Uwaga:

Interfejs użytkownika w programie Dreamweaver CC i nowszych wersjach został uproszczony. Dlatego począwszy od wersji Dreamweaver CC niektóre opcje opisane w tym artykule mogą nie być dostępne. Więcej informacji zawiera ten artykuł.

Informacje o zbieraniu informacji od użytkowników

Formularze WWW oraz łącza hipertekstowe pozwalają zbierać dane od użytkowników, przechowywać te dane w pamięci serwera, a następnie stosować te informacje do tworzenia dynamicznych odpowiedzi opartych na danych wprowadzonych przez użytkownika. Najczęściej stosowanymi do zbierania informacji od użytkowników są formularze HTML i łącza hipertekstowe.

Formularze HTML

Pozwalają zbierać informacje od użytkowników i przechowywać je w pamięci serwera. Formularz HTML może wysyłać informacje jako parametry formularza lub jako parametry adresu URL.

Łącza hipertekstowe

Pozwalają zbierać informacje od użytkowników i przechowywać je w pamięci serwera. Przez dodanie wartości do adresu URL określonego w znaczniku kotwica określasz wartość (lub wartości)—np. preferencje—które mają być przesłane, gdy użytkownik klika łącze. Po kliknięciu na łączu przeglądarka internetowa wysyła do serwera adres URL i dołączoną wartość.

Parametry formularza HTML

Parametry są wysyłane w postaci formularza HTML, za pomocą metody POST lub GET.

Gdy używa się metody POST, parametry formularza są przesyłane na serwer WWW jako część nagłówka dokumentu. Nie są one widoczne ani dostępne dla osób przeglądających daną stronę standardowymi metodami. Metody POST należy używać w przypadku wartości, które mają wpływ na zawartość bazy danych (np. w celu wstawienia, uaktualnienia lub usunięcia rekordów) albo wartości przesyłanych pocztą elektroniczną.

Metoda GET dołącza parametry do żądanego adresu URL. Są one widoczne dla każdego, kto wyświetla stronę. Metodę GET należy stosować do obsługi formularzy wyszukiwania.

Za pomocą programu Dreamweaver można szybko zaprojektować formularz HTML, który wysyła parametry formularza na serwer. Musisz być świadomy jakiej metody transmisji informacji z przeglądarki na serwer używasz.

Parametry formularza biorą nazwy odpowiadających im obiektów formularza. Na przykład jeśli formularz zawiera pole tekstowe o nazwie txtLastName, to ten parametr formularza jest wysyłany na serwer, gdy użytkownik klika przycisk Prześlij.

txtLastName=enteredvalue

W przypadku, gdy aplikacja WWW oczekuje dokładnych wartości parametru (na przykład wtedy, gdy wykonuje operację opartą o jedną z wielu opcji), użyj przycisku opcji, pola wyboru lub obiektu formularza lista/menu, aby kontrolować wartości, jakie może przesłać użytkownik. To uchroni użytkowników przed wpisaniem błędnych informacji lub spowodowaniem błędu aplikacji. Poniższy przykład pokazuje wyskakujące menu z trzema opcjami do wyboru:

Formularz zachowania Wyskakujące menu
Formularz Wyskakujące menu

Każda z opcji odpowiada zapisanej na stałe w kodzie wartości, która jest przesyłana jako parametr formularza na serwer. Okno dialogowe Lista wartości w następującym przykładzie przyporządkowuje każdy element listy do wartości (Dodaj, Uaktualnij lub Usuń):

Okno dialogowe Lista wartości
Okno dialogowe Lista wartości

Po utworzeniu parametru formularza program Dreamweaver pobierze wartość i użyje jej w aplikacji internetowej. Po zdefiniowaniu parametru formularza w programie Dreamweaver można wstawić jego wartość na stronie.

Parametry adresu URL

Parametry adresu URL pozwalają przesłać podane przez użytkownika informacje z przeglądarki na serwer. Gdy serwer otrzymuje żądanie i parametry dodane do adresu URL żądania, serwer przekazuje parametry do żądanej strony zanim ta strona zostanie podana do przeglądarki.

Parametr adresu URL to para nazwa-wartość dodana do adresu URL. Parametr rozpoczyna się znakiem zapytania (?) i przyjmuje postać nazwa=wartosc. Jeśli istnieje więcej niż jeden parametr adresu URL, to każdy z parametrów jest rozdzielany znakiem &. Poniższy przykład pokazuje parametr adresu URL z dwoma parami nazwa-wartość:

http://server/path/document?name1=value1&name2=value2

W przykładowym obiegu pracy, przedstawiona jest aplikacja WWW, która jest frontem do sklepu. Ponieważ twórcy serwisu chcieli zdobyć jak najszersze grono odbiorców, to serwis zaprojektowali tak, że obsługuje zagraniczne waluty. Gdy użytkownicy logują się do serwisu to mogą wybrać walutę, w której będą widzieć ceny dostępnych przedmiotów.

  1. Przeglądarka żąda strony report.cfm od serwera. Żądanie zawiera parametr adresu URL Currency="euro". Zmienna Currency="euro" określa, że wszystkie pobierane kwoty będą wyświetlane w walucie euro.

  2. Serwer tymczasowo przechowuje parametr adresu URL w pamięci.

  3. Strona report.cfm używa tego parametru do pobrania cen przedmiotów w euro. Ceny mogą być przechowywane w bazie danych w tabeli w różnych walutach lub konwertowane z jednej waluty przypisanej do każdego przedmiotu (dowolnej waluty obsługiwanej przez aplikację).

  4. Serwer przesyła stronę report.cfm do przeglądarki i wyświetla wartości przedmiotów w żądanej walucie. Gdy użytkownik kończy sesję, serwer czyści wartość parametru adresu URL, zwalniając pamięć do przechowywania nowy żądań użytkowników.

    Parametry adresu URL są tworzone także wtedy, gdy metodę HTTP GET stosuje się w połączeniu z formularzem HTML. Metoda GET określa, że wartość parametru jest dołączana do adresu URL żądania, gdy przesyłany jest formularz.

    Typowym zastosowaniem parametrów adresu URL jest personalizacja serwisów WWW w oparciu o preferencje użytkownika. Na przykład parametr adresu URL zawierający nazwę użytkownika i hasło może być zastosowany do uwierzytelnienia użytkownika i wyświetlenia tylko tych informacji, które on zaprenumerował. Typowymi przykładami takiego zastosowania są serwisy WWW wyświetlające indywidualne notowania giełdowe w oparciu o wcześniejszy wybór symboli spółek giełdowych. Programiści aplikacji WWW używają zwykle parametrów adresu URL to przesyłania wartości do zmiennych wewnątrz aplikacji. Można na przykład przesłać wyrażenia wyszukiwania do zmiennych SQL w aplikacji WWW, aby wygenerować wyniki wyszukiwania.

    Parametry adresu URL

Parametry adresów URL wewnątrz łącza HTML tworzysz używając atrybutu href znacznika HTML kotwica Możesz wprowadzić parametry adresu URL wprost w atrybucie w widoku kodu (Widok > Kod) lub przez dołączenie parametrów adresu URL na końcu łącza URL w polu Łącze Inspektora właściwości.

W poniższym przykładzie, trzy łącza tworzą jeden parametr adresu URL (action) z trzema możliwymi wartościami (Add, Update i Delete). Gdy użytkownik klika łącze, wartość parametru jest przesyłana na serwer i wykonywana jest pożądana operacja.

<a href="http://www.mysite.com/index.cfm?action=Add">Add a record</a> 
<a href="http://www.mysite.com/index.cfm?action=Update">Update a record</a> 
<a href="http://www.mysite.com/index.cfm?action=Delete">Delete a record</a>

W Inspektorze właściwości (Okno > Właściwości) możesz utworzyć takie same parametry adresu URL wybierając łącze i dołączane wartości parametru adresu URL na końcu łącza URL w polu Łącze.

Inspektor właściwości
Inspektor właściwości

Po utworzeniu parametru adresu URL program Dreamweaver pobierze wartość i użyje jej w aplikacji internetowej. Po zdefiniowaniu parametru adresu URL w programie Dreamweaver można wstawić jego wartość na stronie.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online