Podręcznik użytkownika Anuluj

Tworzenie stron wzorca i szczegółów w programie Dreamweaver

 1. Podręcznik użytkownika programu Dreamweaver
 2. Wprowadzenie
  1. Podstawy projektowania serwisów WWW o elastycznym układzie
  2. Dreamweaver — co nowego
  3. Programowanie zawartości WWW za pomocą programu Dreamweaver — przegląd
  4. Dreamweaver / Popularne pytania
  5. Skróty klawiszowe
  6. Wymagania systemowe programu Dreamweaver
  7. Podsumowanie funkcji
 3. Program Dreamweaver a platforma Creative Cloud
  1. Synchronizowanie ustawień programu Dreamweaver z chmurą Creative Cloud
  2. Biblioteki Creative Cloud w programie Dreamweaver
  3. Używanie plików programu Photoshop w programie Dreamweaver
  4. Praca z programami Adobe Animate oraz Dreamweaver
  5. Wydzielanie przygotowanych do wyświetlania w Internecie plików SVG z bibliotek
 4. Przestrzenie robocze i widoki w programie Dreamweaver
  1. Przestrzeń robocza programu Dreamweaver
  2. Optymalizacja przestrzeni roboczej programu Dreamweaver do programowania wizualnego
  3. Wyszukiwanie plików według nazwy lub zawartości | Mac OS
 5. Konfigurowanie serwisów
  1. Informacje o serwisach programu Dreamweaver
  2. Konfigurowanie lokalnej wersji serwisu
  3. Nawiązywanie połączenia z serwerem publikacji
  4. Konfigurowanie serwera testowego
  5. Importowanie i eksportowanie ustawień serwisu programu Dreamweaver
  6. Przenoszenie istniejących serwisów z serwera zdalnego do lokalnego katalogu głównego serwisu
  7. Funkcje ułatwień dostępu w programie Dreamweaver
  8. Ustawienia zaawansowane
  9. Ustawianie preferencji serwisu dotyczących transferu plików
  10. Określanie ustawień serwera proxy w programie Dreamweaver
  11. Synchronizowanie ustawień programu Dreamweaver z chmurą Creative Cloud
  12. Korzystanie z systemu Git w programie Dreamweaver
 6. Zarządzanie plikami
  1. Tworzenie i otwieranie plików
  2. Zarządzanie plikami i folderami
  3. Odbieranie plików i wysyłanie ich na serwer
  4. Pobieranie plików do edycji i odkładanie ich na serwer
  5. Synchronizacja plików
  6. Porównywanie plików w poszukiwaniu różnic
  7. Maskowanie plików i folderów w serwisie programu Dreamweaver
  8. Włączanie funkcji Uwagi do projektu w serwisach programu Dreamweaver
  9. Zapobieganie potencjalnemu obejściu funkcji Gatekeeper
 7. Układ i projekt
  1. Korzystanie z wizualnych pomocy do układu
  2. Informacje o tworzeniu układu strony za pomocą stylów CSS
  3. Projektowanie elastycznych serwisów WWW z użyciem struktury Bootstrap
  4. Tworzenie i używanie zapytań o media w programie Dreamweaver
  5. Prezentacja zawartości za pomocą tabel
  6. Kolory
  7. Tworzenie reagujących projektów za pomocą układów elastycznej siatki
  8. Narzędzie Extract w programie Dreamweaver
 8. CSS
  1. Podstawowe informacje o stylach CSS
  2. Tworzenie układu strony za pomocą panelu Projektant CSS
  3. Korzystanie z preprocesorów CSS w programie Dreamweaver
  4. Ustawianie preferencji stylów CSS w programie Dreamweaver
  5. Przenoszenie reguł CSS w programie Dreamweaver
  6. Konwertowanie stylu CSS wewnątrz znacznika na regułę CSS w programie Dreamweaver
  7. Posługiwanie się znacznikami DIV
  8. Stosowanie gradientów na tło
  9. Tworzenie i edytowanie efektów przejść CSS3 w programie Dreamweaver
  10. Formatowanie kodu
 9. Zawartość strony i zasoby
  1. Ustawianie właściwości strony
  2. Ustawianie właściwości CSS dla nagłówków i łączy
  3. Praca z tekstem
  4. Znajdowanie i zastępowanie tekstu, znaczników i atrybutów
  5. Panel DOM
  6. Edytowanie w widoku aktywnym
  7. Kodowanie znaków dokumentu w programie Dreamweaver
  8. Zaznaczanie i wyświetlanie elementów w oknie Dokument
  9. Ustawianie właściwości tekstu na panelu Inspektor właściwości
  10. Sprawdzanie pisowni na stronie internetowej
  11. Używanie linii poziomych w programie Dreamweaver
  12. Dodawanie i modyfikowanie kombinacji czcionek w programie Dreamweaver
  13. Praca z zasobami
  14. Wstawianie i aktualizowanie dat w programie Dreamweaver
  15. Tworzenie list ulubionych zasobów w programie Dreamweaver i zarządzanie nimi
  16. Wstawianie i edytowanie obrazów w programie Dreamweaver
  17. Dodawanie obiektów multimedialnych
  18. Dodawanie zawartości wideo w programie Dreamweaver
  19. Wstawianie wideo HTML5
  20. Wstawianie plików SWF
  21. Dodawanie efektów dźwiękowych
  22. Wstawianie obiektów audio HTML5 w programie Dreamweaver
  23. Praca z elementami bibliotek
  24. Stosowanie pisma arabskiego i hebrajskiego w programie Dreamweaver
 10. Łączenie i przeglądanie
  1. Informacje o łączeniu i przeglądaniu stron
  2. Tworzenie łączy
  3. Mapy obrazu
  4. Rozwiązywanie problemów dotyczących łączy
 11. Efekty i widgety jQuery
  1. Używanie widgetów jQuery interfejsu użytkownika i elementów mobilnych w programie Dreamweaver
  2. Używanie efektów jQuery w programie Dreamweaver
 12. Tworzenie kodu serwisów WWW
  1. Informacje o tworzeniu kodu w programie Dreamweaver
  2. Środowisko programistyczne w programie Dreamweaver
  3. Ustawianie preferencji kodowania
  4. Dostosowywanie ustawień kolorowania kodu
  5. Pisanie i edytowanie kodu
  6. Podpowiedzi i uzupełnianie kodu
  7. Zwijanie i rozwijanie kodu
  8. Ponowne wykorzystywanie fragmentów kodu za pomocą funkcji Urywki
  9. Linting: oczyszczanie kodu z błędów
  10. Optymalizacja kodu
  11. Edytowanie kodu w widoku Projekt
  12. Praca z zawartością znacznika HEAD strony
  13. Wstawianie dołączeń po stronie serwera w programie Dreamweaver
  14. Korzystanie z bibliotek znaczników w programie Dreamweaver
  15. Importowanie własnych znaczników do programu Dreamweaver
  16. Używanie zachowań JavaScript (instrukcje ogólne)
  17. Stosowanie wbudowanych zachowań JavaScript
  18. Omówienie języków XML i XSLT
  19. Wykonywanie transformacji XSL po stronie serwera w programie Dreamweaver
  20. Wykonywanie przekształceń XSL po stronie klienta w programie Dreamweaver
  21. Dodawanie encji znaków w kodzie XSLT w programie Dreamweaver
  22. Formatowanie kodu
 13. Obiegi pracy związane z wieloma produktami
  1. Instalowanie i używanie rozszerzeń programu Dreamweaver
  2. Aktualizacje w aplikacji w programie Dreamweaver
  3. Wstawianie dokumentów Microsoft Office w programie Dreamweaver (tylko Windows)
  4. Praca z programami Fireworks i Dreamweaver
  5. Edycja zawartości w stronach programu Dreamweaver za pomocą aplikacji Contribute
  6. Integracja programu Dreamweaver z aplikacją Business Catalyst
  7. Tworzenie spersonalizowanych kampanii rozsyłanych pocztą elektroniczną
 14. Szablony
  1. Informacje o szablonach programu Dreamweaver
  2. Rozpoznawanie szablonów oraz dokumentów opartych na szablonach
  3. Tworzenie szablonu programu Dreamweaver
  4. Tworzenie edytowalnych regionów w szablonach
  5. Tworzenie powtarzalnych regionów i tabel w programie Dreamweaver
  6. Używanie regionów opcjonalnych w szablonach
  7. Definiowanie edytowalnych atrybutów znacznika w programie Dreamweaver
  8. Tworzenie zagnieżdżonych szablonów w programie Dreamweaver
  9. Edytowanie, aktualizowanie i usuwanie szablonów
  10. Eksportowanie i importowanie zawartości XML w programie Dreamweaver
  11. Stosowanie szablonu lub usuwanie go z istniejącego dokumentu
  12. Edycja zawartości w szablonach programu Dreamweaver
  13. Reguły składni dla znaczników szablonu w programie Dreamweaver
  14. Ustawianie preferencji podświetlenia dla regionów szablonów
  15. Korzyści wynikające z używania szablonów w programie Dreamweaver
 15. Urządzenia mobilne i obsługa wielu ekranów
  1. Tworzenie zapytań o media
  2. Zmiana orientacji strony na urządzeniach mobilnych
  3. Tworzenie aplikacji internetowych przeznaczonych na urządzenia mobilne za pomocą programu Dreamweaver
 16. Dynamiczne serwisy, strony i formularze WWW
  1. Podstawowe informacje o aplikacjach internetowych
  2. Konfigurowanie komputera do programowania aplikacji
  3. Rozwiązywanie problemów z połączeniami z bazą danych
  4. Usuwanie skryptów połączenia w programie Dreamweaver
  5. Projektowanie stron dynamicznych
  6. Omówienie źródeł zawartości dynamicznej
  7. Definiowanie źródeł zawartości dynamicznej
  8. Dodawanie dynamicznej zawartości do stron
  9. Modyfikowanie dynamicznej zawartości w programie Dreamweaver
  10. Wyświetlanie rekordów z bazy danych
  11. Udostępnianie aktywnych danych w programie Dreamweaver oraz rozwiązywanie problemów z takimi danymi
  12. Dodawanie własnych zachowań serwerowych w programie Dreamweaver
  13. Tworzenie formularzy w programie Dreamweaver
  14. Zbieranie informacji od użytkowników za pomocą formularzy
  15. Tworzenie oraz włączanie formularzy ColdFusion w programie Dreamweaver
  16. Tworzenie formularzy WWW
  17. Rozszerzona obsługa elementów formularza w języku HTML5
  18. Tworzenie formularzy za pomocą programu Dreamweaver
 17. Tworzenie aplikacji metodą graficzną
  1. Tworzenie stron wzorca i szczegółów w programie Dreamweaver
  2. Tworzenie stron wyszukiwania i wyników
  3. Tworzenie strony wstawiania rekordów
  4. Tworzenie strony uaktualniania rekordów w programie Dreamweaver
  5. Tworzenie stron usuwania rekordów w programie Dreamweaver
  6. Używanie poleceń ASP do modyfikacji bazy danych w programie Dreamweaver
  7. Tworzenie strony rejestracji
  8. Tworzenie strony logowania
  9. Tworzenie strony, do której dostęp będą mieli tylko uwierzytelnieni użytkownicy
  10. Zabezpieczanie folderów w aplikacji ColdFusion za pomocą programu Dreamweaver
  11. Korzystanie ze składników ColdFusion w programie Dreamweaver
 18. Testowanie, podgląd i publikacja serwisów WWW
  1. Podgląd stron
  2. Podgląd stron WWW programu Dreamweaver na wielu urządzeniach
  3. Testowanie serwisu programu Dreamweaver

 

Uwaga:

Interfejs użytkownika w programie Dreamweaver CC i nowszych wersjach został uproszczony. Dlatego począwszy od wersji Dreamweaver CC niektóre opcje opisane w tym artykule mogą nie być dostępne. Więcej informacji zawiera ten artykuł.

O stronach wzorcowych oraz szczegółowych

Strony wzorcowe oraz szczegółowe są zestawami stron używanymi do organizowania i wyświetlania danych z zestawów rekordów Te strony udostępniają odwiedzającemu twój serwis widok zarówno ogólny, jak i szczegółowy Strony wzorcowe wyświetlają wszystkie rekordy i zawierają łącza do stron szczegółowych zawierających dodatkowe informacje na temat każdego rekordu.

Strona wzorcowa

Strona szczegółowa

Możesz zbudować strony wzorcowe i szczegółowe poprzez wstawienia obiektu danych, który pozwala na utworzenie strony wzorcowej i szczegółowej w jednej operacji lub używając zachowań serwerowych, które pozwalają na zbudowanie stron wzorcowych i szczegółowych w sposób bardziej dopasowany. Kiedy używasz zachowań serwerowych do budowania stron wzorcowych oraz szczegółowych, trzeba najpierw utworzyć stronę główną, która wyświetli listę wszystkich rekordów, a następnie dodać łącza z listy do stron szczegółowych.

Budowanie strony wzorcowej

Zanim rozpoczniesz, sprawdź czy masz zdefiniowane podłączenie bazodanowe dla twojego serwisu.

 1. Aby utworzyć pustą stronę, wybierz polecenie Plik > Nowy > Pusta strona, wybierz rodzaj strony i kliknij przycisk Utwórz. Ta strona zostanie stroną wzorcową.
 2. Zdefiniuj zestaw rekordów.

  W panelu Wiązania (Okna > Wiązania), kliknij przycisk Plus (+), wybierz pozycję Zestaw rekordów i zaznacz odpowiednie opcje. Jeżeli chcesz wpisać własną instrukcję SQL, kliknij przycisk Zaawansowane.

  Upewnij się, że zestaw rekordów zawiera wszystkie kolumny tabeli, które potrzebujesz, aby utworzyć stronę wzorcową. Zestaw rekordów musi także zawierać kolumnę tabeli, która zawiera klucz niepowtarzalny — tzn. kolumnę z numerem identyfikacyjnym rekordu. W poniższym przykładzie, kolumna Kod zawiera klucz niepowtarzalny każdego rekordu.

  Kolumny zestawu rekordów wybrane do strony wzorcowej

  Zwykle, zestaw rekordów na stronie wzorca zawiera kilka kolumn z bazy danych, tymczasem zestaw rekordów na stronie szczegółów zawiera więcej kolumn z tej samej tabeli, aby udostępnić więcej informacji.

  Zestaw rekordów może być definiowany przez użytkownika w trakcie wykonywania programu. Więcej informacji znajduje się w części Tworzenie stron wyszukiwania i wyników.

 3. Wstaw dynamiczną tabelę, która pozwoli wyświetlać rekordy.

  Wstaw punkt wstawienia tam, gdzie na stronie ma się pojawić dynamiczna tabela. Wybierz polecenie Wstaw > Obiekty danych > Dane dynamiczne > Dynamiczna tabela, ustaw odpowiednio opcje i kliknij przycisk OK.

  Jeżeli nie chcesz pokazywać użytkownikom numeru identyfikacyjnego rekordu, usuń tę kolumnę z dynamicznej tabeli. Kliknij gdziekolwiek na stronę, aby przenieść punkt skupienia na stronę. Przesuń kursor w górę w dynamicznej tabeli, aż komórki kolumny zostaną obrysowane na czerwono a następnie kliknij, aby wybrać kolumnę. Naciśnij Usuń, aby usunąć kolumnę z tabeli.

Po utworzeniu strony wzorcowej i dodaniu zestawu rekordów, tworzysz łącza, które będą otwierać stronę szczegółową. Następnie modyfikujesz te łącza, aby przekazać numer identyfikacyjny rekordu, który wybrał użytkownik. Strona szczegółowa używa tego numeru identyfikacyjnego do znalezienia wybranego rekordu i wyświetlenia go.

Uwaga:

W ten sam sposób tworzysz łącza do stron uaktualnienia. Strona wyników jest podobna do strony wzorcowej, a strona uaktualnienia do strony szczegółowej.

Otwieranie strony szczegółów i przekazywanie numeru identyfikacyjnego rekordu (ColdFusion, PHP)

 1. W dynamicznej tabeli wybierz tekst zastępczy, który będzie służył jako łącze.
  Łącza zastosowane do wybranego tekstu zastępczego.

 2. W Inspektorze właściwości kliknij ikonę folderu poniżej pola Łącza.
 3. Przeglądaj i wybieraj stronę szczegółów. strona szczegółowa pojawia się w polu Łącze Inspektora właściwości.

  W dynamicznej tabeli wybrany tekst wygląda jak połączony. Kiedy strona zostanie uruchomiona na serwerze, łącze jest stosowane do tekstu w każdym wierszu tabeli.

 4. Na stronie głównej, wybierz łącze w tablicy dynamicznej.
 5. (ColdFusion) W polu Łącza w Inspektorze właściwości dodaj następujący ciąg znaków na końcu URL:
  ?recordID=#recordsetName.fieldName#

  Znak zapytania mówi serwerowi, że to co po nim następuje, jest jednym lub wieloma parametrami URL-a. Słowo recordID jest nazwą parametru ULR (możesz zmienić jego nazwę na jaką chcesz). Zapamiętaj nazwę parametru URL ponieważ będziesz go używał później na stronie szczegółowej.

  Wyrażenie pod znaku równości jest wartością parametru. W tym wypadku, wartość generowana przez wyrażenie ColdFusion, które zwraca numer identyfikacyjny rekordu w zestawie. Dla każdego wiersza w dynamicznej tablicy jest generowany inny numer identyfikacyjny. W wyrażeniu ColdFusion wymień recordsetName na nazwę twojego zestawu rekordów i wymień fieldName na nazwę pola w twoim zestawie rekordów, który unikalnie identyfikuje każdy rekord. W większości wypadków pole będzie tożsame z numerem identyfikacyjnym rekordu. W następującym przykładzie pole to zawiera unikalne kody położenia.

  locationDetail.cfm?recordID=#rsLocations.CODE#

  Kiedy strona działa na serwerze wartości pola CODE w zestawie rekordów są wstawiane w odpowiednie pola dynamicznej tablicy. Przykładowo jeżeli Canberra (Australia) ma kod położenia CBR, następujący URL użyty w wierszu dynamicznej tablicy jej dotyczącym ma następujący wygląd:

  locationDetail.cfm?recordID=CBR
 6. (PHP) W polu Łącza w Inspektorze właściwości dodaj następujący ciąg znaków na końcu URL:
  ?recordID=<?php echo $row_recordsetName['fieldName']; ?>

  Znak zapytania mówi serwerowi, że to co po nim następuje, jest jednym lub wieloma parametrami URL-a. Słowo recordID jest nazwą parametru ULR (możesz zmienić jego nazwę na jaką chcesz). Zapamiętaj nazwę parametru URL ponieważ będziesz go używał później na stronie szczegółowej.

  Wyrażenie pod znaku równości jest wartością parametru. W tym wypadku, wartość generowana przez wyrażenie PHP, które zwraca numer identyfikacyjny rekordu w zestawie. Dla każdego wiersza w dynamicznej tablicy jest generowany inny numer identyfikacyjny. W wyrażeniu PHP wymień recordsetName na nazwę twojego zestawu rekordów i wymień fieldName na nazwę pola w twoim zestawie rekordów, który unikalnie identyfikuje każdy rekord. W większości wypadków pole będzie tożsame z numerem identyfikacyjnym rekordu. W następującym przykładzie pole to zawiera unikalne kody położenia.

  locationDetail.php?recordID=<?php echo $row_rsLocations['CODE']; ?>

  Kiedy strona działa na serwerze wartości pola CODE w zestawie rekordów są wstawiane w odpowiednie pola dynamicznej tablicy. Przykładowo jeżeli Canberra (Australia) ma kod położenia CBR, następujący URL użyty w wierszu dynamicznej tablicy jej dotyczącym ma następujący wygląd:

  locationDetail.php?recordID=CBR
 7. Zapisz stronę.

Otwieranie strony szczegółów i przekazywanie identyfikatora rekordu (ASP)

 1. Wybierz dynamiczną treść, aby służyła za łączę.
 2. W panelu Zachowania serwerowe (Okno > Zachowania serwerowe), kliknij przycisk Plus (+), a następnie wybierz z wyskakującego menu opcję Przejdź do strony szczegółów.
 3. W polu Strona szczegółów kliknij przycisk Przeglądaj i odszukaj stronę.
 4. Podaj wartość które chcesz przesłać do strony szczegółowe przez wybranie zestawu rekordów i kolumny z wyskakującego menu Zestaw rekordów oraz Kolumna. Zwykle jest to wartość niepowtarzalna, na przykład niepowtarzalny identyfikator rekordu.
 5. Opcjonalnie przekaż istniejące parametry strony do strony szczegółowej przez wybranie opcji Parametry URL oraz Parametry formularza.
 6. Kliknij przycisk OK.

  Specjalne łącze otacza wybrany tekst. Kiedy użytkownik kliknie łączę, zachowanie serwerowe Przejdź do strony szczegółowe przekaże parametr URL zawierający numer identyfikacyjny rekordu do strony szczegółowe. Przykładowo jeżeli parametr URL jest nazwany id a strona szczegółowa customerdetail.asp, to kiedy użytkownik kliknie łącze URL wygląda ona w przybliżeniu następująco:

  http://www.mysite.com/customerdetail.asp?id=43

  Pierwsza część URL, http://www.mysite.com/customerdetail.asp, otwiera stronę szczegółów. Druga część, ?id=43, jest parametrem URL. Mówi stronie szczegółów jakie rekordy znaleźć i wyświetlić. Wyraz id jest nazwą parametru URL, a 43 jest jego wartością. W tym przykładzie parametr URL zawiera numer identyfikacyjny rekordu (43).

Znajdowanie i wyświetlanie żądanych rekordów na stronie szczegółowej

W celu wyświetlenia rekordu żądanego przez stronę wzorcową, musisz zdefiniować zestaw rekordów, który będzie zawierał jeden rekord i połączyć kolumny zestawu rekordów ze stroną szczegółową.

 1. Przełącz na stronę szczegółową. Jeżeli nie masz jeszcze strony szczegółowej, utwórz nową stronę (Plik > Nowy).
 2. W panelu Wiązania (Okna > Wiązania), kliknij przycisk Plus (+) i wybierz opcję Zestaw rekordów (zapytanie) lub Zestaw danych (zapytanie).

  Pojawi się proste okno zestawu rekordów lub zestawu danych. Jeżeli zamiast tego pojawi się okno zaawansowane, kliknij opcję Proste.

 3. Nazwij zestaw danych i wybierz źródło danych oraz tabelę bazy danych, która będzie dostarczała danych do zestawu rekordów.
 4. W obszarze Kolumn wybierz kolumny tabeli, które będą znajdowały się w zestawie danych.

  Zestaw rekordów może być identyczny lub różny od rekordu na stronie wzorcowej. Zazwyczaj zestaw rekordów na stronie szczegółów ma więcej kolumn, aby wyświetlić więcej danych.

  Jeżeli zestaw rekordów jest różny, upewnij się że zestaw rekordów na stronie szczegółów zawiera co najmniej jedną kolumnę wspólną z zestawem rekordów na stronie wzorca. Wspólną kolumną jest zazwyczaj kolumna recordID, ale może być nią także pole łączące zależne tablice.

  Aby włączyć tylko niektóre kolumny tabeli do zestawu rekordów, kliknij opcję Zaznaczone i zaznacz kolumny, klikając je na liście z wciśniętym klawiszem Control (Windows) lub Command (Macintosh).

 5. Dokończ sekcję Filtr, która pozwala znaleźć i wyświetlić rekord określony przez parametr URL przekazany przez stronę wzorzec:
  • Z wyskakującego menu z obszarze Filtra wybierz kolumny zestawu rekordów zawierające wartości, które odpowiadają wartościom parametru URL przekazanego przez stronę wzorcową. Przykładowo jeżeli parametr URL zawiera numer identyfikacyjny rekordu, wybierz kolumnę zawierającą numery identyfikacyjne rekordów. W przykładzie omawianym w poprzedniej sekcji kolumna zestaw rekordów nazwana CODE zawiera wartości, które pasują do wartości parametru URL przekazanego przez stronę wzorcową.

  • Z wyskakującego menu poniżej pierwszego menu wybierz znak równości (powinien już być zaznaczony).

  • Z trzeciego wyskakującego menu wybierz opcję Parametr URL. Strona wzorzec używa parametru URL, aby przekazać informację do strony szczegółowe.

  • W czwartym polu, podaj nazwę parametru URL przekazanego przez stronę wzorcową.

 6. Kliknij przycisk OK. Zestaw rekordów pojawia się w panelu Wiązania.
 7. Zwiąż kolumny zestawu rekordów ze stroną szczegółów przez wybranie kolumn w panelu Wiązania (Okno > Wiązania) i przeciągając je na stronę.

  Po wysłaniu zarówno strony wzorca jak i strony szczegółowe na serwer możesz otworzyć stronę wzorcową w przeglądarce internetowej. Po kliknięciu łącza szczegółów na stronie stronie wzorca, strona szczegółowa otworzy się z większą ilością informacji na temat wybranego rekordu.

Znajdowanie określonego rekordu i wyświetlanie go na stronie (ASP)

Do strony można dodać zachowanie serwerowe, które pozwoli wyszukać określony rekord w zestawie rekordów, a w konsekwencji wyświetlić na stronie dane zapisane w rekordzie. Zachowanie serwerowe jest dostępne tylko wtedy, gdy używa się modelu serwerowego ASP.

 1. Utwórz stronę spełniającą następujące warunki wstępne:
 2. Aby odnaleźć rekord określony przez parametr URL, dodaj zachowanie serwerowe, klikając przycisk Plus (+) w panelu Zachowania serwerowe (Okno > Zachowania serwerowe) i wybierając polecenie Podział zestawu rekordów > Przejdź do określonego rekordu.
 3. W wyskakującym menu Przenieś do rekordu w wybierz zestaw rekordów, który został zdefiniowany dla strony.
 4. W wyskakującym menu Kolumna Gdzie wybierz kolumnę, która zawiera wartość przekazaną przez inną stronę.

  Przykładowo jeżeli parametr URL zawiera numer identyfikacyjny rekordu, wybierz kolumnę zawierającą numery identyfikacyjne rekordów.

 5. W polu Pasujący parametr URL podaj nazwę parametru URL przekazanego przez inną stronę.

  Na przykład jeśli adres URL na innej stronie używanej do otwierania strony szczegółowej ma wartość id=43, wprowadź identyfikator id w polu Pasujący parametr URL.

 6. Kliknij przycisk OK.

  Następnym razem kiedy strona zostanie wywołana przez przeglądarkę, zachowanie serwerowe odczyta numer identyfikacyjny rekordu w parametrze URL przekazanym z innej strony i przejdzie do określonego rekordu w zestawie danych.

Tworzenie stron wzorca i szczegółów za pomocą jednej operacji

Podczas tworzenia aplikacji webowych możesz szybko zbudować strony wzorzec/szczegóły za pomocą obiektu aplikacji Zestaw stron Wzorzec/Szczegóły.

 1. Aby utworzyć pustą stronę dynamiczną, wybierz polecenie Plik > Nowy > Pusta strona, wybierz dynamiczną stronę z listy Rodzaj strony i kliknij przycisk Utwórz.

  Ta strona zostanie stroną wzorcową.

 2. Zdefiniuj zestaw rekordów dla strony.

  Upewnij się, że zestaw rekordów zawiera nie tylko kolumny które będą potrzebne dla strony wzorcowej, ale także kolumny, które będą potrzebne dla strony szczegółowe. Zwykle, zestaw rekordów na stronie wzorca zawiera kilka kolumn z bazy danych, tymczasem zestaw rekordów na stronie szczegółów zawiera więcej kolumn z tej samej tabeli, aby udostępnić więcej informacji.

 3. Otwórz stronę wzorcową w widoku Projekt i wybierz polecenie Wstaw > Obiekty danych > Zestaw stron Wzorzec-Szczegóły.
 4. W wyskakującym menu Zestaw rekordów upewnij się, że zestaw rekordów zawiera rekordy, które chcesz wyświetlić na wybranej stronie wzorca.
 5. W obszarze Pola strony wzorca, wybierz kolumny zestawu rekordów, które będą wyświetlane na stronie wzorca.

  Domyślnie wszystkie kolumny w zestawie rekordów są zaznaczone. Jeżeli twój zestaw rekordów zawiera niepowtarzalną kolumnę klucza jak recordID, wybierz go i kliknij przycisk Minus (-), tak, aby nie był wyświetlany na stronie.

 6. Aby zmienić porządek w jakim kolumny pojawiają się na stronie wzorca, wybierz kolumnę na liście i kliknij na strzałkę w górę lub w dół.

  Na stronie wzorca kolumny zestawu rekordów będą ułożone poziomo w tabeli. Kliknięcie strzałki do góry przesuwa kolumnę w lewo, kliknięcie strzałki w dół przesuwa kolumnę w prawo.

 7. W menu wyskakującym Łącze do szczegółów z wybierz kolumnę w zestawie rekordów, która będzie zawierała wartość, która będzie także służyła jako łącze do strony szczegółowe.

  Na przykład jeżeli chcesz, aby nazwa każdego produktu na twojej stronie wzorca miała łączę do strony szczegółowe, wybierz kolumnę zestawu rekordów, która zawiera nazwy produktów.

 8. W wyskakującym menu Przekaż niepowtarzalny klucz wybierz kolumnę zestawu danych zawierającą wartości identyfikujące rekordy.

  Zazwyczaj wybrana kolumna jest numerem identyfikacyjnym rekordu. Ta wartość jest przekazana do strony szczegółowe, tak, aby można było zidentyfikować rekord wybrany przez użytkownika.

 9. Oznacza opcję Liczbowo jeżeli kolumna klucza niepowtarzalnego nie jest liczbą.
  Uwaga:

  Ta opcja jest domyślnie zaznaczona; nie pojawia się dla wszystkich modeli serwerowych.

 10. Podaj liczbę rekordów, które będą wyświetlane na stronie wzorca.
 11. W polu tekstowym Nazwa strony szczegółowej kliknij przycisk Przeglądaj i wskaż utworzoną przez siebie stronę szczegółów, lub wprowadź nazwę i pozwól, aby obiekt danych utworzył ją za ciebie.
 12. W obszarze Pola strony wzorca, wybierz kolumny zestawu rekordów, które będą wyświetlane na stronie wzorca.

  Domyślnie wszystkie kolumny w zestawie rekordów są zaznaczone. Jeżeli twój zestaw rekordów zawiera niepowtarzalną kolumnę klucza jak recordID, wybierz go i kliknij przycisk Minus (-), tak, aby nie był wyświetlany na stronie.

 13. Aby zmienić porządek w jakim kolumny pojawiają się na stronie wzorca, wybierz kolumnę na liście i kliknij na strzałkę w górę lub w dół.

  Na stronie szczegółów kolumny zestawu rekordów będą ułożone pionowo w tabeli. Kliknięcie strzałki do góry przesuwa kolumnę do góry, kliknięcie strzałki w dół przesuwa kolumnę w dół.

 14. Kliknij przycisk OK.

  Obiekt danych tworzy stronę szczegółów (jeżeli jeszcze jej nie utworzono) i dodaje dynamiczną zawartość i zachowania serwerowe zarówno do strony wzorca jak i strony szczegółowe.

 15. Dopasuj wygląd strony wzorca i stron szczegółowych do własnych wymagań.

  Wygląd każdej ze stron można dopasować za pomocą narzędzi projektowania stron programu Dreamweaver. Możesz także zmienić zachowania serwerowe poprzez dwukrotne kliknięcie panelu Zachowania serwerowe.

  Po utworzeniu stron wzorcowych i szczegółów za pomocą obiektu danych, użyj panelu Zachowania serwerowe (Okno > Zachowania serwerowe), aby zmienić różne elementy konstrukcyjne, które obiekt danych wstawia na stronę.

Adobe

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?