Dodawanie i formatowanie tekstu w widoku aktywnym lub w widoku Kod oraz wydzielanie tekstu i powiązanych właściwości z plików PSD.

Dodawanie tekstu do dokumentu

Aby dodać tekst do programu Dreamweaver, możesz go wpisać bezpośrednio w oknie dokumentu. Możesz również wyciąć i wkleić tekst. Tekst można także importować z innych dokumentów.

Wklejając tekst do dokumentu programu Dreamweaver możesz użyć polecenia Wklej albo polecenia Wklej specjalnie. Polecenie Wklej specjalnie umożliwia określanie formatu wklejanego tekstu na różne sposoby. Np. jeśli chcesz wkleić tekst ze sformatowanego dokumentu Microsoft Office do dokumentu programu Dreamweaver, ale jednocześnie chcesz usunąć całe formatowanie z tego tekstu, aby zastosować własny arkusz stylów CSS, to możesz zaznaczyć ten tekst w Wordzie, skopiować go do schowka i użyć polecenia Wklej specjalnie z opcją wklejania samego tekstu.

Jeśli używa się polecenia Wklej do wklejania tekstu z innych aplikacji, można ustawić domyślne opcje wklejania.

Uwaga:

W widoku Kod klawisze Control+V (Windows) i Command+V (Macintosh) zawsze wklejają sam tekst (bez formatowania).

 1. Dodaj tekst do dokumentu, wykonując jedną z następujących czynności:
  • Wydziel tekst z kompozycji PSD, posługując się panelem Extract. Szczegółowe informacje: Kopiowanie tekstu z plików PSD.
  • Wpisz tekst bezpośrednio w oknie dokumentu.
  • Skopiuj tekst z innej aplikacji, przejdź do programu Dreamweaver, umieść punkt wstawiania w widoku Projekt w oknie dokumentu i wybierz polecenie Edycja > Wklej albo Edycja > Wklej specjalnie.

  Wybierając polecenie Edycja > Wklej specjalnie, można ustawić kilka opcji formatowania wklejanego tekstu.

  Tekst można również wklejać za pomocą następujących skrótów klawiszowych:

   

  Opcja wklejania

  Skrót klawiszowy

  Wklej

  Control+V (Windows)

  Command+V (Macintosh)

  Wklej specjalnie

  Control+Shift+V (Windows)

  Command+Shift+V (Macintosh)

   

Wstawianie znaków specjalnych

Niektóre znaki specjalne są w kodzie HTML przedstawiane w postaci nazwy lub liczby. Nazywa się je encjami znakowymi. Standard HTML zawiera nazwy encji dla takich znaków, jak symbol copyright — (©), symbol (&) oraz symbol zarejestrowanego znaku towarowego (®). Każda encja ma zarówno nazwę (np. —), jak i swój odpowiednik liczbowy (np. —).

Uwaga:

W języku HTML nawiasy ostre (<>) służą do definiowania kodu. Niekiedy trzeba jednak wpisać znaki specjalne odpowiadające symbolom „większe niż” i „mniejsze niż” w taki sposób, aby program Dreamweaver nie uznał ich za element kodu. W takim przypadku należy użyć encji &#38;gt; dla znaku „większe niż” (>) oraz &#38;lt; dla znaku „mniejsze niż” (<).

Niestety wiele starszych przeglądarek często niepoprawnie wyświetla nazwane encje.

 1. Umieść punkt wstawiania w tym miejscu w oknie dokumentu, gdzie chcesz wstawić znak specjalny.
 2. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Wybierz nazwę znaku z menu Wstaw > HTML > Znak.

  • W kategorii HTML panelu Wstaw kliknij przycisk Znaki i wybierz odpowiedni znak z wyskakującego menu.

  Uwaga:

  Dostępnych jest wiele innych znaków specjalnych. Aby wstawić jeden z nich, wybierz polecenie Wstaw > HTML > Znak > Inne lub kliknij przycisk Znaki w kategorii HTML panelu Wstaw i wybierz opcję Inne znaki. Wybierz znak z okna dialogowego Wstaw inny znak, a następnie kliknij przycisk OK.

Dodawanie odstępu między znakami

HTML umożliwia wstawienie tylko jednej spacji między znakami. Aby dodać więcej odstępów, musisz wstawić do dokumentu spacje nierozdzielające. Możesz ustawić w preferencjach, aby program automatycznie dodawał spacje nierozdzielające.

Wstawianie spacji nierozdzielającej

 1. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Wybierz polecenie Wstaw > HTML > Znaki specjalne > Spacja nierozdzielająca.

  • Naciśnij klawisze Control+Shift+spacja (Windows) lub Option+spacja (Macintosh).

  • Przejdź do panelu Wstaw, wybierz kategorię HTML, kliknij przycisk Znaki i wybierz opcję Spacja nierozdzielająca.

Ustawianie preferencji w celu dodawania spacji nierozdzielających

 1. Wybierz polecenie Edycja > Preferencje (Windows) lub Dreamweaver > Preferencje (Macintosh).
 2. W kategorii Ogólne zaznacz opcję Dopuszczaj wiele kolejnych spacji.

Dodawanie odstępów między akapitami

Program Dreamweaver działa podobnie do typowych aplikacji do edycji tekstu: aby utworzyć nowy akapit, naciska się klawisz Enter (Windows) lub Return (Macintosh). Przeglądarki WWW automatycznie wstawiają pusty wiersz odstępu między akapitami. Możesz dodać pojedynczy wiersz odstępu między akapitami, wstawiając podział wiersza.

Wstawianie końca akapitu

 1. Naciśnij klawisz Enter (Windows) lub Return (Macintosh).

Dodawanie podziału wiersza

 1. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Naciśnij klawisze Shift+Enter (Windows) lub Shift+Return (Macintosh).

  • Wybierz polecenie Wstaw > HTML > Znaki specjalne > Łamanie wiersza.

  • Przejdź do panelu Wstaw, wybierz kategorię HTML, kliknij przycisk Znaki i wybierz opcję Łamanie wiersza.

Tworzenie wypunktowanych i numerowanych list

Istniejący lub nowo wpisywany tekst w oknie dokumentu można sformatować w postaci listy numerowanej (uporządkowanej), listy wypunktowanej (nieuporządkowanej) albo listy definicji.

W listach definicji nie ma znaków początkowych, takich jak punktory czy liczby. Takich list często używa się w glosariuszach albo opisach. Listy mogą być zagnieżdżone. Listy zagnieżdżone to takie, które zawierają inne listy. Możesz np. utworzyć listę uporządkowaną albo wypunktowaną, która znajduje się wewnątrz innej listy wypunktowanej albo numerowanej.

W oknie dialogowym Właściwości listy można ustawiać wygląd zarówno całej listy, jak i jej poszczególnych pozycji. Możesz ustawić styl numeracji, wyzerować numerację oraz ustawiać opcje stylu wypunktowania dla poszczególnych pozycji albo dla całych list.

Tworzenie nowej listy

 1. Umieść punkt wstawiania w miejscu, w którym chcesz dodać listę, a następnie wykonaj jedną z następujących czynności:
  • W Inspektorze właściwości HTML kliknij przycisk Lista uporządkowana lub Element listy.

  • Wybierz polecenie Wstaw > HTML, a następnie wybierz odpowiedni typ listy: Lista nieuporządkowana (punktowana) lub Lista uporządkowana (numerowana).

   W oknie dokumentu pojawi się znak prowadzący wybranej pozycji listy.

 2. Wpisz tekst pozycji listy, a potem naciśnij klawisz Enter (Windows) lub Return (Macintosh), aby utworzyć kolejną pozycję listy.
 3. Aby zakończyć listę, naciśnij dwukrotnie klawisz Enter (Windows) lub Return (Macintosh).

Tworzenie listy z istniejącego tekstu

 1. Zaznacz serię akapitów, z których ma powstać lista.
 2. Wybierz polecenie Wstaw > HTML > Lista nieuporządkowana, Lista uporządkowana albo Element listy.

Tworzenie zagnieżdżonej listy

 1. Zaznacz elementy listy, które chcesz zagnieździć.

 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenie Lista > Wcięcie.

  Dreamweaver wstawi wcięcie dla tekstu oraz utworzy oddzielną listę o takich samych atrybutach HTML, jak oryginalna lista.

 3. Do wciętego tekstu możesz zastosować nowy typ albo styl listy, używając opisanej powyżej procedury.

Ustawianie właściwości całej listy

 1. Utwórz przynajmniej jedną pozycję listy w oknie dokumentu. Nowy styl będzie automatycznie stosowany do kolejnych pozycji, które dodasz do tej listy.
 2. Umieść punkt wstawiania w tekście elementu listy, kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenie Lista > Właściwości. System wyświetli okno dialogowe Właściwości listy.

 3. Ustaw opcje, które chcesz zdefiniować dla tej listy:

  Typ listy

  Określa właściwości listy, natomiast opcja Pozycja listy określa opcje pozycji na liście. Z wysuwanego menu wybierz listę wypunktowaną, numerowaną, katalogową albo menu. W zależności od wybranego typu listy, w oknie pojawiają się różne opcje.

  Styl

  Określa styl numeracji lub punktorów na liście numerowanej lub wypunktowanej. Wszystkie pozycje na liście będą miały ten styl, chyba że wybierzesz nowy styl dla niektórych pozycji listy.

  Uruchom licznik

  Ustawia wartość pierwszej pozycji na liście numerowanej.

 4. Kliknij przycisk OK, aby ustawić wybrane opcje.

Ustawianie właściwości listy dla pojedynczej pozycji

 1. Umieść punkt wstawiania w oknie dokumentu, w tekście pozycji listy, którą chcesz zmienić.
 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenie Lista > Właściwości.

 3. W sekcji Pozycja listy ustaw opcje, które chcesz zdefiniować:

  Nowy styl

  Określa styl dla zaznaczonej pozycji listy. Style w menu Nowy styl zależą od typu listy, wyświetlonego w menu Typ listy. Np. jeżeli w menu Pozycja listy wyświetlona jest pozycja Lista wypunktowana, to w menu Nowy styl dostępne są tylko opcje punktorów.

  Wyzeruj licznik do

  Ustawia liczbę, od której ma się zacząć numerowanie pozycji listy.

 4. Kliknij przycisk OK, aby ustawić te opcje.

Wyszukiwanie i zastępowanie tekstu

Więcej informacji na temat znajdowania i zastępowania tekstu można znaleźć na stronie Znajdowanie i zastępowanie tekstu.

Definiowanie skrótów i akronimów

Język HTML udostępnia znaczniki, które umożliwiają zdefiniowanie skrótów i akronimów używanych na stronie. Jest to opcja przeznaczona dla wyszukiwarek, modułów sprawdzania pisowni, automatycznych translatorów i syntetyzatorów mowy. Możesz np. wskazać, że skrót PTU na twojej stronie oznacza podatek od towarów i usług, a akronim WSI oznacza wojskowe służby informacyjne.

 1. Zaznacz skrót lub akronim w tekście na stronie.
 2. Wybierz polecenie Wstaw HTML > Obiekty tekstowe > Skrót albo Wstaw HTML > Obiekty tekstowe > Akronim.
 3. Wpisz pełny tekst akronimu lub skrótu.
 4. Wpisz język, np. pl dla języka polskiego, en dla angielskiego, de dla niemieckiego.

Ustawianie preferencji kopiowania i wklejania

Wklejając tekst z innych aplikacji, opcje wklejania specjalnego można ustawić w preferencjach jako domyślne ustawienia dla polecenia Edycja > Wklej. Np. jeżeli zawsze zamierzasz wklejać sam tekst albo tylko tekst z podstawowym formatowaniem, to możesz ustawić domyślną opcję w oknie dialogowym preferencji kopiowania i wklejania.

Uwaga:

Wklejając tekst do dokumentu programu Dreamweaver możesz użyć polecenia Wklej albo polecenia Wklej specjalnie. Polecenie Wklej specjalnie umożliwia określanie formatu wklejanego tekstu na różne sposoby. Np. jeśli chcesz wkleić tekst ze sformatowanego dokumentu Microsoft Office do dokumentu programu Dreamweaver, ale jednocześnie chcesz usunąć całe formatowanie z tego tekstu, aby zastosować własny arkusz stylów CSS, to możesz zaznaczyć ten tekst w Wordzie, skopiować go do schowka i użyć polecenia Wklej specjalnie z opcją wklejania samego tekstu.

Uwaga:

Preferencje ustawione w oknie dialogowym Preferencje kopiowania/wklejania dotyczą tylko materiałów wklejanych w widoku Projekt.

 1. Wybierz polecenie Edycja > Preferencje (Windows) lub Dreamweaver > Preferencje (Macintosh).
 2. Kliknij kategorię Kopiuj/wklej.
 3. Ustaw następujące opcje i kliknij przycisk OK.

  Tylko tekst

  Umożliwia wklejanie niesformatowanego tekstu. Jeżeli oryginalny tekst był formatowany, to wszystkie atrybuty formatowania, w tym podział wierszy i akapitów, zostanie usunięty.

  Tekst i struktura

  Umożliwia wklejenie tekstu zachowującego strukturę, ale pozbawionego podstawowych atrybutów formatowania. Możesz np. wkleić tekst, zachowując strukturę akapitów, list i tabel, ale nie zachowując atrybutów pogrubienia, kursywy i innego formatowania.

  Tekst i struktura plus podstawowe formatowanie

  Umożliwia wklejenie zarówno struktury, jak i tekstu z prostym formatowaniem HTML-owym, (np. tekstu z akapitami i tabelami oraz z formatowaniem znacznikami b, i, u, strong, em, hr, abbr lub acronym).

  Tekst i struktura plus pełne formatowanie

  Umożliwia wklejenie tekstu, który zachowuje pełną strukturę, formatowanie HTML i style CSS.

  Uwaga:

  Opcja Pełne formatowanie nie może zachować stylów CSS, które pochodzą z zewnętrznego arkusza stylów. Nie zachowuje też stylów, jeżeli aplikacja, z której wklejasz tekst, nie zapamiętuje stylów po wklejeniu do schowka.

  Zachowaj podziały wierszy

  Umożliwia zachowanie podziałów wierszy we wklejanym tekście. Ta opcja jest wyłączona, jeżeli wybrano opcję Tylko tekst.

  Usuń odstępy między akapitami z Worda

  Zaznacz tę opcję, jeżeli używasz opcji „Tekst i struktura” lub ”Tekst i struktura plus podstawowe formatowanie” i chcesz wyeliminować nadmierne odstępy między akapitami, widoczne po wklejeniu tekstu.

  Konwertuj inteligentne cudzysłowy proste cudzysłowy: cudzysłowy typograficzne są przekształcane w cudzysłowy proste.