Uwaga:

Interfejs użytkownika w programie Dreamweaver CC i nowszych wersjach został uproszczony. Dlatego począwszy od wersji Dreamweaver CC niektóre opcje opisane w tym artykule mogą nie być dostępne. Więcej informacji zawiera ten artykuł.

Informacje o dodawaniu zawartości dynamicznej

Po zdefiniowaniu źródeł zawartości dynamicznej możesz ich używać, aby wprowadzać na stronach taką zawartość. Źródło zawartości może obejmować kolumnę w zestawie rekordów, wartość wysłaną przez formularz HTML, wartość zawartą w obiekcie serwerowym albo inne dane.

W programie Dreamweaver zawartość dynamiczną można umieszczać niemalże w dowolnym miejscu na stronie internetowej lub w kodzie HTML tej strony. Zawartość dynamiczną można umieścić w punkcie wstawiania, zastąpić ciąg tekstowy albo wstawić ją jako atrybut HTML. Zawartość dynamiczna może np. definiować atrybut src obrazu albo atrybut value w polu formularza.

Aby dodać zawartość dynamiczną do strony, zaznacza się źródło zawartości w panelu Wiązania. Program Dreamweaver wstawia w kodzie strony skrypt wykonywany na serwerze, który nakazuje serwerowi przeniesienie danych ze źródła zawartości do kodu HTML strony w chwili, gdy strona ta jest wywoływana przez przeglądarkę.

Często istnieje wiele metod wprowadzenia dynamiki dla danego elementu strony. Na przykład aby obraz stał się dynamiczny, można posłużyć się panelem Wiązania, Inspektorem właściwości albo poleceniem Obraz z menu Wstaw.

Domyślnie strona HTML może wyświetlać tylko jeden rekord naraz. Aby wyświetlić inne rekordy z zestawu, można dodać łącze pozwalające przechodzić pojedynczo z rekordu do rekordu. Można także utworzyć region powtarzalny, co pozwoli wyświetlać więcej niż jeden rekord na pojedynczej stronie.

Informacje o dynamicznym tekście

Dynamiczny tekst przyjmuje wszystkie atrybuty formatowania zastosowane do istniejącego tekstu lub obowiązujące w punkcie wstawiania. Np. jeżeli dla zaznaczonego tekstu obowiązuje styl CSS, to dynamiczna zawartość zastępująca ten tekst również będzie formatowana tym stylem. Formatowanie tekstowe zawartości dynamicznej można uzupełniać i modyfikować, używając dowolnych narzędzi formatujących programu Dreamweaver.

Do tekstu dynamicznego można również stosować format danych. Np. jeżeli dane zawierają daty, to można wskazać konkretny format dat, np. 04/17/00 dla odwiedzających z USA lub 17/04/00 dla użytkowników z Europy.

Tworzenie tekstu dynamicznego

Tekstem dynamicznym można zastąpić istniejący tekst albo umieścić go w punkcie wstawiania na stronie.

Dodawanie dynamicznego tekstu

 1. W widoku Projekt zaznacz tekst na stronie lub kliknij w miejscu, gdzie chcesz dodać dynamiczny tekst.
 2. Otwórz panel Wiązania (Okno > Wiązania) i wybierz źródło zawartości z listy. Jeżeli wybierzesz zestaw rekordów, to musisz również wskazać pożądaną kolumnę z zestawu.

  Źródło zawartości powinno zawierać zwykły tekst (tekst ASCII). Zwykły tekst to także HTML. Jeżeli na liście nie ma żadnych źródeł zawartości lub dostępne źródła nie odpowiadają twoim potrzebom, kliknij przycisk Plus (+), aby zdefiniować nowe źródło zawartości.

 3. (Opcjonalnie) Wybierz format danych dla tekstu.
 4. Kliknij przycisk Wstaw albo przeciągnij źródło zawartości na stronę.

  Pojawi się element zastępczy zawartości dynamicznej. (Jeżeli na stronie był zaznaczony tekst, to element zastępczy zastąpi to zaznaczenie). Element zastępczy dla zawartości zestawu rekordów używa następującej składni: {NazwaZestawuRekordów.NazwaKolumny}, gdzie ZestawRekordów to nazwa zestawu rekordów, a NazwaKolumny to nazwa kolumny wybranej z tego zestawu rekordów.

  Niekiedy długość elementów zastępczych dynamicznego tekstu zaburza układ strony w oknie dokumentu. Możesz rozwiązać ten problem, używając pustych klamer jako elementów zastępczych, zgodnie z opisem w następnym temacie.

Wyświetlanie elementów zastępczych tekstu dynamicznego

 1. Wybierz polecenie Edycja > Preferencje > Elementy niewidoczne (Windows) lub Dreamweaver > Preferencje > Elementy niewidoczne (Macintosh).
 2. Z wyskakującego menu Pokaż dynamiczny tekst jako wybierz polecenie { } i kliknij przycisk OK.

Wprowadzanie dynamiki do obrazów

Obrazy na stronach mogą zachowywać się dynamicznie. Załóżmy np. że tworzysz stronę wyświetlającą pozycje na sprzedaż na aukcji charytatywnej. Każda ze stron będzie zawierać tekst opisu oraz fotografię jednej pozycji. Ogólny układ strony pozostanie taki sam dla każdej pozycji, zmieniać się będzie jednak fotografia (i tekst opisu).

 1. Po otwarciu strony w widoku Projekt (Widok > Projekt), umieść punkt wstawiania w miejscu, w którym ma się pojawiać obraz.
 2. Wybierz polecenie Wstaw > Obraz.

  Pojawi się okno dialogowe Wybierz źródło obrazu.

 3. Kliknij opcję Źródła danych (Windows) lub przycisk Źródło danych (Macintosh).

  Pojawi się lista źródeł zawartości.

 4. Wybierz źródło zawartości z listy i kliknij przycisk OK.

  Źródłem zawartości może być zestaw rekordów, zawierający ścieżki do plików graficznych. W zależności od struktury plików w serwisie, mogą to być ścieżki bezwzględne, względne dla dokumentu lub względne dla folderu głównego.

  Uwaga:

  Program Dreamweaver nie obsługuje obecnie binarnych obrazów przechowywanych w bazach danych.

  Jeżeli na liście nie ma żadnych zestawów rekordów lub żaden z wymienionych zestawów nie spełnia Twoich potrzeb, zdefiniuj nowy zestaw rekordów.

Tworzenie dynamicznych atrybutów HTML

Wygląd strony można dynamicznie zmieniać, wiążąc atrybuty HTML z danymi. Można np. zmieniać obraz w tle tabeli, wiążąc atrybut background tej tabeli z polem w zestawie rekordów.

Atrybuty HTML można wiązać z danymi za pomocą panelu Wiązania albo Inspektora właściwości.

Wprowadzanie dynamiki atrybutów HTML za pomocą panelu Wiązania

 1. Otwórz panel Wiązania, wybierając polecenie Okno > Wiązania.
 2. Sprawdź, czy w panelu Wiązania wymienione jest źródło danych, z którego chcesz korzystać.

  Źródło danych powinno zawierać dane dostosowane do atrybutu HTML, z którym chcesz je związać. Jeżeli na liście nie ma żadnych źródeł zawartości lub dostępne źródła nie odpowiadają twoim potrzebom, kliknij przycisk Plus (+), aby zdefiniować nowe źródło danych.

 3. Przejdź do widoku Projekt i zaznacz obiekt HTML.

  Np. aby zaznaczyć tabelę HTML, kliknij wewnątrz tabeli, a potem kliknij znacznik <table> w przyborniku znaczników na dole po lewej stronie okna Dokument.

 4. Otwórz panel Wiązania i wybierz źródło zawartości z listy.
 5. W polu Wiąż z wybierz atrybut HTML z wyskakującego menu.
 6. Kliknij przycisk Zwiąż.

  Po następnym uruchomieniu strony na serwerze aplikacji do tego atrybutu HTML zostanie przypisana wartość ze źródła danych.

Tworzenie dynamicznych atrybutów HTML za pomocą Inspektora właściwości

 1. Przejdź do widoku Projekt. Zaznacz obiekt HTML i otwórz Inspektora właściwości (Okno > Właściwości).

  Np. aby zaznaczyć tabelę HTML, kliknij wewnątrz tabeli, a potem kliknij znacznik <table> w przyborniku znaczników na dole po lewej stronie okna Dokument.

 2. Sposób wiązania źródła zawartości dynamicznej z atrybutem HTML zależy od jego położenia.
  • Jeśli obok atrybutu przeznaczonego do powiązania znajduje się ikona folderu w Inspektorze właściwości, kliknij ikonę folderu, aby otworzyć okno dialogowe zaznaczenia pliku; następnie kliknij opcję Źródła danych, aby wyświetlić listę źródeł danych.

  • Jeżeli obok atrybutu, który chcesz związać, nie ma ikony folderu, kliknij zakładkę Lista (niższą z dwóch zakładek) po lewej stronie Inspektora.

   Inspektor właściwości przejdzie w widok listy.

  • Jeżeli atrybutu, który chcesz związać, nie ma w widoku listy, kliknij przycisk Plus (+). Potem wpisz nazwę atrybutu lub kliknij przycisk z małą strzałką i wybierz atrybut z wyskakującego menu.

 3. Aby wartość atrybutu stała się dynamiczna, kliknij ten atrybut. Potem kliknij ikonę błyskawicy lub ikonę folderu na końcu wiersza atrybutu.

  Jeżeli klikniesz ikonę błyskawicy, pojawi się lista źródeł danych.

  Jeżeli klikniesz ikonę folderu, pojawi się okno dialogowe wyboru pliku. Wybierz opcję Źródła danych, aby wyświetlić listę źródeł zawartości.

 4. Wybierz źródło zawartości z listy źródeł i kliknij przycisk OK.

  Źródło zawartości powinno zawierać dane dostosowane do atrybutu HTML, z którym chcesz je związać. Jeżeli na liście nie ma żadnych źródeł zawartości lub dostępne źródła nie odpowiadają twoim potrzebom, zdefiniuj nowe źródło zawartości.

  Po następnym uruchomieniu strony na serwerze aplikacji do tego atrybutu HTML zostanie przypisana wartość ze źródła danych.

Wprowadzanie dynamiki do obiektów ActiveX, Flash i innych

Parametry apletów Java i wtyczek mogą być dynamiczne, podobnie jak parametry obiektów ActiveX, Flash, Shockwave, Director i Generator.

Zanim zaczniesz pracę, sprawdź, czy pola w zestawie rekordów zawierają dane odpowiednie dla parametrów obiektu, z którymi chcesz je związać.

 1. Przejdź do widoku Projekt. Zaznacz obiekt na stronie i otwórz Inspektora właściwości (Okno > Właściwości).
 2. Kliknij przycisk Parametry.
 3. Jeżeli parametru nie ma na liście, kliknij przycisk Plus (+) i wpisz nazwę tego parametru w kolumnie Parametry.
 4. Kliknij kolumnę Wartość dla parametru. Kliknij ikonę błyskawicy, aby wskazać wartość dynamiczną.

  Pojawi się lista źródeł danych.

 5. Wybierz źródło danych z listy i kliknij przycisk OK.

  Źródło danych powinno zawierać dane dostosowane do parametru obiektu, z którym chcesz je związać. Jeżeli na liście nie ma żadnych źródeł danych lub dostępne źródła nie odpowiadają twoim potrzebom, zdefiniuj nowe źródło danych.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online