Tento článek popisuje podporu různých jazyků v aplikaci Dreamweaver, které se používají k vytváření webových stránek.

Nejoblíbenější programovací jazyky pro návrh a vývoj plně funkčních webových stránek pro front-endové využití je HTML, HTML5 a CSS, zatímco pro back-endové využití jsou to PHP, JavaScript, Java a jQuery.

Vzhled webové stránky můžete pomocí jazyka CSS navrhovat pro celé weby (včetně prvků, jako jsou například písma nebo barvy). Poté pomocí jazyka HTML můžete společně vkládat obrázky, text, videa, formuláře a jiné části obsahu a vytvářet tak celistvé webové stránky.

Společným použitím jazyků CSS a HTML můžete vytvářet statické stránky. Většina webových stránek však vyžaduje určitou formu interakce (například po zákazníkovi vyžaduje vyplnění formuláře nebo provedení platby) a databázi k ukládání všech dat z webové stránky.

Při vytváření těchto back-endových komunikačních kanálů potřebujete programovací jazyk na straně serveru (jako je PHP), který bude komunikovat s databází.

Programovací jazyky podporované aplikací Dreamweaver

Kromě možností úprav textu poskytuje aplikace Adobe Dreamweaver různé funkce jako třeba rady při psaní kódu, aby vám pomohl kódovat v následujících jazycích:

  • HTML
  • PHP
  • XHTML
  • CSS
  • JavaScript
  • CFML (ColdFusion Markup Language)

Další jazyky, jako je například Perl, nejsou jazykově specifickými funkcemi kódování v aplikaci Dreamweaver podporovány; například můžete vytvářet a upravovat soubory Perl, ale rady při psaní kódu pro tento jazyk nefungují.

Změna automatického kódu

Můžete nastavit volby, které nařizují aplikaci Dreamweaver, aby automaticky vyčistila ručně napsaný kód podle kritérií, která určíte. Ale váš kód nebude nikdy přepsán pokud nejsou povoleny volby přepsání kódu nebo pokud neprovedete činnost, která kód změní. Například aplikace Dreamweaver nezmění vaše mezery ani nezmění velikost písmen atributů pokud nepoužijete příkaz Aplikovat formátování zdroje.

Několik z těchto voleb přepsání kódu je standardně povoleno.

Možnosti zpětného převodu HTML v aplikaci Dreamweaver umožňují přesouvat dokumenty tam a zpět mezi textovým editorem HTML a aplikací Dreamweaver s minimálním nebo žádným efektem na obsah a strukturu původního zdrojového kódu HTML dokumentu. Mezi tyto volby patří:

  • Používání textového editoru třetí strany k úpravě aktuálního dokumentu.

  • Aplikace Dreamweaver standardně neprovádí změny v kódu, vytvořeném nebo upraveném v jiných HTML editorech, ani když je kód neplatný, pokud nepovolíte volby přepisování kódu.

  • Aplikace Dreamweaver nemění tagy, které nerozezná – včetně tagů XML – protože nemá kritéria, podle kterých by je posoudila. Pokud nějaký nerozpoznaný tag překrývá jiný (například <MujNovyTag><em>text</MujNovyTag></em>), aplikace Dreamweaver ho označí jako chybu, ale kód nepřepíše.

  • Volitelně můžete nastavit, aby aplikace Dreamweaver zvýraznila neplatný kód v okně zobrazení kódu (žlutě). Pokud vyberete zvýrazněnou oblast, inspektor Vlastnosti zobrazí informace o tom, jak chybu opravit.

Kód XHTML

Aplikace Dreamweaver vygeneruje nový kód XHTML a vyčistí existující kód XHTML způsobem, který vyhovuje většině požadavků XHTML. Nástroje, které potřebujete k tomu, abyste vyhověli několika zbývajícím požadavkům XHTML, jsou také k dispozici.

Poznámka:

Některé z těchto požadavků jsou také požadovány v různých verzích HTML.

Následující tabulka popisuje požadavky XHTML, kterým aplikace Dreamweaver automaticky vyhovuje:

Požadavek XHTML

Činnosti, které aplikace Dreamweaver provádí

V dokumentu musí být před kořenovým elementem existovat deklarace DOCTYPE a tato deklarace musí odkazovat na jeden ze tří souborů DTD (Definice typu dokumentu) pro XHTML (přísný, přechodný nebo sada rámců).

Přidá XHTML DOCTYPE do dokumentu XHTML:

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">

Nebo, pokud dokument XHTML obsahuje sadu rámců:

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Frameset//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-frameset.dtd">

Kořenový element dokumentu musí být htmlhtml element musí stanovit jmenný prostor XHTML.

Přidá atribut namespace do elementu html následujícím způsobem:

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">

Standardní dokument musí obsahovat elementy struktury head, titlebody. Dokument obsahující sadu rámců musí obsahovat elementy struktury head, titleframeset.

Do standardního dokumentu zahrne elementy head, titlebody. Do dokumentu se sadou rámců zahrne elementy head, titleframeset.

Všechny elementy v dokumentu musí být správně vnořené:

<p>Toto je <i>špatný příklad.</p></i> <p>Toto je <i>dobrý příklad.</i></p>

Generuje správně vnořený kód, a pokud čistí XHTML, opraví vnoření v kódu, který nebyl vygenerován aplikací Dreamweaver.

Všechna názvy elementů a atributů musí obsahovat pouze malá písmena.

Vynutí, aby názvy elementů a atributů HTML byly malými písmeny v kódu XHTML, který vygeneruje, a když čistí XHTML, a to bez ohledu na váš tag a předvolby velikosti písmen atributů.

Všechny elementy musí mít zavírací tag, pokud není v DTD deklarován jako PRÁZDNÝ.

Vloží uzavírací tagy do kódu, který generuje, a také při čištění XHTML.

Prázdné elementy musí mít zavírací tag, nebo počáteční tag musí končit />. Například <br> není platný tag; správná forma je <br></br> nebo <br/>. Následuje seznam prázdných elementů: area, base, basefont, br, col, frame, hr, img, input, isindex, link, metaparam.

A pro zpětnou kompatibilitu s prohlížeči, které nepodporují XML, musíme použít mezeru před /> (například <br />, ne <br/>).

Vloží prázdné elementy s mezerou před uzavíracím lomítkem u prázdných tagů v kódu, který vygeneruje a při čištění XHTML.

Atributy nesmí být minimalizovány; například <td nowrap> není platný, správná podoba je <td nowrap="nowrap">.

To ovlivňuje následující atributy: checked, compact, declare, defer, disabled, ismap, multiple, noresize, noshade, nowrap, readonlyselected.

Vloží kompletní páry atribut-hodnota do kódu, který vygeneruje, a také při čištění XHTML.

Poznámka: Pokud HTML prohlížeč nepodporuje HTML 4, nemusí se mu podařit interpretovat booleovské atributy, pokud se objeví v plné podobě.

Všechny hodnoty atributů musí být ohraničeny uvozovkami.

Vloží uvozovky kolem hodnot atributů v kódu, který vygeneruje, a také při čištění XHTML.

Následující elementy musí mít atribut id a atribut name: a, applet, form, frame, iframe, imgmap. Například <a name="intro">Úvod</a> není platný, správná forma je

<a id="intro">Úvod</a> nebo <a id="section1" name="intro"> Úvod</a>.

Nastaví atributy nameid na stejnou hodnotu, kdykoliv je atribut name nastaven v inspektoru Vlastnosti, v kódu, který aplikace Dreamweaver generuje, a při čištění XHTML.

Pro atributy s hodnotami výčtového typu musí být hodnoty uvedeny malými písmeny.

Hodnota výčtového typu je hodnota z určeného seznamu povolených hodnot; například atribut align má následující povolené hodnoty: center, justify, leftright.

Vynutí malá písmena v hodnotách výčtového typu v kódu, který generuje a při čištění XHTML.

Všechny elementy skriptů a stylů musí mít atribut type.

(Atribut type elementu script je vyžadován od verze HTML 4, kdy byl zavržen atribut language.)

Nastaví atributy typelanguage v elementech script a atribut type v elementech style v kódu, který generuje a při čištění XHTML.

Všechny elementy imgarea musí mít atribut alt.

Nastaví tyto atributy v kódu, který generuje, a v případě čištění XHTML vytvoří zprávu o chybějících atributech alt.

Regulární výraz

Regulární výrazy jsou vzorky, které popisují kombinace znaků v textu. Použijte je při hledání v kódu, abyste usnadnili popis takových hledaných prvků, jako jsou například řádky začínající „var“ a hodnoty atributů, které obsahují číslo.

Následující tabulka obsahuje seznam speciálních znaků pro regulární výrazy, jejich významy a příklady použití. Chcete-li vyhledat text obsahující jeden ze speciálních znaků z této tabulky, označte speciální znak tím, že před ním uvedete zpětné lomítko. Například pokud hledáte skutečnou hvězdičku ve frázi některé podmínky platí*, mohl by vzorec pro vyhledávání vypadat následovně: platí\*. Pokud hvězdičku neoznačíte zpětným lomítkem, najdete všechny výskyty slova „platí“ (stejně jako kterékoliv ze slov „plat“, „platíí“ nebo „platííí“), nejen ty, po kterých následuje hvězdička.

Znak

Odpovídá

Příklad

^

Začátek vstupu nebo řádku

^T odpovídá „T“ ve spojení „This good earth“ ale ne tomu ve spojení „Uncle Tom's Cabin“.

$

Konec vstupu nebo řádku

h$ odpovídá „h“ ve slově „teach“ ale ne ve slově „teacher“.

*

Žádný nebo více výskytů předcházejícího znaku

um* odpovídá "um" ve slově "rum", "umm" a "yummy" a "u" ve slově "huge".

+

Jeden nebo více výskytů předcházejícího znaku

um+ odpovídá „um“ ve slově „rum“ a „umm“ ve slově „yummy“, ale ne ve slově „huge“.

?

Předcházející znak nanejvýš jednou (předcházející znak je tedy volitelný)

st?on odpovídá slovu „son“ v „Johnson“ a slovu „ston“ v „Johnston“, ale ničemu v „Appleton“ nebo „tension“.

.

Jakýkoliv znak kromě znaku nové řádky

.an odpovídá „ran“ a „can“ ve frázi „bran muffins can be tasty“.

x|y

Buď x, nebo y

FF0000|0000FF odpovídá „FF0000“ v bgcolor="#FF0000" a „0000FF“ v font color="#0000FF".

{n}

Přesně n výskytů předcházejícího znaku

o{2} odpovídá „oo“ v „loom“ a prvním dvěma o ve slově „mooooo“, ale ničemu ve slově „money“.

{n,m}

Minimálně n a maximálně m výskytů předcházejícího znaku

F{2,4} odpovídá „FF“ v „#FF0000“ a prvním čtyřem F v #FFFFFF.

[abc]

Libovolný ze znaků zadaných v závorkách. Určete rozsah znaků pomocí pomlčky (například [a-f] je ekvivalentem [abcdef]).

[e-g] odpovídá „e“ ve slově „bed“, „f“ ve „folly“ a „g“ ve slově „guard“.

[^abc]

Libovolný znak, kromě znaků zadaných v závorkách. Určete rozsah znaků pomocí pomlčky (například [^a-f] je ekvivalentem [^abcdef]).

[^aeiou] jako první vyhledá „r“ ve slově „orange“, „b“ v „book“ a „k“ ve slově „eek!“.

\b

Hranice slova (například mezera nebo konec odstavce)

\bb najde „b“ ve slově „book“, ale nenajde nic ve slově „goober“ nebo „snob“.

\B

Cokoliv jiného než hranice slov

\Bb najde „b“ ve slově „goober“, ale nenajde nic ve slově „book“.

\d

Jakýkoliv číselný znak. Ekvivalent k zápisu [0-9].

\d odpovídá „3“ ve slově „C3PO“ a „2“ v „apartment 2G“.

\D

Jakýkoliv nečíselný znak. Ekvivalent k zápisu [^0-9].

\D odpovídá „S“ ve slově „900S“ a „Q“ v „Q45“.

\f

Vysunutí stránky

\n

Zalomení řádku

\r

Zalomení odstavce

\s

Jakýkoliv jeden znak prázdného místa, včetně mezery, tabulátoru, vysunutí stránky nebo zalomení řádku

\sbook odpovídá „book“ ve slově „blue book“ a ničemu ve slově „notebook“.

\S

Jakýkoliv jeden znak kromě znaku prázdného místa

\Sbook odpovídá „book“ ve slově „notebook“, ale ničemu v „blue book“.

\t

Tabulátor

\w

Jakýkoliv alfanumerický znak, včetně podtržítka. Ekvivalent k zápisu [A-Za-z0-9_].

b\w* najde „barking“ ve slově „the barking dog“ a „big“ i „black“ v „the big black dog“.

\W

Jakýkoliv jiný než alfanumerický znak. Ekvivalent k zápisu [^A-Za-z0-9_].

\W odpovídá „&“ ve slově „Jake&Mattie“ a „%“ v „100%“.

Ctrl+Enter nebo Shift+Enter (Windows) nebo Ctrl+Return nebo Shift+Return nebo Apple+Return (Macintosh)

Znak Return. Ujistěte se, zda jste odznačili volbu Ignorovat rozdíly typů mezer při hledání tohoto znaku, pokud nepoužíváte regulární výrazy. Všimněte si, že volba hledá konkrétní znak, ne obecné zalomení řádku; například takto nenajdete tag <br> nebo tag <p>. Znaky Return se v zobrazení Návrh zobrazují jako mezery, ne jako zalomení řádků.

Používejte závorky, chcete-li nastavit seskupení uvnitř regulárního výrazu, na které budete později odkazovat. Pak použijte v poli Nahradit čím $1, $2, $3 a tak dále, abyste odkázali na první, druhé, třetí a další seskupení v závorkách.

Poznámka:

V poli Najít, chcete-li se odkázat na seskupení v závorkách zadané dříve v regulárním výrazu, použijte \1, \2, \3 a tak dále, místo $1, $2, $3.

Například vyhledávání (\d+)\/(\d+)\/(\d+) a nahrazení nalezeného řetězcem $2/$1/$3, nahradí den a měsíc v datu odděleném lomítky, a tím převede veškerá data uváděná v americkém formátu na data ve formátu evropském.

Kód chování serveru

Pokud vyvíjíte dynamickou stránku a vyberete serverové chování z panelu Serverová chování, aplikace Dreamweaver vloží jeden nebo více bloků kódu do stránky, aby umožnila fungování serverového chování.

Pokud ručně změníte kód uvnitř bloku kódu, nemůžete už dále používat panely jako Svázání a Serverová chování k úpravě serverového chování. Aplikace Dreamweaver hledá specifické vzorky v kódu stránky, aby našla serverové chování a zobrazila ho v panelu Serverová chování. Pokud změníte jakýmkoliv způsobem kód bloku kódů, aplikace Dreamweaver již nemůže najít serverové chování a zobrazit ho v panelu Serverová chování. Ale serverové chování je stále na stránce přítomné a vy ho můžete upravovat v prostředí pro psaní kódu v aplikaci Dreamweaver.

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online