Informacje o stosowaniu szablonów programu Dreamweaver, które służą do projektowania stałego układu strony, pozwalając następnie tworzyć dokumenty oparte na szablonach i dziedziczące z nich ten układ.

Szablon to specjalny typ dokumentu, który służy do zaprojektowania „sztywnego” układu strony; pozwala on następnie na utworzenie dokumentów opartych na tym szablonie, które dziedziczą jego układ strony. W momencie projektowania szablonu, oznaczasz treść, która będzie mogła być zmieniana przez użytkowników w dokumencie opartym na szablonie jako „edytowalną”. Szablony pozwalają ich autorom kontrolować, które elementy użytkownicy — tacy jak redaktorzy, graficy i programiści — mogą zmieniać. Jest wiele typów regionów szablonów, które autor może włączyć do dokumentu.

Uwaga:

Szablony pozwalają na kontrolę dużego obszaru projektu i ponowne wykorzystanie gotowych wzorców. Jeżeli chcesz użyć ponownie pojedyncze elementy projektu, takie jak informację o prawach autorskich lub logotyp, zrób z nich elementy biblioteczne.

Korzystanie z szablonów pozwala na uaktualnienie wielu stron naraz. Dokument utworzony z szablonu pozostaje połączony z tym szablonem (chyba, że został później od niego odłączony). Możesz zmienić szablon i natychmiast uaktualnić wygląd wszystkich dokumentów na nim opartych.

Uwaga:

Szablony w programie Dreamweaver różnią się od szablonów w niektórych innych programach pakietu Adobe Creative Cloud pod tym względem, że sekcje stron w szablonach programu Dreamweaver są domyślnie stałe (nieedytowalne).

Rodzaje regionów szablonu

Kiedy zapisujesz dokument jako szablon, większość regionów dokumentów jest zablokowana. Jako autor szablonu określasz, które regiony dokumentu partego na szablonie będą edytowalne poprzez wstawienie do szablonu edytowalnych regionów oraz parametrów.

W momencie tworzenia szablonu, możesz zrobić zmiany zarówno w regionach edytowalnych jak i zablokowanych. Jednak w dokumencie opartym na szablonie, użytkownik może zrobić zmiany tylko w edytowalnych regionach, zablokowane regiony nie mogą być zmieniane.

Istnieją cztery typy regionów szablonu:

Region edytowalny: Odblokowany region w dokumencie oparty na szablonie — sekcja, którą użytkownik może edytować. Autor szablonu może określić dowolny obszar szablony jako edytowalny. Aby szablon działał efektywnie, powinien zawierać co najmniej jeden edytowalny region — w innym przypadku strony opartej na tym szablonie nie można by zmienić. Szczegółowe informacje: Tworzenie regionów edytowalnych w szablonach.

Region powtarzalny: Sekcja układu dokumentu, która pozwala użytkownikowi dodawać lub usuwać kopie powtarzalnego regionu w dokumencie opartym na szablonie. Na przykład można ustawić powtarzalny wiersz tabeli. Działy powtarzalne są edytowalne, co pozwala użytkownikom szablonu zmienić treść w powtarzalnym regionie, podczas gdy sam projekt jest cały czas pod kontrolą autora szablonu.

Istnieją dwa typy regionów powtarzalnych, które można wstawiać do szablonu: powtarzalny region i powtarzalna tabela. Informacje o posługiwaniu się regionami powtarzalnymi: Tworzenie regionów i tabel powtarzalnych w programie Dreamweaver.

Region opcjonalny: Sekcja szablonu zawierająca treść (np. tekst lub obraz), która może, ale nie musi się pojawić w dokumencie. O tym, czy taka treść jest wyświetlana na stronie opartej na szablonie, decyduje użytkownik tego szablonu. Więcej informacji: Region opcjonalny.

Edytowalny atrybut znacznika: Pozwala na odblokowanie atrybutu znacznika w szablonie. Dzięki temu na stronach opartych na tym szablonie można modyfikować taki atrybut. Można na przykład „zablokować” możliwość zmiany obrazu, ale pozwolić użytkownikowi szablonu ustawić jego wyrównanie do lewej, prawej lub środka. Więcej informacji: Definiowanie edytowalnych atrybutów znacznika w programie Dreamweaver.

Kiedy tworzysz plik szablonu zapisując istniejącą stronę jako szablon, nowy szablon pojawi się w folderze Szablony i wszystkie łącza w pliku są uaktualniane tak, aby ich ścieżki względem dokumentu były prawidłowe. Później, kiedy użytkownik tworzy dokument oparty na tym szablonie i zapisuje go, wszystkie łącza względne w dokumencie są ponownie uaktualnia, aby wskazywały nadal prawidłowe pliki.

Dodając do szablonu nowe łącze relatywne względem dokumentu, łatwo jest wprowadzić złą ścieżkę, jeżeli wprowadzasz ją bezpośrednio w polu tekstowym łącz w Inspektorze właściwości. W pliku szablonu właściwą ścieżką do połączonego dokumentu jest ścieżka z folderu Szablony, a nie ścieżka z foldera dokumentu, który powstał na bazie szablonu. Używając ikony folderu lub ikony Wskazuj plik z Inspektora właściwości podczas tworzenia łącz w szablonach zapewnia prawidłowe ścieżki w łączach.

Skrypty serwerowe w szablonach oraz dokumentach opartych na szablonach

Niektóre skrypty serwerowe są wstawiane na samym początku lub końcu dokumentu (przed znacznikiem <html> lub po znaczniku </html>). Te skrypty wymagają specjalnego traktowania w szablonach i dokumentach opartych na szablonach. Normalnie, jeżeli zrobisz zmiany w skrypcie szablonu przez znacznikiem <html> lub po znaczniku </html>, to nie zostaną one przeniesione do dokumentów opartych na tym szablonie. To może spowodować błędy serwera w innych skryptach, znajdujących się w środku szablonu, które są zależne od skryptów nie przekopiowanych. Ostrzeżenie się pojawi, jeżeli zmienisz skrypt znajdujący się w szablonie przez znacznikiem <html> lub po znaczniku </html>.

Aby uniknąć tego problemu, można wstawić następujący kod w sekcji head szablonu:

<!-- TemplateInfo codeOutsideHTMLIsLocked="true" -->

Kiedy ten kod znajduje się w szablonie, zmiany w skryptach znajdujących się przez znacznikiem <html> lub po znaczniku </html> są kopiowane do dokumentów opartych na tym szablonie. Trzeba jednak pamiętać, że nie będziesz mógł zmieniać tych skryptów w dokumentach opartych na szablonie. Ponieważ możesz zmieniać skrypty albo w szablonie, albo w dokumencie opartym na szablonie, ale nie w obu naraz.

Parametry szablonu

Parametry szablonu wskazują wartości kontrolowania zawartości w dokumentach opartych na szablonie. Parametry szablonów są przydatne do tworzenia opcjonalnych regionów, edytowalnych atrybutów znaczników lub w celu ustalenia wartości, które zostaną przekazane do załączonego dokumentu. Dla każdego parametru, wybierz nazwę, typ danych oraz domyślną wartość. Każdy parametr musi mieć niepowtarzalną nazwę, która uwzględnia wielkość znaków. Muszą one być jednym z pięciu dopuszczalnych typów danych: tekst, wartość logiczna, kolor, adres URL lub liczba.

Parametry szablony są przekazywane do dokumentu jako parametry przykładowe. W większości przypadków, użytkownik szablonu może zmienić domyślną wartość parametru, aby dopasować do swoich potrzeb wygląd dokumentu opartego na szablonie. W większości przypadków, autor szablonu może określić wartość, która pojawia się w dokumencie, w oparciu o wartość wyrażenia szablonowe.

Wyrażenie szablonowe

Wyrażenia szablonowe są formułami matematycznymi, które obliczają lub porównują wartość.

Możesz użyć wyrażenia do zachowania wartości i wyświetlenia jej w dokumencie. Na przykład wyrażenie może być tak proste jak wartość parametru, tak jak @@(Param)@@ lub bardziej złożone, jak przykładowo formuła wyznaczająca naprzemienny kolor tła wiersza w tabeli @@((_index & 1) ? czerwony: niebieski)@@.

Możesz także zdefiniować wyrażenia pojedynczych i wielokrotnych warunków if. Gdy wyrażenie jest użyte w instrukcji warunkowej, program Dreamweaver oblicza jego wartość logiczną jako true lub false. Jeżeli warunek jest spełniony, opcjonalny region pojawia się w dokumencie opartym na szablonie, jeżeli nie, region nie pojawi się.

Możesz zdefiniować wyrażenie w widoku Kod lub podczas wstawiania w oknie dialogowym Region opcjonalny.

W widoku Kod możliwe są dwa sposoby zdefiniowania wyrażeń szablonowych: za pomocą <!-- TemplateExpr expr="dane wyrazenie"--> komentarz lub @@(dane wyrazenie)@@. Kiedy wstawiasz wyrażenie w kodzie szablonu, znacznik wyrażenie pojawia się w widoku Projekt. W trakcie nadawania szablonu program Dreamweaver oblicza wyrażenie i wyświetla wartość w dokumencie opartym na szablonie.

Język wyrażeń szablonowych

Język wyrażeń szablonowych jest małym podzbiorem języka JavaScript i korzysta ze składni i kolejności wykonywania działań tego języka. Skorzystaj z operatorów JavaScript, aby napisać następujące wyrażenie:

@@(firstName+lastName)@@

Następujące funkcje i operatory są obsługiwane:

 • stałe numeryczne, stałe tekstowe (tylko w podwójnych cudzysłowach), stałe logiczne (prawda lub fałsz)

 • referencje zmiennych (lista zdefiniowanych zmiennych znajduje się w dalszej części tego rozdziału)

 • referencja pola (operator „kropka”)

 • operatory unarne: +, -, ~, !

 • operatory binarne +, -, *, /, %, &, |, ^, &&, ||, <, <=, >, >=, ==, !=, <<, >>

 • operatory warunkowe: ?:

 • nawiasy: ()

  Następujące typy danych są używane: Logiczne, zmiennoprzecinkowe zgodne z IEEE 64‑bpc, tekstowe oraz obiektowe. Szablony programu Dreamweaver nie obsługują występujących w języku JavaScript typów „null” oraz „undefined”. Nie są także obsługiwane niejawne konwersje typów skalarnych na obiekty, tak więc wyrażenie "abc".length wygeneruje błąd, a nie wynik równy 3.

  Jedyne obiekty dostępne to te, które zostały zdefiniowane w modelu obiektowym wyrażeń. Następujące zmienne są zdefiniowane:

  _document

  Zawiera na poziomie dokumentu dane szablonowe z jednym polem dla każdego parametru pochodzącego z szablonu.

  _repeat

  Tylko zdefiniowane dla wyrażeń, które występują wewnątrz powtarzalnego regionu. Zapewnia wbudowane informacje o regionie

  _index

  Numeryczny indeks (zaczynający się od zera) bieżącego powtórzenia

  _numRows

  Całkowita liczba powtórzeń w tym powtarzalnym regionie.

  _isFirst

  Prawda, jeżeli bieżące powtórzenie jest pierwsze w swoim regionie powtarzalnym

  _isLast

  Prawda, jeżeli bieżące powtórzenie jest ostatnie w swoim regionie powtarzalnym

  _prevRecord

  Obiekt _repeat dla poprzedniego powtórzenia. W przypadku pierwszego powtórzenia w regionie, próba odczytania tej własności powoduje wystąpienie błędu.

  _nextRecord

  Obiekt _repeat dla następnego powtórzenia. W przypadku ostatniego powtórzenia w regionie, próba odczytania tej własności powoduje wystąpienie błędu.

  _parent

  W przypadku zagnieżdżonego regionu powtarzalnego, to zwraca obiekt _repeat regionu powtarzalnego zawierającego dany region. W przypadku próby dostępu do tej własności spoza zagnieżdżonego regionu powtarzalnego powoduje błąd.

  Podczas obliczania wyrażenia, wszystkie pola obiektu _document oraz _repeat są niejawnie dostępne. Na przykład możesz wprowadzić title zamiast _document.title, w celu uzyskania parametru tytułu dokumentu.

  W przypadkach kiedy istnieje konflikt pomiędzy polami, pola obiektu _repeat mają pierwszeństwo nad polami z obiektu _document. Z tego powodu, nie ma konieczności jawnego odniesienia się do obiektu _document lub _repeat poza przypadkami, kiedy _document może być potrzebny w regionach powtarzalnych, które odwołują się do parametrów dokumentu przykrytych przez parametry regionu powtarzalnego.

  Kiedy używane są powtarzalne regiony, domyślnie dostępne są tylko pola najbardziej zagnieżdżonego regionu powtarzalnego. Zewnętrzne regiony musza zawierać jawne odwołania za pomocą obiektu _parent.

Wielokrotne instrukcje warunkowe w kodzie szablonu

Możesz także zdefiniować wyrażenia pojedynczych i wielokrotnych instrukcji warunkowych. Ten przykład pokazuje jak zdefiniować parametr o nazwie „Dept”, ustawić jego wartość początkową i zdefiniować wielokrotne instrukcje warunkowe, które określają, które logo będzie wyświetlane.

Następujący przykład kodu możesz wstawić do sekcji head szablonu:

<!-- TemplateParam name="Dept" type="number" value="1" -->

Następująca instrukcja warunkowa sprawdza wartość przypisaną do parametru Dept. Kiedy warunek jest spełniony, właściwy obraz jest wyświetlany.

<!-- TemplateBeginMultipleIf --> 
<!-- checks value of Dept and shows appropriate image--> 
<!-- TemplateBeginIfClause cond="Dept == 1" --> <img src=".../sales.gif"> <!-- TemplateEndIfClause --> 
<!-- TemplateBeginIfClause cond="Dept == 2" --> <img src=".../support.gif"> <!-- TemplateEndIfClause--> 
<!-- TemplateBeginIfClause cond="Dept == 3" --> <img src=".../hr.gif"> <!-- TemplateEndIfClause --> 
<!-- TemplateBeginIfClause cond="Dept != 3" --> <img src=".../spacer.gif"> <!-- TemplateEndIfClause --> 
<!-- TemplateEndMultipleIf -->

Kiedy tworzy się dokument oparty na szablonie, parametry szablonu są do niego automatycznie przekazywane. Użytkownik szablonu określa, który obraz należy wyświetlić.