Tworzenie powtarzalnych regionów i tabel oraz konfigurowanie właściwości tabel w programie Dreamweaver do kontrolowania układu strony.

Region powtarzalny to obszar szablonu, który może być powielany wielokrotnie na stronie, która powstała na bazie tego szablonu. Typowo, powtarzalne regiony są używane z tabelami, ale można także użyć regionów powtarzalnych z innymi elementami strony.

Regiony powtarzalne pozwalają na sterowanie projektem strony przez powtarzanie niektórych elementów, takich jak obiekty katalogu i jego opis albo wiersz danych typu lista obiektów.

Możesz użyć dwóch rodzajów powtarzalnych regionów w szablonie: powtarzalny region i powtarzalna tabela.

Tworzenie powtarzalnego regionu w szablonie

Powtarzalne regiony pozwalają użytkownikom szablonów powielać dowolną liczbę razy określony obszar szablonu. Powtarzalny region nie musi być koniecznie regionem edytowalnym.

Aby uczynić zawartość powtarzalnego regionu edytowalną (na przykład pozwolić użytkownikom wprowadzić tekst do tabeli w dokumencie opartym na szablonie), musisz wstawić edytowalny region do regionu powtarzalnego.

 1. Wykonaj jedną z następujących czynności w oknie Dokument:
  • Wybierz tekst lub treść, którą chcesz uczynić powtarzalnym regionem.

  • Umieść punkt wstawiania w miejscu w dokumencie, gdzie ma być wstawiony powtarzalny region.

 2. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Wybierz polecenie Wstaw > Szablon > Powtarzalny region.

  • W kategorii Szablony panelu Wstaw wybierz opcję Region powtarzalny.

 3. W polu Nazwa wpisz niepowtarzalną nazwę regionu. (Nie możesz użyć tej samej nazwy do więcej niż jednego regionu powtarzalnego w szablonie).

  Uwaga:

  Podczas nadawania nazwy do regionu nie używaj znaków specjalnych.

 4. Kliknij przycisk OK.

Wstawianie powtarzalnej tabeli

Możesz użyć powtarzalnej tabeli do utworzenia edytowalnego regionu (w formacie tabeli) z powtarzalnymi wierszami. Możesz zdefiniować atrybuty tabeli i ustawić, która komórka tabeli będzie edytowalna.

 1. Umieść punkt wstawiania w miejscu w dokumencie, gdzie ma być wstawiony powtarzalna tabela.
 2. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Wybierz polecenie Wstaw > Szablon > Powtarzalna tabela.

  • W kategorii Szablony panelu Wstaw kliknij opcję Tabela powtarzalna.

 3. Określ następujące opcje i kliknij przycisk OK:

  Wiersze

  Określa liczbę wierszy w tabeli.

  Kolumny

  Określa liczbę wierszy jakie ma tabela.

  Odstęp od krawędzi komórki

  Określa liczbę pikseli pomiędzy treścią komórki a krawędzią komórki.

  Odstępy między komórkami

  Określa liczbę pikseli pomiędzy przylegającymi komórkami tabeli.

  Uwaga:

  Jeżeli nie zostaną podane wartości odstępu między komórkami oraz odstępu od krawędzi komórki, większość przeglądarek internetowych ustawia odstęp od krawędzi na 1, a odstęp pomiędzy komórkami na 2 piksele. Jeżeli chcesz, aby przeglądarka wyświetlała tabelę bez odstępów między komórkami oraz między treścią a krawędzią komórki, ustaw obie te wartości na zero.

  Szerokość

  Określa szerokość tabeli w pikselach lub w postaci ułamka szerokości okna przeglądarki.

  Krawędź

  Określa grubość krawędzi tabeli, wyrażoną w pikselach.

  Uwaga:

  Jeżeli jawnie nie określisz wartości krawędzi, większość przeglądarek wyświetli tabelę tak, jakby krawędź była ustawiona na 1. Jeżeli chcesz, aby przeglądarki wyświetlały tabelę bez krawędzi, ustaw wartość opcji Krawędź na zero.

  Aby wyświetlić komórki oraz obrys tabeli w sytuacji, gdy krawędź jest ustawiona na 0, wybierz polecenie Widok > Opcje widoku Projekt > Pomoce wizualne. Ta opcja jest dostępna tylko w widoku Projekt.

  Powtarzaj wiersze tabeli

  Określa, które wiersze tabeli będą zawarte w powtarzalnym regionie.

  Wiersz początkowy

  Ustala numer wiersza wprowadzonego jako pierwszy w powtarzalnym regionie.

  Wiersz końcowy

  Ustala numer wiersza wprowadzonego jako ostatni w powtarzalnym regionie.

  Nazwa regionu

  Pozwala określić niepowtarzalną nazwę dla regionu powtarzalnego.

  Tworzenie tabel powtarzalnych
  Tworzenie tabel powtarzalnych

Ustawianie naprzemiennych kolorów tła dla tabeli powtarzalnej

Po wstawieniu powtarzalnej tabeli do szablony, możesz ją dopasować, określając naprzemienne kolory tła dla kolejnych wierszy tabeli.

 1. W oknie Dokument, wprowadź wiersz w tabeli powtarzalnej.
 2. Kliknij przycisk widok Kod lub widok Kod i Projekt w pasku narzędziowym Dokument, tak, abyś uzyskał dostęp do kodu wybranego wiersza tabeli.
 3. W widoku Kod zmień znacznik <tr> tak, aby zawierał następujący kod:
  <tr bgcolor="@@( _index & 1 ? '#FFFFFF' : '#CCCCCC' )@@">

  Możesz zmienić wartości heksadecymalne #FFFFFF i #CCCCCC na inne wartości kolorów.

 4. Zapisz szablon.

  Następujący kod jest przykładem tabeli, która zawiera naprzemienne kolory tła kolejnych wierszy tabeli:

  <table width="75%" border="1" cellspacing="0" cellpadding="0"> 
  <tr><th>Name</th><th>Phone Number</th><th>Email Address</th></tr> 
  <!-- TemplateBeginRepeat name="contacts" --> 
  <tr bgcolor="@@(_index & 1 ? '#FFFFFF' : '#CCCCCC')@@"> 
  <td> <!-- TemplateBeginEditable name="name" --> name <!-- TemplateEndEditable --> 
  </td> 
  <td> <!-- TemplateBeginEditable name="phone" --> phone <!-- TemplateEndEditable --> 
  </td> 
  <td> <!-- TemplateBeginEditable name="email" --> email <!-- TemplateEndEditable --> 
  </td> 
  </tr> 
   <!-- TemplateEndRepeat --> 
  </table>