W programie Dreamweaver są dostępne pomoce wizualne ułatwiające projektowanie układu, takie jak definiowane przez użytkownika miarki i linie pomocnicze, linie pomocnicze szablonu, siatka układu oraz obraz-wzornik.

Definiowanie miarek

Miarki pomagają w odmierzaniu, organizacji i rozmieszczeniu układu. Elementy te mogą być wyświetlane w lewej i górnej części strony, a dostępnymi jednostkami są piksele, cale i centymetry.

 • Aby przełączyć wyświetlanie miarek, wybierz polecenie Widok > Opcje widoku Projekt > Miarki > Pokaż/Ukryj.
 • Aby zmienić punkt początkowy, przeciągnij ikonę punktu początkowego linijki  (w lewym górnym narożniku widoku Projekt okna Dokument) w dowolnie wybrane miejsce strony.
 • Aby przywrócić domyślne położenie punktu początkowego miarki, wybierz polecenie Widok > Opcje widoku Projekt > Miarki > Wyzeruj punkt początkowy.
 • Aby zmienić jednostkę miary, wybierz polecenie Widok > Miarki, a potem zaznacz opcję Piksele, Cale lub Centymetry.

Określanie linii pomocniczych układu

Linie pomocnicze są liniami przeciąganymi na dokument z miarek. Linie takie ułatwiają precyzyjne rozmieszczanie i wyrównywanie obiektów. Linie pomocnicze mogą też służyć do mierzenia elementów strony oraz odzwierciedlania foldów (widocznych obszarów) przeglądarek internetowych.

Aby ułatwić wyrównywanie elementów możesz przyciągać je do linii pomocniczych lub przyciągać linie pomocnicze do wybranych elementów. (Przyciąganie jest możliwe tylko w przypadku elementów rozmieszczonych bezwzględnie.) Linie pomocnicze mogą być blokowane dla uniknięcia przypadkowego przemieszczania.

Tworzenie poziomych lub pionowych linii pomocniczych

 1. Przeciągnij linię z odpowiedniej miarki.
 2. Umieść linię w oknie Dokumentu i zwolnij przycisk myszy (zmień położenie linii przy pomocy ponownego przeciągania).

  Uwaga:

  Domyślnie, linie pomocnicze są określane poprzez bezwzględne miary wyrażone w pikselach (od górnego lub lewego boku dokumentu) i wyświetlane względem punku początkowego miarki. Aby opisać linię pomocniczą określeniem procentowym, wciśnij klawisz Shift podczas tworzenia lub przenoszenia linii pomocniczej.

Wyświetlanie i ukrywanie linii pomocniczych

 1. Wybierz polecenie Widok > Linie pomocnicze > Pokaż linie pomocnicze.

Przyciąganie elementów do linii pomocniczych

 • Aby elementy były przyciągane do linii pomocniczych, wybierz polecenie Widok > Opcje widoku Projekt > Linie pomocnicze > Przyciągaj do linii pomocniczych.
 • Aby linie pomocnicze były przyciągane do elementów, wybierz polecenie Widok > Opcje widoku Projekt > Linie pomocnicze > Linie pomocnicze przyciągają do elementów.

Uwaga:

Podczas zmiany wielkości elementów (np. elementów umieszczonych bezwzględnie, czyli AP), tabel i obrazów, edytowane elementy są przyciągane do linii pomocniczych.

Blokowanie lub odblokowywanie wszystkich linii pomocniczych

Wybierz polecenie Widok > Opcje widoku Projekt > Linie pomocnicze > Zablokuj linie pomocnicze.

Wyświetlanie i przenoszenie linii pomocniczych w określone miejsce

 1. Aby wyświetlić położenie linii pomocniczej, wciśnij klawisz myszy po umieszczeniu na niej kursora.
 2. Kliknij dwukrotnie linię pomocniczą.
 3. W polu tekstowym Przesuń linię pomocniczą wpisz nowe położenie i kliknij OK.

Wyświetlanie odległości pomiędzy liniami pomocniczymi

Wciśnij klawisz Control (Windows) lub Command (Macintosh) i umieść kursor w dowolnym miejscu pomiędzy dwiema liniami pomocniczymi.

Uwaga:

Jednostka miary jest taka sama, jak na miarce.

Odzwierciedlanie foldu (widocznego obszaru) przeglądarki internetowej

Wybierz polecenie Widok > Opcje widoku Projekt > Linie pomocnicze. Następnie wybierz z menu predefiniowany rozmiar przeglądarki.

Usuwanie linii pomocniczej

Przeciągnij linię pomocniczą poza dokument.

Zmiana ustawień linii pomocniczych

 1. Wybierz polecenie Widok > Opcje widoku Projekt > Linie pomocnicze > Edytuj linie pomocnicze, ustaw wybrane opcje i kliknij przycisk OK.

  Kolor linii pomocniczych

  Określa kolor linii pomocniczych. Kliknij wybraną próbkę koloru i zaznacz kolor w próbniku kolorów lub wpisz określenie szesnastkowe w polu tekstowym.

  Kolor odległości

  Określa kolor linii wyświetlanych dla opisania odległości po umieszczeniu kursora pomiędzy liniami pomocniczymi. Kliknij wybraną próbkę koloru i zaznacz kolor w próbniku kolorów lub wpisz określenie szesnastkowe w polu tekstowym.

  Pokaż linie pomocnicze

  Wyświetla linie pomocnicze w widoku Projekt.

  Przyciągaj do linii pomocniczych

  Przyciąga elementy strony do linii pomocniczych podczas przenoszenia tych elementów na stronie.

  Zablokuj linie pomocnicze

  Blokuje linie pomocnicze w danym miejscu.

  Przyciągaj linie pomocnicze do elementów

  Przyciąga linie pomocnicze do elementów na stronie podczas przeciągania tych linii pomocniczych.

  Wyczyść wszystko

  Usuwa wszystkie linie pomocnicze ze strony.

Używanie linii pomocniczych w połączeniu z szablonami

Dodanie linii pomocniczych do szablonu program Dreamweaver powoduje umieszczenie tych linii pomocniczych w każdej instancji takiego szablonu. Linie pomocnicze na szablonie są jednak traktowane jako edytowalne obszary, co oznacza możliwość ich zmian. Zmienione linie pomocnicze w szablonie są umieszczane w oryginalnym miejscu po każdym uaktualnieniu szablonu do jego wersji wyjściowej.

W szablonie można umieszczać własne linie pomocnicze. Linie pomocnicze dodawane w ten sposób nie są nadpisywane po uaktualnianiu szablonu do jego wersji wyjściowej.

Używanie siatki układu

Siatka wyświetla system linii poziomych i pionowych w oknie Dokumentu. Jest to szczególnie przydatne przy dokładnym rozmieszczaniu obiektów. Elementy strony bezwzględnie umieszczone mogą być automatycznie przyciągane do siatki podczas przenoszenia, a siatka może być zmieniana lub edytowana poprzez zmianę zachowań związanych z przyciąganiem. Przyciąganie działa bez względu na widoczność siatki.

Wyświetlanie lub ukrywanie siatki

Wybierz polecenie Widok > Opcje widoku Projekt > Siatka > Pokaż siatkę.

Włączanie lub wyłączanie przyciągania

Wybierz polecenie Widok > Opcje widoku Projekt > Siatka > Przyciągaj do siatki.

Zmiana ustawień siatki

 1. Wybierz polecenie Widok > Opcje widoku Projekt > Siatka > Ustawienia siatki.

 2. Określ opcje i kliknij przycisk OK, aby zastosować wprowadzone zmiany.

  Kolor

  Określa kolor linii siatki. Kliknij wybraną próbkę koloru i zaznacz kolor w próbniku kolorów lub wpisz określenie szesnastkowe w polu tekstowym.

  Pokaż siatkę

  Wyświetla siatkę w widoku Projekt.

  Przyciągaj do siatki

  Przyciąga elementy strony do linii siatki.

  Odstępy

  Określa odległość pomiędzy liniami siatki. Wpisz wartość liczbową i wybierz z menu opcję Piksele, Cale lub Centymetry.

  Wyświetl

  Określa sposób wyświetlania linii siatki w postaci linii lub linii przerywanej.

  Uwaga:

  Jeśli opcja Pokaż siatkę nie jest zaznaczona, to siatka nie będzie wyświetlana w dokumencie i wprowadzone zmiany nie będą widoczne.

Korzystanie z obrazu-wzornika

Obraz-wzornik może być używany jako pomoc przy odtwarzaniu projektu strony utworzonego w aplikacji typu Adobe Freehand lub Fireworks.

Obraz-wzornik to obraz JPEG, GIF lub PNG umieszczony w tle okna Dokumentu. Wybrany obraz może być ukryty, posiadać określony stopień krycia lub położenie.

Obraz-wzornik jest widoczny tylko w programie Dreamweaver. Nie będzie natomiast widoczny podczas wyświetlania strony na przeglądarce. Jeśli obraz-wzornik jest widoczny, to prawdziwy obraz tła i kolor strony ni są widoczne w oknie Dokumentu; obraz i kolor tła będą ponownie widoczne podczas wyświetlania w przeglądarce.

Umieszczanie obrazu-wzornika w oknie Dokument

 1. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Wybierz polecenie Widok > Opcje widoku Projekt > Obraz-wzornik > Wczytaj.

  • Wybierz polecenie plik > Właściwości strony. W kategorii Obraz-wzornik kliknij przycisk Przeglądaj (obok pola tekstowego Obraz-wzornik).

 2. Przejdź do pliku z obrazem i kliknij przycisk OK.

 3. W oknie dialogowym Właściwości strony określ przezroczystość obrazu za pomocą suwaka Przezroczystość obrazu, a następnie kliknij przycisk OK.

  Aby wybrać inny obraz-wzornik lub zmienić przezroczystość bieżącego obrazu-wzornika, wybierz polecenie Plik > Właściwości strony.

Wyświetlanie lub ukrywanie obrazu-wzornika

Wybierz polecenie Widok > Opcje widoku Projekt > Obraz-wzornik > Pokaż.

Zmiana położenia obrazu-wzornika

 1. Wybierz polecenie Widok > Opcje widoku Projekt > Obraz-wzornik > Dostosuj położenie.

  • Aby dokładnie określić położenie obrazu-wzornika, wpisz jego współrzędne w polach X i Y.

  • Aby przesuwać obraz krokowo, co 1 piksel, używaj klawiszy ze strzałkami.

  • Aby przesuwać obraz krokowo, co 5 pikseli, używaj klawiszy ze strzałkami z wciśniętym klawiszem Shift.

Zerowanie położenia obrazu-wzornika

 1. Wybierz polecenie Widok > Opcje widoku Projekt > Obraz-wzornik > Wyzeruj położenie.

  Obraz-wzornik powraca do lewego górnego rogu okna Dokumentu (0,0).

Wyrównywanie obiektu-wzornika do zaznaczonego elementu

 1. Zaznacz element w oknie Dokumentu.
 2. Wybierz polecenie Widok > Opcje widoku Projekt > Obraz-wzornik > Wyrównaj do zaznaczenia.

  Lewy górny róg obrazu-wzornika zostanie wyrównany do lewego górnego rogu zaznaczonego elementu.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online