Podręcznik użytkownika Anuluj

Mapy obrazu

 1. Podręcznik użytkownika programu Dreamweaver
 2. Wprowadzenie
  1. Podstawy projektowania serwisów WWW o elastycznym układzie
  2. Dreamweaver — co nowego
  3. Programowanie zawartości WWW za pomocą programu Dreamweaver — przegląd
  4. Dreamweaver / Popularne pytania
  5. Skróty klawiszowe
  6. Wymagania systemowe programu Dreamweaver
  7. Podsumowanie funkcji
 3. Program Dreamweaver a platforma Creative Cloud
  1. Synchronizowanie ustawień programu Dreamweaver z chmurą Creative Cloud
  2. Biblioteki Creative Cloud w programie Dreamweaver
  3. Używanie plików programu Photoshop w programie Dreamweaver
  4. Praca z programami Adobe Animate oraz Dreamweaver
  5. Wydzielanie przygotowanych do wyświetlania w Internecie plików SVG z bibliotek
 4. Przestrzenie robocze i widoki w programie Dreamweaver
  1. Przestrzeń robocza programu Dreamweaver
  2. Optymalizacja przestrzeni roboczej programu Dreamweaver do programowania wizualnego
  3. Wyszukiwanie plików według nazwy lub zawartości | Mac OS
 5. Konfigurowanie serwisów
  1. Informacje o serwisach programu Dreamweaver
  2. Konfigurowanie lokalnej wersji serwisu
  3. Nawiązywanie połączenia z serwerem publikacji
  4. Konfigurowanie serwera testowego
  5. Importowanie i eksportowanie ustawień serwisu programu Dreamweaver
  6. Przenoszenie istniejących serwisów z serwera zdalnego do lokalnego katalogu głównego serwisu
  7. Funkcje ułatwień dostępu w programie Dreamweaver
  8. Ustawienia zaawansowane
  9. Ustawianie preferencji serwisu dotyczących transferu plików
  10. Określanie ustawień serwera proxy w programie Dreamweaver
  11. Synchronizowanie ustawień programu Dreamweaver z chmurą Creative Cloud
  12. Korzystanie z systemu Git w programie Dreamweaver
 6. Zarządzanie plikami
  1. Tworzenie i otwieranie plików
  2. Zarządzanie plikami i folderami
  3. Odbieranie plików i wysyłanie ich na serwer
  4. Pobieranie plików do edycji i odkładanie ich na serwer
  5. Synchronizacja plików
  6. Porównywanie plików w poszukiwaniu różnic
  7. Maskowanie plików i folderów w serwisie programu Dreamweaver
  8. Włączanie funkcji Uwagi do projektu w serwisach programu Dreamweaver
  9. Zapobieganie potencjalnemu obejściu funkcji Gatekeeper
 7. Układ i projekt
  1. Korzystanie z wizualnych pomocy do układu
  2. Informacje o tworzeniu układu strony za pomocą stylów CSS
  3. Projektowanie elastycznych serwisów WWW z użyciem struktury Bootstrap
  4. Tworzenie i używanie zapytań o media w programie Dreamweaver
  5. Prezentacja zawartości za pomocą tabel
  6. Kolory
  7. Tworzenie reagujących projektów za pomocą układów elastycznej siatki
  8. Narzędzie Extract w programie Dreamweaver
 8. CSS
  1. Podstawowe informacje o stylach CSS
  2. Tworzenie układu strony za pomocą panelu Projektant CSS
  3. Korzystanie z preprocesorów CSS w programie Dreamweaver
  4. Ustawianie preferencji stylów CSS w programie Dreamweaver
  5. Przenoszenie reguł CSS w programie Dreamweaver
  6. Konwertowanie stylu CSS wewnątrz znacznika na regułę CSS w programie Dreamweaver
  7. Posługiwanie się znacznikami DIV
  8. Stosowanie gradientów na tło
  9. Tworzenie i edytowanie efektów przejść CSS3 w programie Dreamweaver
  10. Formatowanie kodu
 9. Zawartość strony i zasoby
  1. Ustawianie właściwości strony
  2. Ustawianie właściwości CSS dla nagłówków i łączy
  3. Praca z tekstem
  4. Znajdowanie i zastępowanie tekstu, znaczników i atrybutów
  5. Panel DOM
  6. Edytowanie w widoku aktywnym
  7. Kodowanie znaków dokumentu w programie Dreamweaver
  8. Zaznaczanie i wyświetlanie elementów w oknie Dokument
  9. Ustawianie właściwości tekstu na panelu Inspektor właściwości
  10. Sprawdzanie pisowni na stronie internetowej
  11. Używanie linii poziomych w programie Dreamweaver
  12. Dodawanie i modyfikowanie kombinacji czcionek w programie Dreamweaver
  13. Praca z zasobami
  14. Wstawianie i aktualizowanie dat w programie Dreamweaver
  15. Tworzenie list ulubionych zasobów w programie Dreamweaver i zarządzanie nimi
  16. Wstawianie i edytowanie obrazów w programie Dreamweaver
  17. Dodawanie obiektów multimedialnych
  18. Dodawanie zawartości wideo w programie Dreamweaver
  19. Wstawianie wideo HTML5
  20. Wstawianie plików SWF
  21. Dodawanie efektów dźwiękowych
  22. Wstawianie obiektów audio HTML5 w programie Dreamweaver
  23. Praca z elementami bibliotek
  24. Stosowanie pisma arabskiego i hebrajskiego w programie Dreamweaver
 10. Łączenie i przeglądanie
  1. Informacje o łączeniu i przeglądaniu stron
  2. Tworzenie łączy
  3. Mapy obrazu
  4. Rozwiązywanie problemów dotyczących łączy
 11. Efekty i widgety jQuery
  1. Używanie widgetów jQuery interfejsu użytkownika i elementów mobilnych w programie Dreamweaver
  2. Używanie efektów jQuery w programie Dreamweaver
 12. Tworzenie kodu serwisów WWW
  1. Informacje o tworzeniu kodu w programie Dreamweaver
  2. Środowisko programistyczne w programie Dreamweaver
  3. Ustawianie preferencji kodowania
  4. Dostosowywanie ustawień kolorowania kodu
  5. Pisanie i edytowanie kodu
  6. Podpowiedzi i uzupełnianie kodu
  7. Zwijanie i rozwijanie kodu
  8. Ponowne wykorzystywanie fragmentów kodu za pomocą funkcji Urywki
  9. Linting: oczyszczanie kodu z błędów
  10. Optymalizacja kodu
  11. Edytowanie kodu w widoku Projekt
  12. Praca z zawartością znacznika HEAD strony
  13. Wstawianie dołączeń po stronie serwera w programie Dreamweaver
  14. Korzystanie z bibliotek znaczników w programie Dreamweaver
  15. Importowanie własnych znaczników do programu Dreamweaver
  16. Używanie zachowań JavaScript (instrukcje ogólne)
  17. Stosowanie wbudowanych zachowań JavaScript
  18. Omówienie języków XML i XSLT
  19. Wykonywanie transformacji XSL po stronie serwera w programie Dreamweaver
  20. Wykonywanie przekształceń XSL po stronie klienta w programie Dreamweaver
  21. Dodawanie encji znaków w kodzie XSLT w programie Dreamweaver
  22. Formatowanie kodu
 13. Obiegi pracy związane z wieloma produktami
  1. Instalowanie i używanie rozszerzeń programu Dreamweaver
  2. Aktualizacje w aplikacji w programie Dreamweaver
  3. Wstawianie dokumentów Microsoft Office w programie Dreamweaver (tylko Windows)
  4. Praca z programami Fireworks i Dreamweaver
  5. Edycja zawartości w stronach programu Dreamweaver za pomocą aplikacji Contribute
  6. Integracja programu Dreamweaver z aplikacją Business Catalyst
  7. Tworzenie spersonalizowanych kampanii rozsyłanych pocztą elektroniczną
 14. Szablony
  1. Informacje o szablonach programu Dreamweaver
  2. Rozpoznawanie szablonów oraz dokumentów opartych na szablonach
  3. Tworzenie szablonu programu Dreamweaver
  4. Tworzenie edytowalnych regionów w szablonach
  5. Tworzenie powtarzalnych regionów i tabel w programie Dreamweaver
  6. Używanie regionów opcjonalnych w szablonach
  7. Definiowanie edytowalnych atrybutów znacznika w programie Dreamweaver
  8. Tworzenie zagnieżdżonych szablonów w programie Dreamweaver
  9. Edytowanie, aktualizowanie i usuwanie szablonów
  10. Eksportowanie i importowanie zawartości XML w programie Dreamweaver
  11. Stosowanie szablonu lub usuwanie go z istniejącego dokumentu
  12. Edycja zawartości w szablonach programu Dreamweaver
  13. Reguły składni dla znaczników szablonu w programie Dreamweaver
  14. Ustawianie preferencji podświetlenia dla regionów szablonów
  15. Korzyści wynikające z używania szablonów w programie Dreamweaver
 15. Urządzenia mobilne i obsługa wielu ekranów
  1. Tworzenie zapytań o media
  2. Zmiana orientacji strony na urządzeniach mobilnych
  3. Tworzenie aplikacji internetowych przeznaczonych na urządzenia mobilne za pomocą programu Dreamweaver
 16. Dynamiczne serwisy, strony i formularze WWW
  1. Podstawowe informacje o aplikacjach internetowych
  2. Konfigurowanie komputera do programowania aplikacji
  3. Rozwiązywanie problemów z połączeniami z bazą danych
  4. Usuwanie skryptów połączenia w programie Dreamweaver
  5. Projektowanie stron dynamicznych
  6. Omówienie źródeł zawartości dynamicznej
  7. Definiowanie źródeł zawartości dynamicznej
  8. Dodawanie dynamicznej zawartości do stron
  9. Modyfikowanie dynamicznej zawartości w programie Dreamweaver
  10. Wyświetlanie rekordów z bazy danych
  11. Udostępnianie aktywnych danych w programie Dreamweaver oraz rozwiązywanie problemów z takimi danymi
  12. Dodawanie własnych zachowań serwerowych w programie Dreamweaver
  13. Tworzenie formularzy w programie Dreamweaver
  14. Zbieranie informacji od użytkowników za pomocą formularzy
  15. Tworzenie oraz włączanie formularzy ColdFusion w programie Dreamweaver
  16. Tworzenie formularzy WWW
  17. Rozszerzona obsługa elementów formularza w języku HTML5
  18. Tworzenie formularzy za pomocą programu Dreamweaver
 17. Tworzenie aplikacji metodą graficzną
  1. Tworzenie stron wzorca i szczegółów w programie Dreamweaver
  2. Tworzenie stron wyszukiwania i wyników
  3. Tworzenie strony wstawiania rekordów
  4. Tworzenie strony uaktualniania rekordów w programie Dreamweaver
  5. Tworzenie stron usuwania rekordów w programie Dreamweaver
  6. Używanie poleceń ASP do modyfikacji bazy danych w programie Dreamweaver
  7. Tworzenie strony rejestracji
  8. Tworzenie strony logowania
  9. Tworzenie strony, do której dostęp będą mieli tylko uwierzytelnieni użytkownicy
  10. Zabezpieczanie folderów w aplikacji ColdFusion za pomocą programu Dreamweaver
  11. Korzystanie ze składników ColdFusion w programie Dreamweaver
 18. Testowanie, podgląd i publikacja serwisów WWW
  1. Podgląd stron
  2. Podgląd stron WWW programu Dreamweaver na wielu urządzeniach
  3. Testowanie serwisu programu Dreamweaver

 

Informacje o stosowaniu map obrazów w programie Dreamweaver w celu utworzenia interaktywnych punktów aktywnych w serwisie WWW.

Mapa obrazu jest obrazem, który został podzielony na obszary zwane punktami aktywnymi; gdy użytkownik kliknie punkt aktywny, wykonana zostanie operacja (np. otwarty zostanie nowy plik).

Mapy obrazu po stronie klienta przechowują informacje o hiperłączach w dokumencie HTML — nie zaś w oddzielnym pliku mapy, jak to jest w przypadku map obrazu po stronie serwera. Gdy odwiedzający serwis kliknie punkt aktywny na obrazie, powiązany adres URL jest przesyłany bezpośrednio na serwer. Dzięki temu mapy obrazu przetwarzane po stronie klienta działają szybciej niż mapy obrazu po stronie serwera, ponieważ serwer nie musi interpretować miejsca kliknięcia. 

Program Dreamweaver nie zmienia odniesień do map obrazów po stronie serwera w istniejących dokumentach. W tym samym dokumencie można używać zarówno map obrazów po stronie klienta, jak i map obrazów po stronie serwera. Jednak przeglądarki obsługujące obydwa typy map obrazów dają pierwszeństwo mapom obrazu po stronie klienta. Aby dołączyć mapę obrazu po stronie serwera do dokumentu, należy wpisać odpowiedni kod HTML.

Wstawianie map obrazów po stronie klienta

Gdy wstawiasz mapę obrazu po stronie klienta, tworzysz tym samym obszar punktów aktywnych i definiujesz łącze otwierane, gdy użytkownik kliknie obszar punktu aktywnego.

Uwaga:

Tworzyć można wiele obszarów punktów aktywnych, ale są one częścią tej samej mapy obrazu.

 1. Zaznacz obraz w oknie Dokument.
 2. Aby wyświetlić wszystkie właściwości, kliknij strzałkę rozwijania w prawym dolnym rogu Inspektora właściwości.
 3. W polu Mapa podaj niepowtarzalną nazwę mapy obrazu. Jeśli używasz wielu map obrazów w tym samym dokumencie, upewnij się, że każda mapa ma niepowtarzalną nazwę.

 4. Aby zdefiniować obszary mapy obrazu, wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Wybierz narzędzie Okrąg  i utwórz punkt aktywny w kształcie okręgu, przeciągając wskaźnik nad obrazem.

  • Wybierz narzędzie Prostokąt  i utwórz punkt aktywny w kształcie prostokąta, przeciągając wskaźnik nad obrazem.

  • Wybierz narzędzie Wielokąt  i utwórz punkt aktywny w kształcie nieregularnego wielokąta, klikając kolejne punkty narożne. Kliknij narzędzie Strzałka, aby zamknąć kształt.

   Po utworzeniu punktu aktywnego wyświetlone zostanie okno Inspektora właściwości punktu aktywnego.

 5. W polu Łącze kliknij ikonę folderu, a następnie wybierz plik lub wpisz ścieżkę do pliku, który ma się otwierać po kliknięciu przez użytkownika punktu aktywnego.

 6. Z rozwijanej listy Cel wybierz okno, w którym plik ma zostać otwarty, lub wpisz jego nazwę.

  Nazwy wszystkich ramek, które zostały nazwane w bieżącym dokumencie, zostaną wyświetlone w wyskakującym menu. Jeśli określisz ramkę, która nie istnieje, połączona strona zostanie wczytana do nowego okna z określoną przez ciebie nazwą. Możesz również wybrać jedną z następujących, zastrzeżonych nazw ramek/okien docelowych:

  • _blank wczytuje połączony plik w nowym, nienazwanym oknie przeglądarki.
  • _parent wczytuje połączony plik w nadrzędnym układzie ramek lub w oknie ramki, która zawiera łącze. Jeżeli ramka zawierająca łącze nie jest zagnieżdżona, to połączony plik zostanie wczytany w pełnym oknie przeglądarki.
  • _self wczytuje połączony plik w tej samej ramce lub oknie co łącze. Jest to domyślna wartość atrybutu Cel, zatem na ogół nie trzeba jej wybierać.
  • _top wczytuje połączony plik w pełnym oknie przeglądarki, usuwając wszystkie ramki.
  • _new wczytuje połączony plik w nowym oknie przeglądarki.

  Uwaga:

  Opcja Cel nie jest dostępna, dopóki wybrany punkt aktywny nie zawiera łącza.  

 7. W polu Tekst zastępczy wpisz tekst do wyświetlania w przeglądarkach obsługujących wyłącznie tekst albo w przeglądarkach, w których ustawiono ręczne pobieranie obrazów. Niektóre przeglądarki wyświetlają ten tekst jako podpowiedź, gdy użytkownik przesuwa kursor nad punkt aktywny.
 8. Powtórz kroki od 4 do 7, aby zdefiniować dodatkowe punkty aktywne na mapie obrazu.
 9. Po zakończeniu mapowania obrazu kliknij pusty obszar w dokumencie, aby zmienić Inspektora właściwości.

Modyfikacja punktów aktywnych mapy obrazu

Punkty aktywne utworzone na mapie obrazu z łatwością można edytować. Obszar punktu aktywnego można przesuwać, jego rozmiar można dowolnie zmieniać lub też punkt aktywny może być przenoszony naprzód lub wstecz w elemencie o położeniu bezwzględnym (element AP).

Możesz też kopiować obraz z punktami aktywnymi z jednego dokumentu do drugiego lub kopiować jeden lub więcej punktów aktywnych z obrazu i wklejać je do innego; punkty aktywne powiązane z obrazem są także kopiowane do nowego dokumentu.

Zaznaczanie wielu punktów aktywnych na mapie obrazu

 1. Użyj narzędzia wskazującego punkt aktywny, aby zaznaczyć punkt aktywny.
 2. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Kliknij z wciśniętym klawiszem Shift inne punkty aktywne, które chcesz zaznaczyć.

  • Naciśnij klawisze Control+A (Windows) lub Command+A (Macintosh), aby zaznaczyć wszystkie punkty aktywne.

Przesuwanie punktu aktywnego

 1. Użyj narzędzia wskazującego punkt aktywny, aby zaznaczyć punkt aktywny.
 2. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Przeciągnij punkt aktywny na nowe miejsce.

  • Naciskając klawisze strzałek przy wciśniętym klawiszu Control można przesuwać punkt aktywny o 10 pikseli w wybranym kierunku.

  • Użyj klawiszy strzałek, aby przesunąć punkt aktywny o 1 piksel w wybranym kierunku.

Zmiana rozmiaru punktu aktywnego

 1. Użyj narzędzia wskazującego punkt aktywny  , aby zaznaczyć punkt aktywny.
 2. Przeciągnij uchwyt selektora punktu aktywnego, aby zmienić rozmiar lub kształt punktu aktywnego.

Adobe

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?