Informacje o konfigurowaniu lokalnej wersji serwisu WWW jako serwisu programu Dreamweaver oraz o używaniu okna dialogowego Zarządzaj serwisami do konfigurowania wielu serwisów i zarządzania nimi.

Chociaż w programie Dreamweaver można pracować bez skonfigurowanego katalogu głównego serwisu lokalnego, dobrą praktyką jest zakładanie takiego folderu dla każdego tworzonego serwisu.

Gdy zostanie utworzony folder serwisu lokalnego, program Dreamweaver dysponuje informacjami o położeniu plików niezbędnymi do prawidłowego wygenerowania wewnętrznych łączy i aktualizowania ich w przypadku przeniesienia pliku w inne miejsce w serwisie.

Więcej informacji o zaletach tworzenia serwisów lokalnych: Korzyści wynikające z utworzenia serwisu programu Dreamweaver.

Aby skonfigurować lokalną wersję serwisu, należy określić folder lokalny, w którym będą przechowywane wszystkie pliki należące do tego serwisu.

Folder lokalny może się znajdować na komputerze lokalnym lub na serwerze sieciowym. Okno dialogowe Serwis > Nowy serwis albo Serwis > Zarządzaj serwisami w programie Dreamweaver umożliwia skonfigurowanie wielu serwisów i zarządzanie nimi.

Zanim zaczniesz

Odszukaj lub utwórz na własnym komputerze folder, w którym chcesz przechowywać lokalną wersję plików serwisu. Folder ten może się znajdować w dowolnym miejscu na komputerze. Będzie to folder, który należy wybrać jako serwis lokalny w programie Dreamweaver.

Samouczek dotyczący konfigurowania nowego serwisu programu Dreamweaver można obejrzeć na stronie Definiowanie serwisu w programie Dreamweaver.

Sprawdzone procedury nazewnictwa plików i folderów

Poniżej podano ogóle wytyczne dotyczące nazewnictwa plików i folderów:

 • Nazwy plików i folderów w serwisach internetowych nigdy nie powinny zawierać spacji ani następujących znaków: /\?%*:|"<>.
 • Inne znaki specjalne są dopuszczalne, mimo to jednak lepiej ograniczyć się do znaków alfanumerycznych, dywizów i znaków podkreślenia.
 • Większość nazw plików i folderów będzie ostatecznie stanowić część adresu URL strony. Z tego względu powinny to być nazwy krótkie, ale zrozumiałe. Długie adresy URL są trudne do zapamiętania i wpisania w przeglądarkach na urządzeniach mobilnych.
 • Używanie wyłącznie małych liter w nazwach plików i folderów pozwala uniknąć problemów ze znalezieniem pliku. Większość serwerów WWW korzysta z systemu Linux, w którym nazwy uwzględniają wielkość liter.

Okno dialogowe Konfiguracja serwisu

Okno dialogowe Zarządzaj serwisami zapewnia dostęp do różnych funkcji serwisu programu Dreamweaver. Za pomocą tego okna dialogowego inicjuje się proces tworzenia nowego serwisu, edytowania, powielania lub usuwania istniejącego serwisu, a także importowania lub importowania ustawień serwisu.

Aby skonfigurować serwis i zarządzać nim, skorzystaj z okien dialogowych Serwis > Nowy serwis lub Serwis > Zarządzaj serwisami.

Okno dialogowe Konfiguracja serwisu
Okno dialogowe Konfiguracja serwisu

Nowy serwis

Kliknij przycisk Nowy serwis, aby utworzyć nowy serwis programu Dreamweaver. Następnie określ nazwę i położenie nowego serwisu w oknie dialogowym Konfiguracja serwisu.

Importuj serwis

Kliknij przycisk Importuj serwis, aby zaimportować serwis. Więcej informacji: Importowanie i eksportowanie ustawień serwisu.

Uwaga:

Funkcja importowania umożliwia jedynie wczytanie ustawień serwisu, które zostały wcześniej wyeksportowane z programu Dreamweaver. Nie importuje natomiast plików serwisu w celu utworzenia nowego serwisu programu Dreamweaver.

W przypadku istniejących serwisów są dostępne również następujące opcje:

Usuń

 Usuwa wybrany serwis i całą jego konfigurację z listy serwisów programu Dreamweaver. Funkcja ta nie powoduje jednak usunięcia fizycznych plików serwisu. (Pliki serwisu można usunąć z komputera wyłącznie ręcznie). Aby usunąć serwis z programu Dreamweaver, zaznacz go na liście serwisów i kliknij przycisk Usuń. Tego działania nie można cofnąć.

Edytuj

 Umożliwia edytowanie takich informacji o istniejącym serwisie programu Dreamweaver, jak nazwa użytkownika, hasło i dane serwera. Aby edytować istniejący serwis, wybierz go z listy serwisów i kliknij przycisk Edytuj. (Po kliknięciu przycisku Edytuj dla wybranego serwisu zostanie wyświetlone okno dialogowe Konfiguracja serwisu). Więcej informacji o edytowaniu opcji istniejącego serwisu można uzyskać po kliknięciu przycisku Pomoc na poszczególnych ekranach okna dialogowego Konfiguracja serwisu.

Powiel

 Tworzy kopię istniejącego serwisu. Aby powielić serwis, zaznacz go na liście serwisów i kliknij przycisk Powiel. Powielony serwis pojawi się na liście serwisów. Do jego nazwy zostanie dodane słowo „kopia”. Aby zmienić nazwę powielonego serwisu, kliknij przycisk Edycja, gdy serwis jest zaznaczony na liście.

Eksportuj

 Umożliwia eksportowanie ustawień wybranego serwisu do pliku XML (*.ste). Więcej informacji: Importowanie i eksportowanie ustawień serwisu.

Konfigurowanie lokalnej wersji serwisu

 1. W programie Dreamweaver wybierz polecenie Serwis > Nowy serwis.

 2. Upewnij się, że w oknie dialogowym Konfiguracja serwisu jest wybrana kategoria Serwis.

 3. W polu tekstowym Nazwa serwisu wpisz nazwę serwisu. Nazwa ta będzie wyświetlana w panelu Pliki oraz w oknie dialogowym Zarządzaj serwisami, nie będzie natomiast wyświetlana w przeglądarce.

 4. W polu tekstowym Folder serwisu lokalnego określ wybrany wcześniej folder. Jest to folder na komputerze, w którym chcesz przechowywać lokalną wersję plików serwisu. Kliknij ikonę folderu po prawej stronie pola tekstowego, aby przejść do odpowiedniego folderu.

  Konfigurowania folderu serwisu lokalnego
  Konfigurowania folderu serwisu lokalnego

 5. Jeśli chcesz używać systemu Git do zarządzania plikami serwisu, zaznacz pole wyboru Powiąż repozytorium Git z tym serwisem.

  • Jeśli używasz systemu Git po raz pierwszy i chcesz powiązać z nim tworzony właśnie serwis, zaznacz opcję Zainicjuj jako repozytorium Git.
  • Jeśli masz już konto Git i chcesz powiązać tworzony właśnie serwis z istniejącym repozytorium, zaznacz opcję Sklonuj istniejące repozytorium Git z adresu URL.
 6. Kliknij przycisk Zapisz, aby zamknąć okno dialogowe Konfiguracja serwisu. Można teraz rozpocząć pracę nad plikami serwisu lokalnego w programie Dreamweaver.

Jest to lokalizacja na komputerze lokalnym, w której będą przechowywane kopie robocze stron WWW.

Aby później opublikować te strony i w ten sposób udostępnić je odbiorcom, trzeba będzie zdefiniować również folder zdalny (lub serwer publikacji). Jest to lokalizacja na komputerze zdalnym z uruchomionym serwerem WWW, w której będą przechowywane opublikowane kopie plików lokalnych.

Informacje o definiowaniu i podłączaniu serwera zdalnego (lub serwera publikacji): Nawiązywanie połączenia z serwerem publikacji.