Zaznaczanie i wyświetlanie elementów w programie Dreamweaver, pokazywanie lub ukrywanie ikon znaczników dla elementów niewidocznych oraz ustawianie preferencji elementów niewidocznych.

Aby zaznaczyć element w widoku Projekt w oknie dokumentu, kliknij ten element. Jeżeli element jest niewidoczny, musisz go najpierw wyświetlić. Dopiero wtedy można go zaznaczyć.

Część kodu HTML nie jest reprezentowana w sposób widoczny w przeglądarce. Na przykład znaczniki comment nie wyświetlają się w przeglądarkach. Jednak podczas tworzenia strony trzeba niekiedy zaznaczać takie niewidoczne elementy, edytować je, przesuwać czy usuwać.

W programie Dreamweaver można wybrać, czy program ma wyświetlać ikony wskazujące położenie niewidocznych elementów w widoku Projekt w oknie Dokument. Aby określić, które symbole elementów mają być wyświetlane, możesz ustawić opcje w preferencjach niewidocznych elementów. Możesz np. określić, że kotwice nazwane będą widoczne, a znaki podziału wierszy — niewidoczne.

Po utworzeniu pewnych elementów niewidocznych (np. komentarzy i nazwanych kotwic) można zmodyfikować je za pomocą okna dialogowego Preferencje > Elementy niewidoczne.

Zaznaczanie elementów

 • Aby zaznaczyć widoczny element w oknie dokumentu, kliknij ten element lub przeciągnij wokół niego.

 • Aby zaznaczyć niewidoczny element, przejdź do widoku Projekt i wybierz polecenie Widok > Opcje widoku Projekt > Pomoce wizualne > Elementy niewidoczne (o ile to polecenie nie jest już zaznaczone). Potem kliknij symbol elementu w oknie Dokument.

  Niektóre obiekty pojawiają się na stronie w innym miejscu, niż w kodzie. Np. w widoku Projekt element o pozycjonowaniu bezwzględnym (element AP) może znaleźć się w dowolnym miejscu na stronie. Jednak w widoku Kod, kod definiujący ten element AP będzie zawsze na stałym miejscu. Gdy wyświetlane są elementy niewidoczne, program Dreamweaver pokazuje w oknie Dokument symbole wskazujące położenie kodu takich elementów. Zaznaczenie symbolu powoduje zaznaczenie całego elementu. Np. zaznaczenie symbolu elementu AP powoduje zaznaczenie całego elementu AP.

 • Aby zaznaczyć cały znacznik (w tym również jego zawartość, jeśli ją ma), kliknij znacznik w przyborniku znaczników, który znajduje się na dole po lewej stronie okna dokumentu. (Przybornik znaczników jest widoczny zarówno w widoku Projekt, jak i w widoku Kod). Przybornik znaczników zawsze wyświetla znacznik, który zawiera bieżące zaznaczenie albo punkt wstawiania. Pierwszy znacznik po lewej to pierwszy znacznik zewnętrzny, który zawiera bieżące zaznaczenie albo punkt wstawiania. Kolejny znacznik jest zawarty w owym znaczniku zewnętrznym, i tak dalej. Ostatni znacznik po prawej to ostatni znacznik wewnętrzny, który zawiera bieżące zaznaczenie albo punkt wstawiania.

Wyświetlanie kodu HTML

 1. Aby wyświetlić kod HTML powiązany z zaznaczonym tekstem lub obiektem, wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Kliknij przycisk Kod na pasku narzędziowym Dokument.

  • Wybierz polecenie Widok > Kod.

  • Wybierz polecenie Widok > Podziel > Kod — Aktywny, Kod — Projekt albo Kod — Kod.

  • Wybierz polecenie Okno > Inspektor kodu.

   Gdy zaznaczysz coś w jednym z edytorów kodu (widoku Kod albo Inspektorze kodu), zazwyczaj zostanie to zaznaczone również w oknie dokumentu. Niekiedy trzeba zsynchronizować oba widoki, zanim pojawi się zaznaczenie.

Pokazywanie lub ukrywanie ikon markerów niewidocznych elementów

 1. Wybierz polecenie Widok > Opcje widoku Projekt > Pomoce wizualne > Niewidoczne elementy.

  Uwaga:

  Wyświetlenie niewidocznych elementów może nieco zmienić układ strony, przesuwając inne elementy o kilka pikseli. Zatem przy precyzyjnym rozmieszczaniu obiektów w układzie ukryj niewidoczne elementy.

Ustawianie preferencji niewidocznych elementów

Za pomocą preferencji niewidocznych elementów można określić, jakie typy elementów będą widoczne po włączeniu opcji Widok > Pomoce wizualne > Niewidoczne elementy.

 1. Wybierz polecenie Edycja > Preferencje (Windows) lub Dreamweaver > Preferencje (Macintosh). Następnie kliknij opcję Elementy niewidoczne.
 2. Zdefiniuj, które elementy mają być widoczne i kliknij przycisk OK.

  Uwaga:

  Jeżeli obok nazwy elementu w tym oknie dialogowym znajduje się ptaszek, to po włączeniu opcji Widok > Pomoce wizualne > Niewidoczne elementy, element ten będzie widoczny.

  Kotwice nazwane

  Wyświetla ikonę, wskazującą położenie każdej nazwanej kotwicy (a name = "") w dokumencie.

  Skrypty

  Wyświetla ikonę, wskazującą położenie kodu JavaScript lub VBScript w treści dokumentu. Jeśli chcesz edytować skrypt w Inspektorze właściwości albo połączyć z zewnętrznym plikiem skryptów, zaznacz tę ikonę.

  Komentarze

  Wyświetla ikonę, wskazującą położenie komentarzy HTML. Jeśli chcesz wyświetlić komentarz w Inspektorze właściwości, musisz zaznaczyć tę ikonę.

  Znaki łamania wiersza

  Wyświetla ikonę wskazującą położenie znaczników podziału wiersza (BR). Opcja jest domyślnie wyłączona.

  Mapy obrazu po stronie klienta

  Wyświetla ikonę, wskazującą położenie klienckich map obrazu w dokumencie.

  Osadzone style

  Wyświetla ikonę, wskazującą położenie stylów CSS osadzonych w sekcji BODY dokumentu. Jeżeli style CSS znajdują się w sekcji nagłówka dokumentu, to nie są wyświetlane w oknie Dokument.

  Ukryte pola formularzy

  Wyświetla ikonę, wskazującą położenie pól formularza z atrybutem type (typ) ustawionym na wartość "hidden" („ukryte”).

  Ogranicznik formularzy

  Wyświetla krawędź wokół formularzy, tak aby było widać, gdzie wstawić elementy formularza. Krawędź ta wskazuje zakres znacznika form, zatem wszystkie elementy formularza wewnątrz tej krawędzi będą prawidłowo otoczone znacznikami form.

  Kotwice dla elementów AP

  Wyświetla ikonę, która wskazuje położenie kodu definiującego element AP. Sam element AP może znajdować się w dowolnym miejscu na stronie. (Elementy AP nie są niewidocznymi elementami. Niewidoczny jest tylko kod definiujący element AP). Zaznacz tę ikonę, jeśli chcesz zaznaczyć element AP. Umożliwi to również wyświetlenie zawartości elementu AP, nawet jeżeli ten element oznaczono jako ukryty.

  Kotwice wyrównanych elementów

  Wyświetla ikonę, wskazującą położenie kodu HTML dla elementów przyjmujących atrybut align (wyrównaj). Są to m. in. obrazy, tabele, obiekty ActiveX, wtyczki i aplety. Czasami zdarza się, że kod elementu jest oddzielony od widocznego obiektu.

  Wizualne znaczniki serwerowe

  Wyświetla położenie znaczników serwerowych (np. znaczników ASP i ColdFusion), których zawartości nie można wyświetlić w oknie dokumentu. Przetworzenie tych znaczników przez serwer powoduje zwykle wygenerowanie znaczników HTML: Na przykład w wyniku przetworzenia przez serwer ColdFusion znacznika <CFGRAPH> powstaje tabela HTML. Ponieważ program Dreamweaver nie może określić finalnego, dynamicznego kształtu strony, znacznik jest reprezentowany przez niewidoczny element ColdFusion.

  Niewizualne znaczniki serwerowe

  Wyświetla położenie znaczników serwerowych (np. znaczników ASP i ColdFusion), których zawartości nie można wyświetlić w oknie dokumentu. Są to przeważnie znaczniki konfigurujące, przetwarzające i logiczne (np. <CFSET>, <CFWDDX> i <CFXML>), nie powodują one generowania znaczników HTML.

  Właściwość CSS Display: none

  Wyświetla ikonę wskazującą położenie zawartości, dla której ustawiono właściwość „display:none” (wyświetlanie:brak) w połączonym albo osadzonym arkuszu stylów.

  Pokaż tekst dynamiczny jako

  Wyświetla dynamiczny tekst na stronie w domyślnym formacie {Zestaw Rekordów:Pole}. Jeżeli nadmierna długość tych wartości zaburza formatowanie strony, można zmienić sposób wyświetlania na same symbole {}.

  SSI (dołączenia po stronie serwera)

  Wyświetla rzeczywistą zawartość każdego z plików dołączeń po stronie serwera.