Podręcznik użytkownika Anuluj

Używanie regionów opcjonalnych w szablonach

 1. Podręcznik użytkownika programu Dreamweaver
 2. Wprowadzenie
  1. Podstawy projektowania serwisów WWW o elastycznym układzie
  2. Dreamweaver — co nowego
  3. Programowanie zawartości WWW za pomocą programu Dreamweaver — przegląd
  4. Dreamweaver / Popularne pytania
  5. Skróty klawiszowe
  6. Wymagania systemowe programu Dreamweaver
  7. Podsumowanie funkcji
 3. Program Dreamweaver a platforma Creative Cloud
  1. Synchronizowanie ustawień programu Dreamweaver z chmurą Creative Cloud
  2. Biblioteki Creative Cloud w programie Dreamweaver
  3. Używanie plików programu Photoshop w programie Dreamweaver
  4. Praca z programami Adobe Animate oraz Dreamweaver
  5. Wydzielanie przygotowanych do wyświetlania w Internecie plików SVG z bibliotek
 4. Przestrzenie robocze i widoki w programie Dreamweaver
  1. Przestrzeń robocza programu Dreamweaver
  2. Optymalizacja przestrzeni roboczej programu Dreamweaver do programowania wizualnego
  3. Wyszukiwanie plików według nazwy lub zawartości | Mac OS
 5. Konfigurowanie serwisów
  1. Informacje o serwisach programu Dreamweaver
  2. Konfigurowanie lokalnej wersji serwisu
  3. Nawiązywanie połączenia z serwerem publikacji
  4. Konfigurowanie serwera testowego
  5. Importowanie i eksportowanie ustawień serwisu programu Dreamweaver
  6. Przenoszenie istniejących serwisów z serwera zdalnego do lokalnego katalogu głównego serwisu
  7. Funkcje ułatwień dostępu w programie Dreamweaver
  8. Ustawienia zaawansowane
  9. Ustawianie preferencji serwisu dotyczących transferu plików
  10. Określanie ustawień serwera proxy w programie Dreamweaver
  11. Synchronizowanie ustawień programu Dreamweaver z chmurą Creative Cloud
  12. Korzystanie z systemu Git w programie Dreamweaver
 6. Zarządzanie plikami
  1. Tworzenie i otwieranie plików
  2. Zarządzanie plikami i folderami
  3. Odbieranie plików i wysyłanie ich na serwer
  4. Pobieranie plików do edycji i odkładanie ich na serwer
  5. Synchronizacja plików
  6. Porównywanie plików w poszukiwaniu różnic
  7. Maskowanie plików i folderów w serwisie programu Dreamweaver
  8. Włączanie funkcji Uwagi do projektu w serwisach programu Dreamweaver
  9. Zapobieganie potencjalnemu obejściu funkcji Gatekeeper
 7. Układ i projekt
  1. Korzystanie z wizualnych pomocy do układu
  2. Informacje o tworzeniu układu strony za pomocą stylów CSS
  3. Projektowanie elastycznych serwisów WWW z użyciem struktury Bootstrap
  4. Tworzenie i używanie zapytań o media w programie Dreamweaver
  5. Prezentacja zawartości za pomocą tabel
  6. Kolory
  7. Tworzenie reagujących projektów za pomocą układów elastycznej siatki
  8. Narzędzie Extract w programie Dreamweaver
 8. CSS
  1. Podstawowe informacje o stylach CSS
  2. Tworzenie układu strony za pomocą panelu Projektant CSS
  3. Korzystanie z preprocesorów CSS w programie Dreamweaver
  4. Ustawianie preferencji stylów CSS w programie Dreamweaver
  5. Przenoszenie reguł CSS w programie Dreamweaver
  6. Konwertowanie stylu CSS wewnątrz znacznika na regułę CSS w programie Dreamweaver
  7. Posługiwanie się znacznikami DIV
  8. Stosowanie gradientów na tło
  9. Tworzenie i edytowanie efektów przejść CSS3 w programie Dreamweaver
  10. Formatowanie kodu
 9. Zawartość strony i zasoby
  1. Ustawianie właściwości strony
  2. Ustawianie właściwości CSS dla nagłówków i łączy
  3. Praca z tekstem
  4. Znajdowanie i zastępowanie tekstu, znaczników i atrybutów
  5. Panel DOM
  6. Edytowanie w widoku aktywnym
  7. Kodowanie znaków dokumentu w programie Dreamweaver
  8. Zaznaczanie i wyświetlanie elementów w oknie Dokument
  9. Ustawianie właściwości tekstu na panelu Inspektor właściwości
  10. Sprawdzanie pisowni na stronie internetowej
  11. Używanie linii poziomych w programie Dreamweaver
  12. Dodawanie i modyfikowanie kombinacji czcionek w programie Dreamweaver
  13. Praca z zasobami
  14. Wstawianie i aktualizowanie dat w programie Dreamweaver
  15. Tworzenie list ulubionych zasobów w programie Dreamweaver i zarządzanie nimi
  16. Wstawianie i edytowanie obrazów w programie Dreamweaver
  17. Dodawanie obiektów multimedialnych
  18. Dodawanie zawartości wideo w programie Dreamweaver
  19. Wstawianie wideo HTML5
  20. Wstawianie plików SWF
  21. Dodawanie efektów dźwiękowych
  22. Wstawianie obiektów audio HTML5 w programie Dreamweaver
  23. Praca z elementami bibliotek
  24. Stosowanie pisma arabskiego i hebrajskiego w programie Dreamweaver
 10. Łączenie i przeglądanie
  1. Informacje o łączeniu i przeglądaniu stron
  2. Tworzenie łączy
  3. Mapy obrazu
  4. Rozwiązywanie problemów dotyczących łączy
 11. Efekty i widgety jQuery
  1. Używanie widgetów jQuery interfejsu użytkownika i elementów mobilnych w programie Dreamweaver
  2. Używanie efektów jQuery w programie Dreamweaver
 12. Tworzenie kodu serwisów WWW
  1. Informacje o tworzeniu kodu w programie Dreamweaver
  2. Środowisko programistyczne w programie Dreamweaver
  3. Ustawianie preferencji kodowania
  4. Dostosowywanie ustawień kolorowania kodu
  5. Pisanie i edytowanie kodu
  6. Podpowiedzi i uzupełnianie kodu
  7. Zwijanie i rozwijanie kodu
  8. Ponowne wykorzystywanie fragmentów kodu za pomocą funkcji Urywki
  9. Linting: oczyszczanie kodu z błędów
  10. Optymalizacja kodu
  11. Edytowanie kodu w widoku Projekt
  12. Praca z zawartością znacznika HEAD strony
  13. Wstawianie dołączeń po stronie serwera w programie Dreamweaver
  14. Korzystanie z bibliotek znaczników w programie Dreamweaver
  15. Importowanie własnych znaczników do programu Dreamweaver
  16. Używanie zachowań JavaScript (instrukcje ogólne)
  17. Stosowanie wbudowanych zachowań JavaScript
  18. Omówienie języków XML i XSLT
  19. Wykonywanie transformacji XSL po stronie serwera w programie Dreamweaver
  20. Wykonywanie przekształceń XSL po stronie klienta w programie Dreamweaver
  21. Dodawanie encji znaków w kodzie XSLT w programie Dreamweaver
  22. Formatowanie kodu
 13. Obiegi pracy związane z wieloma produktami
  1. Instalowanie i używanie rozszerzeń programu Dreamweaver
  2. Aktualizacje w aplikacji w programie Dreamweaver
  3. Wstawianie dokumentów Microsoft Office w programie Dreamweaver (tylko Windows)
  4. Praca z programami Fireworks i Dreamweaver
  5. Edycja zawartości w stronach programu Dreamweaver za pomocą aplikacji Contribute
  6. Integracja programu Dreamweaver z aplikacją Business Catalyst
  7. Tworzenie spersonalizowanych kampanii rozsyłanych pocztą elektroniczną
 14. Szablony
  1. Informacje o szablonach programu Dreamweaver
  2. Rozpoznawanie szablonów oraz dokumentów opartych na szablonach
  3. Tworzenie szablonu programu Dreamweaver
  4. Tworzenie edytowalnych regionów w szablonach
  5. Tworzenie powtarzalnych regionów i tabel w programie Dreamweaver
  6. Używanie regionów opcjonalnych w szablonach
  7. Definiowanie edytowalnych atrybutów znacznika w programie Dreamweaver
  8. Tworzenie zagnieżdżonych szablonów w programie Dreamweaver
  9. Edytowanie, aktualizowanie i usuwanie szablonów
  10. Eksportowanie i importowanie zawartości XML w programie Dreamweaver
  11. Stosowanie szablonu lub usuwanie go z istniejącego dokumentu
  12. Edycja zawartości w szablonach programu Dreamweaver
  13. Reguły składni dla znaczników szablonu w programie Dreamweaver
  14. Ustawianie preferencji podświetlenia dla regionów szablonów
  15. Korzyści wynikające z używania szablonów w programie Dreamweaver
 15. Urządzenia mobilne i obsługa wielu ekranów
  1. Tworzenie zapytań o media
  2. Zmiana orientacji strony na urządzeniach mobilnych
  3. Tworzenie aplikacji internetowych przeznaczonych na urządzenia mobilne za pomocą programu Dreamweaver
 16. Dynamiczne serwisy, strony i formularze WWW
  1. Podstawowe informacje o aplikacjach internetowych
  2. Konfigurowanie komputera do programowania aplikacji
  3. Rozwiązywanie problemów z połączeniami z bazą danych
  4. Usuwanie skryptów połączenia w programie Dreamweaver
  5. Projektowanie stron dynamicznych
  6. Omówienie źródeł zawartości dynamicznej
  7. Definiowanie źródeł zawartości dynamicznej
  8. Dodawanie dynamicznej zawartości do stron
  9. Modyfikowanie dynamicznej zawartości w programie Dreamweaver
  10. Wyświetlanie rekordów z bazy danych
  11. Udostępnianie aktywnych danych w programie Dreamweaver oraz rozwiązywanie problemów z takimi danymi
  12. Dodawanie własnych zachowań serwerowych w programie Dreamweaver
  13. Tworzenie formularzy w programie Dreamweaver
  14. Zbieranie informacji od użytkowników za pomocą formularzy
  15. Tworzenie oraz włączanie formularzy ColdFusion w programie Dreamweaver
  16. Tworzenie formularzy WWW
  17. Rozszerzona obsługa elementów formularza w języku HTML5
  18. Tworzenie formularzy za pomocą programu Dreamweaver
 17. Tworzenie aplikacji metodą graficzną
  1. Tworzenie stron wzorca i szczegółów w programie Dreamweaver
  2. Tworzenie stron wyszukiwania i wyników
  3. Tworzenie strony wstawiania rekordów
  4. Tworzenie strony uaktualniania rekordów w programie Dreamweaver
  5. Tworzenie stron usuwania rekordów w programie Dreamweaver
  6. Używanie poleceń ASP do modyfikacji bazy danych w programie Dreamweaver
  7. Tworzenie strony rejestracji
  8. Tworzenie strony logowania
  9. Tworzenie strony, do której dostęp będą mieli tylko uwierzytelnieni użytkownicy
  10. Zabezpieczanie folderów w aplikacji ColdFusion za pomocą programu Dreamweaver
  11. Korzystanie ze składników ColdFusion w programie Dreamweaver
 18. Testowanie, podgląd i publikacja serwisów WWW
  1. Podgląd stron
  2. Podgląd stron WWW programu Dreamweaver na wielu urządzeniach
  3. Testowanie serwisu programu Dreamweaver

 

Za pomocą regionów opcjonalnych w szablonach programu Dreamweaver można konfigurować warunkowe wyświetlanie zawartości dokumentu.

Opcjonalny region to obszar w szablonie, który użytkownik może pokazać lub ukryć w dokumencie, który powstał na bazie szablonu. Użyj opcjonalnego regionu, kiedy chcesz ustawić warunki wyświetlenia treści w dokumencie.

Kiedy wstawiasz opcjonalny region, możesz albo ustawić specyficzne wartości parametrów szablonu albo określić instrukcje warunkowe (if...else) dla regionów szablonu. Za pomocą prostych operacji prawda/fałsz możesz zdefiniować złożone instrukcje i wyrażenia warunkowe. Możesz później zmienić opcjonalny region w miarę potrzeby. W oparciu o zdefiniowane warunki, użytkownicy szablonów mogą zmieniać parametry dokumentów opartych na szablonach oraz określać, które regiony opcjonalne będą wyświetlane.

Możesz połączyć kilka opcjonalnych regionów z jednym nazwanym parametrem. w dokumencie opartym na szablonie, wszystkie te regiony pokazują się i ukrywają się razem. Na przykład możesz pokazać obraz "wyprzedaż" oraz tekst wyceny końcowej dla wyprzedawanego produktu.

Wstawianie regionu opcjonalnego

Użyj opcjonalnego regionu, aby określić jaka treść ma być wyświetlana a jaka nie w dokumencie opartym na szablonie. Istnieją dwa rodzaje opcjonalnych regionów:

 • Nieedytowalne regiony opcjonalne, które pozwalają użytkownikom szablonu pokazać i ukryć specjalnie oznakowane regiony bez udostępniania możliwości zmieniania ich zawartości.

  Zakładka szablonowa regionu opcjonalnego jest poprzedzona wyrażeniem if. W oparciu o kryteria zdefiniowane w szablonie, użytkownik szablonu może zdefiniować czy region będzie widoczny w stron, które powstały na jego bazie.

 • Edytowalne regiony opcjonalne, które pozwalają użytkownikom szablonów zdecydować, czy dany region ma być pokazywany, czy ukrywany, a także dają możliwość edycji elementów regionu.

  Na przykład jeżeli opcjonalny region zawiera obraz i tekst, użytkownik szablonu może ustawić czy treść będzie wyświetlana, jak równie zmienić treść w miarę potrzeb. Region edytowalny jest sterowany przez instrukcję warunkową.

Wstawianie nieedytowalnego regionu opcjonalnego

 1. W oknie Dokument, wybierz element, który ma być regionem opcjonalnym.
 2. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Wybierz polecenie Wstaw > Szablon > Region opcjonalny.

  • W kategorii Wspólne panelu Wstaw wybierz z rozwijanej listy opcję Szablony, a następnie wybierz polecenie Region opcjonalny.

 3. Wprowadź nazwę regionu opcjonalnego, kliknij zakładkę Zaawansowane jeżeli chcesz ustawić wartości regionu opcjonalne, a następnie kliknij przycisk OK.

Wstawianie opcjonalnego regionu edytowalnego

 1. Umieść punkt wstawiania w miejscu w dokumencie, gdzie ma być wstawiony region opcjonalny.
  Uwaga:

  Nie możesz zawinąć zaznaczenia, aby utworzyć opcjonalny region edytowalny. Wstaw region, a następnie wstaw treść do niego.

 2. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Wybierz polecenie Wstaw > Szablon > Edytowalny region opcjonalny.

  • W kategorii Szablony panelu Wstaw wybierz opcję Edytowalny region opcjonalny.

 3. Wprowadź nazwę regionu opcjonalnego, kliknij zakładkę Zaawansowane jeżeli chcesz ustawić wartości regionu opcjonalne, a następnie kliknij przycisk OK.

Ustawianie wartości regionu opcjonalnego

Możesz zmienić ustawienia opcjonalnego regionu po wstawieniu go do szablonu. Na przykład możesz zmienić domyślne ustawienia treści, która będzie wyświetlana lub nie, połączyć parametr z istniejącym regionem opcjonalnym lub zmienić wyrażenie szablonowe.

Tworzenie parametrów szablonów oraz definiowanie instrukcji warunkowych (wyrażenie if ... else) w regionach szablonów. Za pomocą prostych operacji prawda/fałsz możesz zdefiniować złożone instrukcje i wyrażenia warunkowe.

Możesz połączyć kilka opcjonalnych regionów z jednym nazwanym parametrem. w dokumencie opartym na szablonie, wszystkie te regiony pokazują się i ukrywają się razem. Na przykład możesz pokazać obraz "wyprzedaż" oraz tekst wyceny końcowej dla wyprzedawanego produktu.

Możesz także użyć zakładki Zaawansowane do napisania wyrażenia szablonowego, które obliczy wartość dla regionu opcjonalnego i wyświetli go lub schowa w zależności od tej wartości.

 1. Wykonaj jedną z następujących czynności w oknie Dokument:
  • W widoku Projekt kliknij zakładkę regionu opcjonalnego, który chcesz zmienić.

  • W widoku Projekt, umieść punkt wstawiania w obszarze regionu szablonu, a następnie w wyborze znacznika na dole okna Dokument wybierz znacznik szablonowy <mmtemplate:if>.

  • W widoku Projekt kliknij zakładkę komentarz regionu szablonu, który chcesz zmienić.

 2. W Inspektorze właściwości (Okno > Właściwości) kliknij przycisk Edycja.
 3. W zakładce Podstawowe, wprowadź nazwę parametru w polu Nazwa.
 4. Wybierz opcję Domyślnie pokaż, aby wybrany region był wyświetlany w dokumencie. Wyłącz zaznaczenie tego pola wyboru, jeśli nie chcesz ustawiać takiej wartości domyślnej.

  Uwaga:

  Aby ustawić inną wartość parametru, w widoku Kod odnajdź parametr w sekcji dokumentu i zmień jego wartość.

 5. (Opcjonalne) Kliknij zakładkę Zaawansowane, a następnie ustaw następujące opcje:
  • Jeżeli chcesz połączyć opcjonalne parametry regionu, kliknij zakładkę Zaawansowane, wybierz opcję Użyj parametru, a następnie wybierz z menu wyskakującego istniejący parametr, z którym chcesz połączyć wybraną treść.

  • Jeżeli chcesz napisać wyrażenie szablonowe do sterowania wyświetlaniem regionu opcjonalnego, kliknij zakładkę Zaawansowane, wybierz opcję Wprowadź wyrażenie a następnie wprowadź wyrażenie w polu.

  Uwaga:

  Dreamweaver wstawia podwójne cudzysłowy wokół tekstu przez ciebie wprowadzonego.

 6. Kliknij przycisk OK.

  Kiedy używasz obiekt szablonu Region opcjonalny, Dreamweaver wstawia komentarze do kodu szablonów. Szablon jest zdefiniowany w sekcji head, jak widać na następującym przykładzie:<!-- TemplateParam name="departmentImage" type="boolean" value="true" -->

  W miejscu gdzie jest wstawiony opcjonalny region, pojawia się kod podobny do tego poniżej:

  <!-- TemplateParam name="departmentImage" type="boolean" value="true" -->
  <!-- TemplateBeginIf cond="departmentImage" --> 
  <p><img src="/images/airfare_on.gif" width="85" height="22"> </p> 
  <!-- TemplateEndIf -->

  Masz dostęp i możesz edytować parametry szablonu w dokumencie powstałym na bazie szablonu.

Adobe

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?