Okno dialogowe Zarządzaj czcionkami umożliwia dodawanie i modyfikowanie kombinacji czcionek w programie Dreamweaver.

Kombinacje czcionek decydują o tym, w jaki sposób przeglądarka wyświetla tekst na twojej stronie WWW. Przeglądarka użyje pierwszej czcionki z listy kombinacji, która będzie zainstalowana w systemie użytkownika. Jeżeli nie będzie zainstalowana żadna czcionka z kombinacji, to przeglądarka wyświetli tekst zgodnie z preferencjami użytkownika.

Dodawanie czcionek z biblioteki Adobe Edge Web Fonts do listy Czcionka

Na stronach WWW można używać czcionek Adobe Edge Web Fonts. Użycie czcionki Edge na stronie wiąże się z dodaniem do kodu strony dodatkowego skryptu, zawierającego odwołanie do pliku JavaScript. Jest to plik pobierający czcionkę bezpośrednio z serwera Creative Cloud do bufora przeglądarki.

Podczas wyświetlania strony czcionki są pobierane z serwera Creative Cloud, nawet jeśli dana czcionka jest dostępna w komputerze użytkownika.

Poniżej znajduje się przykład znacznika Script, który używa tylko czcionki „Abel”:

<!--Następujący znacznik Script pobiera czcionkę z serwera usługi Adobe Edge Web Fonts, aby można jej było użyć na tej stronie WWW. Zaleca się niemodyfikowanie tego znacznika.-->

<script>var adobewebfontsappname ="dreamweaver"</script>

<script src="http://use.edgefonts.net/abel:n4:default.js" type="text/javascript"></script>

 1. Wybierz polecenie Narzędzia > Zarządzaj czcionkami.

  Zakładka Czcionki Adobe Edge wyświetla wszystkie czcionki Adobe Edge Web Fonts, które można dodać do listy Czcionka.

 2. Aby odszukać czcionki i dodać je do listy Czcionka, wykonaj następujące czynności:

  • Kliknij czcionkę, którą chcesz dodać do listy czcionek.
  • Aby usunąć zaznaczenie czcionki, kliknij ją ponownie.
  • Skorzystaj z filtrów, aby ograniczyć wyświetlanie do preferowanych czcionek. Można na przykład wybrać wyświetlanie tylko czcionek szeryfowych, klikając ikonę .
  • Można używać wielu filtrów naraz. Aby na przykład wyświetlić listę ograniczoną do czcionek szeryfowych, których można używać w akapitach, kliknij ikony oraz .
  • Aby wyszukać czcionkę według nazwy, wpisz odpowiednią nazwę w pole wyszukiwania.
 3. Kliknij ikonę , aby przefiltrować zaznaczone czcionki.

 4. Kliknij przycisk Gotowe.

Otwórz listę Czcionka w dowolnym miejscu programu. Może to być np. lista Czcionka w sekcji CSS panelu Właściwości.

Na liście Czcionka na początku umieszczone są stosy czcionek programu Dreamweaver, a za nimi czcionki internetowe. Przewiń listę, aby odnaleźć wybrane czcionki.

Dodawanie lokalnych czcionek internetowych do listy Czcionka

Lokalne czcionki internetowe z własnego komputera można dodawać do listy Czcionka w programie Dreamweaver. Dodane czcionki będą widoczne we wszystkich menu Czcionka w programie Dreamweaver. Obsługiwane są czcionki następujących typów: EOT, WOFF, TTF oraz SVG.

 1. Wybierz polecenie Narzędzia > Zarządzaj czcionkami.

 2. W oknie dialogowym Zarządzaj czcionkami wybierz opcję Lokalne czcionki internetowe.

 3. Kliknij przycisk Przeglądaj odpowiadający typowi czcionki, która ma zostać dodana. Na przykład jeśli chcesz dodać czcionkę w formacie EOT, kliknij przycisk Przeglądaj dla pozycji Czcionka EOT.

 4. Przejdź do lokalizacji czcionki na swoim komputerze. Wybierz plik i otwórz go. Jeśli w danej lokalizacji istnieją inne formaty tej samej czcionki, to zostaną automatycznie dodane do okna dialogowego. Nazwa czcionki jest również uzyskiwana automatycznie z pliku czcionki.

 5. Zaznacz opcję, która zawiera prośbę o potwierdzenie, że masz licencję na używanie danej czcionki w serwisie WWW.

 6. Kliknij przycisk Gotowe.

  Lista czcionek jest wyświetlana w polu Bieżąca lista lokalnych czcionek internetowych.

Aby usunąć czcionkę internetową z listy czcionek, zaznacz ją na liście Bieżąca lista lokalnych czcionek i kliknij opcję Usuń.

Tworzenie niestandardowych stosów czcionek

Stos czcionek to lista czcionek w deklaracji font-family stylu CSS.

 1. Wybierz polecenie Narzędzia > Zarządzaj czcionkami, a następnie opcję Niestandardowe stosy czcionek.

  Modyfikowanie kombinacji czcionek
  Modyfikowanie kombinacji czcionek

 2. Wybierz kombinację czcionek z listy na górze okna dialogowego.

  Czcionki z wybranej kombinacji będą wyświetlane na liście Wybrane czcionki po lewej stronie tego okna dialogowego. Po prawej stronie znajduje się lista wszystkich dostępnych czcionek, zainstalowanych w twoim systemie.

 3. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Aby dodać lub usunąć czcionki z kombinacji, użyj przycisków strzałek (<< lub >>) między listą Wybrane czcionki a listą Dostępne czcionki.

  • Aby dodać lub usunąć kombinację czcionek, kliknij przycisk Plus (+) lub Minus (-) na górze okna dialogowego.

  • Aby dodać czcionkę niezainstalowaną w twoim systemie, wpisz nazwę tej czcionki w polu tekstowym pod listą Dostępne czcionki. Kliknij przycisk <<, aby dodać ją do kombinacji. Dodanie czcionki niezainstalowanej w systemie może być przydatne np. wtedy, gdy chcesz wybrać czcionkę dostępną tylko w systemie Windows, a pracujesz nad stronami na komputerze Macintosh.

  • Aby przenieść kombinację czcionek w górę lub w dół listy, użyj przycisków strzałek na górze okna dialogowego.

Dodawanie nowej kombinacji do listy czcionek

 1. Wybierz polecenie Narzędzia > Zarządzaj czcionkami.

 2. Wybierz czcionkę z listy Dostępne czcionki i kliknij przycisk <<, aby przenieść ją na listę Wybrane czcionki.
 3. Powtórz krok 2 dla każdej kolejnej czcionki w kombinacji.

  Aby dodać czcionkę niezainstalowaną w twoim systemie, wpisz nazwę tej czcionki w polu tekstowym pod listą Dostępne czcionki. Kliknij przycisk <<, aby dodać ją do kombinacji. Dodanie czcionki niezainstalowanej w systemie może być przydatne np. wtedy, gdy chcesz wybrać czcionkę dostępną tylko w systemie Windows, a pracujesz nad stronami na komputerze Macintosh.

 4. Gdy zakończysz wybieranie konkretnych czcionek, wybierz ogólną rodzinę czcionek z menu Dostępne czcionki i kliknij przycisk <<, aby dodać ją do listy Wybrane czcionki.

  Ogólne rodziny czcionek to Cursive (kursywa), Fantasy (fantazyjna), Monospace (o stałej szerokości), Sans-Serif (bezszeryfowa) oraz Serif (z szeryfami). Jeżeli żadna z czcionek na liście Wybrane czcionki nie będzie dostępna w systemie użytkownika, tekst zostanie wyświetlony domyślną czcionką, skojarzoną z tą ogólną rodziną czcionek. Np. domyślną czcionką o stałej szerokości jest w większości systemów czcionka Courier.

Podgląd wstawionych czcionek

W widoku Projekt nie można wyświetlić podglądu czcionek Edge i czcionek internetowych. Aby je zobaczyć, należy przejść do widoku aktywnego lub wyświetlić podgląd strony w przeglądarce.

Aktualizowanie znacznika Script czcionek internetowych we wszystkich plikach

Po uaktualnieniu czcionki w pliku CSS, który jest powiązany z wieloma plikami HTML, program wyświetli monit o aktualizację znacznika Script w takich powiązanych plikach HTML. Kliknięcie przycisku Aktualizuj spowoduje uaktualnienie znaczników Script we wszystkich plikach HTML, których dotyczy zmiana.

Aktualizowanie znacznika Script czcionek internetowych na stronie

Wybierz polecenie Narzędzia > Oczyść znacznik Script czcionek internetowych (bieżąca strona), aby uaktualnić te czcionki internetowe użyte na stronie, które nie są uwzględnione w znaczniku Script.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online