Synchronizacja ustawień serwisów, preferencji programu, skrótów klawiszowych i przestrzeni roboczych z chmurą Creative Cloud umożliwia płynną pracę w wielu instancjach programu Dreamweaver.

Subskrypcja Adobe Creative Cloud umożliwia aktywację programu Dreamweaver na dwóch komputerach. Subskrypcja polega na założeniu konta za pomocą identyfikatora Adobe ID użytego przy zakupie tej subskrypcji. Synchronizacja z chmurą jest ściśle powiązana z kontem subskrypcji.

Funkcja synchronizacji ustawień w chmurze ułatwia zachowanie spójności następujących ustawień programu Dreamweaver pomiędzy tymi dwoma komputerami:

 • Preferencje aplikacji:
  • Ogólne: wszystkie preferencje z wyjątkiem ustawień Włącz pliki powiązane oraz Wykryj pliki powiązane dynamicznie.
  • Format kodu: wszystkie preferencje z wyjątkiem bibliotek znaczników.
  • Wskazówki do kodu: wszystkie preferencje z wyjątkiem zmian wprowadzanych za pomocą łącza Edytor biblioteki znaczników.
  • Przebudowa kodu: wszystkie preferencje.
  • Kopiowanie/wklejanie: wszystkie preferencje.
  • Style CSS: wszystkie preferencje.
  • Porównywanie plików: to ustawienie jest synchronizowane tylko między komputerami z takim samym systemem operacyjnym.
  • Typy plików/edytory: tylko Wczytaj ponownie zmodyfikowane pliki oraz Zapisz przy uruchamianiu.
  • Podświetlanie: wszystkie preferencje.
  • Nowy dokument: wszystkie preferencje oprócz domyślnego typu dokumentu (DTD) oraz domyślnego kodowania.
  • Podgląd w przeglądarce: tylko ustawienie Podgląd przy użyciu pliku tymczasowego.
  • Serwis: wszystkie preferencje z wyjątkiem ustawień Zawsze pokazuj <opcje> po &<prawej/lewej>.
  • Walidator W3C: wszystkie preferencje z wyjątkiem zmian wprowadzonych za pomocą opcji „Zarządzaj”.
  • Rozmiary okien: wszystkie preferencje.
  • Na komputerach Mac: ustawienia paska Aplikacja i ramki aplikacji.

Uwaga: Z wyjątkiem funkcji Porównywanie plików, wszystkie wymienione powyżej preferencje są synchronizowane między komputerami niezależnie od ich systemów operacyjnych. Możliwa jest np. synchronizacja między komputerem z systemem Mac i komputerem z systemem Windows.

 • Ustawienia serwisu: wszystkie ustawienia z wyjątkiem nazwy użytkownika i hasła są synchronizowane między komputerami o takim samym systemie operacyjnym. Natomiast nazwy i hasła użytkownika nie można synchronizować.

  Ścieżka i nazwa folderu serwisu lokalnego są synchronizowane wówczas, gdy w tej samej ścieżce istnieje folder o takiej samej nazwie.

  Jeśli serwis nie istnieje na danym komputerze, program Dreamweaver tworzy nowy folder serwisu w położeniu domyślnym; wszystkie ścieżki będą określane jako względne w odniesieniu do tego folderu. Ścieżkę tę można w dowolnym momencie zmienić. Podczas kolejnych synchronizacji będą synchronizowane tylko zmiany w folderze serwisu.

 • Skróty klawiszowe: skróty te są synchronizowane tylko między komputerami o tym samym systemie operacyjnym.
 • Przestrzenie robocze są zapisywane podczas zamykania programu Dreamweaver, a następnie synchronizowane z chmurą. Jeśli chcesz zsynchronizować zmiany przestrzeni roboczych, nie zamykając programu Dreamweaver (w bieżącej sesji), otwórz menu Przestrzenie robocze i kliknij podmenu Zapisz bieżący. Następnie ręcznie zsynchronizuj ustawienia (Preferencje > Synchronizacja ustawień).

Przestrzenie robocze są synchronizowane tylko między komputerami o tym samym systemie operacyjnym.

 • Urywki kodu: wszystkie urywki kodu są synchronizowane tylko między komputerami o tym samym systemie operacyjnym.

Uwaga:

Wybrane ustawienia (np. preferencje) można wyłączyć z synchronizacji. Aby to zrobić, odznacz odpowiednie pole wyboru w oknie dialogowym Preferencje (Ustawienia synchronizacji).

Synchronizacja z chmurą Creative Cloud nie jest obsługiwana w następujących sytuacjach:

 • Użytkownik korzysta z licencji zbiorowej i zalogował się jako użytkownik anonimowy.
 • Połączenie internetowe komputera wykorzystuje serwer proxy.
 • Użytkownik przełączył się z konta administratora na konto zwykłego użytkownika.

Ważne: Aby synchronizacja przebiegła pomyślnie, należy sprawdzić, czy nazwy plików ustawień nie zawierają znaków specjalnych (\/:*?"<>|). Pliki z nazwami zawierającymi znaki specjalne nie są synchronizowane; program Dreamweaver wyświetli błąd dla takich plików.

Pierwsza synchronizacja

Po uruchomieniu programu Dreamweaver na tym komputerze, na którym został zainstalowany najpierw, zostanie wyświetlone okno dialogowe Synchronizacja ustawień:

Synchronizuj teraz

Powoduje natychmiastową synchronizację ustawień z chmurą.

Zawsze synchronizuj automatycznie

Powoduje automatyczną synchronizację ustawień. Więcej informacji: Synchronizacja automatyczna.

Wyłącz synchronizację ustawień

Powoduje wyłączenie synchronizacji.

Uwaga:

Synchronizację można w dowolnym momencie włączyć, używając okna dialogowego Preferencje.

Zaawansowane

Powoduje otwarcie opcji Synchronizacja ustawień w oknie dialogowym Preferencje.

Okno dialogowe Preferencje: Synchronizacja ustawień
Okno dialogowe Preferencje: Synchronizacja ustawień

Po uruchomieniu programu Dreamweaver na drugim komputerze zostanie wyświetlone następujące okno dialogowe:

Synchronizacja ustawień. Synchronizuj teraz.

Synchronizuj chmurę

Powoduje wprowadzenie ustawień z chmury. Preferencje aplikacji na drugim komputerze zostaną zastąpione ustawieniami uzyskanymi z chmury. Ustawienia serwisu z chmury są dodawane do ustawień na drugim komputerze.

Synchronizuj lokalne

Zmiany wprowadzone w preferencjach i ustawieniach serwisu na drugim komputerze również zostaną zachowane i przeniesione do chmury.

Zawsze synchronizuj automatycznie

Powoduje automatyczną synchronizację ustawień. Więcej informacji: Synchronizacja automatyczna.

Zaawansowane

Powoduje otwarcie opcji Synchronizacja ustawień w oknie dialogowym Preferencje.

Następujące scenariusze ułatwią wyjaśnienie różnicy między opcjami Synchronizuj chmurę i Synchronizuj lokalne:

Scenariusz 1

Użytkownik zmienia preferencje na pierwszym komputerze i synchronizuje te ustawienia z chmurą. Użytkownik zmienia preferencje również na drugim komputerze. Następnie po kliknięciu opcji:

Synchronizuj chmurę

Zmiany preferencji na pierwszym komputerze są synchronizowane z drugim komputerem. Zmiany wprowadzone na drugim komputerze zostaną utracone.

Synchronizuj lokalne

Zmiany preferencji na drugim komputerze są zachowywane i również synchronizowane z chmurą. Przy następnej synchronizacji pierwszego komputera za pomocą opcji Synchronizuj chmurę zmiany te zostaną wprowadzone na pierwszym komputerze.

Scenariusz 2

Synchronizuj chmurę

Zmiany ustawień serwisu na pierwszym komputerze zostaną „dodane” do ustawień na drugim komputerze.

Synchronizuj lokalne

Zmiany na drugim komputerze są zachowywane i synchronizowane z chmurą. Przy następnej synchronizacji pierwszego komputera za pomocą opcji Synchronizuj chmurę nowy serwis zostanie dodany do ustawień na pierwszym komputerze.

Uwaga:

Jakiekolwiek zmiany preferencji wprowadzane w czasie trwania synchronizacji nie zostaną zastosowane.

Importowanie ustawień z wcześniejszych wersji programu Dreamweaver

Jeśli we wcześniejszych wersjach programu Dreamweaver zsynchronizowano kiedykolwiek ustawienia z chmurą Creative Cloud, to przy pierwszym uruchomieniu nowej wersji zostanie wyświetlone następujące okno dialogowe:

Importowanie ustawień do wersji Dreamweaver CC 2014. Creative Cloud.
Importowanie ustawień do wersji Dreamweaver CC 2014

 • Aby zaimportować ustawienia przechowywane w chmurze Creative Cloud, kliknij opcję Importuj ustawienia synchronizacji

Uwaga: Ta opcja nie będzie już później dostępna. 

 • Aby zsynchronizować ustawienia bieżącej instancji programu Dreamweaver z chmurą Creative Cloud, kliknij opcję Synchronizuj lokalne.
 • Aby ustawienia były od tej pory automatycznie synchronizowane, wybierz opcję Zawsze synchronizuj automatycznie.
 • Aby wyświetlić zaawansowane opcje synchronizacji ustawień, kliknij przycisk Zaawansowane.

Jeśli we wcześniejszych wersjach programu Dreamweaver nie zsynchronizowano nigdy ustawień z chmurą Creative Cloud, to zostaną wyświetlone opcje opisane w sekcji Pierwsza synchronizacja.

Ustawienia będzie też można zaimportować później, korzystając z okna dialogowego Preferencje.

 1. Wybierz polecenie Edycja > Preferencje, aby otworzyć okno dialogowe Preferencje.

 2. Na liście Kategoria kliknij opcję Ustawienia synchronizacji.

 3. Wybierz opcję Importuj ustawienia synchronizacji i kliknij przycisk Zamknij.

  Wybierz opcję Importuj ustawienia synchronizacji
  Importowanie ustawień z wcześniejszych wersji programu Dreamweaver
 4. Zamknij program Dreamweaver i uruchom go ponownie, aby zastosować zaimportowane ustawienia.

Ważne: Opcje wybrane w sekcji Ustawienia do zsynchronizowania nie mają zastosowania przy importowaniu ustawień zapisanych w chmurze. Po wybraniu opcji Importuj ustawienia synchronizacji program importuje wszystkie ustawienia zapisane w chmurze i zastępuje nimi ustawienia lokalne.

Edytowanie preferencji dotyczących synchronizacji ustawień

W oknie dialogowym Preferencje można wskazać ustawienia, które mają być synchronizowane, określić sposób rozwiązywania konfliktów podczas synchronizacji, włączyć synchronizację automatyczną albo zainicjować synchronizację na żądanie.

 1. Wybierz polecenie Edycja > Preferencje (Windows) lub Dreamweaver > Preferencje (Mac).

 2. Na liście Kategoria kliknij opcję Ustawienia synchronizacji.

 3. W sekcji Ustawienia do zsynchronizowania kliknij ustawienia, które chcesz zsynchronizować.

 4. Na liście Rozwiązanie konfliktu kliknij opcję określającą sposób rozwiązywania konfliktów podczas synchronizacji. Więcej informacji: Rozwiązywanie konfliktów podczas synchronizacji.

 5. Aby włączyć automatyczną synchronizację co 30 minut, kliknij opcję Włącz automatyczną synchronizację.

 6. Aby zsynchronizować ustawienia w dowolnym momencie (na żądanie), kliknij przycisk Synchronizuj teraz.

  (13.1) Jeśli w chmurze znajdowały się uaktualnienia, które zostały pobrane do komputera, przycisk Synchronizuj teraz zmieni się w przycisk Zastosuj aktualizacje. Aktualizacje można zastosować od razu. Można jednak również zamknąć okno dialogowe Preferencje, a aktualizacje zastosować w późniejszym czasie. Wprowadzanie zmian w instancji programu Dreamweaver na bieżącym komputerze przed zastosowaniem aktualizacji może doprowadzić do konfliktu. Konflikt taki będzie rozwiązywany zgodnie z ustawieniami rozwiązywania konfliktów.

  Kliknij opcję Zastosuj aktualizację
 7. Kliknij przycisk Zastosuj, aby zapisać zmiany wprowadzone w preferencjach synchronizacji ustawień.

 8. Kliknij przycisk Zamknij, aby opuścić okno dialogowe Preferencje.

Synchronizacja automatyczna

Automatyczną synchronizację można włączyć jedną z następujących metod:

 • Wybierz opcję Zawsze synchronizuj automatycznie w oknie dialogowym Synchronizacja ustawień.

Uwaga: Okna dialogowe Synchronizacja ustawień są wyświetlane tylko wtedy, gdy uruchamia się program Dreamweaver po raz pierwszy po zainstalowaniu go na komputerach. Aby wykonać kolejne synchronizacje, należy użyć okna dialogowego Preferencje.

 • Wybierz polecenie Edycja > Preferencje (Windows) albo Dreamweaver > Preferencje (Mac), a następnie opcje Synchronizacja ustawień > Włącz automatyczną synchronizację.

Po włączeniu automatycznej synchronizacji program Dreamweaver co 30 minut sprawdza, czy w chmurze pojawiły się zmiany. Jeśli tak, automatycznie synchronizuje ustawienia.

Synchronizacja ręczna

 • Kliknij opcję Synchronizuj teraz w oknie dialogowym Synchronizacja ustawień.
 • Kliknij opcje Edycja > [Identyfikator Adobe ID] > Synchronizuj teraz.

Jeśli w chmurze są uaktualnienia, to zostaną pobrane do komputera. Przycisk Synchronizuj teraz zmieni się w przycisk Zastosuj. Aktualizacje można zastosować od razu albo w późniejszym czasie. Wprowadzanie zmian w ustawieniach programu Dreamweaver przed zastosowaniem pobranych aktualizacji może doprowadzić do konfliktu. Konflikt taki będzie rozwiązywany zgodnie z ustawieniami rozwiązywania konfliktów.

 • Wybierz polecenie Dreamweaver > Synchronizuj teraz (Mac) lub Edycja > Synchronizuj teraz (Windows).

Rozwiązywanie konfliktów podczas synchronizacji

Różnice między ustawieniami na komputerach i w chmurze są rozstrzygane zgodnie z opcjami Rozwiązanie konfliktu w oknie dialogowym Preferencje.

Jeśli opcja Rozwiązanie konfliktu jest ustawiona na wartość Pytaj o moje preferencje, to w przypadku konfliktu zostanie wyświetlone następujące okno dialogowe:

Okno dialogowe Konflikt ustawień
Okno dialogowe Konflikt ustawień

Zaznaczenie pola wyboru Zapamiętaj moje preferencje spowoduje, że wybrana opcja (Synchronizuj lokalne albo Synchronizuj chmurę) zostanie zaznaczona w oknie dialogowym Preferencje.

WAŻNE: Naciśnięcie klawisza Esc w celu zamknięcia okna dialogowego Konflikt ustawień spowoduje wykonanie działania Synchronizuj lokalne.

Bezpośredni dostęp do zasobów w chmurze Creative Cloud

Pliki w chmurze Creative Cloud można otwierać, wybierać lub zapisywać bezpośrednio za pomocą interfejsu użytkownika programu Dreamweaver. Zainstaluj narzędzie „Creative Cloud Connection Preview” dostępne w serwisie http://creative.adobe.com/pl.

Zainstalowanie tego narzędzia powoduje wprowadzenie opcji Pliki Creative Cloud (podświetlonej na ilustracji) w oknach dialogowych Otwórz, Zapisz i Wybierz w programie Dreamweaver.

Opcja Creative Cloud Files

Uwaga:

Jeśli nie można zsynchronizować ustawień w programie Dreamweaver w wersji wcześniejszej niż CC 2015.0, uaktualnij program do najnowszej wersji. 

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online