Odbieranie plików i wysyłanie ich na serwer oraz zarządzanie transferami plików za pomocą programu Dreamweaver.

Jeżeli posługujesz się programem Dreamweaver w środowisku współpracy, przesyłaj pliki między serwisem lokalnym i zdalnym za pomocą funkcji pobierania do edycji i odkładania plików. Jeżeli jednak jesteś jedyną osobą pracującą nad serwisem zdalnym, to możesz korzystać z poleceń Odbierz i Wyślij, aby przesyłać pliki bez potrzeby pobierania ich do edycji i odkładania.

Więcej informacji: Pobieranie plików do edycji i odkładanie ich.

Gdy przesyłasz dokument między folderem lokalnym a zdalnym za pomocą panelu Pliki, możesz przesłać również pliki zależne tego dokumentu. Pliki zależne to obrazy, zewnętrzne arkusze stylów i inne pliki, do których odwołuje się dokument i które przeglądarka wczytuje razem z dokumentem.

Uwaga:

Na ogół warto pobierać pliki zależne wraz z nowym plikiem pobieranym do edycji. Jednak jeżeli najnowsze wersje plików zależnych są już na dysku lokalnym, nie trzeba pobierać ich ponownie. To samo dotyczy wysyłania i odkładania plików na serwer: nie trzeba wysyłać plików, jeżeli w serwisie zdalnym są już ich aktualne kopie.

Pozycje biblioteczne są traktowane jako pliki zależne.

Niektóre serwery zgłaszają błędy podczas wysyłania pozycji bibliotecznych. Możesz jednak zamaskować te pliki, aby nie były przesyłane.

Informacje o transferze plików w tle

Podczas wysyłania albo odbierania plików można wykonywać inne, niezwiązane z serwerem działania. Transfer plików w tle można wykonywać we wszystkich protokołach obsługiwanych przez program Dreamweaver: FTP, SFTP, LAN, WebDAV i RDS.

Działania niezwiązane z serwerem to typowe operacje, takie jak wpisywanie, edytowanie zewnętrznego arkusza stylów, generowanie raportów dla serwisu i tworzenie nowych serwisów.

Podczas transferu plików program Dreamweaver nie może wykonywać następujących działań związanych z serwerem:

 • Wysyłanie, odbieranie, pobieranie do edycji i odkładanie plików

 • Cofanie pobierania

 • Tworzenie połączenia z bazą danych

 • Wiązanie danych dynamicznych

 • Podgląd danych w widoku aktywnym

 • Wstawianie usługi WWW

 • Usuwanie zdalnych plików lub folderów

 • Podgląd w przeglądarce na serwerze testowym

 • Zapisywanie pliku na serwerze zdalnym

 • Wstawianie obrazu z serwera zdalnego

 • Otwieranie pliku z serwera zdalnego

 • Automatyczne wysyłanie plików podczas zapisywania

 • Przeciąganie plików do serwisu zdalnego

 • Wycinanie, kopiowanie lub wklejanie plików w serwisie zdalnym

 • Odświeżanie widoku zdalnego

Podczas transferu plików okno dialogowe Operacje na plikach w tle jest domyślnie otwarte. Okno to można zminimalizować, klikając przycisk minimalizacji w prawym, górnym narożniku. Zamknięcie okna dialogowego podczas przesyłania plików skutkuje anulowaniem całej operacji.

Pobieranie plików z serwera zdalnego

Pliki można skopiować z serwisu zdalnego do lokalnego za pomocą jednej z następujących metod:

Podczas transferu program Dreamweaver tworzy dziennik operacji, który można wyświetlać i zapisywać.

Uwaga:

Nie można wyłączyć transferu plików w tle. Jeżeli w oknie dialogowym Operacje na plikach w tle jest otwarty dziennik szczegółów, to w celu zwiększenia wydajności programu możesz go zamknąć.

Program Dreamweaver rejestruje także wszystkie działania związane z transferem plików w protokole FTP. Jeśli podczas transferu plików w protokole FTP wystąpi błąd, dziennik FTP serwisu pomoże określić, na czym polega problem.

Pobieranie plików z serwera zdalnego za pomocą panelu Pliki

 1. Otwórz panel Pliki (Okno > Pliki) i zaznacz pliki, które chcesz pobrać.

  Zazwyczaj zaznacza się te pliki w widoku Zdalny, ale jeżeli wolisz, możesz zaznaczyć odpowiadające im pliki w widoku Lokalny. Jeśli aktywny jest widok Zdalny, to program Dreamweaver skopiuje zaznaczone pliki do serwisu lokalnego. Jeśli aktywny jest widok Lokalny, to program skopiuje zdalną wersję zaznaczonych plików lokalnych do serwisu lokalnego.

  Uwaga:

  Aby pobrać tylko te pliki, których wersja zdalna jest nowsza niż lokalna, użyj polecenia Synchronizuj.

 2. Wykonaj jedną z następujących czynności, aby odebrać plik:
  • Kliknij przycisk Odbierz na pasku narzędziowym panelu Pliki.

  • Kliknij plik na panelu Pliki prawym przyciskiem myszy (Windows) lub przytrzymując klawisz Control (Macintosh). Z kontekstowego menu wybierz polecenie Odbierz.

 3. Kliknij przycisk Tak w oknie dialogowym Pliki zależne, aby pobrać pliki zależne. Jeśli masz już lokalne kopie plików zależnych, kliknij przycisk Nie. Według ustawienia domyślnego, pliki zależne nie są pobierane. Opcję tę możesz ustawić za pomocą polecenia Edycja > Preferencje > Serwis.

  Program Dreamweaver pobiera zaznaczone pliki w następujący sposób:

  • Jeżeli korzystasz z funkcji pobierania do edycji i odkładania, to odebranie pliku powoduje, że otrzymujesz lokalną kopię tego pliku tylko do odczytu. Plik pozostaje dostępny w serwisie zdalnym albo na serwerze testowym, skąd inni członkowie zespołu mogą pobierać go do edycji.

  • Jeżeli nie używasz funkcji pobierania do edycji i odkładania, to w wyniku odebrania pliku powstaje kopia zapewniająca przyzwolenia odczytu i zapisu.

  Uwaga:

  Jeżeli pracujesz w środowisku współpracy, tzn. jeżeli inne osoby pracują nad tymi samymi plikami, to nie należy wyłączać funkcji pobierania plików do edycji i odkładania ich na serwer. Jeśli inne osoby korzystają z tej funkcji w serwisie, to również należy z niej korzystać.

  W oknie dialogowym Operacje na plikach w tle dostępny jest przycisk Anuluj, który pozwala zatrzymać transfer plików w dowolnym momencie.  

Pobieranie plików z serwera zdalnego za pomocą okna Dokument

 1. Sprawdź, czy dokument jest aktywny w oknie dokumentu.
 2. Wykonaj jedną z następujących czynności, aby odebrać plik:
  • Wybierz polecenie Serwis > Odbierz.

  • Kliknij ikonę Zarządzanie plikami na pasku narzędziowym okna dokumentu. Z menu wybierz polecenie Odbierz.

  Uwaga:

  Jeśli bieżący plik nie jest częścią bieżącego serwisu na panelu Pliki, program Dreamweaver spróbuje określić, do którego serwisu lokalnego należy plik. Jeśli bieżący plik należy tylko do jednego serwisu lokalnego, program Dreamweaver otworzy ten serwis i wykona operację Odbierz.

Wyświetlanie dziennika FTP

 1. Kliknij menu Opcje w prawym górnym narożniku panelu Pliki.
 2. Wybierz polecenie Widok > Dziennik FTP serwisu.

Uwaga:

W rozwiniętym panelu Pliki możesz kliknąć przycisk Dziennik FTP i wyświetlić w ten sposób dziennik.

Wysyłanie plików na serwer zdalny

Pliki z serwisu lokalnego można na ogół wysyłać do serwisu zdalnego bez zmiany stanu „Pobrany do edycji”.

Istnieją dwie typowe sytuacje, w których warto użyć polecenia Wyślij zamiast polecenia Odłóż:

 • Nie działasz w środowisku współpracy i nie korzystasz z funkcji pobierania do edycji i odkładania plików.
 • Chcesz wysłać bieżącą wersję pliku na serwer, ale zamierzasz dalej ją edytować.

Uwaga:

Jeżeli używasz funkcji pobierania do edycji i odkładania i wyślesz do serwisu zdalnego plik, którego tam wcześniej nie było, to plik ten zostanie skopiowany do serwisu zdalnego i pobrany do edycji dla ciebie, możesz więc go dalej edytować.

Pliki można wysyłać za pomocą panelu Pliki albo okna dokumentu. Podczas transferu program Dreamweaver tworzy dziennik operacji, który można wyświetlać i zapisywać.

Uwaga:

Nie można wyłączyć transferu plików w tle. Jeśli w oknie dialogowym Operacje na plikach w tle jest otwarty dziennik szczegółów, można go zamknąć w celu zwiększenia wydajności programu.  

Program Dreamweaver rejestruje także wszystkie działania związane z transferem plików w protokole FTP. Jeśli podczas transferu plików w protokole FTP wystąpi błąd, dziennik FTP serwisu pomoże określić, na czym polega problem.

Samouczek przedstawiający wysyłanie plików na zdalny serwer: www.adobe.com/go/vid0163_pl.

Samouczek przedstawiający rozwiązywanie problemów z publikowaniem plików: www.adobe.com/go/vid0164_pl

Wysyłanie plików na serwer testowy albo do serwisu zdalnego za pomocą panelu Pliki

 1. Otwórz panel Pliki (Okno > Pliki) i zaznacz pliki, które chcesz wysłać.

  Zazwyczaj zaznacza się te pliki w widoku Lokalny, ale jeżeli wolisz, możesz zaznaczyć odpowiadające im pliki w widoku Zdalny.

  Uwaga:

  Możesz wysyłać tylko takie pliki, których wersja lokalna jest nowsza, niż wersja zdalna.

 2. Wykonaj jedną z poniższych czynności, aby wysłać plik na serwer zdalny:
  • Kliknij przycisk Wyślij na pasku narzędziowym panelu Pliki.

  • Kliknij plik na panelu Pliki prawym przyciskiem myszy (Windows) lub przytrzymując klawisz Control (Macintosh). Z kontekstowego menu wybierz polecenie Wyślij.

 3. Jeżeli plik nie został zapisany, pojawi się okno dialogowe (o ile ustawiono takie preferencje w kategorii Serwis okna dialogowego Preferencje). Okno to umożliwia zapisanie pliku przed wysłaniem go na serwer zdalny. Kliknij przycisk Tak, aby zapisać plik, albo przycisk Nie, aby wysłać na serwer wcześniej zapisaną wersję.

  Uwaga:

  Jeżeli nie zapiszesz pliku, to zmiany wprowadzone od czasu ostatniego zapisywania nie zostaną wysłane na serwer zdalny. Jednak plik pozostanie otwarty, nadal masz więc możliwość zapisania zmian, już po wysłaniu pliku na serwer.

 4. Kliknij przycisk Tak, jeśli chcesz wysłać zależne pliki wraz z zaznaczonymi plikami. Kliknij przycisk Nie, aby nie wysyłać zależnych plików. Według ustawienia domyślnego, pliki zależne nie są wysyłane. Opcję tę możesz ustawić za pomocą polecenia Edycja > Preferencje > Serwis.

  Uwaga:

  Na ogół warto wysyłać pliki zależne wraz z nowym plikiem odkładanym na serwer. Jednak jeżeli najnowsze wersje plików zależnych są już na serwerze zdalnym, nie trzeba wysyłać ich ponownie.

  W oknie dialogowym Operacje na plikach w tle jest dostępny przycisk Anuluj, który pozwala zatrzymać transfer plików w dowolnym momencie.

Wysyłanie plików na serwer zdalny za pomocą okna Dokument

 1. Sprawdź, czy dokument jest aktywny w oknie dokumentu.
 2. Wykonaj jedną z następujących czynności, aby wysłać plik:
  • Wybierz polecenie Serwis > Wyślij.

  • Kliknij ikonę Zarządzanie plikami na pasku narzędziowym okna dokumentu. Z menu wybierz polecenie Wyślij.

  Uwaga:

  Jeśli bieżący plik nie jest częścią bieżącego serwisu na panelu Pliki, program Dreamweaver spróbuje określić, do którego serwisu lokalnego należy plik. Jeśli bieżący plik należy tylko do jednego serwisu lokalnego, program Dreamweaver otworzy ten serwis i wykona operację Wyślij.

Wyświetlanie dziennika FTP

 1. Kliknij menu Opcje w prawym górnym narożniku panelu Pliki.
 2. Wybierz polecenie Widok > Dziennik FTP serwisu.

Uwaga:

W rozwiniętym panelu Pliki możesz kliknąć przycisk Dziennik FTP i wyświetlić w ten sposób dziennik.

Zarządzanie transferami plików

Możesz wyświetlać stan operacji transferu plików, a także listę przesłanych plików wraz z rezultatem operacji ( zakończony powodzeniem lub niepowodzeniem, plik pominięty). Możesz również zapisywać dziennik operacji na plikach.

Uwaga:

Program Dreamweaver umożliwia wykonywanie operacji niezwiązanych z serwerem podczas transferu plików z serwera lub na niego.

Anulowanie transferu plików

 1. Kliknij przycisk Anuluj w oknie dialogowym Operacje na plikach w tle. Jeśli okno dialogowe nie jest widoczne, kliknij przycisk Operacje na plikach w dolnej części panelu Pliki.

Wyświetlanie okna dialogowego Operacje na plikach w tle podczas transferu plików

Kliknij przycisk Operacje na plikach lub przycisk Dziennik w dolnej części panelu Pliki.

Wyświetlanie szczegółowych informacji o ostatnim transferze plików

 1. Kliknij przycisk Dziennik na dole panelu Pliki, aby otworzyć okno dialogowe Operacje na plikach w tle.
 2. Kliknij strzałkę rozwijania 'Szczegóły'.

Zapisywanie dziennika z ostatniego transferu plików

 1. Kliknij przycisk Dziennik na dole panelu Pliki, aby otworzyć okno dialogowe Operacje na plikach w tle.
 2. Kliknij przycisk Zapisz dziennik i zapisz te informacje w pliku tekstowym.

  Operacje na plikach można przeglądać, otwierając plik dziennika w programie Dreamweaver albo w dowolnym edytorze tekstu.