Uwaga:

Interfejs użytkownika w programie Dreamweaver CC i nowszych wersjach został uproszczony. Dlatego począwszy od wersji Dreamweaver CC niektóre opcje opisane w tym artykule mogą nie być dostępne. Więcej informacji zawiera ten artykuł.

O szukaniu i stronach z wynikami wyszukania

Za pomocą programu Dreamweaver można utworzyć zestaw stron, które pozwolą użytkownikom przeszukiwać bazę danych oraz przeglądać wyniki wyszukiwania.

W większości przypadków, będzie potrzeba co najmniej dwóch stron, aby dodać tę funkcjonalność do twojej aplikacji webowej. Pierwsza strona jest stroną, która zawiera formularz HTML w którym użytkownik wprowadza parametry szukania. Mimo że ta stronie nie wykonuje właściwej operacji szukania, jest określana jako strona szukania.

Druga strona, która jest potrzebna to strona wyników, która wykonuje większość pracy. Strona wyników wykonuje następujące zadania:

 • Wczytuje parametry szukania przesłane przez stronę szukania

 • Łączy się z bazą danych i wyszukuje rekordy

 • Buduje zestaw rekordów ze znalezionych danych

 • Wyświetla zawartość zestawu rekordów

  Opcjonalnie, można dodać stronę szczegółów strona szczegółowa daje użytkownikowi więcej informacji na temat konkretnego rekordu na stronie wyników szukania.

  Jeśli określono tylko jeden parametr szukania, program Dreamweaver pozwala dodać funkcje wyszukiwania do aplikacji internetowej bez używania zmiennych i zapytań SQL. Po prostu zaprojektuj swoje strony i wypełnij kilka okien dialogowych. Jeżeli masz więcej niż jeden parametr szukania, musisz napisać polecenie SQL i zdefiniować wiele zmiennych do niego.

  Program Dreamweaver wstawia zapytanie SQL na twoją stronę. Kiedy strona działa na serwerze, każdy rekord z bazy danych jest sprawdzany. Jeżeli określone pole z rekordu pasuje do warunków zapytania SQL, rekord zostanie włączony do zestawu rekordów. Zapytanie SQL w rzeczywistości buduje zestaw rekordów zawierających tylko wyniki szukania.

  Na przykład pole sprzedaż może zawierać informację na temat klientów w określonym obszarze, którzy mają przychody powyżej pewnego poziomu. W formularzu na stronie szukanie, pracownik sprzedaży wprowadza obszar geograficzny i minimalny poziom dochodu, a następnie klika przycisk Prześlij, aby przesłać dwie wartości na serwer. Na serwerze, wartości są przekazane do zapytania SQL znajdującego się na stronie wyników, które tworzy zestaw rekordów zawierający tylko klientów z podanego obszaru z przychodem powyżej wymienionego poziomu.

Tworzenie strony wyszukiwania

Strona szukania WWW typowo zawiera pola formularza, w które użytkownik wpisuje parametry szukania. W wersji minimalnej, strona szukania musi być formularzem HTML zawierającym przycisk Prześlij.

Aby dodać formularz HTML do strony szukania, wykonaj następującą procedurę:

 1. Otwórz stronę wyszukiwania lub nową stronę i wybierz polecenie Wstaw > Formularz > Formularz.

  Pusty formularz zostanie utworzony na stronie. Może zajść potrzeba włączenia opcji Elementy niewidoczne (Widok > Pomoce wizualne > Elementy niewidoczne), aby zobaczyć obrys formularza, który jest pokazywany za pomocą cienkich, czerwonych linii.

 2. Dodaj obiekt formularz zaznaczając Formularz z menu Wstaw, co pozwoli użytkownikom wprowadzać własne parametry szukania.

  Obiekty formularza mogą zawierać pola tekstowe, menu, opcje i przyciski radiowe. Możesz dodać tyle obiektów formularza ile zachcesz, aby pomóc użytkownikom zawęzić wyniki szukania. Trzeba mieć jednak na uwadze, że im więcej jest parametrów szukania na stronie szukania, tym bardziej złożone będzie zapytanie SQL.

 3. Dodaj przycisk Prześlij do formularza (Wstaw > Formularz > Przycisk).
 4. (Opcjonalnie) Zmień etykietę przycisku Prześlij zaznaczając przycisk, otwierając Inspektora właściwości (Okno > Właściwości) i wprowadzając nową wartości w pole Wartość.

  Następnie, trzeba poinformować formularz gdzie ma przesłać parametry, kiedy użytkownik kliknie przycisk Prześlij.

 5. Wybierz formularz wybierając znacznik <form> w selektorze znaczników na dole okna Dokument jak widać na poniższym ekranie:
  Znacznik formularza
 6. W polu Operacja w Inspektorze właściwości formularza wprowadź nazwę pliku strony wyników, która będzie odpowiedzialna za przeszukiwanie w bazie.
 7. Z wyskakujące menu Metoda, wybierz metodę transmisji danych formularza na serwer:
  • GET przesyła dane formularza dołączając je do ciągu znaków zapytania URL. Ze względu na fakt, że adres URL jest ograniczony do 8192 znaków, nie należy używać metody GET do długich formularzy.

  • POST przesyła dane formularze w treści komunikatu.

  • Domyślnie używa metody domyślnie stosowanej przez przeglądarkę (zazwyczaj jest to GET).

   Strona szukania jest gotowa.

Tworzenie podstawowej strony wyników

Kiedy użytkownik klika przycisk Prześlij formularza, parametry szukania zostają przesłane do strony wyników na serwerze. Strona wyników na serwerze, nie strona szukania w przeglądarce, jest odpowiedzialna za wybranie rekordów z bazy danych. Jeżeli strona szukania przesyła pojedynczy parametr do serwera, możesz zbudować stronę wyników przez zapytań SQL i bez zmiennych. Możesz utworzyć podstawowy zestaw rekordów z filtrem, który wyłączy rekordy, które nie spełniają warunku określonego przez parametr szukania przesłany przez stronę szukania.

Uwaga:

Jeżeli masz więcej niż jeden warunek wyszukiwania, to musisz użyć zaawansowanego okna dialogowego Zestaw rekordów i zdefiniować swój zestaw rekordów (zobacz Tworzenie zaawansowanej strony wyników wyszukiwania ).

Tworzenie zestawu rekordów zawierającego wyniki wyszukania

 1. Otwórz twoją stronę wyników szukania w oknie Dokument.

  Jeżeli nie masz jeszcze strony szczegółowej, utwórz nową stronę dynamiczną (Plik > Nowy > Pusta strona).

 2. Utwórz zestaw rekordów otwierając panel Wiązania (Okno > Wiązania), klikając przycisk Plus (+) i wybierając Zestaw rekordów z wyskakującego menu.
 3. Upewnij się, że wyświetlane jest uproszczone okno dialogowe Zestaw rekordów.
  Okno dialogowe Zestaw rekordów

  Uwaga:

  Jeżeli zamiast tego pojawi się okno zaawansowane, przełącz na proste okno klikając przycisk Proste.

 4. Wprowadź nazwę dla zestawu rekordów i wybierz połączenie.

  Połączenie powinno być z bazą, która zawiera dane, które chcesz, aby użytkownik przeszukiwał.

 5. W wyskakującym menu Tabela wybierz tabelę, która będzie przeszukiwana w bazie danych.

  Uwaga:

  W szukania pojedynczego parametru można określić rekordy tylko w jednej tabeli. Aby przeszukać więcej niż jedną tabelę w tym samym czasie, musisz użyć okna zaawansowanego Zestaw rekordów i zdefiniować zapytanie SQL.

 6. Aby włączyć tylko niektóre kolumny tabeli do zestawu rekordów, kliknij opcję Zaznaczone i wybierz kolumny, klikając je na liście z wciśniętym klawiszem Control (Windows) lub Command (Macintosh).

  Powinieneś umieścić tylko te kolumny, które zawierają informacje, które mają być wyświetlone na stronie wyników szukania.

  Zostaw otwarte okno dialogowe Zestaw rekordów. Będziesz używał jej do pobrania parametrów przesłanych przez stronę szukania i utworzenia filtra na zestawie rekordów, który wyłączy rekordy, które nie spełniają parametrów.

Tworzenie filtru zestawu rekordów

 1. Z pierwszego wyskakującego menu w obszarze Filtr wybierz kolumnę z tabeli bazy danych, w której będziesz szukać pasujących danych.

  Na przykład jeżeli wartością przesłaną przez stronę szukania jest nazwa miasta, wybierz kolumnę z tabeli, która zawiera nazwy miast.

 2. Z wyskakującego menu poniżej pierwszego menu wybierz znak równości (powinien już być zaznaczony).
 3. Z trzeciego wyskakującego menu wybierz opcję Zmienna formularza, jeżeli strona używa metody POST lub opcję Parametr URL, jeżeli używa metody GET.

  Strona szukania używa albo zmiennej formularza albo parametru URL do przekazania informacji do strony wyników.

 4. W czwartym oknie wprowadź nazwę obiektu formularza, który akceptuje parametr szukania na stronie szukania.

  Nazwa obiektu ma drugie zastosowanie jako nazwa formularza lub parametr ULR. Możesz poznać tę nazwę przełączając się na stronę szukania, klikając obiekt formularza, aby go wybrać i sprawdzić nazwę obiektu w Inspektorze właściwości.

  Na przykład załóżmy że chcesz utworzyć zestaw rekordów, który zawiera tylko wycieczki przygodowe do określonego kraju. Załóżmy, że masz kolumnę w tabeli, która się nazywa TRIPLOCATION. Załóżmy także, że formularz HTML na stronie szukania używa metody GET i zawiera obiekt menu nazywający się Miejsce, który wyświetla listę krajów. Następujący przykład pokazuje jak powinna wyglądać twoja sekcja Filtr:

  Parametry obiektu formularza
 5. (Opcjonalnie) Kliknij przycisk Test, wprowadź wartość testową, a następnie kliknij przycisk OK, aby połączyć się z bazą danych i utworzyć instancję zestawu rekordów.

  Wartość testowa symuluje wartość, która normalnie będzie zwracana przez stronę szukania. Kliknij przycisk OK, aby zamknąć testowy zestaw rekordów.

 6. Po zakończeniu pracy z zestawem rekordów kliknij przycisk OK.

  Na stronę został wstawiony skrypt serwerowy, który w trakcie pracy sprawdza każdy rekord w bazie. Jeżeli określone pole w zestawie rekordów spełnia warunki filtra, rekord jest dołączany do zestawu rekordów. Skrypt buduje zestaw rekordów, który zawiera tylko wyniki szukania.

  Następnym krokiem jest wyświetlenie zestawu rekordów na stronie wyników szukania. Więcej informacji na ten temat znajduje się w części Wyświetlanie wyników wyszukiwania.

Tworzenie zaawansowanej strony wyników

Jeżeli strona szukania przesyła na serwer więcej niż jeden parametr, musisz napisać zapytanie SQL dla strony wyników i skorzystać z parametrów szukania w zmiennych SQL.

Uwaga:

Jeśli wprowadzono tylko jeden warunek wyszukiwania, można użyć zwykłego okna dialogowego Zestaw rekordów, aby zbudować zestaw rekordów (zobacz Tworzenie podstawowej strony wyników).

 1. Otwórz stronę wyników w programie Dreamweaver, a następnie utwórz zestaw rekordów, otwierając panel Wiązania (Okno > Wiązania), klikając przycisk Plus (+) i wybierając opcję Zestaw rekordów z wyskakującego menu.
 2. Upewnij się, że pojawia się zaawansowane okno Zestaw rekordów.

  Zaawansowane okno dialogowe ma obszar tekstowy, w którym można wprowadzić polecenie SQL. Jeżeli pojawia się proste okno dialogowe, przełącz na okno zaawansowane klikając przycisk Zaawansowane.

 3. Wprowadź nazwę dla zestawu rekordów i wybierz połączenie.

  Połączenie powinno być z bazą, która zawiera dane, które chcesz, aby użytkownik przeszukiwał.

 4. Wprowadź polecenie Select w obszarze tekstowym SQL.

  Upewnij się, że polecenie zawiera klauzulę WHERE, w której znajdują się zmienne zawierające parametry szukania. W następującym przykładzie, zmienne są nazwane varLastName i varDept:

  SELECT EMPLOYEEID, FIRSTNAME, LASTNAME, DEPARTMENT, EXTENSION FROM EMPLOYEE ¬ 
  WHERE LASTNAME LIKE 'varLastName' ¬ 
  AND DEPARTMENT LIKE 'varDept'

  Aby zmniejszyć ilość wpisywania, możesz użyć drzewa obiektów bazodanowych znajdującego się na dole okna dialogowe Zestaw rekordów. Więcej informacji na ten temat znajduje się w części Definiowanie zaawansowanego zestawu rekordów pisząc polecenie SQL.

  Pomoc dotyczącą składni SQL zawiera elementarz SQL na stronie www.adobe.com/go/learn_dw_sqlprimer_pl.

 5. Nadaj zmiennym SQL wartości parametrów szukania klikając przycisk Plus (+) w obszarze Zmienne i wprowadzając nazwę zmiennej, domyślną wartość (która będzie wyświetlana, jeżeli nie zostanie przesłana wartość w czasie wykonywania się strony) oraz wartość wykonawczą (zazwyczaj jest to obiekt serwerowy przesłany przez przeglądarkę, jak zmienna zapytania).

  W następującym przykładzie dotyczącym ASP, formularz HTML na stronie szukania używa metody GET i zawiera jedno pole tekstowe nazywające się LastName i inne nazywające się Department:

  Przykład ASP

  W ColdFusion, zmienne wykonywalne będą nazywały się #LastName# i #Department#. W kodzie PHP zmienne wykonawcze musiałyby mieć nazwy $_REQUEST["LastName"] i $_REQUEST["Department"].

 6. (Opcjonalnie) Kliknij przycisk Test, aby utworzyć instancję zestawu rekordów na podstawie domyślnych wartości zmiennych.

  Wartość testowa symuluje wartość, która normalnie będzie zwracana przez stronę szukania. Kliknij przycisk OK, aby zamknąć testowy zestaw rekordów.

 7. Po zakończeniu pracy z zestawem rekordów kliknij przycisk OK.

  Zapytanie SQL jest wstawione na twoją stronę.

  Następnym krokiem jest wyświetlenie zestawu rekordów na stronie wyników wyszukiwania.

Wyświetlanie strony wyszukiwania

Po utworzeniu zestawu rekordów, które będą zawierały wyniki szukania, musisz wyświetlić informację na stronie wyników szukania. Wyświetlenie rekordów może polegać na przeciągnięciu pojedynczych kolumn z panelu Wiązania na stronę wyników. Możesz dołożyć teraz łącza nawigacyjne, które będą pozwalały przewijać zestaw rekordów wprzód i wstecz lub możesz utworzyć powtarzalny region, który będzie wyświetlał więcej niż jeden rekord na stronie. Możesz także dodać łącza do strony szczegółowej.

Więcej informacji na temat metod wyświetlania dynamicznej zawartości na stronie (ale innej niż dynamiczna tablica) znajduje się w części Wyświetlanie rekordów z bazy danych.

 1. Umieść punkt wstawiania w miejscu, gdzie ma się pojawić dynamiczna tabela na stronach wyników wyszukiwania i wybierz polecenie Wstaw > Obiekty danych > Dane dynamiczne > Dynamiczna tabela.
 2. Zakończ pracę z oknem dialogowym Dynamiczna tabela wybierając zestaw rekordów, który będzie zawierał wyniki szukania.
 3. Kliknij przycisk OK. Dynamiczna tabela, która będzie wyświetlała wyniki szukania, jest wstawiona na stronę wyników.

Tworzenie strony szczegółów dla strony wyników

Możesz ustawić strony szukania i wyników tak, aby zawierały więcej informacji na temat specyficznych rekordów na stronie wyników. W tej sytuacji, strona wyników szukania ma drugie znaczenie jako strona wzorcowa do zestawu stron Wzorzec-Szczegóły.

Możesz utworzyć łącze, które powoduje otwarcie strony powiązanej i przekazanie jej istniejących parametrów. Zachowanie serwerowe jest dostępne tylko wtedy, gdy używa się modelu serwerowego ASP.

Przed dodaniem zachowania serwerowego Przejdź do strony powiązanej upewnij się, że strona otrzymuje formularz lub parametry URL z innej strony. Zadaniem zachowania serwerowego jest przekazanie tych parametrów do trzeciej strony. Przykładowo, możesz przekazać parametry wyszukiwania otrzymane przez stronę wyników do innej strony i uchronić w ten sposób użytkownika od ponownego wpisywania parametrów wyszukiwania.

Możesz także wybrać tekst lub obraz na stronie, który będzie służył jako łącze do powiązanej strony, lub możesz ustawić wskaźnik na stronie bez wybierania czegokolwiek i tekst łącza zostanie wstawiony.

 1. W oknie dialogowym Przejdź do strony powiązanej kliknij przycisk Przeglądaj i wskaż plik strony powiązanej.

  Jeżeli aktualna strona przesyła dane do samej siebie, wprowadź nazwę pliku aktualnej strony.

 2. Jeżeli parametry, które chcesz przekazać zostały uzyskane bezpośrednio z formularza HTML za pomocą polecenia GET lub są wymienione w URL strony, wybierz opcję Parametry URL.
 3. Jeżeli parametry, które chcesz przekazać zostały uzyskane bezpośrednio z formularza HTML za pomocą polecenia POST wybierz opcję Parametry formularza.
 4. Kliknij przycisk OK.

  Kiedy nowe łącze zostanie kliknięte strona przekaże parametry do strony powiązanej za pomocą ciągu znaków zapytania.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online