W tym artykule podano informacje o zarządzaniu plikami i kodem źródłowym w programie Dreamweaver CC za pomocą systemu Git.

Dreamweaver CC obsługuje Git, system kontroli wersji o otwartym dostępie, który umożliwia zarządzanie kodem źródłowym. Integracja programu Dreamweaver z systemem Git umożliwia niezależną pracę nad kodem z dowolnego miejsca i późniejsze scalanie wprowadzonych przez siebie zmian z centralnym repozytorium. Git śledzi wszystkie zmiany w pliku i umożliwia przywracanie poprzedniej wersji.

Repozytoria Git przydają się także podczas pracy zespołowej, ponieważ ułatwiają tworzenie i utrzymywanie gałęzi. Pozwala to na przykład projektantowi pracować nad zmianami projektu serwisu, podczas gdy inny członek zespołu zajmuje się zgłoszonymi wnioskami o zmiany w tym samym serwisie. Obie osoby mogą pracować niezależnie od siebie, korzystając z systemu Git. W takim przypadku każdy z użytkowników może niezależnie utworzyć gałąź i wprowadzać zmiany w swoim lokalnym repozytorium. Repozytorium lokalne zawiera pełną historię wprowadzonych przez Ciebie zmian wersji źródłowej. W dowolnym momencie można zatrzymać postęp i scalić te zmiany z repozytorium centralnym. Dzięki temu repozytorium centralne będzie zawsze zawierać najnowszą wersję kodu, uwzględniającą zmiany wprowadzone przez obu użytkowników.

W dalszej części tego artykułu podano informacje pozwalające rozpocząć korzystanie z systemu Git w programie Dreamweaver.

Rozpoczynanie pracy z systemem Git w programie Dreamweaver

Nowi użytkownicy systemu Git muszą najpierw pobrać oprogramowanie klienta i utworzyć konto Git. Klient Git jest niezbędny, aby można było rozpocząć używanie funkcji Git w programie Dreamweaver.

Jeśli masz już konto w systemie Git, zaloguj się na nie. Pamiętaj także, że na komputerze musi być zainstalowany klient Git. 

Wykonaj następujące czynności, aby rozpocząć korzystanie z systemu Git w programie Dreamweaver.

 1. Pobierz klienta Git dla swojego systemu operacyjnego.

 2. Utwórz konto dla klienta Git.

  Jeśli masz już konto systemu Git, podaj dane logowania, aby się zalogować w programie klienckim.

Zaleca się zainstalowanie klienta Git z użyciem domyślnej konfiguracji ustawień. Program Dreamweaver automatycznie wybiera wówczas ścieżkę pliku wykonywalnego.

Można teraz uruchomić program Dreamweaver i powiązać serwis z repozytorium Git.

Panel Git

Operacje Git w programie Dreamweaver wykonuje się na panelu Git (Okna > Git). Za pomocą tego panelu użytkownik programu Dreamweaver może wykonywać typowe operacje Git, takie jak zatwierdzanie, publikowanie, podejmowanie, pobieranie itd.

Uwaga:

Panel ten można wyświetlić w programie Dreamweaver dopiero po pobraniu klienta Git na komputer.

Panel Git w programie Dreamweaver
Panel Git w programie Dreamweaver

A. Potwierdź B. Pobierz wszystkie zdalne i odśwież liczniki C. Podejmij z Git D. Publikowanie w Git E. Pokaż historię repozytorium F. Pokaż historię pliku G. Utwórz znacznik H. Otwórz konsolę bash / terminalu I. Więcej działań J. Szukaj K. Diff L. Przywróć plik 

Powiązanie serwisu z systemem Git

Aby rozpocząć korzystanie z systemu Git w programie Dreamweaver, należy najpierw powiązać serwis ze swoim repozytorium Git. Repozytorium Git funkcjonuje jak folder, który ułatwia śledzenie zmian w pliku. Można utworzyć dowolną liczbę repozytoriów Git na własnym komputerze. Każde takie repozytorium jest niezależne. Oznacza to, że zmiany zapisane w jednym repozytorium Git nie wpływają na zawartość pozostałych.

Aby powiązać serwis internetowy z repozytorium, można utworzyć nowe repozytorium albo sklonować istniejące. Zainicjowanie lub utworzenie repozytorium powoduje, że w bieżącym katalogu roboczym powstaje nowe repozytorium Git z plikiem .gitignore.

Natomiast w przypadku sklonowania istniejącego repozytorium Git wszystkie pliki z tego repozytorium macierzystego zostaną skopiowane do systemu lokalnego.

Poniżej podano szczegółowe instrukcje inicjowania i klonowania repozytoriów Git.

Inicjowanie repozytorium Git

Rozpoczynając pracę z systemem Git w programie Dreamweaver, można na początek utworzyć nowe repozytorium. Zainicjowanie repozytorium Git dla serwisu polega na utworzeniu nowego repozytorium i dodaniu do niego plików powiązanych z serwisem programu Dreamweaver.

 1. Użytkownik programu Dreamweaver może rozpocząć tworzenie nowego serwisu lub mieć już istniejący serwis, który trzeba powiązać z repozytorium Git. W każdym z tych przypadków należy wykonać poniższą procedurę, aby zainicjować repozytorium Git.

  • Aby powiązać z repozytorium nowy serwis programu Dreamweaver, kliknij polecenie Serwis > Nowy serwis.
  • Aby powiązać istniejący serwis programu Dreamweaver, kliknij polecenie Serwis > Zarządzaj serwisami. W oknie dialogowym Zarządzaj serwisami kliknij dwukrotnie serwis, który chcesz powiązać z repozytorium Git.
 2. Jeśli tworzysz nowy serwis, podaj jego nazwę.

  Jeśli masz już folder zawierający pliki związane z tym serwisem, wskaż go w polu Folder serwisu lokalnego.

  Określ nazwę i lokalizację nowego serwisu programu Dreamweaver.
  Określ nazwę i lokalizację nowego serwisu programu Dreamweaver.

  Jeśli chcesz skojarzyć nowy serwis z istniejącym repozytorium Git, pamiętaj o podaniu odpowiedniego repozytorium w polu Folder serwisu lokalnego.

 3. Zaznacz pole wyboru Powiąż repozytorium Git z tym serwisem. Następnie wybierz opcję Zainicjuj jako repozytorium Git.

  Inicjowanie repozytorium Git w programie Dreamweaver
  Inicjowanie repozytorium Git dla nowego serwisu programu Dreamweaver
 4. Kliknij przycisk Zapisz.

  Pliki z folderu lokalnego będą teraz widoczne na panelu Pliki (w widoku Git). Są to pliki o statusie „nieśledzony”. Oznacza to, że takie pliki nie zostały jeszcze zatwierdzone w repozytorium Git.

  Można kontynuować pracę nad tymi plikami i zatwierdzić je później, albo otworzyć panel Git (Okna > Git) i wybrać opcję zatwierdzania plików w repozytorium. Instrukcje zatwierdzania plików w systemie Git: Śledzenie i zatwierdzanie zmian.

Klonowanie istniejącego repozytorium

Jeśli korzystasz już z istniejącego repozytorium Git w serwisie Github, Bitbucket lub innym popularnym serwisie hostingu, możesz wykonać następującą procedurę, aby sklonować to repozytorium za pomocą programu Dreamweaver. Klonowanie istniejącego repozytorium polega na utworzeniu jego kopii w systemie lokalnym.

 1. Kliknij polecenie Serwis > Nowy serwis.

 2. W oknie dialogowym Konfiguracja serwisu zaznacz pole wyboru Powiąż repozytorium Git z tym serwisem. Następnie wybierz opcję Sklonuj istniejące repozytorium Git z adresu URL.

 3. Wprowadź adres URL repozytorium, które chcesz sklonować.

  Pamiętaj o sprawdzeniu, czy wprowadzony adres HTTPS docelowego repozytorium jest prawidłowy. Aby sprawdzić poprawność adresu, kliknij przycisk Testuj dostępny w tym oknie dialogowym. Nieprawidłowy adres spowoduje powstanie błędów podczas klonowania i wykonywania takich działań, jak pobieranie lub podejmowanie z Git.

  Klonowanie repozytorium Git za pomocą programu Dreamweaver
  Klonowanie repozytorium Git za pomocą programu Dreamweaver

  Uwaga:

  Klonowanie z adresu URL z wykorzystaniem klucza SSH i hasła nie jest obecnie obsługiwane w programie Dreamweaver. Pola nazwy użytkownika i hasła będą wyłączone.

 4. Aby wprowadzone dane uwierzytelniające były zapamiętywane, zaznacz pole wyboru Zapisz dane logowania. Dzięki temu nie trzeba będzie ich wprowadzać przy wykonywaniu każdej operacji zdalnej, takiej jak publikowanie lub podejmowanie z systemu Git.

 5. Kliknij przycisk Zapisz.

  Po sklonowaniu repozytorium zostanie utworzona jego kopia lokalna. Można teraz będzie wyświetlać i edytować pliki lokalne za pomocą programu Dreamweaver.

  Migawka oryginalnego, sklonowanego repozytorium jest widoczna w panelu Git > Oryginalne (w prawym górnym rogu tego panelu).

  Repozytorium oryginalne na panelu Git
  Repozytorium oryginalne na panelu Git

Korzystanie z systemu Git w celu kontroli wersji

Po powiązaniu serwisu programu Dreamweaver z repozytorium Git można będzie wyświetlać pliki Git na panelu Pliki (w widoku Git). System Git klasyfikuje pliki w repozytorium lokalnym w następujący sposób:

 • Nieśledzone: pliki, które ani razu nie zostały zatwierdzone w repozytorium Git. Po zainicjowaniu repozytorium Git pliki będą miały status nieśledzonych, dopóki nie zostaną zatwierdzone.
 • Niezmodyfikowane: pliki, które nie zostały zmodyfikowane.
 • Zmodyfikowane: pliki, które były edytowane.
 • W poczekalni: pliki, które zostały zmodyfikowane i są gotowe do zatwierdzenia.

Za pomocą systemu Git można śledzić modyfikacje plików. Pliki zmodyfikowane w systemie lokalnym są na panelu Pliki wyświetlane w innym kolorze. Można je dwukrotnie kliknąć i otworzyć w widoku Kod, gdzie na marginesie kolumny będą widoczne oznaczenia wierszy, które uległy modyfikacji. Zmodyfikowane pliki można zatwierdzić w systemie Git, aby zsynchronizować zmiany.

Podczas zatwierdzania plików można wprowadzić komentarz do każdej operacji zatwierdzania oraz przejrzeć zmiany za pomocą funkcji Git Diff. Można również wyświetlić historię wersji każdego z plików oraz całego repozytorium.

Poniżej podano instrukcje śledzenia modyfikacji w programie Dreamweaver oraz zatwierdzania zmian w Git.

Śledzenie zmian w systemie Git

Na panelu Pliki w programie Dreamweaver będzie widoczna ikona Git, która umożliwia przełączanie widoków FTP oraz Git. Kliknij tę ikonę, aby włączyć widok Git.

Jeśli zostało zainicjowane repozytorium Git i nie zatwierdzono plików, to będą one miały status nieśledzonych. Jeśli jednak po zainicjowaniu repozytorium zatwierdzono pliki, to będą one rozpoznawane przez system Git.

Wyświetlanie nieśledzonych plików na panelu Pliki
Wyświetlanie nieśledzonych plików na panelu Pliki
Pliki po zatwierdzeniu w repozytorium Git
Wyświetlanie zatwierdzonych plików rozpoznanych przez system Git

Jeśli wszystkie pliki zostały sklonowane z innego repozytorium, to zostaną rozpoznane przez system Git.

Pliki zmodyfikowane i zapisane w systemie lokalnym są na panelu Pliki wyświetlane w innym kolorze. Dwukrotnie kliknij zmodyfikowany plik, aby wyświetlić dokładne zmiany w widoku Kod.

Znacznik na marginesie kolumny w widoku Kod
Znacznik na marginesie kolumny w widoku Kod

Znacznik na marginesie kolumny wskazuje wiersze, w których wprowadzono zmiany. Zielony znacznik wskazuje, że dodano nowy kod. Żółty znacznik wskazuje, że kod został zmodyfikowany, a znacznik w kolorze czerwonym oznacza, że wiersz kodu został usunięty.

Znacznik na marginesie wskazuje zmiany kodu w programie Dreamweaver
Znacznik na marginesie wskazuje zmiany kodu

Po kliknięciu żółtego symbolu na marginesie aplikacja wyświetli usunięty wiersz kodu na czerwono, a dodany wiersz kodu na zielono.

W lewym rogu usuniętych wierszy kodu znajduje się symbol R. Można go kliknąć, aby przywrócić usunięty kod do pliku.

Kliknij symbol R, aby dodać usunięty kod w programie Dreamweaver w ramach systemu Git
Kliknij symbol R, aby dodać usunięty kod w programie Dreamweaver

Przed zatwierdzeniem modyfikacji w repozytorium Git można wyświetlić listę różnic i przejrzeć zmiany, korzystając z symboli na marginesie.

Wyświetlanie listy różnic w zmodyfikowanych plikach

Po otwarciu panelu Git jest na nim widoczna lista zmodyfikowanych plików. Klikając plik na tej liście, można wyświetlić zmiany wprowadzone w pliku w porównaniu z poprzednią zatwierdzoną wersją (jest to tzw. operacja Diff). Aby wyświetlić listę różnic w pliku, wykonaj jedną z następujących czynności na panelu Git:

 • Kliknij poszczególne pliki, aby wyświetlić wprowadzone w nich zmiany. Wcześniejsza wersja jest oznaczona czerwonym podświetleniem, a nowo wprowadzone zmiany — zielonym podświetleniem.
 • Zaznacz plik, aby wyświetlić dla niego listę różnic. Kliknij ikonę (Diff). Zostanie wyświetlone okno dialogowe Git Diff, w którym widoczne będą zmiany podświetlone na czerwono i zielono.
Wyświetlanie listy różnic w zmodyfikowanych plikach
Wyświetlanie listy różnic w zmodyfikowanych plikach

Zatwierdzanie zmian

Aby wszystkie zmiany w repozytorium lokalnym zostały zarejestrowane, należy zatwierdzić zmienione pliki. Aby zatwierdzić zmiany w systemie Git:
 1. Na panelu Git zaznacz pliki, które chcesz zatwierdzić, i kliknij przycisk Zatwierdź.

  Zatwierdzanie zmian w lokalnym repozytorium Git
  Zatwierdzanie zmian w lokalnym repozytorium Git
 2. Kliknij przycisk  (Zatwierdź).

  Po kliknięciu tego przycisku system wyświetli okno dialogowe Zatwierdź w Git. W oknie tym będą widoczne pliki, w których wprowadzono zmiany.

  Przed zatwierdzeniem można kliknąć każdy z plików, aby wyświetlić wprowadzone w nim zmiany.

 3. Aby zatwierdzić pliki, wpisz komentarz do operacji zatwierdzenia w odpowiednim polu i kliknij przycisk OK.

  Po zatwierdzeniu pliki te znikną z panelu Git.

  Zatwierdzanie zmian w Git
  Zatwierdzanie zmian w Git

Wycofywanie zmian

Jeśli zatwierdzono już zmiany, ale trzeba wrócić do wcześniejszej wersji pliku, wykonaj następujące czynności:

 1. Na panelu Git zaznacz pliki, które chcesz przywrócić.

 2. Kliknij ikonę menu na panelu Git i wybierz polecenie Wycofaj wszystkie zmiany od ostatniego zatwierdzania.

  W repozytorium lokalnym zostanie przywrócona poprzednia wersja plików. Przywrócone pliki będą widoczne na panelu Pliki.

  Przywracanie zmian po zatwierdzeniu plików
  Przywracanie zmian po zatwierdzeniu plików

  Uwaga:

  Przywracanie po zatwierdzeniu jest możliwe tylko w przypadku plików, które zostały zatwierdzone co najmniej dwa razy.

 3. Aby wycofać zmiany przed zatwierdzeniem, wykonaj następujące czynności:

  Jeśli chcesz zachować ostatnią zatwierdzoną wersję pliku przed jego ponownym zatwierdzeniem:

  1. Otwórz panel Git.
  2. Zaznacz plik, który chcesz zachować, a następnie kliknij ikonę Odśwież.
  3. Kliknij przycisk OK w oknie dialogowym potwierdzenia.

  Zaznaczony plik jest usuwany z listy plików zmodyfikowanych i przywracana jest wcześniejsza wersja tego pliku.

  Przywracanie pliku przed zatwierdzeniem zmian w systemie Git
  Przywracanie pliku przed zatwierdzeniem zmian

Tworzenie znaczników

Podczas zatwierdzania zmian w systemie Git można dodawać znaczniki. Takie znaczniki umożliwiają oznaczanie ważnych operacji zatwierdzania. Może to być na przykład sytuacja, w której plik jest odkładany po edycji, podczas której wprowadzono istotną zmianę zgodnie z życzeniem klienta. Znaczniki pełnią rolę punktów odniesienia, wskazujących konkretną operację zatwierdzenia.

 1. Aby utworzyć znacznik, kliknij ikonę (Utwórz znacznik) na panelu Git.

 2. W oknie dialogowym Utwórz znacznik podaj nazwę znacznika. Kliknij przycisk OK.

  Tworzenie znacznika dla operacji zatwierdzania
  Tworzenie znacznika dla operacji zatwierdzania

  Utworzony znacznik zostanie powiązany z operacją zatwierdzania.

  Jeśli utworzysz znacznik po wykonaniu operacji zatwierdzania, zostanie on automatycznie powiązany z ostatnią taką operacją.

Wyświetlanie historii pliku

Podczas zatwierdzania pliku w Git można zawsze wyświetlić jego historię oraz szczegółowe dane operacji zatwierdzania. Funkcja ta ułatwia znajdowanie ważnych operacji zatwierdzania oraz znaczników powiązanych z takimi operacjami.

 1. Wykonaj jedną z następujących czynności na panelu Git:
 • Zaznacz odpowiedni plik i kliknij ikonę  (Pokaż historię pliku).
 • Kliknij plik na panelu Pliki prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenie Historia pliku.

Program wyświetli historię zaznaczonego pliku w systemie Git. Za pomocą tego samego okna dialogowego można także wyświetlić szczegółowe informacje o operacji zatwierdzania danego pliku.

Wyświetlanie historii pliku w systemie Git
Wyświetlanie historii pliku w systemie Git

Wyświetlanie historii repozytorium

Oprócz wyświetlenia historii pliku w systemie Git można również przejrzeć historię wszystkich zmian na poziomie repozytorium. System umożliwia wyświetlanie historii wszystkich zmian i operacji zatwierdzania wprowadzonych na poziomie repozytorium. Aby wyświetlić historię repozytorium, wykonaj następujące czynności:

 1. Otwórz panel Git i kliknij ikonę Pokaż historię repozytorium. Program wyświetli historię repozytorium Git i szczegółowe informacje o wszystkich operacjach zatwierdzania.

 2. Widoczny będzie komentarz do tej operacji, data i godzina zatwierdzenia, znaczniki powiązane z daną operacją oraz szczegółowe dane użytkownika, który zatwierdził pliki.

 3. Historia repozytorium obejmuje zazwyczaj listę plików, które zostały zatwierdzone na poziomie repozytorium. Każdy z tych plików można kliknąć, aby wyświetlić historię na poziomie pliku.

Korzystanie z systemu Git jako narzędzia współpracy

Jedną z wyjątkowych funkcji systemu Git jest obsługa gałęzi. W przeciwieństwie do większości systemów kontroli wersji, gałąź Git można porównać z niezależną linią historii wszystkich powiązanych plików lub kodu. Repozytorium zawiera domyślnie jedną gałąź, nazywaną gałęzią „główną”. Jest to podstawowa gałąź definiująca obowiązującą wersję. Od tej gałęzi głównej można tworzyć kolejne odgałęzienia i wprowadzać w nich zmiany.

Można również utworzyć rozgałęzienie od innej gałęzi, co powoduje powstanie kopii tej gałęzi nadrzędnej. W każdej z tych gałęzi można pracować niezależnie, pozostając w tym samym repozytorium Git. Oznacza to, że w jednej gałęzi można na przykład opracowywać nową funkcję serwisu, a w innej wprowadzać żądane zmiany.

Git umożliwia również scalanie gałęzi, dzięki czemu zmiany wprowadzone w gałęzi bieżącej mogą zostać włączone do gałęzi docelowej. Po scaleniu obie gałęzie nadal istnieją niezależnie od siebie. Można zatem kontynuować pracę zarówno w gałęzi nadrzędnej, jak i docelowej.

Gdy nad serwisem w programie Dreamweaver pracuje jednocześnie wielu programistów i projektantów, każdy użytkownik może utworzyć własne rozgałęzienie od gałęzi głównej i wprowadzać zmiany niezależnie od innych. Gdy to konieczne, użytkownicy mogą łatwo scalić swoje zmiany z inną gałęzią, a następnie dalej pracować każdy we własnej gałęzi.

W poniższych sekcjach podano więcej informacji o tworzeniu gałęzi i zarządzaniu nimi w systemie Git:

Tworzenie gałęzi w systemie Git

 1. Na panelu Pliki otwórz rozwijane menu z listą wszystkich gałęzi.

 2. Kliknij opcję Zarządzaj gałęziami.

  Tworzenie gałęzi w systemie Git
  Tworzenie gałęzi w systemie Git
 3. Kliknij ikonę + w lewym dolnym rogu okna dialogowego Zarządzaj gałęziami.

  Kliknij ikonę plusa na dole okna dialogowego Zarządzaj gałęziami
  Kliknij ikonę plusa na dole okna dialogowego Zarządzaj gałęziami
 4. W oknie dialogowym Utwórz nową gałąź wybierz gałąź oryginalną, z której chcesz utworzyć kopię.

  Jeśli jest to pierwsza tworzona przez Ciebie gałąź, to gałęzią oryginalną będzie gałąź główna.

  Wybierz gałąź oryginalną
  Wybierz gałąź oryginalną

 5. W polu Nazwa gałęzi podaj nazwę nowej gałęzi.

 6. Kliknij przycisk OK.

Scalanie gałęzi

 1. Na panelu Pliki otwórz rozwijane menu z listą wszystkich gałęzi.

 2. Kliknij opcję Zarządzaj gałęziami. W oknie dialogowym Zarządzaj gałęziami zaznacz gałąź, którą chcesz scalić.

 3. Kliknij ikonę (Scal gałąź) na dole tego okna dialogowego.

 4. W oknie dialogowym Scal gałąź wybierz gałąź docelową. Jest to docelowe repozytorium, z którym chcesz scalić swoją gałąź.

  Opcjonalnie można podać komentarz do operacji scalania.

 5. Kliknij przycisk OK, aby scalić swoją gałąź z gałęzią docelową.

  Scalanie gałęzi w systemie Git
  Scalanie gałęzi w systemie Git

  Jeśli zmiany z jednej z operacji zatwierdzenia powodują konflikt ze zmianami z innej gałęzi, proces scalania zostanie wstrzymany. System wyświetli komunikat o konflikcie oraz listę plików, które go powodują.

  Lista plików z konfliktami zostanie również wyświetlona na panelu Git. Ikona sygnalizuje wystąpienie konfliktu.

  Panel Git z plikami, w których podczas scalania wystąpił konflikt
  Panel Git z plikami, w których podczas scalania wystąpił konflikt

  Aby kontynuować scalanie, trzeba rozwiązać ten konflikt, wybierając opcję Zmiana bazy albo opcję dalszego scalania z wyłączonym przewijaniem.

 6. W przypadku wystąpienia konfliktu przy scalaniu wybierz jedną z następujących opcji:

  • Użyj zmiany bazy (Rebase): wybranie tej opcji w celu rozwiązania konfliktu spowoduje zastosowanie aktualnych zmian w taki sposób, że zastąpią sprzeczne z nimi elementy w gałęzi docelowej. Po zaznaczeniu opcji Zmiana bazy i kliknięciu przycisku OK otwórz panel Git, aby przejrzeć pliki wymagające nadal zatwierdzenia. Na panelu Git można będzie następnie przerwać albo wznowić operację zmiany bazy. Przerwanie spowoduje zatrzymanie zmiany bazy. W gałęzi docelowej nie zostaną wprowadzone żadne zmiany. Wznowienie operacji zmiany bazy spowoduje, że wprowadzone przez Ciebie zmiany powodujące konflikt z elementami w gałęzi docelowej zostaną pominięte.
  • Stosuj zatwierdzanie ze scalaniem nawet wtedy, gdy scalanie jest przetwarzane jako przewinięcie (--no-ff): można również scalić zatwierdzane zmiany mimo konfliktów między aktualną gałęzią a gałęzią docelową. W takim przypadku operacja scalenia jest wymuszana i wprowadzone przez Ciebie zmiany przesłaniają zmiany w gałęzi docelowej.

Praca ze zdalnymi repozytoriami

Zdalne repozytoria Git to wersje projektu udostępniane w innej sieci. Aby uzyskać dostęp do takiego repozytorium zdalnego, należy utworzyć do niego połączenie. W zależności od uprawnień dostępu zdefiniowanych w repozytorium zdalnym może to być dostęp tylko do odczytu lub dostęp z możliwością zapisu.

Repozytoria zdalne ułatwiają pracę zespołową, związaną z publikowaniem i podejmowaniem danych z innych repozytoriów. Na panelu Git w programie Dreamweaver można utworzyć zdalne połączenie oraz wykonywać kilka operacji Git, takich jak pobieranie, publikowanie, podejmowanie i odświeżanie repozytorium zdalnego.

Poniżej przedstawiono procedurę tworzenia repozytoriów zdalnych w systemie Git i zarządzania nimi.

Dodawanie zdalnego repozytorium

Dodanie repozytorium zdalnego umożliwia udostępnianie swoich plików i postępów w pracy oraz uzyskiwanie dostępu do plików projektu znajdujących się w innej sieci. Dodanie takiego repozytorium polega na nawiązaniu zdalnego połączenia z repozytorium docelowym. Program Dreamweaver umożliwia tworzenie zdalnych repozytoriów za pomocą panelu Git.

Zanim dodasz repozytorium zdalne, upewnij się, że włączono w nim ustawienia publiczne.

 1. Na panelu Git kliknij opcję Utwórz repozytorium zdalne.

 2. Podaj nazwę nowego repozytorium zdalnego.

 3. Wprowadź adres URL i dane logowania do zdalnego repozytorium.

  Aby sprawdzić, czy podczas dodawania zdalnego repozytorium wpisano poprawny adres URL, kliknij przycisk Testuj. Spowoduje to przetestowanie poprawności wprowadzonego adresu URL.

  Test ten nie pozwala natomiast sprawdzić, czy dane uwierzytelniające są poprawne.

  Dodawanie zdalnego repozytorium w programie Dreamweaver
  Dodawanie zdalnego repozytorium

  Uwaga:

  Jeśli nie podasz prawidłowego adresu URL lub danych uwierzytelniających, przy próbie wykonania operacji Git (podejmowania, publikowania, pobierania itd.) będzie zgłaszany błąd.

 4. Kliknij przycisk OK.

  Dodane repozytorium zdalne będzie wyświetlane na rozwijanej liście na górze panelu git. Będą również widoczne dodatkowe ikony, umożliwiające wykonywanie operacji Git: publikowanie, podejmowanie, pobieranie oraz odświeżanie liczników.

  Dodawanie zdalnych repozytoriów w systemie Git
  Dodawanie zdalnych repozytoriów w systemie Git

Zarządzanie repozytoriami zdalnymi

Po dodaniu repozytorium zdalnego i nawiązaniu połączenia można będzie pobierać i podejmować pliki z niego do własnego repozytorium lokalnego. Można będzie także opublikować swoje pliki w tym repozytorium zdalnym. Na początek należy jednak pobrać pliki z repozytorium zdalnego. Dopiero potem będzie można wykonać po raz pierwszy operację publikowania w Git.

Pamiętaj, aby zatwierdzić wszystkie pliki w repozytorium lokalnym, zanim podejmiesz próbę ich publikacji. Jeśli repozytorium lokalne zawiera pliki w poczekalni, operacja publikacji w Git zakończy się niepowodzeniem. 

W programie Dreamweaver można wykonywać następujące operacje Git:

Pobierz wszystko

Kliknij ikonę , aby pobrać wszystkie pliki ze wszystkich połączeń zdalnych. Zaleca się wykonanie operacji pobierania z Git przed operacjami publikowania lub podejmowania. Operacja ta pobiera tylko pliki z repozytorium zdalnego, nie modyfikuje natomiast plików lokalnych.

Podejmowanie plików z repozytorium zdalnego

Zmiany można podejmować z jednego repozytorium albo z grupy wielu repozytoriów. Po kliknięciu ikony Podejmij z Git zostanie wyświetlone okno dialogowe Podejmij z Git, zawierające szereg opcji.

 1. Na panelu Git kliknij ikonę (Podejmij z Git), aby podjąć zmodyfikowane pliki z repozytorium zdalnego i scalić zmiany z repozytorium lokalnym.

 2. W oknie dialogowym Podejmij z Git wybierz gałąź śledzenia, określ, czy chcesz podejmować zmiany z gałęzi bieżącej lub z innej gałęzi, a także skonfiguruj ustawienia podejmowania.

  Wykonywanie operacji podejmowania z repozytoriów lokalnych w systemie Git
  Wykonywanie operacji podejmowania z repozytoriów lokalnych w systemie Git

 3. Opcja Scalanie domyślne jest domyślnie zaznaczona. Oznacza to, że pliki z repozytorium zdalnego są podejmowane do repozytorium lokalnego, w którym scalane są zmiany.

 4. Można również wybrać jedną z następujących opcji:

  • Unikaj scalania ręcznego: wybierz tę opcję, aby wyłączyć ręczne scalanie plików.
  • Scal bez zatwierdzania: wybierz tę opcję, aby kontynuować proces scalania z repozytorium zdalnym nawet wtedy, gdy pliki z poczekalni nie zostały zatwierdzone.
  • Użyj zmiany bazy (Rebase): wybierz tę opcję, aby przeprowadzić operację zmiany bazy. Użycie tej opcji powoduje, że zmiany w gałęzi bieżącej są stosowane do historii gałęzi, z której podejmujesz pliki. Ostatnia zatwierdzona wersja Twojej gałęzi zostaje zmodyfikowana w taki sposób, aby zawarte w niej pliki były zgodne z wersjami plików podejmowanych z gałęzi docelowej. Chociaż operacja zmiany bazy umożliwia zachowanie czytelnej historii gałęzi w systemie Git, korzystając z niej należy zachować ostrożność.
  • Użyj miękkiego resetu: wybierz tę opcję, aby wykonać operację resetowania lub „miękkiej” zmiany bazy. Opcji miękkiego resetu można użyć podczas podejmowania plików z repozytorium zdalnego po raz pierwszy. W takim przypadku repozytorium zdalne pełni rolę repozytorium nadrzędnego, z którego repozytorium lokalne przejmuje wszystkie zmiany. Jednak zmiany w repozytorium lokalnym nie zostaną utracone. Pliki, których nie było w repozytorium zdalnym, ale które istnieją w repozytorium lokalnym, nie są rozpoznawane przez system Git. Po wykonaniu miękkiego resetu takie pliki będą wyświetlane jako pliki usunięte. Jeśli postanowisz zachować te pliki w swoim repozytorium lokalnym, utracisz zmiany z repozytorium zdalnego.

  Uwaga:

  Natomiast jeśli wybierzesz opcję miękkiego resetu, nierozpoznane pliki zostaną usunięte.

Publikowanie plików w repozytorium zdalnym

Gdy zostanie nawiązane połączenie z repozytoriami zdalnymi, system Git będzie rejestrować zmiany wprowadzane w plikach i operacje zatwierdzenia tych plików. Ikona (Publikuj w Git) na panelu Git bezpośrednio wskazuje liczbę plików, które zostały zmodyfikowane. Pliki te można teraz opublikować w repozytorium zdalnym.

Podczas operacji publikowania w Git zatwierdzone pliki z repozytorium lokalnego są publikowane w repozytorium zdalnym.

Aby opublikować pliki za pomocą programu Dreamweaver:

 1. Otwórz panel Git i kliknij ikonę Publikuj w Git.

  Program wyświetli okno dialogowe Publikuj w Git. Zatwierdzone pliki można opublikować w bieżącej gałęzi śledzenia lub w innej wybranej gałęzi.

  Publikowanie zatwierdzonych lokalnie plików w zdalnym repozytorium Git
  Publikowanie zatwierdzonych lokalnie plików w zdalnym repozytorium Git

 2. Za pomocą tego okna dialogowego można również skonfigurować ustawienia operacji publikowania. Domyślnie zaznaczona jest opcja Publikacja domyślna.

 3. Można również wybrać następujące opcje:

  • Publikacja wymuszona: wybranie tej opcji umożliwia wymuszenie publikacji własnych zmian w repozytorium zdalnym mimo potencjalnych konfliktów.
  • Usuń gałąź zdalną: ta opcja umożliwia usunięcie istniejącej gałęzi zdalnej i opublikowanie własnych plików lokalnych w repozytorium zdalnym.
 4. Można również zaznaczyć pole wyboru Wyślij znaczniki, aby opublikować swoje znaczniki w repozytorium zdalnym.

 5. Kliknij przycisk OK.

  Jeśli między wersjami zatwierdzonymi lokalnie a wersjami zatwierdzonymi w repozytorium zdalnym występują konflikty, zaleca się usunięcie wszystkich takich konfliktów przed publikacją zmian. 

  W tym przypadku należy najpierw podjąć zmiany z repozytorium zdalnego, rozwiązać konflikty, a następnie opublikować pliki bez żadnych konfliktów.

Wyszukiwanie plików na panelu Git

Pasek wyszukiwania na panelu Git umożliwia szukanie plików według ich nazwy. Jest to szczególnie przydatne w sytuacji, gdy z serwisem jest powiązanych wiele plików.

Aby wyszukać plik, po prostu wpisz jego nazwę na pasku Szukaj. Spowoduje to wyświetlenie listy plików zawierających wyszukiwany termin.

Uzupełnianie listy ignorowanych plików

Jeśli nie chcesz, aby system Git przetwarzał dany plik, możesz dodać ten plik do listy .gitignore. Przeprowadzając operacje (takie jak zatwierdzanie, publikowanie i podejmowanie), system Git ignoruje pliki w tym folderze. Plik .gitignore należy zatwierdzić w repozytorium, tak aby każdy użytkownik klonujący to repozytorium dysponował również listą plików w folderze .gitignore.

Aby dodać pliki do listy .gitignore, otwórz panel Pliki w programie Dreamweaver. Zaznacz plik, który ma być ignorowany przez system Git, i kliknij go prawym przyciskiem myszy. Następnie wybierz opcje Git > Dodaj do .gitignore.

Dodawanie plików do listy .gitignore
Dodawanie plików do listy .gitignore

Aby w dowolnym momencie usunąć plik z listy .gitignore, zaznacz go na panelu Pliki, kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz opcje Git > Usuń z .gitignore.

Pamiętaj o zatwierdzeniu pliku .gitignore w repozytorium lokalnym oraz zdalnym po wprowadzeniu w nim zmian.

Korzystanie z systemu Git za pomocą wiersza poleceń

We wcześniejszej wersji tego artykułu omówiono sposób używania panelu Git (interfejsu użytkownika) w celu wykonywania takich zadań, jak powiązanie repozytorium Git ze swoim serwisem, tworzenie zdalnych połączeń i zarządzanie nimi, publikowanie i podejmowanie plików z repozytorium. Te i inne zadania można również wykonać za pomocą poleceń Git.

Aby wykonać dowolną operację Git za pomocą terminalu, wykonaj jedną z następujących czynności:

 • Wybierz polecenie Okno > Git i kliknij ikonę Otwórz konsolę Bash / terminalu.
 • Otwórz panel Pliki i włącz widok Git. Kliknij ikonę Otwórz terminal Git obok rozwijanej listy repozytoriów.

Opis popularnych poleceń Git zawiera dokumentacja Git Cheat Sheet

Uwaga:

Niektóre operacje, takie jak git stash oraz łączenie zatwierdzonych wersji po publikacji, są obecnie dostępne tylko z wiersza poleceń.

Niektóre działania wykonywane z wiersza poleceń, na przykład inicjowanie repozytorium, są odzwierciedlane również w interfejsie programu Dreamweaver.

Natomiast w przypadku modyfikacji plików w wierszu poleceń w sytuacji, gdy program Dreamweaver nie jest otwarty, przy następnym uruchomieniu tego programu zostanie wyświetlony następujący komunikat:

Komunikat o modyfikacji plików za pomocą wiersza poleceń
Komunikat o modyfikacji plików za pomocą wiersza poleceń

Ustawianie preferencji systemu Git w programie Dreamweaver

Preferencje Git w programie Dreamweaver umożliwiają zdefiniowanie niektórych ustawień związanych z korzystaniem z tego systemu. Za pomocą okna dialogowego Preferencje można ustawiać takie opcje Git, jak ścieżka do terminalu, ustawienia limitu czasu itd.

 1. Wybierz pozycję Edycja > Preferencje.

 2. W oknie dialogowym Preferencje wybierz kategorię Git.

 3. W oknie dialogowym Preferencje Git ustaw następujące opcje:

  • Ścieżka do pliku wykonywalnego Git: plik .exe klienta Git zainstalowanego na komputerze. Jeśli plik Git .exe został zapisany w innym miejscu, skorzystaj z opcji przeglądania, aby odszukać jego lokalizację.
  • Domyślny limit czasu operacji Git: podaj limit czasu w sekundach dla wszystkich operacji zdalnych Git.
  • Ścieżka do terminalu: pełna ścieżka do pliku wykonywalnego umożliwiającego otwieranie i używanie terminalu Git.
  • Argumenty polecenia: tu można podać argumenty dla poleceń Git.
  Określanie preferencji Git w programie Dreamweaver
  Określanie preferencji Git w programie Dreamweaver

 4. Kliknij przycisk Zastosuj, aby zapisać ustawienia.

Uwaga:

Aby zmiany preferencji weszły w życie, należy ponownie uruchomić program Dreamweaver.