a pak vytvořte sadu záznamů otevřením panelu Svázání (Okna > Svázání), klepnutím na tlačítko plus (+) a výběrem volby Sada záznamu z rozbalovací nabídky.
 2. Zkontrolujte, zda se objevilo rozšířené dialogové okno Sada záznamů.

  Rozšířené dialogové okno obsahuje textové pole pro zadání výrazů SQL. Pokud se objeví jednoduché dialogové okno, přepněte na rozšířené klepnutím na tlačítko Další volby.

 3. Zadejte název sady záznamů a vyberte připojení.

  Připojení musí být do databáze, obsahující data, která chtějí uživatelé vyhledávat.

 4. Do textového pole SQL zadejte výraz výběru.

  Výraz musí obsahovat klauzuli WHERE s proměnnými, v nichž jsou uloženy parametry hledání. V následujícím příkladu se proměnné jmenují varLastNamevarDept:

  SELECT EMPLOYEEID, FIRSTNAME, LASTNAME, DEPARTMENT, EXTENSION FROM EMPLOYEE ¬ 
  WHERE LASTNAME LIKE 'varLastName' ¬ 
  AND DEPARTMENT LIKE 'varDept'

  Abyste nemuseli tolik psát, můžete použít strom databázových položek na dolním okraji rozšířeného dialogového okna Sada záznamů. Pokyny viz část Definice pokročilé sady záznamů psaním SQL.

  Se syntaxí SQL vám pomůže úvod do SQL na adrese www.adobe.com/go/learn_dw_sqlprimer_cz.

 5. Přiřaďte proměnným SQL hodnoty parametrů hledání klepnutím na tlačítko plus (+) v části Proměnné a zadáním názvu proměnné, výchozí hodnoty (která se použije, pokud za běhu stránka nevrátí žádnou hodnotu) a hodnoty za běhu (obvykle serverový objekt, v němž je uložena hodnota poslaná prohlížečem, například hodnota požadavku).

  V následujícím příkladu ASP používá formulář HTML na stránce hledání metodu GET a obsahuje jedno textové pole nazvané LastName a druhé nazvané Department:

  Příklad kódu ASP

  V ColdFusion by hodnoty za běhu měly názvy #LastName##Department#. V kódu PHP budou mít hodnoty za běhu podobu $_REQUEST["LastName"]$_REQUEST["Department"].

 6. (Volitelně) Klepnutím na tlačítko Test vytvoříte instanci sady záznamů, která používá výchozí hodnoty proměnných.

  Výchozí hodnoty simulují hodnoty, které by jinak byly vráceny stránkou hledání. Klepnutím na tlačítko OK zavřete testovací sadu záznamů.

 7. Až budete spokojeni se sadou záznamů, klepněte na tlačítko OK.

  Do stránky se vloží dotaz SQL.

  Dalším krokem je zobrazení sady záznamů na stránce výsledků.

Zobrazení výsledků vyhledávání

Po vytvoření sady záznamů, ve které jsou uloženy výsledky hledání, musíte informace zobrazit na stránce výsledků. Zobrazení výsledků lze provést jednoduše přetažením jednotlivých sloupců z panelu Svázání na stránku výsledků. Můžete přidat navigační odkazy umožňující procházení sady záznamů vpřed a vzad nebo můžete vytvořit opakovanou oblast, která na stránce zobrazí více než jeden záznam. Můžete také přidat odkazy na stránku podrobností.

Více informací o metodách zobrazení dynamického obsahu na stránce jinak než pomocí dynamické tabulky viz část Zobrazení databázových záznamů.

 1. Umístěte textový kurzor na místo, kde se má na stránce výsledků zobrazit dynamická tabulka, a vyberte volbu Vložit > Datové objekty > Dynamická data > Dynamická tabulka.
 2. Vyplňte dialogové okno Dynamická tabulka, vyberte přitom sadu záznamů, kterou jste definovali jako místo uložení výsledků hledání.
 3. Klepněte na tlačítko OK. Na stránku výsledků je vložena dynamická tabulka, která zobrazuje výsledky hledání.

Vytvoření podrobné stránky pro stránku výsledků

Sada stránek hledání a výsledků může obsahovat podrobnou stránku, která zobrazí více informací o konkrétních záznamech ze stránky výsledků. V této situaci stránka výsledků funguje současně i jako hlavní stránka v sadě hlavní-podrobná stránka.

Můžete vytvořit odkaz, který otvírá související stránku a předá jí existující parametry. Toto serverové chování je k dispozici jen při použití modelů serverů ASP.

Dříve než na stránku přidáte serverové chování Jít na související stránku, zajistěte, aby stránka obdržela parametry formuláře nebo parametry URL od jiné stránky. Úkolem tohoto serverového chování je předat tyto parametry třetí stránce. Můžete například předávat parametry hledání získané stránkou s výsledky další stránce a zabránit tak tomu, že by uživatel musel parametry hledání zadávat znovu.

Můžete také na stránce vybrat text nebo obraz, který bude fungovat jako odkaz na související stránku, nebo umístit ukazatel na stránku, nic nevybrat a vložit text odkazu.

 1. V poli Přejít na související klepněte na tlačítko Procházet a vyhledejte soubor související stránky.

  Pokud aktuální stránka předává data sama sobě, zadejte název souboru aktuální stránky.

 2. Pokud byly parametry, které chcete předat, přijaty přímo z formuláře HTML metodou GET, nebo jsou uvedeny v adrese URL stránky, vyberte volbu Parametry URL.
 3. Pokud byly parametry, které chcete předat, přijaty přímo z formuláře HTML metodou POST, vyberte volbu Parametry formuláře.
 4. Klepněte na tlačítko OK.

  Po klepnutí na nový odkaz stránka předá parametry související stránce pomocí řetězce dotazu.

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online