W ramach kontynuacji obsługi języka HTML5 w programie Dreamweaver wprowadzono nowe atrybuty dla niektórych elementów formularzy. Udostępniono także cztery nowe elementy formularzy HTML5.

Elementy formularzy można znaleźć w menu panelu Wstaw. Wybierz polecenie Okno > Wstaw. Z menu panelu Wstaw wybierz polecenie Formularze.

Zmodyfikowany obieg pracy formularzy w programie Dreamweaver

Zmodyfikowany obieg pracy formularzy w programie Dreamweaver
W wersji Dreamweaver 12.1 wprowadzono modyfikacje w obiegu pracy formularzy.
David Powers

Nowe atrybuty wspólne dla elementów formularzy

Następujące atrybuty są wspólne dla wszystkich elementów formularzy:

 • Disabled (Wyłączony): wybierz tę opcję, jeśli przeglądarka ma wyłączyć dany element
 • Required (Wymagany): wybierz tę opcję, jeśli przeglądarka ma sprawdzać, czy podano wartość
 • Autocomplete (Autouzupełnianie): wybierz tę opcję, aby automatycznie wypełniać wartości, gdy użytkownik wprowadza informacje w przeglądarce.
 • Autofocus (Auto-uaktywnianie): wybierz tę opcję, jeśli chcesz, by po wczytaniu strony do przeglądarki ten element był automatycznie aktywny.
 • Read only: wybierz tę opcję, aby ustawić wartość elementu w tryb „tylko do odczytu”.
 • Form: określa przynajmniej jeden formularz, do którego należy dany element <input>.
 • Name (Nazwa): niepowtarzalna nazwa używana jako odniesienie do tego obiektu w kodzie.
 • Placeholder (Element zastępczy): wskazówka opisująca oczekiwaną wartość pola wprowadzania
 • Pattern (Wzór): wyrażenie regularne służące do walidacji (sprawdzania poprawności) wartości formularza.
 • Title (Tytuł): dodatkowe informacje o elemencie. Wyświetlane w formie podpowiedzi.
 • Tab Index (Indeks tabulatora): określa położenie bieżącego elementu w porządku przejścia tabulatorów w bieżącym dokumencie.

Elementy formularzy ze zmodyfikowanymi atrybutami

 • Formnovalidate (Formularz bez walidacji): wybranie tej opcji wyłącza walidację (sprawdzanie poprawności) formularza. Opcja powoduje przesłonięcie atrybutu „Novalidate” na poziomie formularza.
 • Formenctype (Typ kodowania formularza): typ MIME, który oprogramowanie agenta użytkownika ma powiązać z danym elementem podczas wysyłania formularza.
 • Form Target (Element docelowy formularza): nazwa kontekstowa przeglądania lub hasło, które reprezentują element docelowy formantu.
 • Accept-charset (Akceptuj zestaw znaków): określa kodowanie znaków używane podczas wysyłania formularza.

Uwaga:

Odsyłacze do atrybutów zawierają informacje o wszystkich atrybutach wymienionych w specyfikacjach HTML5. Panel Właściwości nie zawiera wszystkich tych atrybutów. Atrybuty, których nie ma w panelu, można dodawać w widoku Kod.

Element formularza Nowe atrybuty konkretnych elementów Opis atrybutów
Text List http://www.w3.org/TR/html-markup/input.text.html
Button <Brak nowych atrybutów specjalnych elementu> http://www.w3.org/wiki/HTML/Elements/button
Checkbox <Brak nowych atrybutów specjalnych elementu> http://www.w3.org/TR/html-markup/input.checkbox.html
File Multiple http://www.w3.org/TR/html-markup/input.file.html
Form Novalidate, Accept-charset http://www.w3.org/TR/2012/WD-html-markup-20120329/form.html
Hidden <Brak nowych atrybutów specjalnych elementu> http://www.w3.org/TR/2012/WD-html-markup-20120329/input.hidden.html
Password <Brak nowych atrybutów specjalnych elementu> http://www.w3.org/TR/html-markup/input.password.html
Image Width, Height, Action, Method, Formnovalidate, Formenctype, Formtarget. http://www.w3.org/TR/html-markup/input.image.html
Reset <Brak nowych atrybutów specjalnych elementu> http://dev.w3.org/cvsweb/html5/markup/button.reset.html
Submit Formnovalidate, Formenctype, Formtarget, Action, Tabindex, Method. http://www.w3.org/TR/html-markup/input.submit.html
Radio <Brak nowych atrybutów specjalnych elementu> http://www.w3.org/TR/html-markup/input.radio.html
Textarea Rows, Cols, Placeholder, Wrap, Maxlength, Tabindex http://www.w3.org/TR/html-markup/textarea.html
Select Size http://www.w3.org/wiki/HTML/Elements/select

Elementy formularzy HTML5

Element formularza Dostępny w wersji Opis Opis atrybutów
Color 12.2 Umożliwia wprowadzanie koloru. http://www.w3.org/TR/html-markup/input.color.html
Date 12.2 Formant ułatwiający użytkownikowi wybranie daty. http://www.w3.org/TR/html-markup/input.date.html
Date Time 12.2 Umożliwia użytkownikowi wybranie daty i godziny (wraz ze strefą czasową). http://www.w3.org/TR/html-markup/input.datetime.html
Date Time Local 12.2 Umożliwia użytkownikowi wybranie daty i godziny (bez strefy czasowej). http://www.w3.org/TR/html-markup/input.datetime-local.html
Month 12.2 Umożliwia użytkownikowi wybranie miesiąca i roku. http://www.w3.org/TR/html-markup/input.month.html
Number 12.2 Używany w przypadku pól, które powinny zawierać tylko liczby. http://www.w3.org/TR/html-markup/input.number.html
Range 12.2 Używany w przypadku pól, które powinny zawierać zakres wartości liczbowych. http://www.w3.org/TR/html-markup/input.range.html
Time 12.2 Umożliwia użytkownikowi wybranie godziny. http://www.w3.org/TR/html-markup/input.time.html
Week 12.2 Umożliwia użytkownikowi wybranie tygodnia i roku. http://www.w3.org/TR/html-markup/input.week.html
E-mail 12.1 Formant umożliwiający edycję listy adresów e-mail podanych w wartości elementu. http://www.w3.org/TR/html-markup/input.email.html
Search 12.1 Formant składający się z jednowierszowego pola edycji zwykłego tekstu. Umożliwia wpisywanie haseł do wyszukania. http://www.w3.org/TR/html-markup/input.search.html
Telephone (Tel) 12.1 Formant składający się z jednowierszowego pola edycji zwykłego tekstu. Umożliwia wpisywanie numeru telefonu. http://www.w3.org/TR/html-markup/input.tel.html
URL 12.1 Formant umożliwiający edycję bezwzględnego adresu URL podanego w wartości elementu. http://www.w3.org/TR/html-markup/input.url.html

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online