Podręcznik użytkownika Anuluj

Edycja zawartości w szablonach programu Dreamweaver

 1. Podręcznik użytkownika programu Dreamweaver
 2. Wprowadzenie
  1. Podstawy projektowania serwisów WWW o elastycznym układzie
  2. Dreamweaver — co nowego
  3. Programowanie zawartości WWW za pomocą programu Dreamweaver — przegląd
  4. Dreamweaver / Popularne pytania
  5. Skróty klawiszowe
  6. Wymagania systemowe programu Dreamweaver
  7. Podsumowanie funkcji
 3. Program Dreamweaver a platforma Creative Cloud
  1. Synchronizowanie ustawień programu Dreamweaver z chmurą Creative Cloud
  2. Biblioteki Creative Cloud w programie Dreamweaver
  3. Używanie plików programu Photoshop w programie Dreamweaver
  4. Praca z programami Adobe Animate oraz Dreamweaver
  5. Wydzielanie przygotowanych do wyświetlania w Internecie plików SVG z bibliotek
 4. Przestrzenie robocze i widoki w programie Dreamweaver
  1. Przestrzeń robocza programu Dreamweaver
  2. Optymalizacja przestrzeni roboczej programu Dreamweaver do programowania wizualnego
  3. Wyszukiwanie plików według nazwy lub zawartości | Mac OS
 5. Konfigurowanie serwisów
  1. Informacje o serwisach programu Dreamweaver
  2. Konfigurowanie lokalnej wersji serwisu
  3. Nawiązywanie połączenia z serwerem publikacji
  4. Konfigurowanie serwera testowego
  5. Importowanie i eksportowanie ustawień serwisu programu Dreamweaver
  6. Przenoszenie istniejących serwisów z serwera zdalnego do lokalnego katalogu głównego serwisu
  7. Funkcje ułatwień dostępu w programie Dreamweaver
  8. Ustawienia zaawansowane
  9. Ustawianie preferencji serwisu dotyczących transferu plików
  10. Określanie ustawień serwera proxy w programie Dreamweaver
  11. Synchronizowanie ustawień programu Dreamweaver z chmurą Creative Cloud
  12. Korzystanie z systemu Git w programie Dreamweaver
 6. Zarządzanie plikami
  1. Tworzenie i otwieranie plików
  2. Zarządzanie plikami i folderami
  3. Odbieranie plików i wysyłanie ich na serwer
  4. Pobieranie plików do edycji i odkładanie ich na serwer
  5. Synchronizacja plików
  6. Porównywanie plików w poszukiwaniu różnic
  7. Maskowanie plików i folderów w serwisie programu Dreamweaver
  8. Włączanie funkcji Uwagi do projektu w serwisach programu Dreamweaver
  9. Zapobieganie potencjalnemu obejściu funkcji Gatekeeper
 7. Układ i projekt
  1. Korzystanie z wizualnych pomocy do układu
  2. Informacje o tworzeniu układu strony za pomocą stylów CSS
  3. Projektowanie elastycznych serwisów WWW z użyciem struktury Bootstrap
  4. Tworzenie i używanie zapytań o media w programie Dreamweaver
  5. Prezentacja zawartości za pomocą tabel
  6. Kolory
  7. Tworzenie reagujących projektów za pomocą układów elastycznej siatki
  8. Narzędzie Extract w programie Dreamweaver
 8. CSS
  1. Podstawowe informacje o stylach CSS
  2. Tworzenie układu strony za pomocą panelu Projektant CSS
  3. Korzystanie z preprocesorów CSS w programie Dreamweaver
  4. Ustawianie preferencji stylów CSS w programie Dreamweaver
  5. Przenoszenie reguł CSS w programie Dreamweaver
  6. Konwertowanie stylu CSS wewnątrz znacznika na regułę CSS w programie Dreamweaver
  7. Posługiwanie się znacznikami DIV
  8. Stosowanie gradientów na tło
  9. Tworzenie i edytowanie efektów przejść CSS3 w programie Dreamweaver
  10. Formatowanie kodu
 9. Zawartość strony i zasoby
  1. Ustawianie właściwości strony
  2. Ustawianie właściwości CSS dla nagłówków i łączy
  3. Praca z tekstem
  4. Znajdowanie i zastępowanie tekstu, znaczników i atrybutów
  5. Panel DOM
  6. Edytowanie w widoku aktywnym
  7. Kodowanie znaków dokumentu w programie Dreamweaver
  8. Zaznaczanie i wyświetlanie elementów w oknie Dokument
  9. Ustawianie właściwości tekstu na panelu Inspektor właściwości
  10. Sprawdzanie pisowni na stronie internetowej
  11. Używanie linii poziomych w programie Dreamweaver
  12. Dodawanie i modyfikowanie kombinacji czcionek w programie Dreamweaver
  13. Praca z zasobami
  14. Wstawianie i aktualizowanie dat w programie Dreamweaver
  15. Tworzenie list ulubionych zasobów w programie Dreamweaver i zarządzanie nimi
  16. Wstawianie i edytowanie obrazów w programie Dreamweaver
  17. Dodawanie obiektów multimedialnych
  18. Dodawanie zawartości wideo w programie Dreamweaver
  19. Wstawianie wideo HTML5
  20. Wstawianie plików SWF
  21. Dodawanie efektów dźwiękowych
  22. Wstawianie obiektów audio HTML5 w programie Dreamweaver
  23. Praca z elementami bibliotek
  24. Stosowanie pisma arabskiego i hebrajskiego w programie Dreamweaver
 10. Łączenie i przeglądanie
  1. Informacje o łączeniu i przeglądaniu stron
  2. Tworzenie łączy
  3. Mapy obrazu
  4. Rozwiązywanie problemów dotyczących łączy
 11. Efekty i widgety jQuery
  1. Używanie widgetów jQuery interfejsu użytkownika i elementów mobilnych w programie Dreamweaver
  2. Używanie efektów jQuery w programie Dreamweaver
 12. Tworzenie kodu serwisów WWW
  1. Informacje o tworzeniu kodu w programie Dreamweaver
  2. Środowisko programistyczne w programie Dreamweaver
  3. Ustawianie preferencji kodowania
  4. Dostosowywanie ustawień kolorowania kodu
  5. Pisanie i edytowanie kodu
  6. Podpowiedzi i uzupełnianie kodu
  7. Zwijanie i rozwijanie kodu
  8. Ponowne wykorzystywanie fragmentów kodu za pomocą funkcji Urywki
  9. Linting: oczyszczanie kodu z błędów
  10. Optymalizacja kodu
  11. Edytowanie kodu w widoku Projekt
  12. Praca z zawartością znacznika HEAD strony
  13. Wstawianie dołączeń po stronie serwera w programie Dreamweaver
  14. Korzystanie z bibliotek znaczników w programie Dreamweaver
  15. Importowanie własnych znaczników do programu Dreamweaver
  16. Używanie zachowań JavaScript (instrukcje ogólne)
  17. Stosowanie wbudowanych zachowań JavaScript
  18. Omówienie języków XML i XSLT
  19. Wykonywanie transformacji XSL po stronie serwera w programie Dreamweaver
  20. Wykonywanie przekształceń XSL po stronie klienta w programie Dreamweaver
  21. Dodawanie encji znaków w kodzie XSLT w programie Dreamweaver
  22. Formatowanie kodu
 13. Obiegi pracy związane z wieloma produktami
  1. Instalowanie i używanie rozszerzeń programu Dreamweaver
  2. Aktualizacje w aplikacji w programie Dreamweaver
  3. Wstawianie dokumentów Microsoft Office w programie Dreamweaver (tylko Windows)
  4. Praca z programami Fireworks i Dreamweaver
  5. Edycja zawartości w stronach programu Dreamweaver za pomocą aplikacji Contribute
  6. Integracja programu Dreamweaver z aplikacją Business Catalyst
  7. Tworzenie spersonalizowanych kampanii rozsyłanych pocztą elektroniczną
 14. Szablony
  1. Informacje o szablonach programu Dreamweaver
  2. Rozpoznawanie szablonów oraz dokumentów opartych na szablonach
  3. Tworzenie szablonu programu Dreamweaver
  4. Tworzenie edytowalnych regionów w szablonach
  5. Tworzenie powtarzalnych regionów i tabel w programie Dreamweaver
  6. Używanie regionów opcjonalnych w szablonach
  7. Definiowanie edytowalnych atrybutów znacznika w programie Dreamweaver
  8. Tworzenie zagnieżdżonych szablonów w programie Dreamweaver
  9. Edytowanie, aktualizowanie i usuwanie szablonów
  10. Eksportowanie i importowanie zawartości XML w programie Dreamweaver
  11. Stosowanie szablonu lub usuwanie go z istniejącego dokumentu
  12. Edycja zawartości w szablonach programu Dreamweaver
  13. Reguły składni dla znaczników szablonu w programie Dreamweaver
  14. Ustawianie preferencji podświetlenia dla regionów szablonów
  15. Korzyści wynikające z używania szablonów w programie Dreamweaver
 15. Urządzenia mobilne i obsługa wielu ekranów
  1. Tworzenie zapytań o media
  2. Zmiana orientacji strony na urządzeniach mobilnych
  3. Tworzenie aplikacji internetowych przeznaczonych na urządzenia mobilne za pomocą programu Dreamweaver
 16. Dynamiczne serwisy, strony i formularze WWW
  1. Podstawowe informacje o aplikacjach internetowych
  2. Konfigurowanie komputera do programowania aplikacji
  3. Rozwiązywanie problemów z połączeniami z bazą danych
  4. Usuwanie skryptów połączenia w programie Dreamweaver
  5. Projektowanie stron dynamicznych
  6. Omówienie źródeł zawartości dynamicznej
  7. Definiowanie źródeł zawartości dynamicznej
  8. Dodawanie dynamicznej zawartości do stron
  9. Modyfikowanie dynamicznej zawartości w programie Dreamweaver
  10. Wyświetlanie rekordów z bazy danych
  11. Udostępnianie aktywnych danych w programie Dreamweaver oraz rozwiązywanie problemów z takimi danymi
  12. Dodawanie własnych zachowań serwerowych w programie Dreamweaver
  13. Tworzenie formularzy w programie Dreamweaver
  14. Zbieranie informacji od użytkowników za pomocą formularzy
  15. Tworzenie oraz włączanie formularzy ColdFusion w programie Dreamweaver
  16. Tworzenie formularzy WWW
  17. Rozszerzona obsługa elementów formularza w języku HTML5
  18. Tworzenie formularzy za pomocą programu Dreamweaver
 17. Tworzenie aplikacji metodą graficzną
  1. Tworzenie stron wzorca i szczegółów w programie Dreamweaver
  2. Tworzenie stron wyszukiwania i wyników
  3. Tworzenie strony wstawiania rekordów
  4. Tworzenie strony uaktualniania rekordów w programie Dreamweaver
  5. Tworzenie stron usuwania rekordów w programie Dreamweaver
  6. Używanie poleceń ASP do modyfikacji bazy danych w programie Dreamweaver
  7. Tworzenie strony rejestracji
  8. Tworzenie strony logowania
  9. Tworzenie strony, do której dostęp będą mieli tylko uwierzytelnieni użytkownicy
  10. Zabezpieczanie folderów w aplikacji ColdFusion za pomocą programu Dreamweaver
  11. Korzystanie ze składników ColdFusion w programie Dreamweaver
 18. Testowanie, podgląd i publikacja serwisów WWW
  1. Podgląd stron
  2. Podgląd stron WWW programu Dreamweaver na wielu urządzeniach
  3. Testowanie serwisu programu Dreamweaver

 

Edytowanie zawartości w dokumencie opartym na szablonie programu Dreamweaver, modyfikowanie właściwości szablonu i używanie regionów powtarzalnych.

Szablony programu Dreamweaver określają, które regiony dokumentów opartych na szablonie są zablokowane (nieedytowalne), a, które są edytowalne.

Na stronach opartych na szablonach, użytkownicy szablonów mogą zmieniać treść tylko w regionach edytowalnych. Możesz łatwo zidentyfikować i wybrać edytowalne regiony do zmiany treści. Użytkownicy szablonów nie mogą zmieniać treści w zablokowanych regionach..

Uwaga:

Jeżeli próbujesz edytować obszar zablokowany w dokumencie opartym na szablonie w momencie kiedy podświetlanie jest wyłączone, wskaźnik myszy zmienia się pokazując, że nie możesz kliknąć w region zablokowany.

Użytkownicy szablonów mogą także zmieniać właściwości i wpisy regionów powtarzalnych w dokumentach opartych na szablonach.

Modyfikowanie właściwości szablonu

Kiedy autorzy szablonów tworzą parametry w szablonie, dokumenty oparte na szablonie automatycznie dziedziczą parametry i początkowe wartości. Użytkownicy szablonów mogą zmieniać edytowalne atrybuty znaczników oraz inne parametry szablonów (takie jak opcjonalne ustawienia regionów).

Modyfikowanie edytowalnego atrybutu znacznika

 1. Otwórz dokument oparty na szablonie.
 2. Wybierz polecenie Edycja > Właściwości szablonu.

  Otwiera się okno dialogowe Właściwości szablonu, w, którym pokazuje się lista dostępnych właściwości. Okno dialogowe pokazuje opcjonalne regiony oraz edytowalne atrybuty znacznika.

 3. Z listy Nazwa wybierz odpowiednią właściwość.

  Dolny obszar okna dialogowego pokazuje na bieżąco etykietę wybranej właściwości oraz przypisaną jej wartość.

 4. W polu znajdującym się po prawej od etykiety właściwości, zmień wartość właściwości w dokumencie.
  Uwaga:

  Nazwa pola oraz uaktualniane wartości są zdefiniowane w szablonie. Atrybuty, które nie pojawiają się na liście Nazwa, nie mogą być edytowane w dokumencie opartym na szablonie.

 5. Wybierz opcję Zezwalaj szablonom zagnieżdżonym na sterowanie jeżeli chcesz przekazać edytowalną właściwość do dokumentów opartych na zagnieżdżonym szablonie.

Modyfikowanie parametrów opcjonalnych regionów szablonów

 1. Otwórz dokument oparty na szablonie.
 2. Wybierz polecenie Edycja > Właściwości szablonu.

  Otwiera się okno dialogowe Właściwości szablonu, w, którym pokazuje się lista dostępnych właściwości. Okno dialogowe pokazuje opcjonalne regiony oraz edytowalne atrybuty znacznika.

 3. Z listy Nazwa wybierz odpowiednią właściwość.

  Okno dialogowe pokazuje na bieżąco etykietę wybranej właściwości oraz przypisaną jej wartość.

 4. Zaznacz opcję Pokaż, aby wyświetlić opcjonalny region w dokumencie. Usuń zaznaczenie opcji Pokaż, aby ukryć opcjonalny region.
  Uwaga:

  Nazwa pola oraz wartości domyślne są zdefiniowane w szablonie.

 5. Wybierz opcję Zezwalaj szablonom zagnieżdżonym na sterowanie jeżeli chcesz przekazać edytowalną właściwość do dokumentów opartych na zagnieżdżonym szablonie.

Dodawanie, usuwanie lub zmiana kolejności wpisu regionu powtarzalnego

Użyj powtarzalnych regionów, aby dodawać, usuwać lub zmieniać porządek wpisów w dokumentach opartych na szablonie. Kiedy dodajesz wpis powtarzalnego regionu, dodawana jest cała jego kopia. Aby zaktualizować treść w powtarzalnych regionach, oryginalny szablon musi zawierać edytowalny region w powtarzalnym regionie.

Dodawanie, usuwanie lub zmiana kolejności wpisu regionu powtarzalnego

 1. Otwórz dokument oparty na szablonie.
 2. Umieść punkt wstawiania w powtarzalnym regionie, aby go zaznaczyć.
 3. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Kliknij przycisk Plus (+), aby dodać wpis powtarzalnego regionu poniżej aktualnie wybranego wpisu.

  • Kliknij przycisk Minus (–), aby usunąć wybrany wpis regionu powtarzalnego.

  • Kliknij przycisk Strzałka w dół, aby przesunąć wybrany wpis jedną pozycję w dół.

  • Kliknij przycisk Strzałka w górę, aby przesunąć wybrany wpis jedną pozycję w górę.

  Uwaga:

  Można również wybrać opcję Modyfikuj > Szablon, a następnie wybrać jedną z opcji wpisu powtarzalnego na dole menu kontekstowego. Możesz użyć tego menu do wstawienia nowego powtarzalnego wpisu lub przesunięcia pozycji wybranego wpisu.

Wycinanie, kopiowanie i wklejanie wpisów

 1. Otwórz dokument oparty na szablonie.
 2. Umieść punkt wstawiania w powtarzalnym regionie, aby go zaznaczyć.
 3. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Aby wyciąć powtarzalny wpis, wybierz polecenie Edycja > Powtarzalne wpisy > Wytnij powtarzalny wpis.

  • Aby skopiować powtarzalny wpis, wybierz polecenie Edycja > Powtarzalne wpisy > Kopiuj powtarzalny wpis.

  • Aby usunąć powtarzalny wpis, wybierz polecenie Edycja > Powtarzalne wpisy > Usuń powtarzalny wpis.

  • Aby wkleić powtarzalny wpis, wybierz polecenie Edycja > Wklej.

  Uwaga:

  Wklejanie wstawia nowy wpis, nie powoduje zamiany istniejącego wpisu.

Adobe

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?