Uwaga:

Interfejs użytkownika w programie Dreamweaver CC i nowszych wersjach został uproszczony. Dlatego począwszy od wersji Dreamweaver CC niektóre opcje opisane w tym artykule mogą nie być dostępne. Więcej informacji zawiera ten artykuł.

O stronach wzorcowych oraz szczegółowych

Strony wzorcowe oraz szczegółowe są zestawami stron używanymi do organizowania i wyświetlania danych z zestawów rekordów Te strony udostępniają odwiedzającemu twój serwis widok zarówno ogólny, jak i szczegółowy Strony wzorcowe wyświetlają wszystkie rekordy i zawierają łącza do stron szczegółowych zawierających dodatkowe informacje na temat każdego rekordu.

Strona wzorcowa
Strona wzorcowa

Strona szczegółowa
Strona szczegółowa

Możesz zbudować strony wzorcowe i szczegółowe poprzez wstawienia obiektu danych, który pozwala na utworzenie strony wzorcowej i szczegółowej w jednej operacji lub używając zachowań serwerowych, które pozwalają na zbudowanie stron wzorcowych i szczegółowych w sposób bardziej dopasowany. Kiedy używasz zachowań serwerowych do budowania stron wzorcowych oraz szczegółowych, trzeba najpierw utworzyć stronę główną, która wyświetli listę wszystkich rekordów, a następnie dodać łącza z listy do stron szczegółowych.

Budowanie strony wzorcowej

Zanim rozpoczniesz, sprawdź czy masz zdefiniowane podłączenie bazodanowe dla twojego serwisu.

 1. Aby utworzyć pustą stronę, wybierz polecenie Plik > Nowy > Pusta strona, wybierz rodzaj strony i kliknij przycisk Utwórz. Ta strona zostanie stroną wzorcową.
 2. Zdefiniuj zestaw rekordów.

  W panelu Wiązania (Okna > Wiązania), kliknij przycisk Plus (+), wybierz pozycję Zestaw rekordów i zaznacz odpowiednie opcje. Jeżeli chcesz wpisać własną instrukcję SQL, kliknij przycisk Zaawansowane.

  Upewnij się, że zestaw rekordów zawiera wszystkie kolumny tabeli, które potrzebujesz, aby utworzyć stronę wzorcową. Zestaw rekordów musi także zawierać kolumnę tabeli, która zawiera klucz niepowtarzalny — tzn. kolumnę z numerem identyfikacyjnym rekordu. W poniższym przykładzie, kolumna Kod zawiera klucz niepowtarzalny każdego rekordu.

  Kolumny zestawu rekordów wybrane do strony wzorcowej
  Kolumny zestawu rekordów wybrane do strony wzorcowej

  Zwykle, zestaw rekordów na stronie wzorca zawiera kilka kolumn z bazy danych, tymczasem zestaw rekordów na stronie szczegółów zawiera więcej kolumn z tej samej tabeli, aby udostępnić więcej informacji.

  Zestaw rekordów może być definiowany przez użytkownika w trakcie wykonywania programu. Więcej informacji znajduje się w części Tworzenie stron wyszukiwania i wyników.

 3. Wstaw dynamiczną tabelę, która pozwoli wyświetlać rekordy.

  Wstaw punkt wstawienia tam, gdzie na stronie ma się pojawić dynamiczna tabela. Wybierz polecenie Wstaw > Obiekty danych > Dane dynamiczne > Dynamiczna tabela, ustaw odpowiednio opcje i kliknij przycisk OK.

  Jeżeli nie chcesz pokazywać użytkownikom numeru identyfikacyjnego rekordu, usuń tę kolumnę z dynamicznej tabeli. Kliknij gdziekolwiek na stronę, aby przenieść punkt skupienia na stronę. Przesuń kursor w górę w dynamicznej tabeli, aż komórki kolumny zostaną obrysowane na czerwono a następnie kliknij, aby wybrać kolumnę. Naciśnij Usuń, aby usunąć kolumnę z tabeli.

Po utworzeniu strony wzorcowej i dodaniu zestawu rekordów, tworzysz łącza, które będą otwierać stronę szczegółową. Następnie modyfikujesz te łącza, aby przekazać numer identyfikacyjny rekordu, który wybrał użytkownik. Strona szczegółowa używa tego numeru identyfikacyjnego do znalezienia wybranego rekordu i wyświetlenia go.

Uwaga:

W ten sam sposób tworzysz łącza do stron uaktualnienia. Strona wyników jest podobna do strony wzorcowej, a strona uaktualnienia do strony szczegółowej.

Otwieranie strony szczegółów i przekazywanie numeru identyfikacyjnego rekordu (ColdFusion, PHP)

 1. W dynamicznej tabeli wybierz tekst zastępczy, który będzie służył jako łącze.
  Łącza zastosowane do wybranego tekstu zastępczego
  Łącza zastosowane do wybranego tekstu zastępczego.

 2. W Inspektorze właściwości kliknij ikonę folderu poniżej pola Łącza.
 3. Przeglądaj i wybieraj stronę szczegółów. strona szczegółowa pojawia się w polu Łącze Inspektora właściwości.

  W dynamicznej tabeli wybrany tekst wygląda jak połączony. Kiedy strona zostanie uruchomiona na serwerze, łącze jest stosowane do tekstu w każdym wierszu tabeli.

 4. Na stronie głównej, wybierz łącze w tablicy dynamicznej.
 5. (ColdFusion) W polu Łącza w Inspektorze właściwości dodaj następujący ciąg znaków na końcu URL:
  ?recordID=#recordsetName.fieldName#

  Znak zapytania mówi serwerowi, że to co po nim następuje, jest jednym lub wieloma parametrami URL-a. Słowo recordID jest nazwą parametru ULR (możesz zmienić jego nazwę na jaką chcesz). Zapamiętaj nazwę parametru URL ponieważ będziesz go używał później na stronie szczegółowej.

  Wyrażenie pod znaku równości jest wartością parametru. W tym wypadku, wartość generowana przez wyrażenie ColdFusion, które zwraca numer identyfikacyjny rekordu w zestawie. Dla każdego wiersza w dynamicznej tablicy jest generowany inny numer identyfikacyjny. W wyrażeniu ColdFusion wymień recordsetName na nazwę twojego zestawu rekordów i wymień fieldName na nazwę pola w twoim zestawie rekordów, który unikalnie identyfikuje każdy rekord. W większości wypadków pole będzie tożsame z numerem identyfikacyjnym rekordu. W następującym przykładzie pole to zawiera unikalne kody położenia.

  locationDetail.cfm?recordID=#rsLocations.CODE#

  Kiedy strona działa na serwerze wartości pola CODE w zestawie rekordów są wstawiane w odpowiednie pola dynamicznej tablicy. Przykładowo jeżeli Canberra (Australia) ma kod położenia CBR, następujący URL użyty w wierszu dynamicznej tablicy jej dotyczącym ma następujący wygląd:

  locationDetail.cfm?recordID=CBR
 6. (PHP) W polu Łącza w Inspektorze właściwości dodaj następujący ciąg znaków na końcu URL:
  ?recordID=<?php echo $row_recordsetName['fieldName']; ?>

  Znak zapytania mówi serwerowi, że to co po nim następuje, jest jednym lub wieloma parametrami URL-a. Słowo recordID jest nazwą parametru ULR (możesz zmienić jego nazwę na jaką chcesz). Zapamiętaj nazwę parametru URL ponieważ będziesz go używał później na stronie szczegółowej.

  Wyrażenie pod znaku równości jest wartością parametru. W tym wypadku, wartość generowana przez wyrażenie PHP, które zwraca numer identyfikacyjny rekordu w zestawie. Dla każdego wiersza w dynamicznej tablicy jest generowany inny numer identyfikacyjny. W wyrażeniu PHP wymień recordsetName na nazwę twojego zestawu rekordów i wymień fieldName na nazwę pola w twoim zestawie rekordów, który unikalnie identyfikuje każdy rekord. W większości wypadków pole będzie tożsame z numerem identyfikacyjnym rekordu. W następującym przykładzie pole to zawiera unikalne kody położenia.

  locationDetail.php?recordID=<?php echo $row_rsLocations['CODE']; ?>

  Kiedy strona działa na serwerze wartości pola CODE w zestawie rekordów są wstawiane w odpowiednie pola dynamicznej tablicy. Przykładowo jeżeli Canberra (Australia) ma kod położenia CBR, następujący URL użyty w wierszu dynamicznej tablicy jej dotyczącym ma następujący wygląd:

  locationDetail.php?recordID=CBR
 7. Zapisz stronę.

Otwieranie strony szczegółów i przekazywanie identyfikatora rekordu (ASP)

 1. Wybierz dynamiczną treść, aby służyła za łączę.
 2. W panelu Zachowania serwerowe (Okno > Zachowania serwerowe), kliknij przycisk Plus (+), a następnie wybierz z wyskakującego menu opcję Przejdź do strony szczegółów.
 3. W polu Strona szczegółów kliknij przycisk Przeglądaj i odszukaj stronę.
 4. Podaj wartość które chcesz przesłać do strony szczegółowe przez wybranie zestawu rekordów i kolumny z wyskakującego menu Zestaw rekordów oraz Kolumna. Zwykle jest to wartość niepowtarzalna, na przykład niepowtarzalny identyfikator rekordu.
 5. Opcjonalnie przekaż istniejące parametry strony do strony szczegółowej przez wybranie opcji Parametry URL oraz Parametry formularza.
 6. Kliknij przycisk OK.

  Specjalne łącze otacza wybrany tekst. Kiedy użytkownik kliknie łączę, zachowanie serwerowe Przejdź do strony szczegółowe przekaże parametr URL zawierający numer identyfikacyjny rekordu do strony szczegółowe. Przykładowo jeżeli parametr URL jest nazwany id a strona szczegółowa customerdetail.asp, to kiedy użytkownik kliknie łącze URL wygląda ona w przybliżeniu następująco:

  http://www.mysite.com/customerdetail.asp?id=43

  Pierwsza część URL, http://www.mysite.com/customerdetail.asp, otwiera stronę szczegółów. Druga część, ?id=43, jest parametrem URL. Mówi stronie szczegółów jakie rekordy znaleźć i wyświetlić. Wyraz id jest nazwą parametru URL, a 43 jest jego wartością. W tym przykładzie parametr URL zawiera numer identyfikacyjny rekordu (43).

Znajdowanie i wyświetlanie żądanych rekordów na stronie szczegółowej

W celu wyświetlenia rekordu żądanego przez stronę wzorcową, musisz zdefiniować zestaw rekordów, który będzie zawierał jeden rekord i połączyć kolumny zestawu rekordów ze stroną szczegółową.

 1. Przełącz na stronę szczegółową. Jeżeli nie masz jeszcze strony szczegółowej, utwórz nową stronę (Plik > Nowy).
 2. W panelu Wiązania (Okna > Wiązania), kliknij przycisk Plus (+) i wybierz opcję Zestaw rekordów (zapytanie) lub Zestaw danych (zapytanie).

  Pojawi się proste okno zestawu rekordów lub zestawu danych. Jeżeli zamiast tego pojawi się okno zaawansowane, kliknij opcję Proste.

 3. Nazwij zestaw danych i wybierz źródło danych oraz tabelę bazy danych, która będzie dostarczała danych do zestawu rekordów.
 4. W obszarze Kolumn wybierz kolumny tabeli, które będą znajdowały się w zestawie danych.

  Zestaw rekordów może być identyczny lub różny od rekordu na stronie wzorcowej. Zazwyczaj zestaw rekordów na stronie szczegółów ma więcej kolumn, aby wyświetlić więcej danych.

  Jeżeli zestaw rekordów jest różny, upewnij się że zestaw rekordów na stronie szczegółów zawiera co najmniej jedną kolumnę wspólną z zestawem rekordów na stronie wzorca. Wspólną kolumną jest zazwyczaj kolumna recordID, ale może być nią także pole łączące zależne tablice.

  Aby włączyć tylko niektóre kolumny tabeli do zestawu rekordów, kliknij opcję Zaznaczone i zaznacz kolumny, klikając je na liście z wciśniętym klawiszem Control (Windows) lub Command (Macintosh).

 5. Dokończ sekcję Filtr, która pozwala znaleźć i wyświetlić rekord określony przez parametr URL przekazany przez stronę wzorzec:
  • Z wyskakującego menu z obszarze Filtra wybierz kolumny zestawu rekordów zawierające wartości, które odpowiadają wartościom parametru URL przekazanego przez stronę wzorcową. Przykładowo jeżeli parametr URL zawiera numer identyfikacyjny rekordu, wybierz kolumnę zawierającą numery identyfikacyjne rekordów. W przykładzie omawianym w poprzedniej sekcji kolumna zestaw rekordów nazwana CODE zawiera wartości, które pasują do wartości parametru URL przekazanego przez stronę wzorcową.

  • Z wyskakującego menu poniżej pierwszego menu wybierz znak równości (powinien już być zaznaczony).

  • Z trzeciego wyskakującego menu wybierz opcję Parametr URL. Strona wzorzec używa parametru URL, aby przekazać informację do strony szczegółowe.

  • W czwartym polu, podaj nazwę parametru URL przekazanego przez stronę wzorcową.

 6. Kliknij przycisk OK. Zestaw rekordów pojawia się w panelu Wiązania.
 7. Zwiąż kolumny zestawu rekordów ze stroną szczegółów przez wybranie kolumn w panelu Wiązania (Okno > Wiązania) i przeciągając je na stronę.

  Po wysłaniu zarówno strony wzorca jak i strony szczegółowe na serwer możesz otworzyć stronę wzorcową w przeglądarce internetowej. Po kliknięciu łącza szczegółów na stronie stronie wzorca, strona szczegółowa otworzy się z większą ilością informacji na temat wybranego rekordu.

Znajdowanie określonego rekordu i wyświetlanie go na stronie (ASP)

Do strony można dodać zachowanie serwerowe, które pozwoli wyszukać określony rekord w zestawie rekordów, a w konsekwencji wyświetlić na stronie dane zapisane w rekordzie. Zachowanie serwerowe jest dostępne tylko wtedy, gdy używa się modelu serwerowego ASP.

 1. Utwórz stronę spełniającą następujące warunki wstępne:
 2. Aby odnaleźć rekord określony przez parametr URL, dodaj zachowanie serwerowe, klikając przycisk Plus (+) w panelu Zachowania serwerowe (Okno > Zachowania serwerowe) i wybierając polecenie Podział zestawu rekordów > Przejdź do określonego rekordu.
 3. W wyskakującym menu Przenieś do rekordu w wybierz zestaw rekordów, który został zdefiniowany dla strony.
 4. W wyskakującym menu Kolumna Gdzie wybierz kolumnę, która zawiera wartość przekazaną przez inną stronę.

  Przykładowo jeżeli parametr URL zawiera numer identyfikacyjny rekordu, wybierz kolumnę zawierającą numery identyfikacyjne rekordów.

 5. W polu Pasujący parametr URL podaj nazwę parametru URL przekazanego przez inną stronę.

  Na przykład jeśli adres URL na innej stronie używanej do otwierania strony szczegółowej ma wartość id=43, wprowadź identyfikator id w polu Pasujący parametr URL.

 6. Kliknij przycisk OK.

  Następnym razem kiedy strona zostanie wywołana przez przeglądarkę, zachowanie serwerowe odczyta numer identyfikacyjny rekordu w parametrze URL przekazanym z innej strony i przejdzie do określonego rekordu w zestawie danych.

Tworzenie stron wzorca i szczegółów za pomocą jednej operacji

Podczas tworzenia aplikacji webowych możesz szybko zbudować strony wzorzec/szczegóły za pomocą obiektu aplikacji Zestaw stron Wzorzec/Szczegóły.

 1. Aby utworzyć pustą stronę dynamiczną, wybierz polecenie Plik > Nowy > Pusta strona, wybierz dynamiczną stronę z listy Rodzaj strony i kliknij przycisk Utwórz.

  Ta strona zostanie stroną wzorcową.

 2. Zdefiniuj zestaw rekordów dla strony.

  Upewnij się, że zestaw rekordów zawiera nie tylko kolumny które będą potrzebne dla strony wzorcowej, ale także kolumny, które będą potrzebne dla strony szczegółowe. Zwykle, zestaw rekordów na stronie wzorca zawiera kilka kolumn z bazy danych, tymczasem zestaw rekordów na stronie szczegółów zawiera więcej kolumn z tej samej tabeli, aby udostępnić więcej informacji.

 3. Otwórz stronę wzorcową w widoku Projekt i wybierz polecenie Wstaw > Obiekty danych > Zestaw stron Wzorzec-Szczegóły.
 4. W wyskakującym menu Zestaw rekordów upewnij się, że zestaw rekordów zawiera rekordy, które chcesz wyświetlić na wybranej stronie wzorca.
 5. W obszarze Pola strony wzorca, wybierz kolumny zestawu rekordów, które będą wyświetlane na stronie wzorca.

  Domyślnie wszystkie kolumny w zestawie rekordów są zaznaczone. Jeżeli twój zestaw rekordów zawiera niepowtarzalną kolumnę klucza jak recordID, wybierz go i kliknij przycisk Minus (-), tak, aby nie był wyświetlany na stronie.

 6. Aby zmienić porządek w jakim kolumny pojawiają się na stronie wzorca, wybierz kolumnę na liście i kliknij na strzałkę w górę lub w dół.

  Na stronie wzorca kolumny zestawu rekordów będą ułożone poziomo w tabeli. Kliknięcie strzałki do góry przesuwa kolumnę w lewo, kliknięcie strzałki w dół przesuwa kolumnę w prawo.

 7. W menu wyskakującym Łącze do szczegółów z wybierz kolumnę w zestawie rekordów, która będzie zawierała wartość, która będzie także służyła jako łącze do strony szczegółowe.

  Na przykład jeżeli chcesz, aby nazwa każdego produktu na twojej stronie wzorca miała łączę do strony szczegółowe, wybierz kolumnę zestawu rekordów, która zawiera nazwy produktów.

 8. W wyskakującym menu Przekaż niepowtarzalny klucz wybierz kolumnę zestawu danych zawierającą wartości identyfikujące rekordy.

  Zazwyczaj wybrana kolumna jest numerem identyfikacyjnym rekordu. Ta wartość jest przekazana do strony szczegółowe, tak, aby można było zidentyfikować rekord wybrany przez użytkownika.

 9. Oznacza opcję Liczbowo jeżeli kolumna klucza niepowtarzalnego nie jest liczbą.

  Uwaga:

  Ta opcja jest domyślnie zaznaczona; nie pojawia się dla wszystkich modeli serwerowych.

 10. Podaj liczbę rekordów, które będą wyświetlane na stronie wzorca.
 11. W polu tekstowym Nazwa strony szczegółowej kliknij przycisk Przeglądaj i wskaż utworzoną przez siebie stronę szczegółów, lub wprowadź nazwę i pozwól, aby obiekt danych utworzył ją za ciebie.
 12. W obszarze Pola strony wzorca, wybierz kolumny zestawu rekordów, które będą wyświetlane na stronie wzorca.

  Domyślnie wszystkie kolumny w zestawie rekordów są zaznaczone. Jeżeli twój zestaw rekordów zawiera niepowtarzalną kolumnę klucza jak recordID, wybierz go i kliknij przycisk Minus (-), tak, aby nie był wyświetlany na stronie.

 13. Aby zmienić porządek w jakim kolumny pojawiają się na stronie wzorca, wybierz kolumnę na liście i kliknij na strzałkę w górę lub w dół.

  Na stronie szczegółów kolumny zestawu rekordów będą ułożone pionowo w tabeli. Kliknięcie strzałki do góry przesuwa kolumnę do góry, kliknięcie strzałki w dół przesuwa kolumnę w dół.

 14. Kliknij przycisk OK.

  Obiekt danych tworzy stronę szczegółów (jeżeli jeszcze jej nie utworzono) i dodaje dynamiczną zawartość i zachowania serwerowe zarówno do strony wzorca jak i strony szczegółowe.

 15. Dopasuj wygląd strony wzorca i stron szczegółowych do własnych wymagań.

  Wygląd każdej ze stron można dopasować za pomocą narzędzi projektowania stron programu Dreamweaver. Możesz także zmienić zachowania serwerowe poprzez dwukrotne kliknięcie panelu Zachowania serwerowe.

  Po utworzeniu stron wzorcowych i szczegółów za pomocą obiektu danych, użyj panelu Zachowania serwerowe (Okno > Zachowania serwerowe), aby zmienić różne elementy konstrukcyjne, które obiekt danych wstawia na stronę.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online