Informacje o ustawianiu właściwości CSS dla nagłówków i łączy oraz stosowanie ich do wszystkich nagłówków i łączy na stronie.

Dla nagłówków strony można określać takie atrybuty, jak kroje i rozmiary czcionki oraz kolory. Program Dreamweaver domyślnie tworzy reguły CSS dla nagłówków i stosuje je do wszystkich nagłówków użytych na stronie. Reguły te są osadzane w sekcji head projektowanej strony.

Aby zastosować właściwości CSS do nagłówków:

 1. Wykonaj jedną z następujących czynności

  • Kliknij polecenie Plik > Właściwości strony.
  • Kliknij polecenie Okno > Właściwości strony. W inspektorze właściwości tekstu kliknij opcję Właściwości strony.
 2. Na panelu Właściwości strony wybierz opcję Nagłówki (CSS). Można skonfigurować następujące opcje:

  • Czcionka nagłówka: Określa domyślną rodzinę czcionek używanych w nagłówkach. Dreamweaver użyje wybranej przez ciebie rodziny czcionek, chyba że dla danego elementu tekstowego zostanie specjalnie wybrana inna czcionka.
  • Nagłówek 1 — Nagłówek 6: Określa rozmiar i kolor czcionki, która ma być używana dla sześciu poziomów znaczników nagłówkowych.

Ustawianie właściwości łączy dla całej strony za pomocą stylów CSS

Dla łączy można określać kroje i rozmiary czcionki, kolory i inne atrybuty. Program Dreamweaver domyślnie tworzy reguły CSS dla łączy i stosuje je do wszystkich łączy użytych na stronie. (Reguły te są osadzane w sekcji head projektowanej strony).

Uwaga:

Jeśli chcesz dostosować wygląd wybranych łączy na stronie, musisz utworzyć odrębne reguły CSS i zastosować je do poszczególnych łączy.

 1. Wykonaj jedną z następujących czynności

  • Kliknij polecenie Plik > Właściwości strony.
  • Kliknij polecenie Okno > Właściwości strony. W inspektorze właściwości tekstu kliknij opcję Właściwości strony.
 2. W sekcji Kategoria wybierz opcję Łącza (CSS).

  • Czcionki łączy: Określa domyślną rodzinę czcionek używanych w tekście łącza. Domyślnie, program Dreamweaver będzie używać rodziny czcionek wybranej przez ciebie dla całej strony, chyba że ustawisz inną czcionkę.
  • Rozmiar: Określa domyślny rozmiar czcionek używanych w tekście łącza.
  • Kolor łącza: Określa kolor tekstu łącza.
  • Odwiedzone łącza: Określa kolor tekstu łącza odwiedzonego.
  • Łącza po najeździe: Określa kolor łącza w momencie, gdy znajduje się nad nim kursor myszy.
  • Aktywne łącza: Określa kolor łącza w momencie kliknięcia łącza kursorem myszy.
  • Styl podkreślenia: Określa sposób podkreślania łączy. Jeżeli dla strony zdefiniowano już styl podkreślania łączy (np. za pomocą zewnętrznego arkusza stylów CSS), to domyślną opcją w menu Styl będzie "nie zmieniaj". Ta opcja informuje, że zdefiniowano już styl łącza. Jeżeli zmodyfikujesz styl podkreślania łącza za pomocą okna dialogowego Właściwości strony, Dreamweaver zmieni poprzednią definicję łącza.