Uwaga:

Interfejs użytkownika w programie Dreamweaver CC i nowszych wersjach został uproszczony. Dlatego począwszy od wersji Dreamweaver CC niektóre opcje opisane w tym artykule mogą nie być dostępne. Więcej informacji zawiera ten artykuł.

Wyświetlanie paneli do tworzenia aplikacji internetowych

W wyskakującym menu Kategoria panelu Wstaw zaznacz kategorię Dane, która zawiera zestaw przycisków pozwalających dodawać do strony zawartość dynamiczną i zachowania serwerowe.

Liczba i typ dostępnych przycisków zależy od typu dokumentu otwartego w oknie Dokument. Przesuń mysz nad ikonę, aby wyświetlić podpowiedź opisującą działanie przycisku.

Panel Wstaw zawiera przyciski pozwalające umieszczać na stronie następujące elementy:

 • Zestawy rekordów

 • Dynamiczny tekst lub tabele

 • Paski do nawigacji między rekordami

  Jeżeli przejdziesz do widoku Kod (Widok > Kod), mogą pojawić się inne panele umożliwiające wstawianie kodu na stronie. Znajdują się one w osobnej kategorii panelu Wstaw. Na przykład jeśli strona ColdFusion jest wyświetlana w widoku Kod, to w kategorii CFML panelu Wstaw staje się dostępny panel CFML.

  Istnieje kilka paneli służących do tworzenia stron dynamicznych:

   

  • Panel Wiązania (Okno > Wiązania) umożliwia definiowanie źródeł zawartości dynamicznej na stronie oraz wstawianie takiej zawartości.

  • Panel Zachowania serwerowe (Okno > Zachowania serwerowe) służy do wprowadzania na stronach dynamicznych kodu wykonywanego na serwerze.

  • Panel Bazy danych (Okno > Bazy danych) służy do eksploracji baz danych oraz do tworzenia połączeń z bazami danych.

  • Panel Składniki (Okno > Składniki) służy do sprawdzania, dodawania i modyfikowania kodu składników ColdFusion.

Uwaga:

Panel Składniki jest aktywny tylko wtedy, gdy otwarto stronę ColdFusion.  

Zachowanie serwerowe to zbiór instrukcji wstawionych na dynamicznej stronie podczas projektowania, a wykonywanych na serwerze.

Samouczek dotyczący konfigurowania przestrzeni roboczej programowania można znaleźć na stronie www.adobe.com/go/vid0144_pl.

Wyświetlanie bazy danych w programie Dreamweaver

Po utworzeniu połączenia z bazą danych można wyświetlać jej strukturę i dane za pomocą programu Dreamweaver.

 1. Otwórz panel Bazy danych (Okno > Bazy danych).

  Panel Bazy danych wyświetla wszystkie bazy, do których utworzono połączenia. Jeżeli projektujesz serwis ColdFusion, to panel ten wyświetli wszystkie bazy danych, które zawierają źródła danych zdefiniowane w module Administrator ColdFusion.

  Uwaga:

  Program Dreamweaver sprawdza serwer ColdFusion zdefiniowany dla bieżącego serwisu.

  Jeżeli w panelu nie ma żadnych baz, to trzeba utworzyć połączenie z bazą danych.

 2. Aby wyświetlić tabele, procedury składowane i widoki w bazie danych, kliknij znak plus (+) obok połączenia na liście.
 3. Aby wyświetlić kolumny w tabeli, kliknij nazwę tabeli.

  Ikony kolumny wskazują typ danych oraz klucz główny tabeli.

 4. Aby wyświetlić dane w tabeli, kliknij nazwę tabeli na liście prawym przyciskiem myszy (Windows) lub przytrzymując klawisz Control (Macintosh) i wybierz z wyskakującego menu polecenie Wyświetl dane.

Wyświetlanie podglądu dynamicznych stron w przeglądarce

Programiści aplikacji internetowych często przeprowadzają debugowanie stron, sprawdzając je regularnie w przeglądarce internetowej. Strony dynamiczne można szybko wyświetlić w przeglądarce, bez potrzeby uprzedniego wysyłania ich ręcznie na serwer (naciśnij klawisz F12).

Aby wyświetlić podgląd dynamicznych stron, należy wprowadzić dane w kategorii Serwer testowy w oknie dialogowym Definicja serwisu.

Można wskazać, aby program Dreamweaver używał plików tymczasowych zamiast plików oryginalnych. W takiej sytuacji program Dreamweaver uruchamia tymczasową kopię strony na serwerze WWW, zanim wyświetli ją w przeglądarce. (Następnie program Dreamweaver usuwa plik tymczasowy z serwera). Aby ustawić tę opcję, wybierz polecenie Edycja > Preferencje > Podgląd w przeglądarce.

Opcja Podgląd w przeglądarce nie powoduje wysyłania powiązanych stron, np. stron wyników czy strony szczegółów, plików zależnych (np. graficznych) ani dołączeń po stronie serwera (SSI). Aby wysłać brakujący plik, wybierz polecenie Okno > Serwis, aby otworzyć panel Serwis. Wybierz plik z sekcji Folder lokalny i kliknij niebieską strzałkę w górę na pasku przycisków, aby skopiować ten plik do folderu na serwerze WWW.

Ograniczanie informacji z bazy danych wyświetlanych w programie Dreamweaver

Zaawansowani użytkownicy dużych systemów baz danych, takich jak Oracle, powinni ograniczyć liczbę pozycji, które program Dreamweaver pobiera z bazy danych i wyświetla podczas projektowania. Baza danych Oracle może zawierać pozycje, których program Dreamweaver nie przetworzy podczas projektowania. W aplikacji Oracle można utworzyć schemat i za jego pomocą odfiltrować niepotrzebne pozycje podczas projektowania w programie Dreamweaver.

Uwaga:

W systemie Microsoft Access nie można utworzyć schematu ani katalogu.

Inni użytkownicy mogą odnieść korzyści z ograniczenia ilości informacji pobieranych przez program Dreamweaver podczas projektowania. Niektóre bazy danych zawierają dziesiątki czy nawet setki tabel. Niekiedy wygodniej jest nie wyświetlać ich wszystkich podczas pracy. Do ograniczenia liczby pozycji z bazy danych, pobieranych podczas projektowania, może służyć schemat albo katalog.

Taki schemat lub katalog trzeba utworzyć w systemie bazy danych. Dopiero wtedy można użyć go w programie Dreamweaver. Zapoznaj się z dokumentacją systemu bazy danych albo zapytaj o to administratora systemu.

Uwaga:

Schematu ani katalogu nie można używać w programie Dreamweaver, jeśli tworzysz aplikację ColdFusion albo korzystasz z systemu Microsoft Access.

 1. Otwórz dynamiczną stronę w programie Dreamweaver, a następnie otwórz panel Bazy danych (Okno > Bazy danych).
  • Jeżeli istnieje już połączenie z bazą danych, kliknij nazwę połączenia na liście prawym przyciskiem myszy (Windows) lub przytrzymując klawisz Control (Macintosh) i wybierz z wyskakującego menu polecenie Edytuj połączenie.

  • Jeżeli połączenie nie istnieje, kliknij przycisk Plus (+) na górze panelu i utwórz je.

 2. W oknie dialogowym połączenia kliknij opcję Zaawansowane.
 3. Wskaż schemat albo katalog i kliknij przycisk OK.

Konfigurowanie Inspektora właściwości do obsługi procedur składowanych ColdFusion i poleceń ASP

Zmodyfikuj zaznaczoną procedurę składowaną. Dostępne opcje zależą od technologii serwerowej.

 1. Ustaw dowolne spośród dostępnych opcji. Po zaznaczeniu nowej opcji w inspektorze program Dreamweaver uaktualni stronę.

Opcje Nazwy wejścia

Ten Inspektor właściwości pojawia się, gdy program Dreamweaver napotka nieznany typ danych wejściowych. Na ogół zdarza się to, gdy wystąpił błąd literowy lub inny błąd wprowadzania danych.

Jeżeli zmieni się typ pola w Inspektorze właściwości na rozpoznawany przez program Dreamweaver, np. dzięki poprawieniu błędnej pisowni, Inspektor właściwości zostanie uaktualniony i wyświetli właściwości rozpoznanego typu. Ustaw dowolne spośród opcji w Inspektorze właściwości:

Nazwa wejścia

Przypisuje nazwę do pola. Jest to pole wymagane, a nazwa musi być niepowtarzalna.

Typ

Ustawia typ wejścia dla pola. Zawartość pola odzwierciedla wartość typu wprowadzania, znajdującą się w danym momencie w kodzie źródłowym HTML.

Wartość

Ustawia wartość pola.

Parametry

Otwiera okno dialogowe Parametry, w którym można wyświetlić bieżące atrybuty pola, a także dodawać lub usuwać atrybuty.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online