Informacje o metodach wstawiania i edytowania obiektów multimedialnych na stronach internetowych programu Dreamweaver, korzystaniu z funkcji Uwagi do projektu itp.

Oprócz plików SWF i FLV w dokumentach programu Dreamweaver można wstawiać również inne obiekty audio i wideo. Jeżeli wraz z obiektem multimedialnym wstawisz atrybuty dostępności, to możesz ustawiać te atrybuty i edytować ich wartości w kodzie HTML.

 1. Umieść punkt wstawiania w oknie dokumentu w tym miejscu, gdzie chcesz wstawić obiekt.
 2. Wstaw obiekt, wykonując jedną z następujących czynności:
  • W kategorii HTML panelu Wstaw kliknij ikonę typu obiektu, który chcesz wstawić.

  • Wybierz odpowiedni obiekt z menu Wstaw > HTML.

  • Pojawi się okno dialogowe umożliwiające wybór pliku źródłowego oraz określenie pewnych parametrów obiektu multimedialnego.

  Uwaga:

  Aby takie okna się nie pojawiały, wybierz polecenie Edycja > Preferencje > Ogólne (Windows) lub Dreamweaver > Preferencje > Ogólne (Macintosh) i wyłącz opcję Pokaż okno dialogowe przy wstawianiu obiektów. Aby przesłonić preferencje wyświetlania okien dialogowym, przytrzymaj klawisz Control (Windows) lub Option (Macintosh), wstawiając obiekt. 

 3. Wprowadź informacje w oknie dialogowym Wybierz plik i kliknij przycisk OK.

  Uwaga:

  Jeżeli w oknie dialogowym Edycja > Preferencje włączona jest opcja pokazywania atrybutów podczas wstawiania multimediów, to pojawi się okno dialogowe Atrybuty dostępności.

 4. Ustaw atrybuty dostępności.

  Uwaga:

  Atrybuty obiektu multimedialnego można również edytować, zaznaczając obiekt i edytując kod HTML w widoku kodu. Można też kliknąć prawym przyciskiem myszy (Windows) lub przytrzymując klawisz Control (Mac OS) i wybrać polecenie Edytuj kod znacznika.

  Tytuł

  Wpisz tytuł obiektu multimedialnego.

  Klawisz dostępu

  Wpisz w to pole tekstowe ekwiwalent klawiszowy (jednoliterowy), który będzie umożliwiał zaznaczanie obiektu formularza w przeglądarce. Zapewnia to również użytkownikom serwisu dostęp do obiektów za pomocą kombinacji klawisza Control (Windows) i wskazanego klawisza dostępu. Np. jeżeli w polu Klawisz dostępu wpisano B, to naciśnięcie Control+B zaznaczy ten obiekt w przeglądarce.

  Kolejność tabulatora

  Wpisz numer kolejności tabulacji dla obiektu formularza. Ustawienie kolejności tabulatora jest przydatne, jeżeli na stronie istnieją inne łącza i obiekty formularza, a użytkownik powinien przechodzić z jednego do drugiego w określonym porządku. Jeżeli ustawisz kolejność tabulatora dla jednego obiektu, musisz zdefiniować go także dla wszystkich pozostałych.

 5. Kliknij przycisk OK, aby wstawić obiekt multimedialny.

  Uwaga:

  Jeśli klikniesz przycisk Anuluj, w dokumencie pojawi się element zastępczy obiektu multimedialnego, ale program Dreamweaver nie skojarzy z nim znaczników ani atrybutów dostępności.

  Aby wybrać plik źródłowy albo ustawić wymiary i inne parametry oraz atrybuty, posłuż się Inspektorami właściwości poszczególnych obiektów. Atrybuty dostępności obiektu można edytować.

Uruchamianie edytora zewnętrznego dla plików multimedialnych

Z poziomu programu Dreamweaver można uruchamiać edytory zewnętrzne do edycji większości plików multimedialnych. Można także wskazać edytor, który program Dreamweaver ma uruchamiać do edycji danego pliku.

 1. Upewnij się, że dany typ pliku multimedialnego jest skojarzony z edytorem w systemie operacyjnym.

  Aby sprawdzić skojarzenia edytorów z typami plików, wybierz polecenie Edycja > Preferencje w programie Dreamweaver. Następnie wybierz opcję Typy plików/edytory z listy Kategoria. Kliknij rozszerzenie pliku w kolumnie Rozszerzenia, aby wyświetlić skojarzone z nim edytory. Pojawią się one w kolumnie Edytory. Możesz zmienić edytor skojarzony z danym typem pliku.

 2. Dwukrotnie kliknij plik multimedialny w panelu Pliki, aby otworzyć go w edytorze zewnętrznym.

  Edytor uruchamiany po dwukrotnym kliknięciu pliku w panelu Pliki nazywa się edytorem podstawowym. Na przykład jeśli klikniesz plik graficzny, program Dreamweaver otworzy go w podstawowym edytorze zewnętrznym dla obrazów, takim jak Adobe Fireworks.

 3. Jeżeli nie chcesz używać podstawowego edytora zewnętrznego do edycji pliku, możesz skorzystać z innego edytora w systemie, wykonując jedną z następujących czynności:
  • Kliknij nazwę pliku w panelu Pliki prawym przyciskiem myszy (Windows) lub przytrzymując klawisz Control (Macintosh). Z kontekstowego menu wybierz polecenie Otwórz za pomocą.

  • Przejdź do widoku Projekt. Kliknij nazwę element multimedialny na bieżącej stronie prawym przyciskiem myszy (Windows) lub przytrzymując klawisz Control (Macintosh). Z kontekstowego menu wybierz polecenie Edytuj za pomocą.

Wybieranie edytora uruchamianego z programu Dreamweaver

Można wskazać edytor, którego program Dreamweaver ma używać do edytowania danego typu plików, a także dodawać i usuwać typy plików rozpoznawane przez program Dreamweaver.

Bezpośrednie wskazywanie, które edytory zewnętrzne mają być uruchamiane dla danego typu pliku

 1. Wybierz polecenie Edycja > Preferencje. Z listy Kategoria wybierz opcję Typy plików/edytory.

  W kolumnie Rozszerzenia wymienione są rozszerzenia plików, np. .gif, .wav czy .mpg. W kolumnie Edytory po prawej stronie wyświetlane są edytory skojarzone z zaznaczonym rozszerzeniem.

 2. Zaznacz rozszerzenie właściwe dla danego typu pliku na liście Rozszerzenia i wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Aby skojarzyć nowy edytor z tym typem pliku, kliknij przycisk Plus (+) nad listą Edytory. Wypełnij okno dialogowe, które się pojawi.

   Np. zaznacz ikonę aplikacji programu Acrobat, aby skojarzyć ją z wybranym typem pliku.

  • Aby edytor ten stał się podstawowym edytorem danego typu pliku (czyli edytorem otwieranym po dwukrotnym kliknięciu pliku tego typu w panelu Pliki), zaznacz go na liście Edytory i kliknij opcję Jako główny.

  • Aby usunąć skojarzenie edytora z typem pliku, zaznacz ten edytor na liście Edytory i kliknij przycisk Minus (-) nad tą listą.

Dodawanie nowego typu pliku i skojarzonego edytora

 1. Kliknij przycisk Plus (+) nad listą Rozszerzenia i wpisz rozszerzenie danego typu pliku (razem z kropką na początku rozszerzenia). Można wpisać kilka powiązanych rozszerzeń, oddzielając je spacjami.

  Na przykład wpisując rozszerzenia .xml .xsl, można skojarzyć je z edytorem XML zainstalowanym na komputerze.

 2. Kliknij przycisk Plus (+) nad listą Edytory, aby wybrać edytor. Wypełnij okno dialogowe, które się pojawi.

Usuwanie typu pliku

 1. Zaznacz typ pliku na liście Rozszerzenia i kliknij przycisk Minus (-) nad listą Rozszerzenia.

  Uwaga:

  Usunięcia typu pliku nie można cofnąć, zastanów się więc dobrze, czy na pewno chcesz go usunąć.

Używanie funkcji Uwagi do projektu w odniesieniu do obiektów multimedialnych

Tak jak w przypadku innych obiektów w programie Dreamweaver, do obiektu multimedialnego można dodać Uwagi do projektu. Uwagi do projektu to komentarze skojarzone z danym plikiem, a przechowywane w innym pliku. Za pomocą Uwag do projektu można organizować dodatkowe informacje o plikach, związane z dokumentami, np. nazwy źródeł obrazu i komentarze na temat stanu pliku.

 1. Kliknij obiekt w oknie dokumentu prawym przyciskiem myszy (Windows) lub przytrzymując klawisz Control (Macintosh).

  Uwaga:

  Zanim dodasz Uwagi do projektu do obiektów, musisz zdefiniować serwis.

 2. Z menu kontekstowego wybierz polecenie Uwagi do projektu dotyczące strony.
 3. Wpisz informacje, jakie chcesz umieścić w Uwadze do projektu.

  Uwaga:

  Uwagę do projektu można dodawać do obiektu multimedialnego także za pomocą panelu Pliki: zaznacz plik, wyświetl menu kontekstowe i wybierz z niego polecenie Uwagi do projektu.

Dodawanie pliku wideo (innego niż plik FLV)

Materiały wideo można dodawać do stron WWW na różne sposoby i używać różnych formatów. Użytkownik może pobierać te materiały wideo albo uruchomić jego transmisję strumieniową — wówczas plik wideo jest odtwarzany w miarę pobierania.

 1. Umieść klip w folderze serwisu.

  Takie klipy mają często format pliku AVI lub MPEG.

 2. Utwórz łącze do klipu albo osadź go na stronie.

  Aby utworzyć łącze do klipu, wpisz tekst łącza, np. „Pobierz film”. Zaznacz ten tekst i kliknij ikonę folderu w Inspektorze właściwości. Przejdź do pliku wideo i zaznacz go.

  Uwaga:

  Użytkownik musi pobrać aplikację pomocniczą (wtyczkę) do wyświetlania popularnych formatów transmisji strumieniowej, np. Real Media, QuickTime i Windows Media.

Wstawianie zawartości wtyczki

Zawartość obsługiwaną przez wtyczkę do przeglądarki, taką jak film QuickTime, można wstawić do dokumentu HTML za pomocą programu Dreamweaver. Typowe wtyczki to RealPlayer i QuickTime, a wśród plików z zawartością są utwory mp3 i filmy QuickTime.

Filmy i animacje korzystające z wtyczki do przeglądarki można oglądać bezpośrednio w oknie dokumentu, w widoku Projekt. Możesz odtworzyć wszystkie wtyczki naraz, aby zobaczyć, jak strona będzie wyglądała dla użytkownika. Możesz także odtwarzać każdy element z osobna, aby sprawdzić, czy osadzono w nich prawidłowe multimedia.

Uwaga:

Nie można wyświetlać podglądu filmów lub animacji, które korzystają z formantów ActiveX.

Po wstawieniu zawartości dla wtyczki parametry tej zawartości można ustawiać za pomocą Inspektora właściwości. Zaznacz obiekt wtyczki, aby wyświetlić opisane poniżej właściwości w Inspektorze.

Inspektor właściwości wyświetla początkowo najczęściej używane właściwości. Aby wyświetlić wszystkie właściwości, kliknij strzałkę rozwijania w prawym dolnym rogu.

Wstawianie zawartości wtyczki i ustawianie jej właściwości

 1. Przejdź do widoku Projekt i umieść punkt wstawiania w tym miejscu w oknie dokumentu, gdzie chcesz wstawić zawartość, a następnie wykonaj jedną z następujących czynności:
  • W kategorii Wspólne panelu Wstaw kliknij przycisk Multimedia i wybierz z menu ikonę Wtyczka .

  • Wybierz polecenie Wstaw > Multimedia > Wtyczka.

 2. Pojawi się okno dialogowe. Wybierz plik z zawartością dla wtyczki programu i kliknij przycisk OK.
 3. Ustaw właściwości wtyczki w Inspektorze właściwości.

  Nazwa

  Określa nazwę, identyfikującą wtyczkę w skryptach. Wpisz nazwę w pole bez etykiety, znajdujące się po lewej stronie Inspektora właściwości.

  Wys. i Sz.

  Określa w pikselach wysokość i szerokość obszaru przydzielonego na stronie na ten obiekt.

  Src

  Wskazuje plik źródła danych. Kliknij ikonę folderu, aby odszukać plik, albo wpisz jego nazwę.

  URL wtyczki

  Określa adres URL dla atrybutu pluginspace. Wpisz pełny adres URL serwisu, z którego użytkownicy mogą pobrać wtyczkę. Jeżeli użytkownik wyświetlający twoją stronę nie będzie mieć wtyczki, jego przeglądarka spróbuje pobrać wtyczkę z tego adresu URL.

  Wyrównaj

  Określa sposób wyrównania obiektu na stronie.

  Odst. pion. i Odst. poz.

  Określają w pikselach odstępy nad, pod i po obu bokach wtyczki.

  Krawędź

  Określa szerokość krawędzi wokół wtyczki.

  Parametry

  Otwiera okno dialogowe, w którym można wpisać dodatkowe parametry dla wtyczki programu Wiele wtyczek reaguje na specjalne parametry.

  Atrybuty przypisane do wybranej wtyczki możesz wyświetlić, klikając przycisk Atrybuty. W tym oknie dialogowym możesz edytować, dodawać i usuwać atrybuty, takie jak wysokość i szerokość.

Odtwarzanie zawartości wtyczki w oknie Dokument

 1. Wstaw co najmniej jeden element multimedialny za pomocą jednej z metod opisanych w poprzedniej sekcji.
 2. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Zaznacz jeden ze wstawionych elementów multimedialnych i wybierz polecenie Widok > Wtyczki > Odtwarzaj, albo kliknij przycisk Odtwarzaj w Inspektorze właściwości.

  • Wybierz polecenie Widok > Wtyczki > Odtwarzaj wszystko, aby odtworzyć wszystkie elementy multimedialne na wybranej stronie, które korzystają z wtyczek.

  Uwaga:

  Polecenie Odtwarzaj wszystko dotyczy bieżącego dokumentu. Nie odnosi się natomiast do innych dokumentów, np. w układzie ramek.

Zatrzymywanie odtwarzania zawartości wtyczki

 1. Zaznacz element multimedialny i wybierz polecenie Widok > Wtyczki > Zatrzymaj, albo kliknij przycisk Stop w Inspektorze właściwości.

  Możesz także wybrać polecenie Widok > Wtyczki > Zatrzymaj wszystko, aby zatrzymać odtwarzanie wszystkich wtyczek.

Rozwiązywanie problemów z wtyczkami

Jeżeli po wykonaniu wszystkich kroków w celu odtworzenia zawartości wtyczki w oknie dokumentu nie udaje się odegrać części tej zawartości, wypróbuj następujące metody:

 • Sprawdź, czy dana wtyczka jest zainstalowana w twoim komputerze oraz czy zawartość jest zgodna z zainstalowaną u ciebie wersją wtyczki.

 • Otwórz plik Configuration/Plugins/UnsupportedPlugins.txt w edytorze tekstu i poszukaj, czy wtyczka sprawiająca problemy nie została w nim wymieniona. Ten plik zawiera informacje o wtyczkach, które powodują problemy w programie Dreamweaver i z tego powodu nie są obsługiwane. (Jeżeli masz problemy z konkretną wtyczką, dodaj ją do tego pliku).

 • Sprawdź, czy masz dość pamięci. Niektóre wtyczki wymagają do pracy dodatkowych 2-5 MB pamięci.

Sterowanie multimediami za pomocą zachowań

Do stron można dodawać zachowania, które umożliwiają uruchamianie i zatrzymywanie różnych obiektów multimedialnych.

Sterowanie obiektem Shockwave lub Flash

Odtwarzanie, zatrzymywanie, przewijanie lub przechodzenie do wybranych klatek filmu Shockwave lub pliku SWF.

Odtwarzaj dźwięk

Umożliwia odtworzenie dźwięku, np. można odgrywać efekty dźwiękowe, gdy użytkownik nasunie kursor myszy nad łącze.

Sprawdź wtyczkę

Umożliwia sprawdzenie, czy użytkownicy serwisu mają zainstalowaną wymaganą wtyczkę. W zależności od tego, czy mają odpowiednią wtyczkę, czy nie, są kierowani pod różne adresy URL. Dotyczy to wyłącznie wtyczek, ponieważ zachowanie Sprawdź wtyczkę nie przeprowadza weryfikacji formantów ActiveX.

Sterowanie obiektami multimedialnymi za pomocą parametrów

Definiując specjalne parametry, można sterować zachowaniem plików SWF i wtyczek. Parametrów używa się w znacznikach object, embed oraz applet. Parametry ustawiają atrybuty dla różnych rodzajów obiektów. Na przykład plik SWF może korzystać z parametru jakości <paramname="quality"value="best"> dla znacznika Object. W Inspektorze właściwości dostępne jest okno dialogowe Parametr. Aby uzyskać informacje o parametrach wymaganych przez obiekt, zapoznaj się z jego dokumentacją.

Uwaga:

Nie istnieje powszechnie przyjęty standard identyfikowania plików danych dla formantów ActiveX. Aby uzyskać informacje o parametrach, zapoznaj się z dokumentacją formantu ActiveX, którego chcesz użyć.

Wprowadzanie nazwy i wartości parametru

 1. W oknie Dokument zaznacz obiekt, który może przyjmować parametry.

 2. Otwórz Inspektor właściwości (jeżeli nie jest jeszcze otwarty) i kliknij przycisk Parametry, znajdujący się w dolnej połowie Inspektora. (Pamiętaj o rozwinięciu Inspektora właściwości).

 3. Kliknij przycisk Plus (+) i wpisz nazwę oraz wartość parametru w stosowne kolumny.

Usuwanie parametru

 1. Zaznacz parametr i kliknij przycisk Minus (-).

Zmiana kolejności parametrów

 1. Zaznacz parametr i użyj przycisków ze strzałkami w górę lub w dół.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online