Podręcznik użytkownika Anuluj

Zaznaczanie i wyświetlanie elementów w oknie Dokument

 1. Podręcznik użytkownika programu Dreamweaver
 2. Wprowadzenie
  1. Podstawy projektowania serwisów WWW o elastycznym układzie
  2. Dreamweaver — co nowego
  3. Programowanie zawartości WWW za pomocą programu Dreamweaver — przegląd
  4. Dreamweaver / Popularne pytania
  5. Skróty klawiszowe
  6. Wymagania systemowe programu Dreamweaver
  7. Podsumowanie funkcji
 3. Program Dreamweaver a platforma Creative Cloud
  1. Synchronizowanie ustawień programu Dreamweaver z chmurą Creative Cloud
  2. Biblioteki Creative Cloud w programie Dreamweaver
  3. Używanie plików programu Photoshop w programie Dreamweaver
  4. Praca z programami Adobe Animate oraz Dreamweaver
  5. Wydzielanie przygotowanych do wyświetlania w Internecie plików SVG z bibliotek
 4. Przestrzenie robocze i widoki w programie Dreamweaver
  1. Przestrzeń robocza programu Dreamweaver
  2. Optymalizacja przestrzeni roboczej programu Dreamweaver do programowania wizualnego
  3. Wyszukiwanie plików według nazwy lub zawartości | Mac OS
 5. Konfigurowanie serwisów
  1. Informacje o serwisach programu Dreamweaver
  2. Konfigurowanie lokalnej wersji serwisu
  3. Nawiązywanie połączenia z serwerem publikacji
  4. Konfigurowanie serwera testowego
  5. Importowanie i eksportowanie ustawień serwisu programu Dreamweaver
  6. Przenoszenie istniejących serwisów z serwera zdalnego do lokalnego katalogu głównego serwisu
  7. Funkcje ułatwień dostępu w programie Dreamweaver
  8. Ustawienia zaawansowane
  9. Ustawianie preferencji serwisu dotyczących transferu plików
  10. Określanie ustawień serwera proxy w programie Dreamweaver
  11. Synchronizowanie ustawień programu Dreamweaver z chmurą Creative Cloud
  12. Korzystanie z systemu Git w programie Dreamweaver
 6. Zarządzanie plikami
  1. Tworzenie i otwieranie plików
  2. Zarządzanie plikami i folderami
  3. Odbieranie plików i wysyłanie ich na serwer
  4. Pobieranie plików do edycji i odkładanie ich na serwer
  5. Synchronizacja plików
  6. Porównywanie plików w poszukiwaniu różnic
  7. Maskowanie plików i folderów w serwisie programu Dreamweaver
  8. Włączanie funkcji Uwagi do projektu w serwisach programu Dreamweaver
  9. Zapobieganie potencjalnemu obejściu funkcji Gatekeeper
 7. Układ i projekt
  1. Korzystanie z wizualnych pomocy do układu
  2. Informacje o tworzeniu układu strony za pomocą stylów CSS
  3. Projektowanie elastycznych serwisów WWW z użyciem struktury Bootstrap
  4. Tworzenie i używanie zapytań o media w programie Dreamweaver
  5. Prezentacja zawartości za pomocą tabel
  6. Kolory
  7. Tworzenie reagujących projektów za pomocą układów elastycznej siatki
  8. Narzędzie Extract w programie Dreamweaver
 8. CSS
  1. Podstawowe informacje o stylach CSS
  2. Tworzenie układu strony za pomocą panelu Projektant CSS
  3. Korzystanie z preprocesorów CSS w programie Dreamweaver
  4. Ustawianie preferencji stylów CSS w programie Dreamweaver
  5. Przenoszenie reguł CSS w programie Dreamweaver
  6. Konwertowanie stylu CSS wewnątrz znacznika na regułę CSS w programie Dreamweaver
  7. Posługiwanie się znacznikami DIV
  8. Stosowanie gradientów na tło
  9. Tworzenie i edytowanie efektów przejść CSS3 w programie Dreamweaver
  10. Formatowanie kodu
 9. Zawartość strony i zasoby
  1. Ustawianie właściwości strony
  2. Ustawianie właściwości CSS dla nagłówków i łączy
  3. Praca z tekstem
  4. Znajdowanie i zastępowanie tekstu, znaczników i atrybutów
  5. Panel DOM
  6. Edytowanie w widoku aktywnym
  7. Kodowanie znaków dokumentu w programie Dreamweaver
  8. Zaznaczanie i wyświetlanie elementów w oknie Dokument
  9. Ustawianie właściwości tekstu na panelu Inspektor właściwości
  10. Sprawdzanie pisowni na stronie internetowej
  11. Używanie linii poziomych w programie Dreamweaver
  12. Dodawanie i modyfikowanie kombinacji czcionek w programie Dreamweaver
  13. Praca z zasobami
  14. Wstawianie i aktualizowanie dat w programie Dreamweaver
  15. Tworzenie list ulubionych zasobów w programie Dreamweaver i zarządzanie nimi
  16. Wstawianie i edytowanie obrazów w programie Dreamweaver
  17. Dodawanie obiektów multimedialnych
  18. Dodawanie zawartości wideo w programie Dreamweaver
  19. Wstawianie wideo HTML5
  20. Wstawianie plików SWF
  21. Dodawanie efektów dźwiękowych
  22. Wstawianie obiektów audio HTML5 w programie Dreamweaver
  23. Praca z elementami bibliotek
  24. Stosowanie pisma arabskiego i hebrajskiego w programie Dreamweaver
 10. Łączenie i przeglądanie
  1. Informacje o łączeniu i przeglądaniu stron
  2. Tworzenie łączy
  3. Mapy obrazu
  4. Rozwiązywanie problemów dotyczących łączy
 11. Efekty i widgety jQuery
  1. Używanie widgetów jQuery interfejsu użytkownika i elementów mobilnych w programie Dreamweaver
  2. Używanie efektów jQuery w programie Dreamweaver
 12. Tworzenie kodu serwisów WWW
  1. Informacje o tworzeniu kodu w programie Dreamweaver
  2. Środowisko programistyczne w programie Dreamweaver
  3. Ustawianie preferencji kodowania
  4. Dostosowywanie ustawień kolorowania kodu
  5. Pisanie i edytowanie kodu
  6. Podpowiedzi i uzupełnianie kodu
  7. Zwijanie i rozwijanie kodu
  8. Ponowne wykorzystywanie fragmentów kodu za pomocą funkcji Urywki
  9. Linting: oczyszczanie kodu z błędów
  10. Optymalizacja kodu
  11. Edytowanie kodu w widoku Projekt
  12. Praca z zawartością znacznika HEAD strony
  13. Wstawianie dołączeń po stronie serwera w programie Dreamweaver
  14. Korzystanie z bibliotek znaczników w programie Dreamweaver
  15. Importowanie własnych znaczników do programu Dreamweaver
  16. Używanie zachowań JavaScript (instrukcje ogólne)
  17. Stosowanie wbudowanych zachowań JavaScript
  18. Omówienie języków XML i XSLT
  19. Wykonywanie transformacji XSL po stronie serwera w programie Dreamweaver
  20. Wykonywanie przekształceń XSL po stronie klienta w programie Dreamweaver
  21. Dodawanie encji znaków w kodzie XSLT w programie Dreamweaver
  22. Formatowanie kodu
 13. Obiegi pracy związane z wieloma produktami
  1. Instalowanie i używanie rozszerzeń programu Dreamweaver
  2. Aktualizacje w aplikacji w programie Dreamweaver
  3. Wstawianie dokumentów Microsoft Office w programie Dreamweaver (tylko Windows)
  4. Praca z programami Fireworks i Dreamweaver
  5. Edycja zawartości w stronach programu Dreamweaver za pomocą aplikacji Contribute
  6. Integracja programu Dreamweaver z aplikacją Business Catalyst
  7. Tworzenie spersonalizowanych kampanii rozsyłanych pocztą elektroniczną
 14. Szablony
  1. Informacje o szablonach programu Dreamweaver
  2. Rozpoznawanie szablonów oraz dokumentów opartych na szablonach
  3. Tworzenie szablonu programu Dreamweaver
  4. Tworzenie edytowalnych regionów w szablonach
  5. Tworzenie powtarzalnych regionów i tabel w programie Dreamweaver
  6. Używanie regionów opcjonalnych w szablonach
  7. Definiowanie edytowalnych atrybutów znacznika w programie Dreamweaver
  8. Tworzenie zagnieżdżonych szablonów w programie Dreamweaver
  9. Edytowanie, aktualizowanie i usuwanie szablonów
  10. Eksportowanie i importowanie zawartości XML w programie Dreamweaver
  11. Stosowanie szablonu lub usuwanie go z istniejącego dokumentu
  12. Edycja zawartości w szablonach programu Dreamweaver
  13. Reguły składni dla znaczników szablonu w programie Dreamweaver
  14. Ustawianie preferencji podświetlenia dla regionów szablonów
  15. Korzyści wynikające z używania szablonów w programie Dreamweaver
 15. Urządzenia mobilne i obsługa wielu ekranów
  1. Tworzenie zapytań o media
  2. Zmiana orientacji strony na urządzeniach mobilnych
  3. Tworzenie aplikacji internetowych przeznaczonych na urządzenia mobilne za pomocą programu Dreamweaver
 16. Dynamiczne serwisy, strony i formularze WWW
  1. Podstawowe informacje o aplikacjach internetowych
  2. Konfigurowanie komputera do programowania aplikacji
  3. Rozwiązywanie problemów z połączeniami z bazą danych
  4. Usuwanie skryptów połączenia w programie Dreamweaver
  5. Projektowanie stron dynamicznych
  6. Omówienie źródeł zawartości dynamicznej
  7. Definiowanie źródeł zawartości dynamicznej
  8. Dodawanie dynamicznej zawartości do stron
  9. Modyfikowanie dynamicznej zawartości w programie Dreamweaver
  10. Wyświetlanie rekordów z bazy danych
  11. Udostępnianie aktywnych danych w programie Dreamweaver oraz rozwiązywanie problemów z takimi danymi
  12. Dodawanie własnych zachowań serwerowych w programie Dreamweaver
  13. Tworzenie formularzy w programie Dreamweaver
  14. Zbieranie informacji od użytkowników za pomocą formularzy
  15. Tworzenie oraz włączanie formularzy ColdFusion w programie Dreamweaver
  16. Tworzenie formularzy WWW
  17. Rozszerzona obsługa elementów formularza w języku HTML5
  18. Tworzenie formularzy za pomocą programu Dreamweaver
 17. Tworzenie aplikacji metodą graficzną
  1. Tworzenie stron wzorca i szczegółów w programie Dreamweaver
  2. Tworzenie stron wyszukiwania i wyników
  3. Tworzenie strony wstawiania rekordów
  4. Tworzenie strony uaktualniania rekordów w programie Dreamweaver
  5. Tworzenie stron usuwania rekordów w programie Dreamweaver
  6. Używanie poleceń ASP do modyfikacji bazy danych w programie Dreamweaver
  7. Tworzenie strony rejestracji
  8. Tworzenie strony logowania
  9. Tworzenie strony, do której dostęp będą mieli tylko uwierzytelnieni użytkownicy
  10. Zabezpieczanie folderów w aplikacji ColdFusion za pomocą programu Dreamweaver
  11. Korzystanie ze składników ColdFusion w programie Dreamweaver
 18. Testowanie, podgląd i publikacja serwisów WWW
  1. Podgląd stron
  2. Podgląd stron WWW programu Dreamweaver na wielu urządzeniach
  3. Testowanie serwisu programu Dreamweaver

 

Zaznaczanie i wyświetlanie elementów w programie Dreamweaver, pokazywanie lub ukrywanie ikon znaczników dla elementów niewidocznych oraz ustawianie preferencji elementów niewidocznych.

Aby zaznaczyć element w widoku Projekt w oknie dokumentu, kliknij ten element. Jeżeli element jest niewidoczny, musisz go najpierw wyświetlić. Dopiero wtedy można go zaznaczyć.

Część kodu HTML nie jest reprezentowana w sposób widoczny w przeglądarce. Na przykład znaczniki comment nie wyświetlają się w przeglądarkach. Jednak podczas tworzenia strony trzeba niekiedy zaznaczać takie niewidoczne elementy, edytować je, przesuwać czy usuwać.

W programie Dreamweaver można wybrać, czy program ma wyświetlać ikony wskazujące położenie niewidocznych elementów w widoku Projekt w oknie Dokument. Aby określić, które symbole elementów mają być wyświetlane, możesz ustawić opcje w preferencjach niewidocznych elementów. Możesz np. określić, że kotwice nazwane będą widoczne, a znaki podziału wierszy — niewidoczne.

Po utworzeniu pewnych elementów niewidocznych (np. komentarzy i nazwanych kotwic) można zmodyfikować je za pomocą okna dialogowego Preferencje > Elementy niewidoczne.

Zaznaczanie elementów

 • Aby zaznaczyć widoczny element w oknie dokumentu, kliknij ten element lub przeciągnij wokół niego.

 • Aby zaznaczyć niewidoczny element, przejdź do widoku Projekt i wybierz polecenie Widok > Opcje widoku Projekt > Pomoce wizualne > Elementy niewidoczne (o ile to polecenie nie jest już zaznaczone). Potem kliknij symbol elementu w oknie Dokument.

  Niektóre obiekty pojawiają się na stronie w innym miejscu, niż w kodzie. Np. w widoku Projekt element o pozycjonowaniu bezwzględnym (element AP) może znaleźć się w dowolnym miejscu na stronie. Jednak w widoku Kod, kod definiujący ten element AP będzie zawsze na stałym miejscu. Gdy wyświetlane są elementy niewidoczne, program Dreamweaver pokazuje w oknie Dokument symbole wskazujące położenie kodu takich elementów. Zaznaczenie symbolu powoduje zaznaczenie całego elementu. Np. zaznaczenie symbolu elementu AP powoduje zaznaczenie całego elementu AP.

 • Aby zaznaczyć cały znacznik (w tym również jego zawartość, jeśli ją ma), kliknij znacznik w przyborniku znaczników, który znajduje się na dole po lewej stronie okna dokumentu. (Przybornik znaczników jest widoczny zarówno w widoku Projekt, jak i w widoku Kod). Przybornik znaczników zawsze wyświetla znacznik, który zawiera bieżące zaznaczenie albo punkt wstawiania. Pierwszy znacznik po lewej to pierwszy znacznik zewnętrzny, który zawiera bieżące zaznaczenie albo punkt wstawiania. Kolejny znacznik jest zawarty w owym znaczniku zewnętrznym, i tak dalej. Ostatni znacznik po prawej to ostatni znacznik wewnętrzny, który zawiera bieżące zaznaczenie albo punkt wstawiania.

Wyświetlanie kodu HTML

 1. Aby wyświetlić kod HTML powiązany z zaznaczonym tekstem lub obiektem, wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Kliknij przycisk Kod na pasku narzędziowym Dokument.

  • Wybierz polecenie Widok > Kod.

  • Wybierz polecenie Widok > Podziel > Kod — Aktywny, Kod — Projekt albo Kod — Kod.

  • Wybierz polecenie Okno > Inspektor kodu.

   Gdy zaznaczysz coś w jednym z edytorów kodu (widoku Kod albo Inspektorze kodu), zazwyczaj zostanie to zaznaczone również w oknie dokumentu. Niekiedy trzeba zsynchronizować oba widoki, zanim pojawi się zaznaczenie.

Pokazywanie lub ukrywanie ikon markerów niewidocznych elementów

 1. Wybierz polecenie Widok > Opcje widoku Projekt > Pomoce wizualne > Niewidoczne elementy.

  Uwaga:

  Wyświetlenie niewidocznych elementów może nieco zmienić układ strony, przesuwając inne elementy o kilka pikseli. Zatem przy precyzyjnym rozmieszczaniu obiektów w układzie ukryj niewidoczne elementy.

Ustawianie preferencji niewidocznych elementów

Za pomocą preferencji niewidocznych elementów można określić, jakie typy elementów będą widoczne po włączeniu opcji Widok > Pomoce wizualne > Niewidoczne elementy.

 1. Wybierz polecenie Edycja > Preferencje (Windows) lub Dreamweaver > Preferencje (Macintosh). Następnie kliknij opcję Elementy niewidoczne.
 2. Zdefiniuj, które elementy mają być widoczne i kliknij przycisk OK.
  Uwaga:

  Jeżeli obok nazwy elementu w tym oknie dialogowym znajduje się ptaszek, to po włączeniu opcji Widok > Pomoce wizualne > Niewidoczne elementy, element ten będzie widoczny.

  Kotwice nazwane

  Wyświetla ikonę, wskazującą położenie każdej nazwanej kotwicy (a name = "") w dokumencie.

  Skrypty

  Wyświetla ikonę, wskazującą położenie kodu JavaScript lub VBScript w treści dokumentu. Jeśli chcesz edytować skrypt w Inspektorze właściwości albo połączyć z zewnętrznym plikiem skryptów, zaznacz tę ikonę.

  Komentarze

  Wyświetla ikonę, wskazującą położenie komentarzy HTML. Jeśli chcesz wyświetlić komentarz w Inspektorze właściwości, musisz zaznaczyć tę ikonę.

  Znaki łamania wiersza

  Wyświetla ikonę wskazującą położenie znaczników podziału wiersza (BR). Opcja jest domyślnie wyłączona.

  Mapy obrazu po stronie klienta

  Wyświetla ikonę, wskazującą położenie klienckich map obrazu w dokumencie.

  Osadzone style

  Wyświetla ikonę, wskazującą położenie stylów CSS osadzonych w sekcji BODY dokumentu. Jeżeli style CSS znajdują się w sekcji nagłówka dokumentu, to nie są wyświetlane w oknie Dokument.

  Ukryte pola formularzy

  Wyświetla ikonę, wskazującą położenie pól formularza z atrybutem type (typ) ustawionym na wartość "hidden" („ukryte”).

  Ogranicznik formularzy

  Wyświetla krawędź wokół formularzy, tak aby było widać, gdzie wstawić elementy formularza. Krawędź ta wskazuje zakres znacznika form, zatem wszystkie elementy formularza wewnątrz tej krawędzi będą prawidłowo otoczone znacznikami form.

  Kotwice dla elementów AP

  Wyświetla ikonę, która wskazuje położenie kodu definiującego element AP. Sam element AP może znajdować się w dowolnym miejscu na stronie. (Elementy AP nie są niewidocznymi elementami. Niewidoczny jest tylko kod definiujący element AP). Zaznacz tę ikonę, jeśli chcesz zaznaczyć element AP. Umożliwi to również wyświetlenie zawartości elementu AP, nawet jeżeli ten element oznaczono jako ukryty.

  Kotwice wyrównanych elementów

  Wyświetla ikonę, wskazującą położenie kodu HTML dla elementów przyjmujących atrybut align (wyrównaj). Są to m. in. obrazy, tabele, obiekty ActiveX, wtyczki i aplety. Czasami zdarza się, że kod elementu jest oddzielony od widocznego obiektu.

  Wizualne znaczniki serwerowe

  Wyświetla położenie znaczników serwerowych (np. znaczników ASP i ColdFusion), których zawartości nie można wyświetlić w oknie dokumentu. Przetworzenie tych znaczników przez serwer powoduje zwykle wygenerowanie znaczników HTML: Na przykład w wyniku przetworzenia przez serwer ColdFusion znacznika <CFGRAPH> powstaje tabela HTML. Ponieważ program Dreamweaver nie może określić finalnego, dynamicznego kształtu strony, znacznik jest reprezentowany przez niewidoczny element ColdFusion.

  Niewizualne znaczniki serwerowe

  Wyświetla położenie znaczników serwerowych (np. znaczników ASP i ColdFusion), których zawartości nie można wyświetlić w oknie dokumentu. Są to przeważnie znaczniki konfigurujące, przetwarzające i logiczne (np. <CFSET>, <CFWDDX> i <CFXML>), nie powodują one generowania znaczników HTML.

  Właściwość CSS Display: none

  Wyświetla ikonę wskazującą położenie zawartości, dla której ustawiono właściwość „display:none” (wyświetlanie:brak) w połączonym albo osadzonym arkuszu stylów.

  Pokaż tekst dynamiczny jako

  Wyświetla dynamiczny tekst na stronie w domyślnym formacie {Zestaw Rekordów:Pole}. Jeżeli nadmierna długość tych wartości zaburza formatowanie strony, można zmienić sposób wyświetlania na same symbole {}.

  SSI (dołączenia po stronie serwera)

  Wyświetla rzeczywistą zawartość każdego z plików dołączeń po stronie serwera.

Więcej zasobów tego rodzaju

Adobe

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?