Uwaga:

Interfejs użytkownika w programie Dreamweaver CC i nowszych wersjach został uproszczony. Dlatego począwszy od wersji Dreamweaver CC niektóre opcje opisane w tym artykule mogą nie być dostępne. Więcej informacji zawiera ten artykuł.

O stronach uaktualniania rekordu

W aplikacji można wprowadzić zestaw stron, który umożliwi użytkownikom uaktualnianie rekordów w bazie danych. Taki zestaw stron zazwyczaj obejmuje stronę wyszukiwania, stronę wyników szukania oraz stronę uaktualniania. Strony wyszukiwania i wyników szukania pozwalają użytkownikom pobrać rekord, natomiast strona uaktualniania umożliwia zmodyfikowanie tego rekordu.

Wyszukiwanie rekordu do uaktualnienia

Gdy użytkownik chce uaktualnić rekord, musi go najpierw odszukać w bazie danych. Dlatego też obok strony uaktualniania konieczne jest utworzenie strony wyszukiwania i strony wyników. Użytkownik wprowadza kryteria na stronie wyszukiwania i wybiera rekordy na stronie wyników. Kiedy użytkownik klika rekord na stronie wyników, strona uaktualniania otwiera się i wyświetla rekord w formularzu HTML.

Po utworzeniu stron wyszukiwania i wyników szukania należy utworzyć łącza na stronie wyników, aby otworzyć stronę uaktualniania. Następnie zmodyfikujesz te łącza, aby przekazać numery identyfikacyjne rekordów wybranych przez użytkownika. Strona uaktualniania używa tego identyfikatora do znalezienia wybranego rekordu i wyświetlenia go.

Aby otworzyć stronę uaktualniania i przekazać identyfikator rekordu, skorzystaj z tego samego procesu, co w przypadku otwierania strony szczegółów i przekazywania identyfikatora rekordu. Więcej informacji zawiera sekcja Tworzenie łączy do strony szczegółów.

Pobieranie rekordu do uaktualnienia

Gdy strona wyników przekaże już stronie uaktualniania identyfikator rekordu, strona uaktualniania musi odczytać ten parametr, pobrać rekord z tabeli bazy danych i zapisać go tymczasowo w zestawie rekordów.

 1. Utwórz stronę w programie Dreamweaver i zapisz ją.

  Ta strona stanie się stroną uaktualniania.

 2. W panelu Zachowania serwerowe (Okno > Zachowania serwerowe) kliknij przycisk Plus (+), a następnie wybierz opcję Zestaw rekordów.

  Jeżeli zamiast tego pojawi się okno zaawansowane, kliknij opcję Proste. Zaawansowane okno dialogowe ma obszar tekstowy, w którym można wprowadzić polecenie SQL, a proste go nie ma.

 3. Za pomocą wyskakujących menu Połączenie i Tabela nazwij zestaw rekordów i określ, gdzie znajdują się dane, które chcesz uaktualnić.
 4. Kliknij opcję Zaznaczone i wybierz kolumnę klucza (zazwyczaj jest to kolumna z identyfikatorem rekordu) oraz kolumny zawierające dane, które mają być uaktualnione.
 5. Skonfiguruj obszar filtra tak, aby wartości kolumny kluczowej były równe wartości odpowiedniego parametru URL przekazanego przez stronę wyników.

  Ten rodzaj filtra tworzy zestaw rekordów, które zawiera tylko rekordy określone przez stronę wyników. Na przykład jeżeli identyfikator rekordu znajduje się w kolumnie kluczowej o nazwie PRID i jeżeli strona wyników przekazuje informację o identyfikatorze rekordu w parametrze URL nazywającym się id, obszar filtra powinien wyglądać tak jak w następującym przykładzie:

  Filter obszar
  Obszaru filtru

 6. Kliknij przycisk OK.

  Gdy użytkownik wybiera rekord na stronie wyników, strona uaktualniania generuje zestaw rekordów zawierający tylko ten wybrany rekord.

Wypełnianie strony uaktualniania element po elemencie

Strona uaktualniania zawiera trzy elementy konstrukcyjne:

 • Przefiltrowany zestaw rekordów, który pobiera rekordy z bazy danych
 • Formularz HTML, który pozwala użytkownikom zmodyfikować dane rekordu
 • Zachowanie serwerowe Uaktualnij rekord, które uaktualnia tabelę bazy danych

  Dwa ostatnie elementy konstrukcyjne do strony uaktualniania można dodawać osobno za pomocą narzędzi formularza oraz panelu Zachowania serwerowe.

Dodawanie formularza HTML do strony uaktualniania

 1. Utwórz stronę (Plik > Nowy > Pusta strona) Strona ta stanie się stroną uaktualniania.
 2. Zaprojektuj stronę za pomocą narzędzi programu Dreamweaver.
 3. Dodaj formularz HTML, umieszczając punkt wstawiania tam, gdzie ma się on pojawić, i wybierając polecenia Wstaw > Formularz > Formularz.

  Na stronie zostanie utworzony pusty formularz. Jeśli trzeba, włącz opcję Elementy niewidoczne (Widok > Pomoce wizualne > Elementy niewidoczne), aby zobaczyć obrys formularza, który jest pokazywany za pomocą cienkich, czerwonych linii.

 4. Nazwij formularz HTML, klikając znacznik <form> znajdujący się na dole okna Dokument (co spowoduje zaznaczenie formularza), otwierając Inspektora właściwości (Okno > Właściwości) i wprowadzając nazwę w polu Nazwa formularza.

  Nie ma potrzeby określania atrybutu action lub method dla formularza, aby określić jak i gdzie mają być przesłane dane rekordu, gdy użytkownik kliknie przycisk Prześlij. Zachowanie serwerowe Uaktualnij rekord ustawia te atrybuty automatycznie.

 5. Dodaj obiekt formularza, np. pole tekstowe (Wstaw > Formularz > Pole tekstowe), dla każdej kolumny z bazy danych, w której chcesz uaktualniać rekordy.

  Obiekty formularza służą do wprowadzania danych. Zazwyczaj do tego celu używa się pól tekstowych, ale można także użyć menu, pól wyboru oraz przycisków opcji.

  Dla każdego obiektu formularza powinna istnieć odpowiednia kolumna w zestawie rekordów, który został zdefiniowany wcześniej. Jedyny wyjątek to kolumna klucza unikalnego, dla której nie powinien istnieć żaden obiekt serwerowy.

 6. Dodaj do formularza przycisk Prześlij (Wstaw > Formularz > Przycisk).

  (Opcjonalnie) Zmień etykietę przycisku Prześlij, zaznaczając przycisk, otwierając Inspektora właściwości (Okno > Właściwości) i wprowadzając nową wartość w pole Etykieta.

Wyświetlanie rekordu w formularzu

 1. Upewnij się, że zdefiniowany jest zestaw rekordów zawierający te rekordy, które użytkownik chce uaktualnić.

Dodawanie zachowania serwerowego uaktualniającego tabelę bazy danych

 1. W panelu Zachowania serwerowe (Okno > Zachowania serwerowe) kliknij przycisk Plus (+), a następnie wybierz opcję Uaktualnij rekord z wyskakującego menu.

  Zostanie wyświetlone okno dialogowe Uaktualnij rekord.

 2. Wybierz formularz z wyskakującego menu Wyślij wartości z.
 3. Z wyskakującego menu Źródło danych lub Połączenie wybierz połączenie z bazą danych.
 4. Wpisz nazwę użytkownika i hasło (jeżeli jest to potrzebne).
 5. Z wyskakującego menu Uaktualnij tabelę wybierz tabelę bazy danych, która zawiera rekord do uaktualnienia.
 6. (ColdFusion, PHP) Określ kolumnę bazy danych do uaktualnienia. Z wyskakującego menu Wartość wybierz obiekt formularza, który będzie uaktualniał tę kolumnę. Z wyskakującego menu Wyślij jako wybierz typ danych obiektu formularza. Jeśli dana kolumna ma być kolumną klucza, zaznacz opcję Klucz główny.

  Typ danych to rodzaj danych, jakiego oczekuje kolumna w tabeli bazy danych (np. tekst, liczba, wartość logiczna).

  Powtórz tę procedurę dla każdego obiektu formularza.

 7. (ASP) W wyskakującym menu „Wybierz rekord z” określ zestaw rekordów, który zawiera rekord przeznaczony do wyświetlenia w formularzu HTML. Z wyskakującego menu Kolumna niepowt. klucza wybierz kolumnę (zazwyczaj kolumnę zawierającą identyfikator rekordu), która identyfikuje rekord w tabeli bazy danych. Wybierz opcję Liczbowo, jeżeli wartość jest liczbą. Kolumna klucza zazwyczaj akceptuje wyłącznie wartości liczbowe, ale czasami może także zawierać wartości tekstowe.
 8. W oknie dialogowym „Po uaktualnieniu lub W razie powodzenia, przejdź do” wprowadź stronę, która zostanie otwarta po uaktualnieniu rekordu w tabeli. Możesz kliknąć przycisk Przeglądaj, aby wybrać odpowiedni plik.
 9. (ASP) Określ kolumnę bazy danych, która ma zostać uaktualniona. Z wyskakującego menu Wartość wybierz obiekt formularza, który będzie odpowiadał za uaktualnienie kolumny, a następnie przejdź do wyskakującego menu Wyślij jako i wybierz typ danych obiektu formularza. Typ danych to rodzaj danych, jakiego oczekuje kolumna w tabeli (np. tekst, liczba, wartość logiczna). Powtórz tę procedurę dla każdego obiektu formularza.
 10. Kliknij przycisk OK.

  Program Dreamweaver doda do strony zachowanie serwerowe, które umożliwi użytkownikom uaktualnianie rekordów w tabeli bazy danych przez zmodyfikowanie informacji w formularzu HTML i kliknięcie przycisku Prześlij.

  Aby zmienić zachowanie serwerowe, otwórz panel Zachowania serwerowe (Okno > Zachowania serwerowe) i dwukrotnie kliknij zachowanie Uaktualnij rekord.

Wypełnienie strony uaktualniania za pomocą jednej operacji

Strona uaktualniania zawiera trzy elementy konstrukcyjne:

 • Przefiltrowany zestaw rekordów, który pobiera rekordy z bazy danych

 • Formularz HTML, który pozwala użytkownikom zmodyfikować dane rekordu

 • Zachowanie serwerowe Uaktualnij rekord, które uaktualnia tabelę bazy danych

Możesz dodać dwa ostatnie elementy konstrukcyjne jednocześnie, korzystając z obiektu danych Formularz uaktualnienia rekordu. Obiekt danych dodaje do strony zarówno formularz HTML, jak i zachowanie serwerowe Uaktualnij rekord.

Zanim będzie można użyć obiektu danych, aplikacja internetowa musi mieć możliwość zidentyfikowania rekordu do uaktualnienia, a strona uaktualniania musi mieć możliwość pobrania tego rekordu.

Gdy obiekt danych umieści już elementy konstrukcyjne na stronie, można będzie dostosować formularz do własnych potrzeb za pomocą narzędzi projektowych programu Dreamweaver lub skorzystać z panelu Zachowania serwerowe, aby zmienić zachowanie serwerowe Uaktualnij rekord.

Uwaga:

Strona uaktualniania może zawierać tylko jedno zachowanie serwerowe odpowiedzialne za uaktualnianie. Do strony uaktualniania nie można na przykład dodawać zachowań serwerowych Wstaw rekord lub Usuń rekord.

 1. Otwórz stronę w widoku Projekt i wybierz polecenie Wstaw > Obiekty danych > Uaktualnij rekord > Kreator formularza uaktualniania rekordów.

  Zostanie wyświetlone okno dialogowe Formularz uaktualniania rekordów.

 2. Z wyskakującego menu Połączenie wybierz połączenie z bazą danych.

  Kliknij przycisk Definiuj, jeżeli chcesz zdefiniować połączenie.

 3. Z wyskakującego menu Tabela do uaktualnienia wybierz tabelę bazy danych, która zawiera rekord do uaktualnienia.
 4. W wyskakującym menu „Wybierz rekord z” określ zestaw rekordów, który zawiera rekord wyświetlany w formularzu HTML.
 5. Z wyskakującego menu Kolumna niepowt. klucza wybierz kolumnę (zazwyczaj kolumnę zawierającą identyfikator rekordu), która identyfikuje rekord w tabeli bazy danych.

  Jeżeli wartość jest liczbą, wybierz opcję Liczbowo. Kolumna klucza zazwyczaj akceptuje wyłącznie wartości liczbowe, ale czasami może także zawierać wartości tekstowe.

 6. W polu „Po uaktualnieniu przejdź do” określ stronę, która będzie otwierana po uaktualnieniu rekordu w tabeli.
 7. W obszarze Pola formularza określ kolumny w bazie danych, które będą uaktualniane przez poszczególne obiekty formularza.

  Program Dreamweaver tworzy domyślnie osobny obiekt formularza dla każdej kolumny tabeli bazy danych. Jeżeli baza danych automatycznie generuje niepowtarzalne identyfikatory klucza dla każdego nowo tworzonego rekordu, usuń obiekt formularza odpowiadający kolumnie klucza, wybierając go na liście i klikając przycisk Minus (-). Pozwala to wyeliminować ryzyko, że użytkownik formularza wprowadzi wartość identyfikatora, który już istnieje.

  Można także zmienić kolejność obiektów w formularzu HTML, wybierając obiekt formularza z listy i klikając strzałki w dół i w górę. Strzałki te znajdują się po prawej stronie okna dialogowego.

 8. Określ sposób wyświetlania poszczególnych pól wprowadzania danych w formularzu HTML, klikając wiersz w tabeli Pola formularza i wprowadzając następujące informacje w polach pod tabelą:
  • W polu Etykieta wprowadź opisową etykietę, która będzie wyświetlana obok pola wprowadzania danych. Program Dreamweaver domyślnie wyświetla w etykiecie nazwę kolumny tabeli.

  • Z wyskakującego menu Wyświetl jako wybierz obiekt formularza, który będzie służył jako pole wprowadzania danych. Można wybrać następujące elementy: Pole tekstowe, Obszar tekstowy, Grupa przycisków opcji, Pole wyboru lub Tekst. Dla pozycji tylko do odczytu (bez możliwości edycji) wybierz pozycję Tekst. Można także wybrać elementy: Pole hasła, Pole pliku oraz Pole ukryte.

  Uwaga:

  Pola ukryte są wstawiane na końcu formularza.

  • Z wyskakującego menu Wyślij jako wybierz format danych, którego oczekuje tabela bazy danych. Na przykład jeżeli kolumna tabeli akceptuje wyłącznie dane liczbowe, wybierz pozycję Liczbowo.
  • Ustaw właściwości obiektu formularza. Masz różne opcje w zależności od obiektu formularza, który wybierzesz jako pole wprowadzania danych. Dla pól tekstowych, obszarów tekstowych oraz tekstu można wstawić wartość początkową. Dla menu i grup przycisków opcji można otworzyć osobne okno dialogowe, aby ustawić ich właściwości. Dla pól opcji wybiera się stan: Włączone lub Wyłączone.  
 9. Ustaw właściwości pozostałych obiektów formularza, wybierając odpowiedni wiersz w tabeli Pola formularza, a następnie wprowadzając etykietę, wartość Wyświetl jako oraz wartość Wyślij jako.

  Dla menu i grup przycisków opcji można otworzyć osobne okno dialogowe, aby ustawić ich właściwości. Dla opcji należy zdefiniować porównanie pomiędzy aktualną wartością rekordu a wartością podaną, co pozwoli ustalić w momencie wyświetlania rekordu, czy dana opcja jest włączona.

 10. Kliknij przycisk OK.

  Program Dreamweaver doda do strony formularz HTML i zachowanie serwerowe Uaktualnij rekord.

  Obiekt danych dodaje do strony zarówno formularz HTML, jak i zachowanie serwerowe Uaktualnij rekord. Obiekty formularza są ułożone w formie prostej tabeli, którą można dostosowywać za pomocą narzędzi programu Dreamweaver. (Upewnij się, że wszystkie obiekty formularza znajdują się w granicach jego obrysu).

  Aby zmienić zachowanie serwerowe, otwórz panel Zachowania serwerowe (Okno > Zachowania serwerowe) i dwukrotnie kliknij zachowanie Uaktualnij rekord.

Opcje w oknie Właściwości elementów formularza

Okno Właściwości elementów formularza umożliwia ustawienie opcji elementów formularza na stronach, które pozwalają uaktualniać rekordy w bazie danych.

 1. Wybierz opcję „Ręcznie” lub „Z bazy danych”, w zależności od tego, jak chcesz tworzyć element formularza.
 2. Kliknij przycisk Plus (+), aby dodać element.
 3. Wprowadź etykietę i wartość elementu.
 4. Jeśli chcesz, aby dany element był zaznaczony w momencie, gdy strona otwiera się w przeglądarce lub gdy rekord wyświetla się w formularzu, w polu „Wybierz wartość równą” wprowadź wartość równą wartości elementu.

  Można wprowadzić wartość statyczną lub określić wartość dynamiczną, klikając ikonę błyskawicy i wybierając wartość z listy źródeł danych. W obu przypadkach podana wartość powinna być zgodna z jedną z wartości danego elementu.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online