Informacje o stosowaniu map obrazów w programie Dreamweaver w celu utworzenia interaktywnych punktów aktywnych w serwisie WWW.

Mapa obrazu jest obrazem, który został podzielony na obszary zwane punktami aktywnymi; gdy użytkownik kliknie punkt aktywny, wykonana zostanie operacja (np. otwarty zostanie nowy plik).

Mapy obrazu po stronie klienta przechowują informacje o hiperłączach w dokumencie HTML — nie zaś w oddzielnym pliku mapy, jak to jest w przypadku map obrazu po stronie serwera. Gdy odwiedzający serwis kliknie punkt aktywny na obrazie, powiązany adres URL jest przesyłany bezpośrednio na serwer. Dzięki temu mapy obrazu przetwarzane po stronie klienta działają szybciej niż mapy obrazu po stronie serwera, ponieważ serwer nie musi interpretować miejsca kliknięcia. 

Program Dreamweaver nie zmienia odniesień do map obrazów po stronie serwera w istniejących dokumentach. W tym samym dokumencie można używać zarówno map obrazów po stronie klienta, jak i map obrazów po stronie serwera. Jednak przeglądarki obsługujące obydwa typy map obrazów dają pierwszeństwo mapom obrazu po stronie klienta. Aby dołączyć mapę obrazu po stronie serwera do dokumentu, należy wpisać odpowiedni kod HTML.

Wstawianie map obrazów po stronie klienta

Gdy wstawiasz mapę obrazu po stronie klienta, tworzysz tym samym obszar punktów aktywnych i definiujesz łącze otwierane, gdy użytkownik kliknie obszar punktu aktywnego.

Uwaga:

Tworzyć można wiele obszarów punktów aktywnych, ale są one częścią tej samej mapy obrazu.

 1. Zaznacz obraz w oknie Dokument.
 2. Aby wyświetlić wszystkie właściwości, kliknij strzałkę rozwijania w prawym dolnym rogu Inspektora właściwości.
 3. W polu Mapa podaj niepowtarzalną nazwę mapy obrazu. Jeśli używasz wielu map obrazów w tym samym dokumencie, upewnij się, że każda mapa ma niepowtarzalną nazwę.

 4. Aby zdefiniować obszary mapy obrazu, wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Wybierz narzędzie Okrąg  i utwórz punkt aktywny w kształcie okręgu, przeciągając wskaźnik nad obrazem.

  • Wybierz narzędzie Prostokąt  i utwórz punkt aktywny w kształcie prostokąta, przeciągając wskaźnik nad obrazem.

  • Wybierz narzędzie Wielokąt  i utwórz punkt aktywny w kształcie nieregularnego wielokąta, klikając kolejne punkty narożne. Kliknij narzędzie Strzałka, aby zamknąć kształt.

   Po utworzeniu punktu aktywnego wyświetlone zostanie okno Inspektora właściwości punktu aktywnego.

 5. W polu Łącze kliknij ikonę folderu, a następnie wybierz plik lub wpisz ścieżkę do pliku, który ma się otwierać po kliknięciu przez użytkownika punktu aktywnego.

 6. Z rozwijanej listy Cel wybierz okno, w którym plik ma zostać otwarty, lub wpisz jego nazwę.

  Nazwy wszystkich ramek, które zostały nazwane w bieżącym dokumencie, zostaną wyświetlone w wyskakującym menu. Jeśli określisz ramkę, która nie istnieje, połączona strona zostanie wczytana do nowego okna z określoną przez ciebie nazwą. Możesz również wybrać jedną z następujących, zastrzeżonych nazw ramek/okien docelowych:

  • _blank wczytuje połączony plik w nowym, nienazwanym oknie przeglądarki.
  • _parent wczytuje połączony plik w nadrzędnym układzie ramek lub w oknie ramki, która zawiera łącze. Jeżeli ramka zawierająca łącze nie jest zagnieżdżona, to połączony plik zostanie wczytany w pełnym oknie przeglądarki.
  • _self wczytuje połączony plik w tej samej ramce lub oknie co łącze. Jest to domyślna wartość atrybutu Cel, zatem na ogół nie trzeba jej wybierać.
  • _top wczytuje połączony plik w pełnym oknie przeglądarki, usuwając wszystkie ramki.
  • _new wczytuje połączony plik w nowym oknie przeglądarki.

  Uwaga:

  Opcja Cel nie jest dostępna, dopóki wybrany punkt aktywny nie zawiera łącza.  

 7. W polu Tekst zastępczy wpisz tekst do wyświetlania w przeglądarkach obsługujących wyłącznie tekst albo w przeglądarkach, w których ustawiono ręczne pobieranie obrazów. Niektóre przeglądarki wyświetlają ten tekst jako podpowiedź, gdy użytkownik przesuwa kursor nad punkt aktywny.
 8. Powtórz kroki od 4 do 7, aby zdefiniować dodatkowe punkty aktywne na mapie obrazu.
 9. Po zakończeniu mapowania obrazu kliknij pusty obszar w dokumencie, aby zmienić Inspektora właściwości.

Modyfikacja punktów aktywnych mapy obrazu

Punkty aktywne utworzone na mapie obrazu z łatwością można edytować. Obszar punktu aktywnego można przesuwać, jego rozmiar można dowolnie zmieniać lub też punkt aktywny może być przenoszony naprzód lub wstecz w elemencie o położeniu bezwzględnym (element AP).

Możesz też kopiować obraz z punktami aktywnymi z jednego dokumentu do drugiego lub kopiować jeden lub więcej punktów aktywnych z obrazu i wklejać je do innego; punkty aktywne powiązane z obrazem są także kopiowane do nowego dokumentu.

Zaznaczanie wielu punktów aktywnych na mapie obrazu

 1. Użyj narzędzia wskazującego punkt aktywny, aby zaznaczyć punkt aktywny.
 2. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Kliknij z wciśniętym klawiszem Shift inne punkty aktywne, które chcesz zaznaczyć.

  • Naciśnij klawisze Control+A (Windows) lub Command+A (Macintosh), aby zaznaczyć wszystkie punkty aktywne.

Przesuwanie punktu aktywnego

 1. Użyj narzędzia wskazującego punkt aktywny, aby zaznaczyć punkt aktywny.
 2. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Przeciągnij punkt aktywny na nowe miejsce.

  • Naciskając klawisze strzałek przy wciśniętym klawiszu Control można przesuwać punkt aktywny o 10 pikseli w wybranym kierunku.

  • Użyj klawiszy strzałek, aby przesunąć punkt aktywny o 1 piksel w wybranym kierunku.

Zmiana rozmiaru punktu aktywnego

 1. Użyj narzędzia wskazującego punkt aktywny , aby zaznaczyć punkt aktywny.
 2. Przeciągnij uchwyt selektora punktu aktywnego, aby zmienić rozmiar lub kształt punktu aktywnego.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online