Za pomocą regionów opcjonalnych w szablonach programu Dreamweaver można konfigurować warunkowe wyświetlanie zawartości dokumentu.

Opcjonalny region to obszar w szablonie, który użytkownik może pokazać lub ukryć w dokumencie, który powstał na bazie szablonu. Użyj opcjonalnego regionu, kiedy chcesz ustawić warunki wyświetlenia treści w dokumencie.

Kiedy wstawiasz opcjonalny region, możesz albo ustawić specyficzne wartości parametrów szablonu albo określić instrukcje warunkowe (if...else) dla regionów szablonu. Za pomocą prostych operacji prawda/fałsz możesz zdefiniować złożone instrukcje i wyrażenia warunkowe. Możesz później zmienić opcjonalny region w miarę potrzeby. W oparciu o zdefiniowane warunki, użytkownicy szablonów mogą zmieniać parametry dokumentów opartych na szablonach oraz określać, które regiony opcjonalne będą wyświetlane.

Możesz połączyć kilka opcjonalnych regionów z jednym nazwanym parametrem. w dokumencie opartym na szablonie, wszystkie te regiony pokazują się i ukrywają się razem. Na przykład możesz pokazać obraz "wyprzedaż" oraz tekst wyceny końcowej dla wyprzedawanego produktu.

Wstawianie regionu opcjonalnego

Użyj opcjonalnego regionu, aby określić jaka treść ma być wyświetlana a jaka nie w dokumencie opartym na szablonie. Istnieją dwa rodzaje opcjonalnych regionów:

 • Nieedytowalne regiony opcjonalne, które pozwalają użytkownikom szablonu pokazać i ukryć specjalnie oznakowane regiony bez udostępniania możliwości zmieniania ich zawartości.

  Zakładka szablonowa regionu opcjonalnego jest poprzedzona wyrażeniem if. W oparciu o kryteria zdefiniowane w szablonie, użytkownik szablonu może zdefiniować czy region będzie widoczny w stron, które powstały na jego bazie.

 • Edytowalne regiony opcjonalne, które pozwalają użytkownikom szablonów zdecydować, czy dany region ma być pokazywany, czy ukrywany, a także dają możliwość edycji elementów regionu.

  Na przykład jeżeli opcjonalny region zawiera obraz i tekst, użytkownik szablonu może ustawić czy treść będzie wyświetlana, jak równie zmienić treść w miarę potrzeb. Region edytowalny jest sterowany przez instrukcję warunkową.

Wstawianie nieedytowalnego regionu opcjonalnego

 1. W oknie Dokument, wybierz element, który ma być regionem opcjonalnym.
 2. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Wybierz polecenie Wstaw > Szablon > Region opcjonalny.

  • W kategorii Wspólne panelu Wstaw wybierz z rozwijanej listy opcję Szablony, a następnie wybierz polecenie Region opcjonalny.

 3. Wprowadź nazwę regionu opcjonalnego, kliknij zakładkę Zaawansowane jeżeli chcesz ustawić wartości regionu opcjonalne, a następnie kliknij przycisk OK.

Wstawianie opcjonalnego regionu edytowalnego

 1. Umieść punkt wstawiania w miejscu w dokumencie, gdzie ma być wstawiony region opcjonalny.

  Uwaga:

  Nie możesz zawinąć zaznaczenia, aby utworzyć opcjonalny region edytowalny. Wstaw region, a następnie wstaw treść do niego.

 2. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Wybierz polecenie Wstaw > Szablon > Edytowalny region opcjonalny.

  • W kategorii Szablony panelu Wstaw wybierz opcję Edytowalny region opcjonalny.

 3. Wprowadź nazwę regionu opcjonalnego, kliknij zakładkę Zaawansowane jeżeli chcesz ustawić wartości regionu opcjonalne, a następnie kliknij przycisk OK.

Ustawianie wartości regionu opcjonalnego

Możesz zmienić ustawienia opcjonalnego regionu po wstawieniu go do szablonu. Na przykład możesz zmienić domyślne ustawienia treści, która będzie wyświetlana lub nie, połączyć parametr z istniejącym regionem opcjonalnym lub zmienić wyrażenie szablonowe.

Tworzenie parametrów szablonów oraz definiowanie instrukcji warunkowych (wyrażenie if ... else) w regionach szablonów. Za pomocą prostych operacji prawda/fałsz możesz zdefiniować złożone instrukcje i wyrażenia warunkowe.

Możesz połączyć kilka opcjonalnych regionów z jednym nazwanym parametrem. w dokumencie opartym na szablonie, wszystkie te regiony pokazują się i ukrywają się razem. Na przykład możesz pokazać obraz "wyprzedaż" oraz tekst wyceny końcowej dla wyprzedawanego produktu.

Możesz także użyć zakładki Zaawansowane do napisania wyrażenia szablonowego, które obliczy wartość dla regionu opcjonalnego i wyświetli go lub schowa w zależności od tej wartości.

 1. Wykonaj jedną z następujących czynności w oknie Dokument:
  • W widoku Projekt kliknij zakładkę regionu opcjonalnego, który chcesz zmienić.

  • W widoku Projekt, umieść punkt wstawiania w obszarze regionu szablonu, a następnie w wyborze znacznika na dole okna Dokument wybierz znacznik szablonowy <mmtemplate:if>.

  • W widoku Projekt kliknij zakładkę komentarz regionu szablonu, który chcesz zmienić.

 2. W Inspektorze właściwości (Okno > Właściwości) kliknij przycisk Edycja.
 3. W zakładce Podstawowe, wprowadź nazwę parametru w polu Nazwa.
 4. Wybierz opcję Domyślnie pokaż, aby wybrany region był wyświetlany w dokumencie. Wyłącz zaznaczenie tego pola wyboru, jeśli nie chcesz ustawiać takiej wartości domyślnej.

  Uwaga:

  Aby ustawić inną wartość parametru, w widoku Kod odnajdź parametr w sekcji dokumentu i zmień jego wartość.

 5. (Opcjonalne) Kliknij zakładkę Zaawansowane, a następnie ustaw następujące opcje:
  • Jeżeli chcesz połączyć opcjonalne parametry regionu, kliknij zakładkę Zaawansowane, wybierz opcję Użyj parametru, a następnie wybierz z menu wyskakującego istniejący parametr, z którym chcesz połączyć wybraną treść.

  • Jeżeli chcesz napisać wyrażenie szablonowe do sterowania wyświetlaniem regionu opcjonalnego, kliknij zakładkę Zaawansowane, wybierz opcję Wprowadź wyrażenie a następnie wprowadź wyrażenie w polu.

  Uwaga:

  Dreamweaver wstawia podwójne cudzysłowy wokół tekstu przez ciebie wprowadzonego.

 6. Kliknij przycisk OK.

  Kiedy używasz obiekt szablonu Region opcjonalny, Dreamweaver wstawia komentarze do kodu szablonów. Szablon jest zdefiniowany w sekcji head, jak widać na następującym przykładzie:<!-- TemplateParam name="departmentImage" type="boolean" value="true" -->

  W miejscu gdzie jest wstawiony opcjonalny region, pojawia się kod podobny do tego poniżej:

  <!-- TemplateParam name="departmentImage" type="boolean" value="true" -->
  <!-- TemplateBeginIf cond="departmentImage" --> 
  <p><img src="/images/airfare_on.gif" width="85" height="22"> </p> 
  <!-- TemplateEndIf -->

  Masz dostęp i możesz edytować parametry szablonu w dokumencie powstałym na bazie szablonu.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online