Podręcznik użytkownika Anuluj

Tworzenie szablonu programu Dreamweaver

 1. Podręcznik użytkownika programu Dreamweaver
 2. Wprowadzenie
  1. Podstawy projektowania serwisów WWW o elastycznym układzie
  2. Dreamweaver — co nowego
  3. Programowanie zawartości WWW za pomocą programu Dreamweaver — przegląd
  4. Dreamweaver / Popularne pytania
  5. Skróty klawiszowe
  6. Wymagania systemowe programu Dreamweaver
  7. Podsumowanie funkcji
 3. Program Dreamweaver a platforma Creative Cloud
  1. Synchronizowanie ustawień programu Dreamweaver z chmurą Creative Cloud
  2. Biblioteki Creative Cloud w programie Dreamweaver
  3. Używanie plików programu Photoshop w programie Dreamweaver
  4. Praca z programami Adobe Animate oraz Dreamweaver
  5. Wydzielanie przygotowanych do wyświetlania w Internecie plików SVG z bibliotek
 4. Przestrzenie robocze i widoki w programie Dreamweaver
  1. Przestrzeń robocza programu Dreamweaver
  2. Optymalizacja przestrzeni roboczej programu Dreamweaver do programowania wizualnego
  3. Wyszukiwanie plików według nazwy lub zawartości | Mac OS
 5. Konfigurowanie serwisów
  1. Informacje o serwisach programu Dreamweaver
  2. Konfigurowanie lokalnej wersji serwisu
  3. Nawiązywanie połączenia z serwerem publikacji
  4. Konfigurowanie serwera testowego
  5. Importowanie i eksportowanie ustawień serwisu programu Dreamweaver
  6. Przenoszenie istniejących serwisów z serwera zdalnego do lokalnego katalogu głównego serwisu
  7. Funkcje ułatwień dostępu w programie Dreamweaver
  8. Ustawienia zaawansowane
  9. Ustawianie preferencji serwisu dotyczących transferu plików
  10. Określanie ustawień serwera proxy w programie Dreamweaver
  11. Synchronizowanie ustawień programu Dreamweaver z chmurą Creative Cloud
  12. Korzystanie z systemu Git w programie Dreamweaver
 6. Zarządzanie plikami
  1. Tworzenie i otwieranie plików
  2. Zarządzanie plikami i folderami
  3. Odbieranie plików i wysyłanie ich na serwer
  4. Pobieranie plików do edycji i odkładanie ich na serwer
  5. Synchronizacja plików
  6. Porównywanie plików w poszukiwaniu różnic
  7. Maskowanie plików i folderów w serwisie programu Dreamweaver
  8. Włączanie funkcji Uwagi do projektu w serwisach programu Dreamweaver
  9. Zapobieganie potencjalnemu obejściu funkcji Gatekeeper
 7. Układ i projekt
  1. Korzystanie z wizualnych pomocy do układu
  2. Informacje o tworzeniu układu strony za pomocą stylów CSS
  3. Projektowanie elastycznych serwisów WWW z użyciem struktury Bootstrap
  4. Tworzenie i używanie zapytań o media w programie Dreamweaver
  5. Prezentacja zawartości za pomocą tabel
  6. Kolory
  7. Tworzenie reagujących projektów za pomocą układów elastycznej siatki
  8. Narzędzie Extract w programie Dreamweaver
 8. CSS
  1. Podstawowe informacje o stylach CSS
  2. Tworzenie układu strony za pomocą panelu Projektant CSS
  3. Korzystanie z preprocesorów CSS w programie Dreamweaver
  4. Ustawianie preferencji stylów CSS w programie Dreamweaver
  5. Przenoszenie reguł CSS w programie Dreamweaver
  6. Konwertowanie stylu CSS wewnątrz znacznika na regułę CSS w programie Dreamweaver
  7. Posługiwanie się znacznikami DIV
  8. Stosowanie gradientów na tło
  9. Tworzenie i edytowanie efektów przejść CSS3 w programie Dreamweaver
  10. Formatowanie kodu
 9. Zawartość strony i zasoby
  1. Ustawianie właściwości strony
  2. Ustawianie właściwości CSS dla nagłówków i łączy
  3. Praca z tekstem
  4. Znajdowanie i zastępowanie tekstu, znaczników i atrybutów
  5. Panel DOM
  6. Edytowanie w widoku aktywnym
  7. Kodowanie znaków dokumentu w programie Dreamweaver
  8. Zaznaczanie i wyświetlanie elementów w oknie Dokument
  9. Ustawianie właściwości tekstu na panelu Inspektor właściwości
  10. Sprawdzanie pisowni na stronie internetowej
  11. Używanie linii poziomych w programie Dreamweaver
  12. Dodawanie i modyfikowanie kombinacji czcionek w programie Dreamweaver
  13. Praca z zasobami
  14. Wstawianie i aktualizowanie dat w programie Dreamweaver
  15. Tworzenie list ulubionych zasobów w programie Dreamweaver i zarządzanie nimi
  16. Wstawianie i edytowanie obrazów w programie Dreamweaver
  17. Dodawanie obiektów multimedialnych
  18. Dodawanie zawartości wideo w programie Dreamweaver
  19. Wstawianie wideo HTML5
  20. Wstawianie plików SWF
  21. Dodawanie efektów dźwiękowych
  22. Wstawianie obiektów audio HTML5 w programie Dreamweaver
  23. Praca z elementami bibliotek
  24. Stosowanie pisma arabskiego i hebrajskiego w programie Dreamweaver
 10. Łączenie i przeglądanie
  1. Informacje o łączeniu i przeglądaniu stron
  2. Tworzenie łączy
  3. Mapy obrazu
  4. Rozwiązywanie problemów dotyczących łączy
 11. Efekty i widgety jQuery
  1. Używanie widgetów jQuery interfejsu użytkownika i elementów mobilnych w programie Dreamweaver
  2. Używanie efektów jQuery w programie Dreamweaver
 12. Tworzenie kodu serwisów WWW
  1. Informacje o tworzeniu kodu w programie Dreamweaver
  2. Środowisko programistyczne w programie Dreamweaver
  3. Ustawianie preferencji kodowania
  4. Dostosowywanie ustawień kolorowania kodu
  5. Pisanie i edytowanie kodu
  6. Podpowiedzi i uzupełnianie kodu
  7. Zwijanie i rozwijanie kodu
  8. Ponowne wykorzystywanie fragmentów kodu za pomocą funkcji Urywki
  9. Linting: oczyszczanie kodu z błędów
  10. Optymalizacja kodu
  11. Edytowanie kodu w widoku Projekt
  12. Praca z zawartością znacznika HEAD strony
  13. Wstawianie dołączeń po stronie serwera w programie Dreamweaver
  14. Korzystanie z bibliotek znaczników w programie Dreamweaver
  15. Importowanie własnych znaczników do programu Dreamweaver
  16. Używanie zachowań JavaScript (instrukcje ogólne)
  17. Stosowanie wbudowanych zachowań JavaScript
  18. Omówienie języków XML i XSLT
  19. Wykonywanie transformacji XSL po stronie serwera w programie Dreamweaver
  20. Wykonywanie przekształceń XSL po stronie klienta w programie Dreamweaver
  21. Dodawanie encji znaków w kodzie XSLT w programie Dreamweaver
  22. Formatowanie kodu
 13. Obiegi pracy związane z wieloma produktami
  1. Instalowanie i używanie rozszerzeń programu Dreamweaver
  2. Aktualizacje w aplikacji w programie Dreamweaver
  3. Wstawianie dokumentów Microsoft Office w programie Dreamweaver (tylko Windows)
  4. Praca z programami Fireworks i Dreamweaver
  5. Edycja zawartości w stronach programu Dreamweaver za pomocą aplikacji Contribute
  6. Integracja programu Dreamweaver z aplikacją Business Catalyst
  7. Tworzenie spersonalizowanych kampanii rozsyłanych pocztą elektroniczną
 14. Szablony
  1. Informacje o szablonach programu Dreamweaver
  2. Rozpoznawanie szablonów oraz dokumentów opartych na szablonach
  3. Tworzenie szablonu programu Dreamweaver
  4. Tworzenie edytowalnych regionów w szablonach
  5. Tworzenie powtarzalnych regionów i tabel w programie Dreamweaver
  6. Używanie regionów opcjonalnych w szablonach
  7. Definiowanie edytowalnych atrybutów znacznika w programie Dreamweaver
  8. Tworzenie zagnieżdżonych szablonów w programie Dreamweaver
  9. Edytowanie, aktualizowanie i usuwanie szablonów
  10. Eksportowanie i importowanie zawartości XML w programie Dreamweaver
  11. Stosowanie szablonu lub usuwanie go z istniejącego dokumentu
  12. Edycja zawartości w szablonach programu Dreamweaver
  13. Reguły składni dla znaczników szablonu w programie Dreamweaver
  14. Ustawianie preferencji podświetlenia dla regionów szablonów
  15. Korzyści wynikające z używania szablonów w programie Dreamweaver
 15. Urządzenia mobilne i obsługa wielu ekranów
  1. Tworzenie zapytań o media
  2. Zmiana orientacji strony na urządzeniach mobilnych
  3. Tworzenie aplikacji internetowych przeznaczonych na urządzenia mobilne za pomocą programu Dreamweaver
 16. Dynamiczne serwisy, strony i formularze WWW
  1. Podstawowe informacje o aplikacjach internetowych
  2. Konfigurowanie komputera do programowania aplikacji
  3. Rozwiązywanie problemów z połączeniami z bazą danych
  4. Usuwanie skryptów połączenia w programie Dreamweaver
  5. Projektowanie stron dynamicznych
  6. Omówienie źródeł zawartości dynamicznej
  7. Definiowanie źródeł zawartości dynamicznej
  8. Dodawanie dynamicznej zawartości do stron
  9. Modyfikowanie dynamicznej zawartości w programie Dreamweaver
  10. Wyświetlanie rekordów z bazy danych
  11. Udostępnianie aktywnych danych w programie Dreamweaver oraz rozwiązywanie problemów z takimi danymi
  12. Dodawanie własnych zachowań serwerowych w programie Dreamweaver
  13. Tworzenie formularzy w programie Dreamweaver
  14. Zbieranie informacji od użytkowników za pomocą formularzy
  15. Tworzenie oraz włączanie formularzy ColdFusion w programie Dreamweaver
  16. Tworzenie formularzy WWW
  17. Rozszerzona obsługa elementów formularza w języku HTML5
  18. Tworzenie formularzy za pomocą programu Dreamweaver
 17. Tworzenie aplikacji metodą graficzną
  1. Tworzenie stron wzorca i szczegółów w programie Dreamweaver
  2. Tworzenie stron wyszukiwania i wyników
  3. Tworzenie strony wstawiania rekordów
  4. Tworzenie strony uaktualniania rekordów w programie Dreamweaver
  5. Tworzenie stron usuwania rekordów w programie Dreamweaver
  6. Używanie poleceń ASP do modyfikacji bazy danych w programie Dreamweaver
  7. Tworzenie strony rejestracji
  8. Tworzenie strony logowania
  9. Tworzenie strony, do której dostęp będą mieli tylko uwierzytelnieni użytkownicy
  10. Zabezpieczanie folderów w aplikacji ColdFusion za pomocą programu Dreamweaver
  11. Korzystanie ze składników ColdFusion w programie Dreamweaver
 18. Testowanie, podgląd i publikacja serwisów WWW
  1. Podgląd stron
  2. Podgląd stron WWW programu Dreamweaver na wielu urządzeniach
  3. Testowanie serwisu programu Dreamweaver

 

Informacje o tworzeniu szablonu programu Dreamweaver z istniejącego dokumentu, korzystaniu z panelu Zasoby w celu utworzenia nowego szablonu oraz tworzeniu szablonu dla serwisów programu Contribute.

Szablon można utworzyć z nowego dokumentu albo oprzeć go na dokumencie już istniejącym (np. dokumencie HTML).

Po utworzeniu szablonu, możesz wstawić regiony i ustawić preferencje szablonu dotyczące koloru kodu i koloru podświetlenia regionu.

Uwaga:

Możesz także zapisać dodatkowe informacje na temat szablonu (takie jak informacja kto go utworzył, kiedy był ostatnio zmieniany i dlaczego zostały podjęte określone decyzje projektowe) w pliku Uwagi do projektu. Dokumenty oparte na szablonie nie zawierają informacji znajdujących się w Uwagach do projektu.

Uwaga:

Szablony w programie Dreamweaver różnią się od szablonów w niektórych innych produktach z pakietu Adobe Creative Cloud pod tym względem, że sekcje stron w szablonach programu Dreamweaver są domyślnie stałe (nieedytowalne).

Tworzenie szablonu z istniejącego dokumentu

Możesz utworzyć szablon z istniejącego dokumentu.

 1. Otwórz dokument, który chcesz zapisać jako szablon.
 2. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Wybierz polecenie Wstaw > Szablon > Utwórz szablon.  

  • Przejdź do kategorii Wspólne na panelu Wstaw. Z wyskakującego menu wybierz polecenie Szablony, a następnie wybierz opcję Utwórz szablon.

  Uwaga:

  Jeżeli nie została wcześniej zaznaczona opcja Nie pokazuj ponownie tego okna, zostanie wyświetlone ostrzeżenie informujące, że dokument, który zapisujesz, nie ma edytowalnych regionów. Kliknij przycisk OK, aby zapisać dokument jako szablon, lub kliknij przycisk Anuluj, aby wyjść z tego okna bez tworzenia szablonu.

 3. Wybierz serwis gdzie będzie zapisany szablon z menu Serwis i wprowadź niepowtarzalną nazwę szablonu w polu Zapisz jako.

  Tworzenie szablonu z istniejącego dokumentu
  Tworzenie szablonu z istniejącego dokumentu

 4. Kliknij przycisk Zapisz. Dreamweaver zapisuje plik szablonu w folderze Szablony w folderze głównym serwisu, dodając do niego rozszerzenie .dwt. Jeżeli folder Szablony nie istnieje w tym serwisie, Dreamweaver automatycznie utworzy go, podczas zapisywania nowego szablonu.
  Uwaga:

  Nie przesuwaj szablonów poza folder Szablony i nie wkładaj do tego folderu plików nie będących szablonami. Nie przesuwaj także foldera Szablony poza lokalny folder główny. Wszystkie te działania powodują powstawanie błędów ścieżek w szablonach.

Używanie panelu Zasoby do tworzenia nowego szablonu

 1. Przejdź do panelu Zasoby (Okno > Zasoby) i kliknij ikonę Szablony po lewej stronie panelu.

 2. Kliknij ikonę Nowy szablon w dolnej części panelu Zasoby.

  Nowy szablon bez tytułu zostanie dodany do listy szablonów panelu Zasoby.

 3. Kiedy szablon jest jeszcze wybrany, wprowadź jego nazwę a następnie naciśnij Enter (Windows) lub Return (Macintosh).

  Program Dreamweaver tworzy pusty szablon w panelu Zasoby i w folderze Szablony.

Tworzenie szablonów dla serwisów Contribute

Korzystając z programu Dreamweaver, można przygotować szablony, które pomogą użytkownikom programu Adobe® Contribute® tworzyć nowe strony, utrzymywać spójny wygląd i funkcjonalność serwisów, a także pozwolą zmieniać układ wielu stron naraz.

Kiedy utworzysz szablon i załadujesz go na serwer, staje się on dostępny dla wszystkich użytkowników programu Contribute, którzy są połączeni do twojego serwisu, chyba że ustawisz ograniczenia na dostęp do szablonów dla niektórych ról w programie Contribute. Jeżeli ustanowiono ograniczenia na użytkowanie szablonu, może zaistnieć konieczność dodawania każdego nowego szablonu do listy szablonów, które mogą być używane przez użytkownika programu Contribute (patrz Administracja programem Contribute).

Uwaga:

Upewnij się, że katalog główny zdefiniowany w definicji serwisu każdego użytkownika programu Contribute jest taki sam, jak katalog główny zdefiniowany w opisie serwisu w programie Dreamweaver. Jeśli katalog główny użytkownika nie będzie zgodny z Twoim, taki użytkownik nie będzie mógł używać szablonów.

Oprócz szablonów programu Dreamweaver można także tworzyć szablony niepochodzące z programu Dreamweaver za pomocą narzędzi administracyjnych programu Contribute. Szablony niepochodzące z programu Dreamweaver to istniejące strony, których użytkownicy programu Contribute mogą używać do tworzenia nowych stron. Są one podobne do szablonów programu Dreamweaver, z tą różnicą, że strony na nich oparte nie aktualizują się w trakcie zmiany szablonu. Szablony niepochodzące z programu Dreamweaver nie mogą zawierać elementów typowych dla programu Dreamweaver, takich jak edytowalne, zablokowane, powtarzalne i opcjonalne regiony.

Gdy użytkownik programu Contribute tworzy nowy dokument w ramach serwisu zawierającego szablony programu Dreamweaver, program Contribute wyświetla listę dostępnych szablonów (zarówno pochodzących, jak i niepochodzących z programu Dreamweaver) w oknie dialogowym Nowa strona.

Aby włączyć do serwisu strony, które używają innego kodowania znaków niż Latin-1, należy utworzyć szablony (zarówno pochodzące, jak i niepochodzące z programu Dreamweaver). Użytkownicy programu Contribute mogą edytować strony, które używają dowolnego kodowania znaków, ale kiedy tworzą nowe strony, używają kodowania Latin 1. Aby utworzyć stronę, która używa innego kodowania znaków, użytkownik programu Contribute może skopiować już istniejącą stronę, która używa innego kodowania, lub skorzystać z szablonu, który używa innego kodowania. Jeśli jednak nie ma w serwisie żadnych stron lub szablonów, które używają innego kodowania, należy najpierw utworzyć stronę lub szablon, który używa wybranego kodowania w programie Dreamweaver.

Tworzenie szablonu dla serwisu Contribute

 1. Wybierz polecenie Serwis > Zarządzaj serwisami.
 2. Dwukrotnie kliknij serwis, który chcesz edytować.

 3. W oknie dialogowym Konfiguracja serwisu wybierz opcje Ustawienia zaawansowane > Contribute.

 4. Jeżeli do tej pory nie włączono trybu zgodności z programem Contribute, należy to zrobić.

  Wybierz opcję Włącz zgodność z Contribute, a następnie wprowadź adres URL katalogu głównego.

 5. Kliknij opcję Administruj serwisem w Contribute.
 6. W razie ukazania się monitu wpisz hasło i kliknij przycisk OK.
 7. W kategorii Użytkownicy i Role, wybierz rolę, a następnie kliknij przycisk Edytuj ustawienia ról.
 8. Wybierz kategorię Nowe strony, a następnie dodaj istniejące strony do list znajdującej się pod Utwórz nową stronę z kopii jednej ze stron z tej listy.

  Więcej informacji na ten temat można znaleźć w części Administracja programem Contribute.

 9. Kliknij dwukrotnie OK, aby zamknąć okno dialogowe.

Adobe

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?