Uwaga:

Interfejs użytkownika w programie Dreamweaver CC i nowszych wersjach został uproszczony. Dlatego począwszy od wersji Dreamweaver CC niektóre opcje opisane w tym artykule mogą nie być dostępne. Więcej informacji zawiera ten artykuł.

O stronach rejestracji

Twoja aplikacja internetowa może zawierać stronę, która wymusza na użytkownikach, aby się zarejestrowali kiedy po raz pierwszy odwiedzają twój serwis.

Strona rejestracji jest zbudowana z następujących elementów konstrukcyjnych:

 • Tablica bazy danych, która zawiera informacji o loginach użytkowników

 • Formularz HTML, który pozwala użytkownikom wybrać identyfikator i hasło

  Możesz także użyć tego formularza do uzyskania innych informacji osobowych od użytkowników.

 • Zachowanie serwerowe Wstaw rekord, które uaktualnia tabelę użytkowników bazy danych

 • Zachowanie serwerowe Sprawdź nową nazwę użytkownika, które sprawdza czy nazwa użytkownika nie jest już zajęta.

Przechowywanie informacji logowania dotyczących użytkowników

Strona rejestracji wymaga tabeli bazy danych, aby przechować informacje o loginach wprowadzone przez użytkowników

 • Upewnij się, że twoja tabela bazy danych zawiera kolumny z nazwą użytkownika i hasłem. Jeżeli chcesz, aby użytkownicy zalogowani mieli różne przywileje dostępu, dołącz kolumnę z poziomem dostępu.
 • Jeżeli chcesz ustawić takie samo hasło dla wszystkich użytkowników serwisu, skonfiguruj twoją aplikację bazodanową (Microsoft Access, Microsoft SQL Server, Oracle itp.), aby domyślnie ustawiała to samo hasło przy zakładaniu rekordu. W większości baz danych, można ustawić domyślną wartość kolumny w momencie tworzenia rekordu. Ustaw domyślną wartość hasła.
 • Możesz także użyć tabeli bazy danych do przechowywania innych pożytecznych informacji o użytkowniku.

  Następnym krokiem w tworzeniu strony rejestracyjnej jest dodanie do niej formularza HTML, który pozwoli wybrać nazwę użytkownika i hasło.

Dodawanie formularza HTML służącego do wybierania nazwy użytkownika i hasła

Można dodać formularz HTML do strony rejestracyjnej, który pozwoli użytkownikom wybrać nazwę użytkownika i hasło.

 1. Utwórz stronę (Plik > Nowy > Pusta strona) i zaprojektuj stronę rejestracji za pomocą narzędzi programu Dreamweaver.
 2. Dodaj formularz HTML umieszczając punkt wstawiania tam, gdzie ma się on pojawić i wybierając Formularz z menu Wstaw.

  Pusty formularz zostanie utworzony na stronie. Może zajść potrzeba włączenia opcji Elementy niewidoczne (Widok > Pomoce wizualne > Elementy niewidoczne), aby zobaczyć obrys formularza, który jest pokazywany za pomocą cienkich, czerwonych linii.

 3. Nazwij formularz HTML, klikając na znacznik <form> znajdujący się na dole okna Dokument (co spowoduje wybranie formularza), otwierając Inspektora właściwości (Okno > Właściwości) i wprowadzając nazwę w polu Nazwa formularza.

  Nie ma potrzeby określania atrybutu operacji lub metody dla formularza, aby określić jak i gdzie mają być przesłane dane rekordu kiedy użytkownik kliknie przycisk Prześlij. Zachowanie serwerowe Wstaw rekord ustawia te atrybuty za ciebie.

 4. Dodaj pola tekstowe (Wstaw >Formularz >Pole tekstowe), które pozwalają użytkownikom wprowadzić nazwę użytkownika i hasło.

  Formularz może zawierać więcej obiektów formularza w celu zapamiętywania innych danych osobistych.

  Każdy obiekt formularza powinien zawierać etykiety (mogą być w formie tekstu lub obrazka), które mówią użytkownikowi do czego służą. Możesz także wyrównać położenie obiektów formularza układając je wewnątrz tabeli HTML. Więcej informacji na temat obiektów formularza można znaleźć w części Tworzenie formularzy WWW.

 5. Dodaj przycisk Prześlij do formularza (Wstaw > Formularz > Przycisk).

  (Opcjonalnie) Zmień etykietę przycisku Prześlij zaznaczając przycisk, otwierając Inspektora właściwości (Okno > Właściwości) i wprowadzając nową wartość w pole Wartość.

  Następnym krokiem w tworzeniu strony rejestracyjnej jest dodanie zachowania serwerowego Wstaw rekord, które wstawia rekordy do tabeli użytkowników w bazie danych.

Uaktualnianie tabeli użytkowników

Musisz dodać zachowanie serwerowe Wstaw rekord do strony rejestracyjnej w celu uaktualnia tabeli użytkowników w bazie danych.

 1. W panelu Zachowania serwerowe (Okno > Zachowania serwerowe), kliknij przycisk Plus (+), a następnie wybierz polecenie Wstaw rekord z wyskakującego menu.

  Zostanie wyświetlone okno dialogowe Wstaw rekord.

 2. Uzupełnij okno dialogowe, upewniwszy się, że określono tabelę użytkowników w bazie danych, do której dane użytkowników będą wstawiane. Kliknij przycisk OK.

  Ostatnim krokiem w tworzeniu strony rejestracyjnej jest zapewnienie, że nazwa użytkownika nie jest używana przez innego użytkownika.

Dodawanie zachowania serwerowego w celu wymuszenia niepowtarzalnej nazwy użytkownika

Możesz dodać zachowanie serwerowe do strony rejestracji, które sprawdza przez dodaniem użytkownika do bazy, czy jego nazwa jest niepowtarzalna.

Kiedy użytkownik klika przycisk Prześlij na stronie rejestracji, zachowanie serwerowe porównuje nazwę użytkownika wprowadzoną przez niego z nazwami użytkowników przechowywanymi w bazie danych zarejestrowanych użytkowników. Jeżeli nie znaleziono pasującej nazwy w bazie danych, zachowanie serwerowe prowadzi dalej operację wstawiania nowego rekordu. Jeżeli pasująca nazwa zostanie znaleziona, zachowanie serwerowe anuluje operację wstawiania rekordu i otwiera nową stronę (zazwyczaj jest to strona ostrzegająca użytkownika, że wybrana nazwa jest już zajęta).

 1. W panelu Zachowania serwerowe (Okno > Zachowania serwerowe), kliknij przycisk Plus (+), a następnie wybierz opcję Uwierzytelnianie użytkownika >Sprawdź nową nazwę użytkownika z wyskakującego menu.
 2. Z wyskakującego menu Pole nazwy użytkownika wybierz pole tekstowe formularza, w które twoi odwiedzający będą wpisywali nazwę użytkownika.
 3. W polu dialogowym Jeżeli już istnieje, skocz do określ stronę, która będzie otwiera w momencie, kiedy zostanie znaleziona pasująca nazwa w bazie użytkowników, a następnie kliknij przycisk OK.

  Otwarta strona powinna ostrzec użytkowników, że ta nazwa użytkownika jest juz zajęta i pozwolić im spróbować jeszcze raz.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online