Informacje o tworzeniu szablonu programu Dreamweaver z istniejącego dokumentu, korzystaniu z panelu Zasoby w celu utworzenia nowego szablonu oraz tworzeniu szablonu dla serwisów programu Contribute.

Szablon można utworzyć z nowego dokumentu albo oprzeć go na dokumencie już istniejącym (np. dokumencie HTML).

Po utworzeniu szablonu, możesz wstawić regiony i ustawić preferencje szablonu dotyczące koloru kodu i koloru podświetlenia regionu.

Uwaga:

Możesz także zapisać dodatkowe informacje na temat szablonu (takie jak informacja kto go utworzył, kiedy był ostatnio zmieniany i dlaczego zostały podjęte określone decyzje projektowe) w pliku Uwagi do projektu. Dokumenty oparte na szablonie nie zawierają informacji znajdujących się w Uwagach do projektu.

Uwaga:

Szablony w programie Dreamweaver CC różnią się od szablonów w niektórych innych produktach z pakietu Adobe Creative Cloud pod tym względem, że sekcje stron w szablonach programu Dreamweaver są domyślnie stałe (nieedytowalne).

Tworzenie szablonu z istniejącego dokumentu

Możesz utworzyć szablon z istniejącego dokumentu.

 1. Otwórz dokument, który chcesz zapisać jako szablon.
 2. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Wybierz polecenie Wstaw > Szablon > Utwórz szablon.  

  • Przejdź do kategorii Wspólne na panelu Wstaw. Z wyskakującego menu wybierz polecenie Szablony, a następnie wybierz opcję Utwórz szablon.

  Uwaga:

  Jeżeli nie została wcześniej zaznaczona opcja Nie pokazuj ponownie tego okna, zostanie wyświetlone ostrzeżenie informujące, że dokument, który zapisujesz, nie ma edytowalnych regionów. Kliknij przycisk OK, aby zapisać dokument jako szablon, lub kliknij przycisk Anuluj, aby wyjść z tego okna bez tworzenia szablonu.

 3. Wybierz serwis gdzie będzie zapisany szablon z menu Serwis i wprowadź niepowtarzalną nazwę szablonu w polu Zapisz jako.

  Tworzenie szablonu z istniejącego dokumentu
  Tworzenie szablonu z istniejącego dokumentu

 4. Kliknij przycisk Zapisz. Dreamweaver zapisuje plik szablonu w folderze Szablony w folderze głównym serwisu, dodając do niego rozszerzenie .dwt. Jeżeli folder Szablony nie istnieje w tym serwisie, Dreamweaver automatycznie utworzy go, podczas zapisywania nowego szablonu.

  Uwaga:

  Nie przesuwaj szablonów poza folder Szablony i nie wkładaj do tego folderu plików nie będących szablonami. Nie przesuwaj także foldera Szablony poza lokalny folder główny. Wszystkie te działania powodują powstawanie błędów ścieżek w szablonach.

Używanie panelu Zasoby do tworzenia nowego szablonu

 1. Przejdź do panelu Zasoby (Okno > Zasoby) i kliknij ikonę Szablony po lewej stronie panelu.

 2. Kliknij ikonę Nowy szablon w dolnej części panelu Zasoby.

  Nowy szablon bez tytułu zostanie dodany do listy szablonów panelu Zasoby.

 3. Kiedy szablon jest jeszcze wybrany, wprowadź jego nazwę a następnie naciśnij Enter (Windows) lub Return (Macintosh).

  Program Dreamweaver tworzy pusty szablon w panelu Zasoby i w folderze Szablony.

Tworzenie szablonów dla serwisów Contribute

Korzystając z programu Dreamweaver, można przygotować szablony, które pomogą użytkownikom programu Adobe® Contribute® tworzyć nowe strony, utrzymywać spójny wygląd i funkcjonalność serwisów, a także pozwolą zmieniać układ wielu stron naraz.

Kiedy utworzysz szablon i załadujesz go na serwer, staje się on dostępny dla wszystkich użytkowników programu Contribute, którzy są połączeni do twojego serwisu, chyba że ustawisz ograniczenia na dostęp do szablonów dla niektórych ról w programie Contribute. Jeżeli ustanowiono ograniczenia na użytkowanie szablonu, może zaistnieć konieczność dodawania każdego nowego szablonu do listy szablonów, które mogą być używane przez użytkownika programu Contribute (patrz Administracja programem Contribute).

Uwaga:

Upewnij się, że katalog główny zdefiniowany w definicji serwisu każdego użytkownika programu Contribute jest taki sam, jak katalog główny zdefiniowany w opisie serwisu w programie Dreamweaver. Jeśli katalog główny użytkownika nie będzie zgodny z Twoim, taki użytkownik nie będzie mógł używać szablonów.

Oprócz szablonów programu Dreamweaver można także tworzyć szablony niepochodzące z programu Dreamweaver za pomocą narzędzi administracyjnych programu Contribute. Szablony niepochodzące z programu Dreamweaver to istniejące strony, których użytkownicy programu Contribute mogą używać do tworzenia nowych stron. Są one podobne do szablonów programu Dreamweaver, z tą różnicą, że strony na nich oparte nie aktualizują się w trakcie zmiany szablonu. Szablony niepochodzące z programu Dreamweaver nie mogą zawierać elementów typowych dla programu Dreamweaver, takich jak edytowalne, zablokowane, powtarzalne i opcjonalne regiony.

Gdy użytkownik programu Contribute tworzy nowy dokument w ramach serwisu zawierającego szablony programu Dreamweaver, program Contribute wyświetla listę dostępnych szablonów (zarówno pochodzących, jak i niepochodzących z programu Dreamweaver) w oknie dialogowym Nowa strona.

Aby włączyć do serwisu strony, które używają innego kodowania znaków niż Latin-1, należy utworzyć szablony (zarówno pochodzące, jak i niepochodzące z programu Dreamweaver). Użytkownicy programu Contribute mogą edytować strony, które używają dowolnego kodowania znaków, ale kiedy tworzą nowe strony, używają kodowania Latin 1. Aby utworzyć stronę, która używa innego kodowania znaków, użytkownik programu Contribute może skopiować już istniejącą stronę, która używa innego kodowania, lub skorzystać z szablonu, który używa innego kodowania. Jeśli jednak nie ma w serwisie żadnych stron lub szablonów, które używają innego kodowania, należy najpierw utworzyć stronę lub szablon, który używa wybranego kodowania w programie Dreamweaver.

Tworzenie szablonu dla serwisu Contribute

 1. Wybierz polecenie Serwis > Zarządzaj serwisami.
 2. Dwukrotnie kliknij serwis, który chcesz edytować.

 3. W oknie dialogowym Konfiguracja serwisu wybierz opcje Ustawienia zaawansowane > Contribute.

 4. Jeżeli do tej pory nie włączono trybu zgodności z programem Contribute, należy to zrobić.

  Wybierz opcję Włącz zgodność z Contribute, a następnie wprowadź adres URL katalogu głównego.

 5. Kliknij opcję Administruj serwisem w Contribute.
 6. W razie ukazania się monitu wpisz hasło i kliknij przycisk OK.
 7. W kategorii Użytkownicy i Role, wybierz rolę, a następnie kliknij przycisk Edytuj ustawienia ról.
 8. Wybierz kategorię Nowe strony, a następnie dodaj istniejące strony do list znajdującej się pod Utwórz nową stronę z kopii jednej ze stron z tej listy.

  Więcej informacji na ten temat można znaleźć w części Administracja programem Contribute.

 9. Kliknij dwukrotnie OK, aby zamknąć okno dialogowe.