Uwaga:

Interfejs użytkownika w programie Dreamweaver CC i nowszych wersjach został uproszczony. Dlatego począwszy od wersji Dreamweaver CC niektóre opcje opisane w tym artykule mogą nie być dostępne. Więcej informacji zawiera ten artykuł.

Informacje o rekordach baz danych

Wyświetlanie rekordów bazy danych polega na pobraniu informacji przechowywanych w bazie lub w innym źródle zawartości oraz wygenerowaniu tych informacji na stronie internetowej. Program Dreamweaver udostępnia wiele metod wyświetlania zawartości dynamicznej. Zawiera także kilka wbudowanych zachowań serwerowych, które rozszerzają możliwości prezentowania zawartości dynamicznej, a jednocześnie ułatwiają użytkownikom nawigowanie wśród informacji zwróconych z bazy danych oraz ich przeszukiwanie.

Bazy danych i inne źródła zawartości dynamicznej zwiększają możliwości i elastyczność wyszukiwania, sortowania i wyświetlania dużych zasobów informacji. Bazy danych warto używać do przechowywania zawartości serwisów WWW wówczas, gdy trzeba składować duże ilości danych oraz pobierać je i wyświetlać w zrozumiały sposób. Program Dreamweaver udostępnia szereg narzędzi i gotowych zachowań, które ułatwiają efektywne pobieranie i wyświetlanie informacji przechowywanych w bazie danych.

Zachowania serwerowe i elementy formatowania

Program Dreamweaver zawiera następujące zachowania serwerowe i elementy formatowania, które rozszerzają możliwości wyświetlania dynamicznych danych:

Formaty

umożliwiają wybór różnych typów liczbowych, walutowych, daty i czasu oraz wartości procentowych dla tekstu dynamicznego.

Jeśli na przykład cena pozycji w zestawie rekordów ma wartość 10,989, to można wyświetlić ją na stronie jako $10,99 — wystarczy wybrać format „Waluta — 2 miejsca po przecinku”, dostępny w programie Dreamweaver. Ten format wyświetla liczbę z dwoma miejscami po przecinku. Jeżeli liczba ma więcej niż dwa miejsca po przecinku, to jest zaokrąglana do najbliższej wartości. Jeżeli liczba nie ma żadnych miejsc po przecinku, to zastosowanie tego formatu danych spowoduje dodanie przecinka i dwóch zer.

Region powtarzalny

to zachowanie serwerowe umożliwia wyświetlanie wielu pozycji zwróconych przez zapytanie do bazy danych. Pozwala także wybrać liczbę rekordów, jaka ma być wyświetlana na każdej stronie.

Nawigacja w zestawie rekordów

te zachowania serwerowe umożliwiają wstawianie elementów nawigacyjnych, które pozwolą użytkownikom przechodzić do poprzedniego lub kolejnego zbioru rekordów zwróconego przez zestaw rekordów. Np. jeżeli użyjesz obiektu serwerowego Region powtarzalny, aby wyświetlić na każdej stronie po 10 rekordów, a zestaw rekordów zwróci 40 rekordów, to będzie można poruszać się naraz o 10 rekordów do przodu lub do tyłu.

Pasek stanu zestawu rekordów

te zachowania serwerowe umożliwiają dodanie licznika, który pokazuje użytkownikom ich pozycję w zbiorze rekordów w odniesieniu do łącznej liczby zwróconych rekordów.

Pokaż region

te zachowania serwerowe umożliwiają wyświetlanie lub ukrywanie pozycji na stronie w zależności od znaczenia wyświetlonych w danym momencie rekordów. Np. jeżeli użytkownik dotarł do ostatniego rekordu w zestawie, to można ukryć łącze następny rekord i wyświetlać tylko łącze poprzedni rekord.

Stosowanie elementów typograficznych i elementów układu strony do danych dynamicznych

Program Dreamweaver zapewnia przydatną możliwość prezentowania danych dynamicznych w ramach zorganizowanej strony oraz pozwala stosować formatowanie typograficzne za pomocą stylów HTML i CSS. Aby zastosować formatowanie do danych dynamicznych, sformatuj tabele i elementy zastępcze tej zawartości dynamicznej, używając narzędzi programu Dreamweaver. Gdy dane zostaną wstawione ze źródła zawartości, automatycznie przyjmą określone formatowanie czcionki, akapitu i tabeli.

Łącza nawigacji w zestawie rekordów umożliwiają przechodzenie do innego rekordu albo do innego zbioru rekordów. Jeżeli np. zaprojektujesz stronę tak, aby wyświetlała pięć rekordów naraz, to możesz dodać łącza Dalej lub Wstecz, aby umożliwić użytkownikom wyświetlenie kolejnych albo poprzednich pięciu rekordów.

Można utworzyć cztery rodzaje łączy nawigacyjnych do poruszania się po zestawie rekordów: Pierwszy, Poprzedni, Następny i Ostatni. Jedna strona może zawierać dowolną liczbę tych łączy, pod warunkiem że wszystkie działają na jednym zestawie rekordów. Na tej samej stronie nie można jednak dodać łączy umożliwiających poruszanie się po innym zestawie rekordów.

Łącza do nawigacji po zestawie rekordów wymagają następujących elementów dynamicznych:

 • Zestawu rekordów do nawigacji

 • Zawartości dynamicznej na stronie, która będzie wyświetlać rekordy

 • Tekstu lub obrazów na stronie, które będą pełniły rolę paska nawigacji do klikania

 • Zestawu zachowań serwerowych Przejdź do rekordu, które umożliwią nawigację po zestawie rekordów

  Ostatnie dwa elementy można dodać, korzystając z obiektu serwerowego Pasek nawigacji rekordów. Można je również dodawać odrębnie, używając narzędzi do projektowania oraz panelu Zachowania serwerowe.

Tworzenie paska nawigacji dla zestawu rekordów

Pasek nawigacji dla zestawu rekordów można utworzyć za pomocą jednej operacji, korzystając z zachowania serwerowego pasek nawigacji zestawu rekordów. Ten obiekt serwerowy dodaje do strony następujące elementy konstrukcyjne:

 • Tabelę HTML z łączami w postaci tekstu lub obrazów

 • Zestaw zachowań serwerowych Przejdź do

 • Zestaw zachowań serwerowych Pokaż region

  Wersja tekstowa paska nawigacyjnego zestawu rekordów wygląda następująco:

Wersja tekstowa paska nawigacyjnego zestawu rekordów
Wersja tekstowa paska nawigacyjnego zestawu rekordów

Pasek nawigacji zestawu rekordów
Pasek nawigacji zestawu rekordów

Zanim umieścisz pasek nawigacji rekordów na stronie, sprawdź, czy strona ta zawiera zestaw rekordów, po którym chcesz się poruszać, oraz układ umożliwiający wyświetlenie tych rekordów.

Po umieszczeniu paska nawigacyjnego na stronie możesz go dostosować do własnych upodobań, używając narzędzi do projektowania. Możesz również edytować zachowania serwerowe Przesuń do oraz Pokaż region. Aby to zrobić, dwukrotnie kliknij zachowanie w panelu Zachowania serwerowe.

Program Dreamweaver tworzy tabelę zawierającą łącza w postaci tekstu lub obrazów. Użytkownicy mogą klikać te elementy, aby poruszać się po wybranym zestawie rekordów. Gdy wyświetlony jest pierwszy rekord w zestawie, łącza lub obrazy Pierwszy i Poprzedni są ukrywane. Gdy wyświetlony jest ostatni rekord w zestawie, łącza lub obrazy Następny i Ostatni są ukrywane.

Układ paska nawigacyjnego można dostosować za pomocą narzędzi do projektowania oraz panelu Zachowania serwerowe.

 1. Przejdź do widoku Projekt i umieść punkt wstawiania w tym miejscu na stronie, gdzie ma się pojawić pasek nawigacji.
 2. Wyświetl okno dialogowe Pasek nawigacji zestawu rekordów (Wstaw > Obiekty danych > Podział zestawu rekordów na strony > Pasek nawigacji zestawu rekordów).
 3. Z wyskakującego menu Zestaw rekordów wybierz zestaw, po którym chcesz się poruszać.
 4. Z sekcji Wyświetl, używając wybierz format wyświetlania łączy nawigacyjnych na stronie. Potem kliknij przycisk OK.

  Tekst

  Umieszcza na stronie łącza tekstowe.

  Obrazy

  Wstawia obrazy służące jako łącza. Program Dreamweaver używa własnych plików graficznych. Po umieszczeniu paska na stronie możesz je zastąpić dowolnymi plikami graficznymi.

Niestandardowe paski nawigacyjne rekordów

Możesz utworzyć własny pasek nawigacji dla zestawu rekordów, używając bardziej złożonego układu i stylów formatowania, niż prosta tabela tworzona przez obiekt serwerowy Pasek nawigacji zestawu rekordów.

Aby utworzyć własny pasek nawigacji dla zestawu rekordów, należy:

 • Utworzyć łącza nawigacyjne w postaci tekstu lub obrazów

 • Umieścić te łącza na stronie w widoku Projekt

 • Przypisać do każdego łącza nawigacyjnego osobne zachowanie serwerowe

Ta sekcja opisuje sposób przypisywania poszczególnych zachowań serwerowych do łączy nawigacyjnych.

 1. Przejdź do widoku Projekt. Zaznacz na stronie ciąg tekstu albo obraz, z którego ma powstać łącze nawigacyjne.
 2. Otwórz panel Zachowania serwerowe (Okno > Zachowania serwerowe) i kliknij przycisk Plus (+).
 3. Z wyskakującego menu wybierz polecenie Podział zestawu rekordów na strony. Potem wybierz z listy zachowań serwerowych odpowiednie dla danego łącza.

  Jeżeli zestaw zawiera wiele rekordów, to czas między kliknięciem przez użytkownika łącza a wykonaniem zachowania serwerowego Przejdź do ostatniego rekordu może być bardzo długi.

 4. Z wyskakującego menu Zestaw rekordów wybierz zestaw zawierający potrzebne rekordy i kliknij przycisk OK.

  Zachowanie serwerowe zostało przypisane do łącza nawigacyjnego.

Ustawianie opcji w oknie dialogowym Przesuń do (zachowanie serwerowe)

Dodaj łącza umożliwiające użytkownikowi nawigację między rekordami w zestawie.

 1. Jeżeli nic nie jest zaznaczone na stronie, wybierz łącze z wyskakującego menu.
 2. Wybierz zestaw zawierający potrzebne rekordy i kliknij przycisk OK.

  Uwaga:

  Jeżeli zestaw zawiera wiele rekordów, to czas między kliknięciem przez użytkownika łącza a wykonaniem zachowania serwerowego Przejdź do ostatniego rekordu może być bardzo długi.

Tworząc własny pasek nawigacji, zacznij od przygotowania jego wyglądu graficznego za pomocą narzędzi programu Dreamweaver. Nie musisz tworzyć łącza dla fragmentu tekstu lub obrazu. Program Dreamweaver zrobi to za ciebie.

Strona, na której tworzysz pasek nawigacji, musi zawierać zestaw rekordów, po którym będzie się poruszać użytkownik. Prosty pasek nawigacji dla zestawu rekordów, zawierający przyciski łączy utworzone z obrazów lub innych elementów zawartości, może wyglądać tak:

Prosty pasek nawigacji dla zestawu rekordów
Prosty pasek nawigacji dla zestawu rekordów

Po dodaniu zestawu rekordów do strony i utworzeniu paska nawigacji, musisz zastosować poszczególne zachowania serwerowe do każdego elementu nawigacyjnego. Np. typowy pasek nawigacji zestawu rekordów zawiera reprezentacje następujących łączy, którym odpowiadają poszczególne zachowania:

Łącze nawigacyjne

Zachowanie serwerowe

Pierwsza strona

Przejdź do pierwszej strony

Poprzednia strona

Przejdź do poprzedniej strony

Następna strona

Przejdź do następnej strony

Ostatnia strona

Przejdź do ostatniej strony

Wyświetlanie i ukrywanie rekordów na podstawie wyników zwróconych przez zestaw rekordów

Region można ukrywać lub wyświetlać w zależności od tego, czy zestaw rekordów jest pusty. Jeżeli zestaw rekordów jest pusty (np. nie znaleziono żadnych rekordów spełniających kryteria zapytania), to można wyświetlić komunikat informujący użytkownika, że nie zostały zwrócone żadne rekordy. Jest to szczególnie przydatne, gdy tworzy się strony wyszukiwarki, gdzie użytkownik ma wprowadzać kryteria dla uruchamianych zapytań. Podobnie, można wyświetlić komunikat o błędzie, jeżeli wystąpi problem z połączeniem się z bazą danych lub jeżeli nazwa i hasło użytkownika nie zostaną rozpoznane przez serwer.

Zachowania serwerowe z grupy Pokaż region to:

 • Pokazuj, jeśli zestaw rekordów jest pusty

 • Pokazuj, jeśli zestaw rekordów NIE jest pusty

 • Pokazuj, jeśli pierwsza strona

 • Pokazuj, jeśli NIE pierwsza strona

 • Pokazuj, jeśli ostatnia strona

 • Pokazuj, jeśli NIE ostatnia strona

 1. Przejdź do widoku Projekt. Zaznacz region na stronie, który chcesz wyświetlić lub ukryć.
 2. Otwórz panel Zachowania serwerowe (Okno > Zachowania serwerowe) i kliknij przycisk Plus (+).
 3. Z wyskakującego menu wybierz polecenie Pokaż region. Wybierz jedno z wymienionych zachowań serwerowych i kliknij przycisk OK.

Wyświetlanie wyników z wielu zestawów rekordów

Zachowanie serwerowe Region powtarzalny umożliwia wyświetlanie na stronie wielu rekordów z jednego zestawu. Region powtarzalny można utworzyć z dowolnego zaznaczenia obejmującego dane dynamiczne. Najczęściej występującymi regionami są tabele, wiersze tabeli lub seria wierszy tabeli.

 1. Przejdź do widoku Projekt. Zaznacz region zawierający dane dynamiczne.

  Zaznaczanie może obejmować wszystko, włączając tabelę, wiersz tabeli lub nawet akapit tekstu.

  Aby precyzyjnie zaznaczyć region na stronie, możesz skorzystać z selektora znaczników w lewym rogu okna dokumentu. Np. jeżeli region jest wierszem tabeli, kliknij wewnątrz tego wiersza na stronie. Potem kliknij pierwszy znacznik <tr> po prawej w selektorze znaczników, aby zaznaczyć ten wiersz tabeli.

 2. Wybierz polecenie Okno > Zachowania serwerowe, aby wyświetlić panel Zachowania serwerowe.
 3. Kliknij przycisk Plus (+) i wybierz opcję Region powtarzalny.
 4. Z wyskakującego menu wybierz nazwę odpowiedniego zestawu rekordów.
 5. Wybierz liczbę rekordów do wyświetlania na każdej stronie i kliknij przycisk OK.

  Wokół regionu powtarzalnego w oknie Dokument pojawi się cienki, szary kontur z zakładką.

Modyfikowanie regionów powtarzalnych w Inspektorze właściwości

 1. Zaznaczony region powtarzalny można modyfikować, zmieniając dowolne z poniższych opcji:
  • Nazwę regionu powtarzalnego.

  • Zestaw rekordów, który dostarcza rekordy do regionu powtarzalnego.

  • Liczbę wyświetlanych rekordów

   Gdy zaznaczysz nową opcję, program Dreamweaver uaktualni stronę.

Ponowne wykorzystanie zestawu rekordów PHP

Więcej informacji na temat ponownego użycia zestawu rekordów PHP zawiera samouczek Davida Powersa How Do I Reuse a PHP Recordset in More Than One Repeat Region?

Tworzenie dynamicznej tabeli

Poniższy przykład przedstawia stosowanie zachowania serwerowego Region powtarzalny do wiersza tabeli i definiowanie wyświetlania dziewięciu rekordów na stronę. Sam wiersz wyświetla cztery różne rekordy: miasto, stan, adres i kod pocztowy.

Zachowanie serwerowe Region powtarzalny zastosowane do wiersza tabeli
Zachowanie serwerowe Region powtarzalny zastosowane do wiersza tabeli

Aby utworzyć tabelę dynamiczną, taką jak w poprzednim przykładzie, musisz utworzyć tabelę zawierającą dane dynamiczne i zastosować zachowanie serwerowe Region powtarzalny do wiersza, który zawiera tę dynamiczną zawartość. Podczas przetwarzania strony przez serwer aplikacji, ten wiersz tabeli będzie powtarzany tyle razy, ile podano w obiekcie serwerowym Region Powtarzalny. Do każdego nowego wiersza będzie wstawiany inny rekord.

 1. Wykonaj jedną z następujących czynności, aby wstawić dynamiczną tabelę:
  • Wybierz polecenie Wstaw > Obiekty danych > Dynamiczne dane > Dynamiczna tabela, aby wyświetlić okno dialogowe Dynamiczna tabela.

  • Przejdź do panelu Wstaw. W kategorii Dane kliknij przycisk Dane dynamiczne, a następnie wybierz ikonę Tabela dynamiczna z wyskakującego menu.

 2. Wybierz zestaw rekordów z wyskakującego menu Zestaw rekordów.
 3. Wybierz liczbę rekordów do wyświetlania na każdej stronie.
 4. (Opcjonalnie) Wpisz wartości definiujące krawędź tabeli oraz margines wewnętrzny i odstępy między komórkami.

  Okno dialogowe Dynamiczna tabela zachowuje wpisane wartości krawędzi tabeli, marginesów wewnętrznych komórek oraz odstępów między komórkami.

  Uwaga:

  Jeżeli pracujesz nad projektem, który wymaga użycia kilku tabel dynamicznych o takim samym wyglądzie, wpisz wartości układu tabeli, aby uprościć projektowanie stron. Po wstawieniu tabeli wartości te można dostosowywać za pomocą Inspektora właściwości.

 5. Kliknij przycisk OK.

  Na stronę wstawiona zostanie tabela oraz elementy zastępcze dla zawartości dynamicznej, zdefiniowanej w zestawie rekordów skojarzonym z tabelą.

  Tabela oraz elementy zastępcze dla zawartości dynamicznej
  Tabela oraz elementy zastępcze dla zawartości dynamicznej w zestawie rekordów

  W tym przykładzie zestaw rekordów zawiera cztery kolumny: AUTHORID, FIRSTNAME, LASTNAME i BIO. Wiersz nagłówkowy tabeli zawiera nazwy każdej z kolumn. Możesz je edytować, używając dowolnego tekstu opisowego albo zastąpić obrazami.

Tworzenie liczników rekordów

Liczniki rekordów dają użytkownikom punkt odniesienia podczas nawigacji po zestawie rekordów. Na ogół liczniki rekordów pokazują łączną liczbę zwróconych rekordów i wyświetlane w danym momencie rekordy. Na przykład jeżeli zestaw zwróci 40 osobnych rekordów, a na każdej stronie wyświetla się 8 rekordów, to licznik rekordów na pierwszej stronie pokaże: „Wyświetlono rekordy 1–8 z 40”.

Zanim wstawisz na stronie licznik rekordów, musisz utworzyć zestaw rekordów dla tej strony, przygotować odpowiedni układ, który pomieści zawartość dynamiczną, a następnie dodać pasek nawigacji zestawu rekordów.

Tworzenie prostych liczników rekordów

Liczniki rekordów informują użytkowników o tym, w jakim miejscu zestawu rekordów się znajdują względem łącznej liczby zwróconych rekordów. Dlatego też liczniki rekordów są przydatnym zachowaniem, które może znacznie zwiększyć użyteczność strony internetowej.

Aby utworzyć prosty licznik rekordów, użyj obiektu serwerowego Stan nawigacji zestawu rekordów. Ten obiekt serwerowy tworzy na stronie wpis tekstowy, wyświetlający bieżący stan rekordów. Licznik ten można dostosowywać za pomocą narzędzi programu Dreamweaver do projektowania strony.

 1. Umieść punkt wstawiania w miejscu, gdzie chcesz wstawić licznik rekordów.
 2. Wybierz polecenie Wstaw > Obiekty danych > Wyświetl liczbę rekordów > Stan nawigacji zestawu rekordów. Wybierz zestaw rekordów z wyskakującego menu Zestaw rekordów i kliknij przycisk OK.

  Obiekt serwerowy Stan nawigacji zestawu rekordów wstawia tekstowy licznik rekordów, który wygląda podobnie jak na poniższym przykładzie:

  Obiekt serwerowy Stan nawigacji zestawu rekordów

  Licznik wyświetlony w widoku aktywnym wygląda jak w poniższym przykładzie:

  Obiekt Stan nawigacji zestawu rekordów w widoku aktywnym

Tworzenie licznika rekordów i dodawanie go do strony

 1. W oknie dialogowym Stan nawigacji zestawu rekordów, wybierz zestaw rekordów do śledzenia i kliknij przycisk OK.

Tworzenie własnych liczników rekordów

Własne liczniki możesz utworzyć, wykorzystując poszczególne zachowania związane z liczeniem rekordów. Stworzenie niestandardowego licznika rekordów pozwala uzyskać liczniki bardziej złożone niż prosty, pojedynczy wiersz tabeli, wstawiany przez obiekt serwerowy Stan nawigacji zestawu rekordów. Możesz ułożyć elementy projektu na wiele ciekawych sposobów i zastosować odpowiednie zachowania serwerowe do każdego elementu.

Zachowania serwerowe Liczba rekordów to:

 • Wyświetl numer rekordu początkowego

 • Wyświetl numer rekordu końcowego

 • Wyświetl łączną liczbę rekordów

Zanim wstawisz na stronie niestandardowy licznik rekordów, musisz utworzyć zestaw rekordów dla tej strony, przygotować odpowiedni układ, który pomieści zawartość dynamiczną, oraz dodać pasek nawigacji zestawu rekordów.

Ten przykład przedstawia tworzenie licznika rekordów, który wygląda podobnie jak przykład podany w sekcji „Proste liczniki rekordów”. W tym przykładzie tekst pisany czcionką bezszeryfową stanowi elementy zastępcze liczników rekordów, które zostaną wstawione na stronie. Przykładowy licznik rekordów wygląda następująco:

Wyświetlane są rekordy od StartRow do EndRow z RecordSet.RecordCount.

 1. Przejdź do widoku Projekt i wpisz na stronie tekst licznika. Tekst może być dowolny, np.:
  Displaying records thru of .
 2. Umieść punkt wstawiania na końcu tego ciągu tekstu.
 3. Otwórz panel Zachowania serwerowe (Okno > Zachowania serwerowe).
 4. Kliknij przycisk Plus (+) w górnym lewym rogu. Kliknij przycisk Wyświetl liczbę rekordów. Z tego podmenu wybierz polecenie Wyświetl łączną liczbę rekordów. Na stronę zostanie wstawione zachowanie Wyświetl łączną liczbę rekordów. Element zastępczy pojawi się w miejscu, w którym był punkt wstawiania. Nasz ciąg tekstu wygląda teraz następująco:
  Displaying records thru of {Recordset1.RecordCount}.
 5. Umieść punkt wstawiania za słowem rekordy i wybierz polecenie Wyświetl numer rekordu początkowego (panel Zachowania Serwerowe > przycisk Plus (+) > Liczba rekordów). Ciąg tekstu wygląda teraz następująco:
  Displaying records {StartRow_Recordset1} thru of {Recordset1.RecordCount}.
 6. Teraz umieść punkt wstawiania między znakiem - a słowem z i wybierz polecenie Wyświetl numer rekordu końcowego (panel Zachowania Serwerowe > przycisk Plus (+) > Liczba rekordów). Ciąg tekstu wygląda teraz następująco:
  Displaying records {StartRow_Recordset1} thru {EndRow_Recordset1} of{Recordset1.RecordCount}.
 7. Sprawdź, czy licznik działa prawidłowo, wyświetlając stronę w widoku aktywnym. Licznik będzie wyglądać podobnie jak na poniższym przykładzie:
  Displaying records 1 thru 8 of 40.

  Jeżeli strona wyników zawiera łącze nawigacyjne, umożliwiające przejście do kolejnego zbioru rekordów, to po kliknięciu takiego łącza licznik zostanie uaktualniony:

  Showing records 9 thru 16 of 40.

Używanie predefiniowanych formatów danych

Program Dreamweaver zawiera kilka predefiniowanych formatów danych, które można stosować do elementów zawartości dynamicznej. Style formatowania danych to m.in. data i godzina, waluta, format liczbowy i format procentowy.

Stosowanie formatów danych do dynamicznej zawartości

 1. Zaznacz element zastępczy zawartości dynamicznej w oknie dokumentu.
 2. Wybierz polecenie Okno > Wiązania, aby wyświetlić panel Wiązania.
 3. Kliknij przycisk ze strzałką w dół w kolumnie Format.

  Jeżeli strzałka w dół nie jest widoczna, rozwiń panel.

 4. Z wyskakującego menu Format wybierz kategorię formatu danych.

  Sprawdź, czy jest to format odpowiedni do rodzaju danych, które formatujesz. Np. format Waluta działa tylko wtedy, gdy dynamiczne dane zawierają informacje liczbowe. Pamiętaj, że nie można zastosować więcej niż jednego formatu do tych samych danych.

 5. Sprawdź, czy format został prawidłowo zastosowany, wyświetlając podgląd strony w widoku aktywnym.

Dostosowywanie formatu danych

 1. Otwórz stronę z danymi dynamicznymi w widoku Projekt.

 2. Zaznacz dane dynamiczne, dla których chcesz utworzyć własny format.

  Związane dane, których tekst dynamiczny został zaznaczony, zostaną podświetlone w panelu Wiązania (Okno > Wiązania). Panel wyświetla dla zaznaczonej pozycji dwie kolumny – Wiązanie i Format. Jeżeli kolumna Format jest niewidoczna, rozciągnij panel Wiązania, aby ją odsłonić.

 3. W panelu Wiązania kliknij strzałkę w dół w kolumnie Format, aby rozwinąć wyskakujące menu dostępnych formatów danych.

  Jeżeli strzałka w dół nie jest widoczna, rozciągnij panel Wiązania, aby go poszerzyć.

 4. Z wyskakującego menu wybierz polecenie Edytuj listę formatów.

 5. Wypełnij informacje w oknie dialogowym i kliknij przycisk OK.

  a. Zaznacz wybrany format na liście, po czym kliknij przycisk Edytuj.

  b. Zmień dowolne z wymienionych poniżej parametrów w oknach dialogowych Waluta, Liczba lub Procent, a następnie kliknij przycisk OK.

  • Liczba cyfr wyświetlanych po przecinku w liczbie dziesiętnej
  • Czy liczba ułamkowa powinna być poprzedzona zerem
  • Czy dla liczb ujemnych używać nawiasów, czy znaku minus
  • Czy grupować cyfry

  c. Aby usunąć format danych, kliknij go na liście. Potem kliknij przycisk Minus (-).

Tworzenie formatu danych (Tylko ASP)

 1. Otwórz stronę z danymi dynamicznymi w widoku Projekt.
 2. Zaznacz dynamiczne dane, dla których chcesz utworzyć własny format.

 3. Wybierz polecenie Okno > Wiązania, aby wyświetlić panel Wiązania. Kliknij strzałkę w dół w kolumnie Format. Jeżeli strzałka w dół nie jest widoczna, rozwiń panel.
 4. Z wyskakującego menu wybierz polecenie Edytuj listę formatów.
 5. Kliknij przycisk Plus (+) i wybierz rodzaj formatu.
 6. Zdefiniuj format i kliknij przycisk OK.
 7. Wpisz nazwę nowego formatu w kolumnie Nazwa i kliknij przycisk OK.

  Uwaga:

  Ponieważ program Dreamweaver obsługuje tworzenie formatów danych tylko w przypadku stron ASP, osoby korzystające z języków ColdFusion i PHP mają do wyboru dwie możliwości: mogą pobierać formaty utworzone przez innych programistów albo tworzyć formaty serwerowe i wysyłać je do programu Dreamweaver Exchange. Więcej informacji na temat interfejsu API formatów serwerowych zawiera sekcja Rozszerzenia do programu Dreamweaver (Pomoc > Rozszerzenia do programu Dreamweaver > Formaty serwerowe).

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online