Informacje o czyszczeniu kodu w programie Dreamweaver, sprawdzaniu zgodności przeglądarek, walidacji dokumentów XML oraz zapewnianiu zgodności stron ze specyfikacją XHTML.

Czyszczenie kodu

Aby uprościć zawiły lub nieczytelny kod HTML lub XHTML, można automatycznie usunąć puste znaczniki, połączyć zagnieżdżone znaczniki font oraz wykonać inne operacje czyszczenia kodu.

Informacje na temat czyszczenia kodu HTML generowanego przez program Microsoft Word zawiera sekcja Otwieranie i edytowanie istniejących dokumentów .

 1. W otwartym dokumencie wybierz polecenie Narzędzia > Oczyść HTML.

 2. W oknie dialogowym, które się pojawi, ustaw dowolne z poniższych opcji i kliknij przycisk OK.

  Uwaga:

  W zależności od wielkości dokumentu oraz liczby wybranych opcji, czyszczenie może zająć kilka sekund.

  Usuwanie pustych znaczników kontenerowych

  Usuwa wszystkie znaczniki, które nie mają treści pomiędzy sobą. Na przykład <b></b> i <font color="#FF0000"></font> są pustymi znacznikami, ale znacznik <b> w łańcuchu <b>jakiś tekst</b> nie jest pusty.

  Usuwanie nadmiarowych znaczników zagnieżdżonych

  Usuwa wszystkie nadmiarowe instancje znacznika. Na przykład w kodzie <b>To <b>właśnie</b> próbuję powiedzieć</b>, znaczniki b otaczające słowo właśnie są nadmiarowe i mogą zostać usunięte.

  Usuwanie elementów kodu HTML spoza programu Dreamweaver

  Usuwa wszystkie komentarze, które nie zostały wstawione przez program Dreamweaver. Na przykład komentarz <!‑‑begin body text‑‑> zostanie usunięty, natomiast komentarz <!‑‑TemplateBeginEditable name="doctitle"‑‑> nie zostanie usunięty, ponieważ jest to komentarz programu Dreamweaver, który oznacza początek edytowalnego regionu w szablonie.

  Usuwanie specjalnych znaczników programu Dreamweaver

  Usuwa komentarze, które program Dreamweaver dodaje do kodu, aby umożliwić automatyczną aktualizację dokumentów w przypadku modyfikacji szablonów i pozycji bibliotek. Jeżeli podczas czyszczenia kodu w dokumencie opartym na szablonie opcja ta jest zaznaczona, dokument zostanie odłączony od szablonu. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w części Odłączanie dokumentu od szablonu.

  Usuwanie konkretnych znaczników

  Usuwa znaczniki określone w sąsiednim polu tekstowym. Opcja ta służy do usuwania niestandardowych znaczników wstawionych przez inne edytory wizualne oraz innych znaczników, które są niepożądane w danym serwisie (na przykład blink). Jeśli wpisujesz wiele znaczników, rozdziel je przecinkami (na przykład font,blink).

  Połącz zagnieżdżone znaczniki <font>, gdy to możliwe

  Łączy wiele znaczników font, które sterują tym samym zakresem tekstu. Na przykład kod <font size="7"><font color="#FF0000">duży czerwony</font></font> zostanie przekształcony w kod <font size="7" color="#FF0000">duży czerwony</font>.

  Po zakończeniu pokaż dziennik

  Natychmiast po zakończeniu czyszczenia wyświetlane jest okno ostrzeżenia ze szczegółami zmian wprowadzonych w dokumencie.

Sprawdzanie domknięcia znaczników, nawiasów i klamer

Możesz sprawdzić, czy nawiasy (( )), nawiasy klamrowe ({ }) oraz nawiasy kwadratowe ([ ]) na twojej stronie są domknięte. Domknięcie oznacza, że każdy otwierający znacznik, nawias, nawias klamrowy i kwadratowy ma pasujący do niego element zamykający i vice versa.

Sprawdzanie domknięcia znaczników

 1. Otwórz dokument w widoku Kod
 2. Umieść punkt wstawiania w miejscu, w którym chcesz sprawdzić kod zagnieżdżony.
 3. Wybierz polecenie Edycja > Zaznacz znacznik macierzysty.

  Pasujące do siebie znaczniki otaczające (i ich zawartość) zostaną zaznaczone w kodzie. Jeżeli wybierzesz polecenie Edycja > Zaznacz znacznik macierzysty wiele razy, a wszystkie znaczniki są domknięte, to program Dreamweaver zaznaczy ostatecznie zewnętrzne znaczniki html i /html dokumentu.

Sprawdzanie domknięcia nawiasów zwykłych, klamrowych oraz kwadratowych

 1. Otwórz dokument w widoku Kod
 2. Umieść punkt wstawiania w miejscu, w którym chcesz sprawdzić kod.
 3. Wybierz poleceń Edycja > Kod > Zrównoważ klamry.

  Cały kod otoczony nawiasami, klamrami oraz nawiasami kwadratowymi zostanie zaznaczony. Wybierając ponownie polecenie Edycja > Kod > Zrównoważ klamry, zaznaczysz cały kod między nawiasami, klamrami oraz nawiasami kwadratowymi, które otaczają nowe zaznaczenie.

Sprawdzanie zgodności przeglądarek

Funkcja Kontrola zgodności przeglądarki ułatwia wykrywanie takich kombinacji kodu HTML i CSS, które mogą powodować błędy interpretacji stylów w przeglądarkach. Funkcja ta testuje także kod w dokumencie pod względem właściwości CSS lub wartości, które nie są obsługiwane w docelowych przeglądarkach.

Przeprowadzanie walidacji dokumentów XML

Można określić preferencje Walidatora, problemy, które mają być sprawdzane, a także typy błędów, które mają być zgłaszane.

 1. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • W przypadku pliku XML lub XHTML wybierz polecenie Plik > Waliduj > Jako XML.

  • Zakładka Walidacja w panelu Wyniki wyświetla komunikat „Nie znaleziono błędów ani ostrzeżeń” lub listę znalezionych błędów składniowych.

 2. Dwukrotnie kliknij komunikat o błędzie, aby podświetlić dany błąd w dokumencie.
 3. Aby zapisać raport jako plik XML, kliknij przycisk Zapisz raport.
 4. Aby wyświetlić raport w domyślnej przeglądarce (co pozwoli również wydrukować ten raport), kliknij przycisk Przeglądaj raport.

Sprawdzanie poprawności dokumentów za pomocą walidatora W3C

Program Dreamweaver udostępnia wbudowaną obsługę walidacji W3C, umożliwiając tworzenie stron internetowych zgodnych ze standardami tej organizacji. Walidator W3C sprawdza, czy dokumenty HTML i XML są zgodne ze standardami HTML, XHTML lub XML. Walidować można zarówno otwarte dokumenty, jak i pliki opublikowane na aktywnym serwerze.

W wyniku walidacji generowany jest raport, który ułatwia skorygowanie ewentualnych błędów w pliku.

Uwaga:

W preferencjach programu Dreamweaver można określić parser, według którego będą sprawdzane dokumenty. Jest to ustawienie używane jako opcja domyślna w sytuacji, gdy nie można automatycznie wykryć wartości DOCTYPE.

Sprawdzanie poprawności otwartego dokumentu

 1. Wybierz polecenie Okno > Wyniki > Walidacja, aby otworzyć panel Walidacja. Panel ten służy do wyświetlania wyników sprawdzania poprawności.

 2. Wybierz polecenie Plik > Waliduj > Bieżący dokument (W3C).

Walidacja aktywnego dokumentu

W przypadku aktywnych dokumentów program Dreamweaver przeprowadza walidację kodu odebranego przez przeglądarkę. Kod ten jest widoczny po kliknięciu w przeglądarce prawym przyciskiem myszy i wybraniu opcji wyświetlania kodu źródłowego. Walidacja aktywnych dokumentów to funkcja szczególnie przydatna w przypadku aktywnych stron, wykorzystujących takie technologie, jak PHP czy JSP.

Opcja Przeprowadź walidację aktywnego dokumentu jest dostępna tylko wtedy, gdy adres URL sprawdzanej strony rozpoczyna się od frazy http.

 1. Wybierz polecenie Okno > Wyniki > Walidacja, aby otworzyć panel Walidacja. Panel ten służy do wyświetlania wyników sprawdzania poprawności.

 2. Kliknij opcję Widok aktywny.

 3. Wybierz polecenie Plik > Waliduj > Aktywny dokument (W3C).

W przypadku aktywnych dokumentów po dwukrotnym kliknięciu błędu w panelu walidacji W3C wyświetlane jest osobne okno. Okno to zawiera kod wygenerowany przez przeglądarkę z wyróżnionym wierszem, w którym wystąpił błąd.

Dostosowywanie ustawień walidacji

 1. Wybierz polecenie Okno > Wyniki > Walidacja, aby otworzyć panel Walidacja.

 2. W panelu Walidacja W3C kliknij ikonę Walidacja W3C (Odtwórz). Wybierz opcję Ustawienia.

 3. Wybierz ustawienie DOCTYPE na potrzeby walidacji, jeśli w dokumencie nie ma jawnej deklaracji DOCTYPE.

 4. Jeśli nie chcesz, aby były wyświetlane błędy i ostrzeżenia, wyłącz odpowiednie opcje.

 5. Kliknij przycisk Zarządzaj, jeśli chcesz usunąć ostrzeżenia lub błędy ukryte za pomocą panelu Walidacja W3C. Usunięte ostrzeżenia lub błędy nie będą wyświetlane w panelu Walidacja W3C po wybraniu opcji Pokaż wszystko.

 6. Jeśli nie chcesz, aby po rozpoczęciu walidacji było wyświetlane okno Powiadomienia walidatora W3C, zaznacz opcję Nie pokazuj okna powiadomienia walidatora W3C.

Praca z raportami z walidacji

Po zakończeniu walidacji w panelu W3C wyświetlane są stosowne raporty.

 • Aby uzyskać więcej informacji na temat błędu lub ostrzeżenia, zaznacz ten błąd lub ostrzeżenie w panelu Walidacja W3C. Kliknij przycisk Więcej informacji.

 • Aby zapisać raport jako plik XML, kliknij przycisk Zapisz raport.

 • Aby wyświetlić cały raport w formacie HTML, kliknij przycisk Przeglądaj raport. Raport w formacie HTML zawiera pełną listę błędów i ostrzeżeń oraz ich podsumowanie.

 • Aby przejść do miejsca w kodzie, w którym znajduje się błąd, zaznacz ten błąd w panelu Walidacja W3C. Kliknij przycisk Opcje i wybierz polecenie Przejdź do wiersza.

 • Aby ukryć błędy lub ostrzeżenia, zaznacz odpowiedni błąd lub ostrzeżenie. Kliknij przycisk Opcje i wybierz polecenie Ukryj błąd.

 • Aby wyświetlić wszystkie błędy i ostrzeżenia, w tym również te ukryte, kliknij przycisk Opcje. Wybierz polecenie Pokaż wszystko. Ukryte błędy i ostrzeżenia usunięte w oknie dialogowym Preferencje nie będą wyświetlane.

 • Aby wyczyścić wszystkie wyniki w panelu Walidacja W3C, kliknij przycisk Opcje. Wybierz polecenie Wyczyść wyniki.

Ustawianie preferencji walidatora

Obok standardowego walidatora W3C program Dreamweaver obsługuje zewnętrzne walidatory kodu, instalowane jako rozszerzenia. Po zainstalowaniu zewnętrznego rozszerzenia do walidacji program Dreamweaver wyświetla jego preferencje w kategorii Walidator W3C w oknie dialogowym Preferencje.

 1. Wybierz polecenie Edycja > Preferencje (Windows) lub Dreamweaver > Preferencje (Macintosh).
 2. Z listy Kategoria po lewej stronie wybierz pozycję Walidator W3C.

 3. Wybierz bibliotekę znaczników, względem której będzie prowadzona walidacja.

  Nie można zaznaczyć wielu wersji tej samej biblioteki znaczników lub języka. Na przykład jeśli zostanie wybrana opcja HTML 4.01, to nie będzie można wybrać również opcji HTML 5. Wybierz najwcześniejszą wersję, według której chcesz przeprowadzać walidację. Na przykład jeśli dokument zawiera poprawny kod HTML 4.01, to będzie to również kod poprawny w wersji HTML 5.

 4. Wybierz opcje wyświetlania dotyczące typów błędów oraz ostrzeżeń, które będzie zawierał raport z walidacji.
 5. Kliknij przycisk Zastosuj, aby zastosować zmiany, a następnie kliknij przycisk Zamknij, aby zamknąć okno dialogowe Preferencje.

Zapewnianie zgodności dokumentu ze specyfikacją XHTML

Tworząc stronę, można zapewnić jej zgodność ze specyfikacją XHTML. Można także przekształcić istniejący dokument HTML do postaci zgodnej ze standardem XHTML.

Tworzenie dokumentów zgodnych ze standardem XHTML

 1. Wybierz polecenie Plik > Nowy.
 2. Wybierz kategorię i typ strony, którą chcesz utworzyć.
 3. Wybierz jedną z definicji dokumentów XHTML (DTD) z menu DocType znajdującego się po prawej stronie okna dialogowego, a następnie kliknij przycisk Utwórz.

  Na przykład jeśli chcesz, aby dokument HTML był zgodny ze specyfikacją XHTML, wybierz opcję XHTML 1.0 Transitional albo XHTML 1.0 Strict.

  Uwaga:

  Nie wszystkie dokumenty mogą zostać przekształcone do postaci zgodnej ze specyfikacją XHTML.

Domyślne tworzenie dokumentów zgodnych ze specyfikacją XHTML

 1. Wybierz polecenie Edycja > Preferencje lub Dreamweaver > Preferencje (Mac OS X). Następnie wybierz kategorię Nowy dokument.
 2. Zaznacz dokument domyślny i wybierz jedną z definicji typów dokumentu XHTML z menu Domyślny typ dokumentu (DTD), a następnie kliknij przycisk OK.

  Na przykład aby zapewnić zgodność dokumentu HTML ze standardem XHTML, należy wybrać z wysuwanego menu opcję XHTML 1.0 Transitional albo XHTML 1.0 Strict.

Przekształcanie istniejącego dokumentu HTML do postaci zgodnej ze specyfikacją XHTML

 1. Otwórz dokument i wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Jeśli dokument nie zawiera ramek, wybierz polecenie Plik > Konwertuj, a następnie jedną z definicji typu dokumentu XHTML.

   Na przykład aby zapewnić zgodność dokumentu HTML ze standardem XHTML, należy wybrać z wysuwanego menu opcję XHTML 1.0 Transitional albo XHTML 1.0 Strict.

  • W przypadku dokumentu z ramkami: zaznacz ramkę i wybierz polecenie Plik > Konwertuj. Następnie wybierz jedną z definicji typu dokumentu XHTML.

 2. Aby przekonwertować cały dokument, powtórz ten krok dla każdej ramki oraz dla całego układu ramek (frameset).

Uwaga:

Dokumentu opartego na szablonie nie można przekonwertować, ponieważ taki dokument musi być zakodowany w tym samym języku, co szablon, na którym jest oparty. Na przykład dokument oparty na szablonie XHTML będzie zawsze zakodowany w formacie XHTML, a dokument oparty na szablonie HTML niezgodnym ze specyfikacją XHTML zachowa kod HTML i nie może zostać przekonwertowany na XHTML ani na żaden inny język.