Informacje o tworzeniu fragmentów kodu za pomocą panelu Urywki programu Dreamweaver oraz ponowne wykorzystywanie kodu na różnych stronach utworzonych w programie Dreamweaver.

Jeśli często korzystasz z powtarzających się bloków kodu, możesz użyć funkcji Urywki, aby przyspieszyć proces programowania. Wystarczy raz utworzyć kod i zapisać go w postaci urywku. Potem można będzie wstawiać ten kod w wielu miejscach, dwukrotnie klikając odpowiedni urywek w panelu Urywki.

Urywki tworzone za pomocą panelu Urywki nie są specyficzne dla danego serwisu, można je więc wykorzystać w różnych serwisach. Dzięki funkcji synchronizacji ustawień urywki kodu można również wykorzystywać na różnych urządzeniach i w innych wersjach programu Dreamweaver.

Do programu Dreamweaver dołączono wiele urywków kodu. Można jednak również tworzyć i zapisywać własne urywki.

Jak najlepiej wykorzystać urywek?

Przejrzyj następujące scenariusze zastosowań, w których omówiono możliwości zastosowania urywków w obiegu pracy:

 • Jeśli pracujesz w przedsiębiorstwie, które stosuje konkretne standardy programowania lub jesteś freelancerem pracującym nad wieloma projektami, możesz wykorzystać urywki kodu jako narzędzie ułatwiające zachowanie spójności projektu. Zapisz często używane fragmenty kodu jako urywki, aby później wykorzystać je w wielu miejscach.
 • Jeśli do Twoich obowiązków należy definiowanie, utrzymywanie i egzekwowanie pewnych standardów kodowania, możesz posłużyć się urywkami kodu.
 • Kodowanie na stałe (ang. hard-coding) elementów strony o elastycznym układzie może być bardzo czasochłonną praktyką. Można jednak wykorzystać w tym celu urywki z sekcji Bootstrap lub Responsive_Design_Snippets na panelu Urywki (na przykład urywek kodu tabeli elastycznej). Wystarczy jedno kliknięcie, aby wstawić niemal 20 wierszy kodu takiej tabeli.
  Zmodyfikuj tabelę stosownie do potrzeb. Można scalić albo dodać wiersze lub kolumny, nadać dowolne style, a następnie zaznaczyć kod tabeli i zapisać go jako nowy urywek do wykorzystania we wszystkich innych tworzonych stronach. Więcej informacji: Tworzenie urywków.
 • Kod zachowań JavaScript, efektów CSS oraz stylów CSS również doskonale nadaje się do wielokrotnego wykorzystania.

Panel Urywki

Do zarządzania urywkami w programie Dreamweaver służy panel Urywki (Okno > Urywki).

Panel ten zawiera kolekcję fragmentów kodu.

Panel Urywki w programie Dreamweaver
Panel Urywki w programie Dreamweaver

Funkcje, jakie można wykonywać za pomocą panelu Urywki

Za pomocą panelu Urywki można wykonywać następujące zadania.

Wstawianie urywków

Rozwiń foldery, aby przejść do urywka kodu, a następnie dwukrotnie kliknij ten urywek lub wybierz ikonę Wstaw, aby wstawić kod w miejscu, w którym znajduje się kursor. Aby otoczyć istniejący tekst urywkiem kodu, zaznacz tekst, a następnie wstaw urywek. Tekst zostanie otoczony urywkiem. Więcej informacji: Wstawianie urywków.

Tworzenie folderów z urywkami

Urywkami można zarządzać, umieszczając je w folderach o intuicyjnie zrozumiałych nazwach. Aby utworzyć folder urywków kodu, kliknij ikonę Nowy Folder. Nowy folder urywków zostanie utworzony pod zaznaczonym węzłem. Aby zmienić położenie tego folderu, przeciągnij go na odpowiednie miejsce. Więcej informacji: Tworzenie folderów z urywkami

Tworzenie urywków

Urywki kodu dołączone do programu można zmodyfikować i w ten sposób utworzyć własne urywki. Można również zaprojektować własne urywki od podstaw, a następnie zapisać je w panelu Urywki do późniejszego wykorzystania. Więcej informacji: Tworzenie urywków.

Edytowanie urywków

Aby edytować istniejący urywek, zaznacz go i kliknij ikonę Edytuj. Więcej informacji: Edytowanie urywków.

Usuwanie urywków

Niepotrzebne urywki można usuwać. Aby usunąć urywek, zaznacz go i kliknij ikonę Usuń.

Zmiana nazwy urywków

Aby zmienić nazwę urywka, kliknij go prawym przyciskiem myszy. Zostanie wyświetlone menu kontekstowe. Wybierz polecenie Zmień nazwę urywka, a następnie wpisz nową nazwę.

Dodawanie i edytowanie kluczy wyzwalających

Klucze wyzwalające umożliwiają tworzenie intuicyjnych skrótów, które można wpisywać, zamiast wyszukiwać dany urywek w panelu Urywki, aby go wstawić. Po zdefiniowaniu kluczy wyzwalających umieść kursor w odpowiednim miejscu w kodzie, wpisz tekst klucza urywka i naciśnij klawisz Tab. Urywek zostanie wstawiony w kodzie. Więcej informacji: Dodawanie kluczy wyzwalających i wstawianie urywków za ich pomocą.

Wstawianie urywków

Urywki kodu można wstawiać w miejscu, w którym znajduje się kursor.

 1. Umieść kursor w punkcie wstawiania, w którym chcesz dodać urywek kodu.

 2. W panelu Urywki (Okno > Urywki) dwukrotnie kliknij odpowiedni urywek albo wybierz ikonę Wstaw, która znajduje się na dole panelu.

  Można także kliknąć obiekt prawym przyciskiem myszy (Windows) lub z wciśniętym klawiszem Control (Macintosh) i wybrać polecenie Wstaw z menu wyskakującego.

Uwaga:

Po zdefiniowaniu kluczy wyzwalających umieść kursor w odpowiednim miejscu w kodzie, wpisz tekst klucza urywka i naciśnij klawisz Tab. Urywek zostanie wstawiony w kodzie. Więcej informacji: Dodawanie kluczy wyzwalających i wstawianie urywków za ich pomocą.

Uwaga:

Aby sprawdzić wygląd urywka kodu, wstaw go w widoku Projekt.

Tworzenie urywków

 1. W panelu Urywki kliknij ikonę Nowy urywek znajdującą się na dole panelu.

 2. Wpisz nazwę dla urywka.

  Uwaga:

  Nazwy urywków nie mogą zawierać znaków, które są zabronione w nazwach plików, czyli ukośników (/ lub \), znaków specjalnych oraz cudzysłowów (“).

 3. (Opcjonalnie) Wprowadź opis tekstowy urywka.

  Ułatwi to innym osobom w zespole rozpoznawanie i używanie tego urywka.

  Jeśli przy tworzeniu urywka zostanie podany wyczerpujący opis, późniejsze wybranie odpowiedniego fragmentu do wykorzystania będzie znacznie prostsze.
  Jeśli przy tworzeniu urywka zostanie podany wyczerpujący opis, późniejsze wybranie odpowiedniego fragmentu do wykorzystania będzie znacznie prostsze.

  Uwaga:

  Można także utworzyć klucze wyzwalające, służące do wstawiania urywków w kodzie. Więcej informacji: Dodawanie kluczy wyzwalających i wstawianie urywków za ich pomocą.

 4. Kliknij przycisk OK.

Edytowanie urywków

Aby wprowadzić zmiany w istniejącym urywku, można:

 • kliknąć urywek prawym przyciskiem myszy, aby otworzyć okno dialogowe Edycja urywka;
 • zaznaczyć urywek i kliknąć ikonę Edytuj urywek, która znajduje się na dole panelu.

Podczas edycji kodu urywka istniejące wystąpienia tego urywka w dokumencie nie zostaną zaktualizowane.

Edytować można wszystkie pola w oknie dialogowym Urywek, takie jak Nazwa, Opis, klucz wyzwalający oraz sam kod.

Tworzenie folderów z urywkami

 1. W panelu Urywki kliknij ikonę Nowy folder urywków znajdującą się na dole panelu.

 2. Stosownie do potrzeb przeciągnij urywki do nowo utworzonego folderu lub do innych folderów.

Dodawanie kluczy wyzwalających i wstawianie urywków za ich pomocą

Klucze wyzwalające umożliwiają szybkie wstawianie urywków kodu.

Najpierw należy przypisać klucze wyzwalające do często używanych urywków. Następnie można wpisać treść klucza w widoku Kod i nacisnąć klawisz Tab, a program Dreamweaver doda urywek w miejscu, w którym znajduje się kursor.

 1. W panelu Urywki kliknij prawym przyciskiem myszy (Windows) lub przytrzymując klawisz Control (Macintosh) i wybierz polecenie Dodaj klucz wyzwalający.

  Wybierz opcję Dodaj klucz wyzwalający na panelu Urywki
  Wybierz opcję Dodaj klucz wyzwalający na panelu Urywki
 2. Wpisz odpowiedni tekst w polu Klucz wyzwalający.

  Na poniższej ilustracji do urywka kodu tworzącego łącze typu „mailto” przypisano łatwy do zapamiętania klucz wyzwalający: „mailto”. Klucze wyzwalające powinny być proste, krótkie i intuicyjne.

  Wpisz odpowiedni tekst w polu Klucz wyzwalający.
  Wpisz odpowiedni tekst w polu Klucz wyzwalający.

  Uwaga:

  Klucze wyzwalające nie mogą zawierać znaków specjalnych (z wyjątkiem podkreślenia). Ponadto nie można użyć tego samego klucza dla dwóch różnych urywków.

 3. Aby dodać urywki do kodu za pomocą kluczy wyzwalających, wpisz tekst klucza w widoku Kod i naciśnij klawisz Tab. Urywek zostanie wstawiony do kodu.

Dystrybucja urywków na wiele urządzeń

Funkcja synchronizacji ustawień programu Dreamweaver w chmurze ułatwia zachowanie spójności następujących urywków między dwoma urządzeniami.

Za pomocą funkcji synchronizacji ustawień można przenosić urywki z jednej instancji programu Dreamweaver do innej, uruchomionej na innym komputerze (mogą to być na przykład instalacje uruchomione w biurze i w domu). 

Aby zsynchronizować ustawienia:

 1. Kliknij polecenie Edycja > Preferencje.

 2. W sekcji Synchronizacja ustawień kliknij opcję Synchronizuj teraz.

  Ustawienia zostaną zapisane w chmurze. Przy kolejnym uruchomieniu programu Dreamweaver ustawienia te zostaną zaimportowane. Ustawienia lokalne zostaną zastąpione ustawieniami z chmury.

  Synchronizowane są zarówno urywki, jak i wszystkie inne preferencje.

  Więcej informacji: Synchronizowanie ustawień programu Dreamweaver z platformą Creative Cloud.

Uwaga:

Jeśli często synchronizujesz ustawienia, możesz włączyć automatyczną synchronizację. Aby to zrobić, otwórz panel Preferencje i w sekcji Synchronizacja ustawień zaznacz opcję Włącz automatyczną synchronizację. Wszystkie zmiany ustawień będą wówczas automatycznie zapisywane w chmurze.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online