Uwaga:

Interfejs użytkownika w programie Dreamweaver CC i nowszych wersjach został uproszczony. Dlatego począwszy od wersji Dreamweaver CC niektóre opcje opisane w tym artykule mogą nie być dostępne. Więcej informacji zawiera ten artykuł.

O obiektach poleceń ASP

Obiekt polecenia ASP jest obiektem serwerowym, który wykonuje pewne operacje na bazie danych. Obiekt może zawierać dowolne poprawne polecenie SQL, włącznie z tymi, które zwracają zestaw rekordów lub wstawiają, uaktualniają lub usuwają rekordy z bazy danych. Obiekt polecenia może zmienić strukturę bazy danych, jeżeli polecenie SQL dodaje lub usuwa kolumnę tabeli. Można także użyć obiektu polecenia do uruchomienia procedury składowanej w bazie danych.

Obiekt polecenia może być używany wielokrotnie, co polega na tym, że serwer aplikacji może wiele razy wykonać polecenie, używając jednej, skompilowanej wersji obiektu. Aby polecenie stało się obiektem wielokrotnego użytku, należy ustawić właściwość „Prepared” obiektu Command na wartość true, tak jak w następującym przykładzie instrukcji VBScript:

mycommand.Prepared = true

Jeżeli wiadomo że polecenie będzie wykonywane wielokrotnie, korzystanie z jednej, skompilowanej wersji obiektu może zwiększyć wydajność operacji na bazie danych.

Uwaga:

Nie wszystkie systemy dostępu do baz danych obsługują polecenia typu „prepared”. Jeżeli baza danych ich nie obsługuje, ustawienie tej właściwości na wartość true może powodować błędy. Baza może nawet zignorować żądanie przygotowania polecenia i przestawić właściwość „prepared” na wartość false.

Obiekt polecenia składa się ze skryptów na stronie ASP. Jednak program Dreamweaver umożliwia tworzenie takich obiektów polecenia bez potrzeby pisania kodu ASP.

Używanie poleceń ASP do modyfikacji bazy danych

Za pomocą programu Dreamweaver można tworzyć obiekty poleceń ASP służące do wstawiania, uaktualniania i usuwania rekordów z bazy danych. Do obiektu polecenia przekazuje się instrukcję SQL lub procedurę składowaną, która wykonuje operację na bazie danych.

 1. Otwórz w programie Dreamweaver stronę ASP, która będzie uruchamiała polecenie.
 2. W panelu Zachowania serwerowe (Okno > Zachowania serwerowe) kliknij przycisk Plus (+), a następnie wybierz opcję Polecenie.
 3. Wprowadź nazwę polecenia i wybierz połączenie z bazą danych, która zawiera rekordy przeznaczone do modyfikacji. Określ, jaką operację modyfikacji ma wykonywać to polecenie: wstawianie, uaktualnianie lub usuwanie.

  Program Dreamweaver uruchamia instrukcję SQL opartą na typie operacji wybranej przez użytkownika. Jeżeli na przykład wybierzesz operację Wstaw, okno dialogowe będzie wyglądać jak w następującym przykładzie:

  Wprowadź polecenie ASP
  Wprowadź polecenie ASP

 4. Uzupełnij instrukcję SQL.

  Więcej informacji na temat tworzenia instrukcji SQL, które modyfikują bazy danych, można znaleźć w podręczniku języka Transact-SQL.

 5. W obszarze Zmienne zdefiniuj dowolne zmienne SQL. Podaj nazwę i wartość uruchomieniową. Określenie typu i wielkości każdej ze zmiennych zabezpiecza przez atakami typu „code injection”.

  Następujący przykład przedstawia instrukcję Wstaw, która zawiera trzy zmienne SQL. Wartości tych zmiennych pochodzą z parametrów URL przekazywanych do strony, zgodnie z definicją w kolumnie Wartość wykonawcza w obszarze Zmienne.

  Instrukcja Wstaw zawierająca trzy zmienne SQL
  Instrukcja Wstaw zawierająca trzy zmienne SQL

  Aby uzyskać wartość parametru Rozmiar, skorzystaj z panelu Bazy danych w programie Dreamweaver. Znajdź odpowiednią bazę danych w panelu Bazy danych i rozwiń ją. Następnie odszukaj tabelę, z którą pracujesz, i też ją rozwiń. Tabela wyświetli listę rozmiarów pól. Podawane informacje mogą mieć np. postać ADDRESS (WChar 50). W tym przykładzie wartość 50 jest rozmiarem. Rozmiar można także sprawdzić, przechodząc do aplikacji bazy danych.

  Uwaga:

  Typy danych Liczba, Wartość logiczna i Data/Godzina zawsze stosują wartość -1 jako rozmiar pola.

  Aby określić wartość parametru Typ, zapoznaj się z następującą tabelą:

  Typ w bazie danych

  Typ w programie Dreamweaver

  Rozmiar

  Liczbowy (MS Access, MS SQL Server, MySQL)

  Liczba podwójnej precyzji

  -1

  Wartość logiczna, Tak/Nie (MS Access, MS SQL Server, MySQL)

  Liczba podwójnej precyzji

  -1

  Data/Godzina (MS Access, MS SQL Server, MySQL)

  DBTimeStamp

  -1

  Wszystkie inne typy są typami tekstowymi, włączając w to tekstowe typy danych bazy mySQL: char, varchar i longtext.

  LongVarChar

  sprawdź tabelę bazy danych

  Tekst (MS Access) lub nvarchar, nchar (MS SQL Server)

  VarWChar

  sprawdź tabelę bazy danych

  Memo (MS Access), ntext (MS SQL Server) lub pola, które obsługują duże ilości tekstu.

  LongVarWChar

  1073741823

  Więcej informacji na temat typu i wielkości zmiennych SQL można znaleźć na stronie www.adobe.com/go/4e6b330a_pl.

 6. Zamknij okno dialogowe.

  Program Dreamweaver wstawi na stronie kod ASP. Uruchomienie tego kodu na serwerze spowoduje wygenerowanie polecenia, które wstawi, uaktualni lub usunie rekordy z bazy danych.

  Domyślnie, kod ustawia właściwość Prepared obiektu Command na true, co pozwala serwerowi aplikacji wielokrotnie używać pojedynczej skompilowanej wersji obiektu za każdym razem, kiedy jest on uruchamiany. Aby zmienić te ustawienia, przełącz na widok Kod i zmień właściwość Prepared na wartość false.

 7. Utwórz stronę z formularzem HTML, tak by użytkownicy mogli wprowadzić dane do rekordu. W formularzu HTML wstaw trzy pola tekstowe (txtCity, txtAddress, and txtPhone) i przycisk Prześlij. Formularz używa metody GET i przesyła wartości pól tekstowych do strony, która zawiera twoje polecenie.

O procedurach składowanych

Zachowania serwerowe to tylko jedna z metod tworzenia stron modyfikujących bazy danych. Oprócz nich można jednak również tworzyć inne obiekty do manipulacji bazą danych, takie jak procedury składowane i obiekty poleceń ASP.

Procedura składowana jest obiektem bazodanowym wielokrotnego użytku, który wykonuje pewne operacje na bazie danych. Procedura składowana zawiera kod SQL, który może między innymi wstawiać, uaktualniać lub usuwać rekordy. Procedury składowane mogą także modyfikować strukturę samej bazy danych. Za pomocą procedury składowanej można na przykład dodać kolumnę do tabeli lub nawet usunąć tabelę.

Procedura składowana może również wywołać inną procedurę składowaną, a także przyjmować parametry wejściowe i zwracać wiele wartości do procedury wywołującej w postaci parametrów wyjściowych.

Procedura składowana jest obiektem wielokrotnego użytku, co oznacza, że można wiele razy wykonywać operację na bazie danych, korzystając z jednej, skompilowanej wersji procedury. Jeżeli wiesz, że operacja bazodanowa będzie wykonana więcej niż kilka razy — lub to samo zadanie będzie wykonane przez różne aplikacje — warto skorzystać z procedury składowanej, ponieważ może to zwiększyć wydajność operacji na bazie danych.

Uwaga:

Bazy danych MySQL oraz Microsoft Access nie obsługują procedur składowanych.

Dodawanie procedury składowanej (ColdFusion) (CS6)

Bazę danych można zmodyfikować za pomocą procedury składowanej. Procedura składowana jest obiektem bazodanowym wielokrotnego użytku, który wykonuje pewne operacje na bazie danych.

Zanim użyjesz procedury składowanej w celu zmodyfikowania bazy danych upewnij się, że zawiera ona instrukcje SQL, które zmieniają w jakiś sposób bazę danych. Aby utworzyć i zapisać procedurę składowaną w bazie danych, sięgnij do dokumentacji bazy danych i dobrego podręcznika języka Transact-SQL.

 1. Otwórz w programie Dreamweaver stronę, która będzie uruchamiała procedurę składowaną.
 2. W panelu Zachowania serwerowe (Okno > Zachowania serwerowe) kliknij przycisk Plus (+), a następnie wybierz opcję Procedura składowana.
 3. Z wyskakującego menu Źródło danych wybierz połączenie z bazą danych.
 4. Wprowadź nazwę użytkownika źródła danych ColdFusion i jego hasło.
 5. Wybierz procedurę składowaną z wyskakującego menu Procedury.

  Program Dreamweaver automatycznie wypełnia wszystkie parametry.

 6. Wybierz parametr i kliknij przycisk Edycja, jeżeli chcesz coś zmienić.

  Pojawi się okno dialogowe Edytuj zmienną procedury składowanej. Nazwa zmiennej, która podlega edycji, pojawia się w polu tekstowym Nazwa.

  Uwaga:

  Musisz wprowadzić wartości testowe dla parametrów wejściowych procedury składowanej.

 7. Wprowadź potrzebne zmiany:
  • Wybierz kierunek z wyskakującego menu. Procedura składowana może mieć wartości wejściowe lub wyjściowe albo oba typy wartości.

  • Wybierz typ SQL z wyskakującego menu. Wprowadź zmienną zwracaną, wartość wykonawczą i wartość testową.

 8. Jeżeli procedura składowana przyjmuje parametr, kliknij przycisk Plus (+), aby dodać parametr strony.

  Uwaga:

  Musisz wprowadzić odpowiednie parametry strony dla każdej wartości zwracanej przez procedurę składowaną. Nie dodawaj parametrów strony, jeżeli nie ma odpowiadającej im wartości zwracanej.

  W razie potrzeby ponownie kliknij przycisk Plus (+), aby dodać inny parametr strony.

 9. Jeśli to konieczne, zaznacz parametr strony i kliknij przycisk Minus (-), aby go usunąć albo przycisk Edycja, aby go zmienić.
 10. Wybierz opcję „Zwraca zestaw rekordów o nazwie”, a następnie wprowadź nazwę zestawu rekordów. Jeżeli procedura składowana zwraca zestaw danych, kliknij przycisk Test, aby zobaczyć zestaw rekordów, jaki zwróci procedura.

  Program Dreamweaver uruchamia procedurę składowaną i wyświetla zestaw rekordów (jeżeli procedura go zwraca).

  Uwaga:

  Jeżeli procedura składowana zwraca zestaw rekordów i pobiera parametry, to w celu jej przetestowania należy wprowadzić wartość w kolumnie Wartość domyślna pola tekstowego Zmienne.

  Uwaga:

  Możesz użyć różnych wartości testowych w celu wygenerowania różnych zestawów rekordów. Aby zmienić wartości testowe, kliknij przycisk Edytuj obok odpowiedniego parametru, a następie wprowadź wartość testową lub kliknij przycisk Edytuj obok parametru strony i zmień wartość domyślną.

 11. Jeżeli procedura składowana zwraca kod stanu, wybierz opcję „Zwraca kod stanu o nazwie” i wprowadź nazwę kodu stanu. Kliknij przycisk OK.

  Po zamknięciu okna dialogowego program Dreamweaver wstawia na stronę kod w języku ColdFusion. Podczas uruchamiania tego kodu na serwerze zostanie wywołana procedura składowana bazy danych. Procedura składowana wykonuje określoną operację na bazie danych, taką jak wstawienie rekordu.

  Jeżeli procedura składowana przyjmuje parametry, można utworzyć stronę, która zbiera wartości takich parametrów i przekazuje je do strony zawierającej procedurę składowaną. Można na przykład utworzyć stronę, która umożliwi użytkownikom podanie wartości w postaci parametrów URL lub formularza HTML.

Uruchamianie procedury składowanej (ASP) (CS6)

W przypadku stron ASP należy dodać obiekt polecenia, aby uruchomić procedurę składowaną. Więcej informacji na temat obiektów poleceń zawiera sekcja O obiektach poleceń ASP.

 1. Otwórz w programie Dreamweaver stronę, która będzie uruchamiała procedurę składowaną.
 2. W panelu Zachowania serwerowe (Okno > Zachowania serwerowe) kliknij przycisk Plus (+), a następnie wybierz opcję Polecenie (Procedura składowana).

  Zostanie wyświetlone okno dialogowe Polecenie.

 3. Wprowadź nazwę polecenia, wybierz połączenie z bazą danych zawierającą procedurę składowaną, a następnie wybierz opcję Procedura składowana z wyskakującego menu Typ.
 4. Wybierz procedurę składowaną, rozwijając gałąź Procedury składowane w oknie dialogowym Pozycje bazy danych, wybierając procedurę składowaną z listy, a następnie klikając przycisk Procedura.
 5. Wprowadź wszystkie wymagane parametry w tabeli Zmienne.

  Nie musisz wprowadzać żadnych parametrów dla zmiennych typu RETURN_VALUE.

 6. Kliknij przycisk OK.

  Po zamknięciu okna kod ASP zostanie wstawiony na stronę. Wykonanie tego kodu na serwerze spowoduje utworzenie obiektu polecenia, który uruchamia procedurę składowaną w bazie danych. Procedura składowana wykonuje określoną operację na bazie danych, taką jak wstawienie rekordu.

  Kod ten ustawia domyślnie właściwość Prepared obiektu Command na wartość true, co pozwala serwerowi aplikacji wielokrotnie używać pojedynczej, skompilowanej wersji obiektu przy każdym uruchomieniu procedury składowanej. Jeżeli wiesz, że polecenie będzie wykonywane kilka razy, warto użyć jednej, skompilowanej wersji obiektu, ponieważ zwiększa to wydajność operacji na bazie danych. Jednak jeżeli polecenie będzie wykonywane tylko raz lub dwa razy, korzystanie z opcji Prepared może spowolnić aplikację internetową, bo system będzie musiał się zatrzymać, aby skompilować polecenie. Aby zmienić te ustawienia, przejdź do widoku Kod i zmień właściwość Prepared na wartość false.

  Uwaga:

  Nie wszystkie systemy dostępu do baz danych obsługują polecenia typu „prepared”. Jeżeli baza ich nie obsługuje, to przy próbie uruchomienia strony zostanie wyświetlony komunikat o błędzie. Przejdź do widoku Kod i zmień właściwość Prepared na wartość false.

  Jeżeli procedura składowana przyjmuje parametry, można utworzyć stronę, która zbiera wartości takich parametrów i przekazuje je do strony zawierającej procedurę składowaną. Można na przykład utworzyć stronę, która umożliwi użytkownikom podanie wartości w postaci parametrów URL lub formularza HTML.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online